הביבסה תוכיאב תויגוס

לארשיב עבט תרימש
.1
עבט תורומש לוהינ
רב תויח לע הנגה
םירידנ םיחמצ ינימ
עבטל תויח תבשה
םירגוב םיצע רומיש
םלועב םיה יבצ תייסולכוא לע םדאה תעפשה

םיחותפ םיחטשו תויתשת ,יתביבס ןונכית

.2
לארשי הצוח שיבכ
הלוחה
ףוחה תולוח
םיחותפה םיחטשה לוהינ
תיצראה ראתימה תינכות
2000 ג"בתנ
םימיה תלעת
תיתביבס הניקת


םלועבו ץראב םוהיז תויעב

.3
םימגאו םילחנ םוהיז
ןוקריה
הרדח לחנ
תרנכה
םיפוחהו םיה םוהיז
הריפסומטאה םוהיז
א"תב ריוא םוהיז
ירפסומטא קבא .ב
ןוזוא רוחה
יצמוח םשג
םישותי תרבדה
תודבכ תוכתמ ימוהיז
תילבולג תוממחתה
תולילג יפ זגה רתא
ןיבר תורוא חכה תנחת
םינוש םיעונממ םרגנה ריוא םוהיז
(Acrobat Reader תדרוהל ,70 K לקשמ ,pdf טמרופב ץבוק) טסבסאב שומישה לש םייתביבסה םיטביהה
הביבסה לע התעפשהו תיטנגמורטקלא הנירק

תויתביבסה ויתוכלשהו עבט תורצוא לוצינ

.4
םייפורט תורעי
(Acrobat Reader תדרוהל ,781K לקשמ ,pdf טמרופב ץבוק) םינתיול דיצ
רובדימ

רוזחימ

.5
הפשא קוליס
הליער תלוספ
ןיכפוש ימ לוצינ
"יתימאה םויאה" - היריח תלבזמ
תוללוס

שער יעגפמ

.6
"ןזואב רוח יל ושעת לא"