םיגשומ רצוא

ייק תללכמ לש "הביבסו היגולוקא" - היגולוקאב ףסונ םיחנומ ןולימ

ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א

ףדה תליחתל


    א
abiotic
יטויב-א
Evolution
היצולובא
Watershed
תווקיה ןגא
Oxidation pool
ןוצמח ןגא
adaptation
היצטפדא
habitat loss
לודיג יתב ןדבוא
Evapotranspiration
היצריפסנרטופווא
ozone
ןוזוא
autotrophic
יפורטוטוא
eutrophic, eutrification
היצקיפירטוא ,יפורטוא
Population
הייסולכוא
Biogeographical region
יפרגואיגויב רוזא
oligotrophic
יפורטוגילוא
atmosphere
הריפסומטא
Nonequilibrium
לקשמ-יוויש יא
Balance of nature, equilibrium
(לקשמ יוויש) עבטב ןוזיא
Environment quality
הביבסה תוכיא
Inversion
היסרווניא
insecticide
דיציטקסניא
el ninio?o
וינינ לא
albedo
ודבלא
allelopathy
היתאפוללא
Ammonofication
היצקיפינומא
amensalism
םזילסנמא
andemic
(ימדנא ןימ : האר) ימדנא
energy
היגרנא
geothermal energy
תילמרתואיג היגרנא
alternative energy
תיפולח היגרנא
renewable energy
תשדחתמ היגרנא
solar energy
שמשה תיגרנא
Eplimnion
ןוינמיליפא
greenhouse effect
הממחה טקפא
Aquifer
רפיווקא
Aquiclud
דולקיווקא
ecotype
פיטוקא
ecology
היגולוקא
Landscape ecology
ףונה לש היגולוקא
ecosystem
:האר) המטסיסוקא
(תיגולוקא תכרעמ
Acclimatization
(היצזיטמילקא :האר) םולקא
Acclimatization
היצזיטמילקא
erosion
(ףחס :האר)היזורא


ףדה תליחתל


    ב
Sludge
הצוב
sewage
בויב
Biogeography
היפרגואיגויב
Biotop
(לודיג תיב :האר) פוטויב
biotic
יטויב
biome
םויב
biomass
הסמויב
biosphere
הריפסויב
Habitat
לודיג תיב
Benthos
סותנב
biological control
תיגולויב הרקב
sustainable
אמייק רב
Natural selection
תיעבט הרירב
Phrygana
התב


ףדה תליחתל


    ג
Ecological niche
תיגולוקא החמוג
(תיגולוקא השינ :האר)
sulfur dioxide (SO2)
תינצמח וד תירפוג
limiting factor
ליבגמ םרוג
Logistic population growth
יטסיגול היסולכוא לודיג
Linear population growth
יראיניל הייסולכוא לודיג
Exponential population growth
יכירעמ הייסולכוא לודיג
Density-independent population
growth
וניאש הייסולכוא לודיג
תופיפצ יולת
Density-dependent population
growth

יולת הייסולכוא לודיג
תופיפצ
National park
ימואל ןג
Garrigue
הגירג
acid rain
יצמוח םשג


ףדה תליחתל


    ד
competitive exclusion
תיתורחת הקיחד
detergent
טנגרטד
Deterministic
יטסינימרטד
population Transpitation
תויד
population dynamics
תויסולכוא לש הקימניד
fossil fuel
יליסופ קלד
demography
היפרגומד
Denitrification
היצקיפירטינד
fertilizer
ןשד


ףדה תליחתל


    ה
emigration
הריגה
mutualism
תוידדה
Resilience
תורידה
holistic
יטסילוה
humus
סומוה
homeostasis
סיזטסואימוה
heterotrophic
יפורטורטה
hydrosphere
הריפסורדיה
Hypolimnion
ןוינמילופיה
Gaia hypothesis
היאג תזתופיה
extinction
הדחכה
chlorinating
הרלכה
reclamation
עקרק תרשכה
genetic engineering
תיטנג הסדנה
acclimatization
(םולקא :האר) תולגתסה
Disturbance
הערפה
herbivores
םירוביברה
herbicide
(םיבשע לטוק) דיציברה
 
(םיחלוק :האר) םיכפש תבשה
adaptation
(היצטפדא :האר) המאתה
global warming
תילאבולג תוממחתה
Colonization
תולחנתה
interference
תוברעתה
desalination water
םימ תלפתה


ףדה תליחתל


    ז
pollution
םוהיז
air pollution
ריוא םוהיז
marine pollution
םי םוהיז
water pollution
םימ םוהיז
thermal pollution
ימרת םוהיז
phosphates
תוחרז

 

ףדה תליחתל


    ח
Community
הרבח
pioneer community
ץולח תרבח
preclimax
אמייק תרבח
radioactives compounds
םייביטקאוידר םירמוח
(תויביטקאוידר האר)
Maqui
ינוכית-םי שרוח
zonation
רוגיח
ppb
ב"לח
ppm
מ"לח
 
םיפחרמ םיקיקלח
colloidal particles
םידיאולוק םיקיקלח
nitrates
תוקנח

 

ףדה תליחתל


    ט

Tundra
הרדנוט
Parasite
ליפט
troposphere
הריפסופורט
Preditation
הפירט

ףדה תליחתל


    י
ionosphere
הריפסונוי
energy efficiency
היגרנאה תוליעי
rain forest
םשג רעי
producer
ןרצי
productivity
תונרצי


ףדה תליחתל


    כ
carrying capacity
האישנ רשוכ
chlorofluorocarbons
(CFCs)
םינוברקורואולפורולכ
deforestation
תורעי תתירכ
Fitness
תורישכףדה תליחתל


    ל
lithosphere
הריפסותילףדה תליחתל


    מ
energy balance
היגרנאה ןזאמ
food web
ןוזמ גראמ
biodiversity
יגולויב ןווגמ
Species diversity
םינימ ןווגמ
Desert
רבדמ
green revolution
הקוריה הכפהמ
mutualism
םזילאוטומ
(תוידדה האר)
Biogeochemical cycle
ימיכואיגויב רוזחמ
nitrogen cycle
ןקנחה רוזחמ
water cycle
םימה רוזחמ
carbon cycle
ןמחפה רוזחמ
desertification
רובדימ
recycling
רוזחימ
 
םיבשומ םימ
Endemic species
ימדנא ןימ
Species
יגולויב ןימ
Keystone species
חתפמ ןימ
indicator species
םירוטקידניא םינימ
endangered species
ןוכיסב םינימ
mycorrhiza
הזירוקימ
catalytic converter
יטילטק ריממ
Sustainable management
אמייק רב קשממ
lethal dose
תינלטק הנמ
Biological corridor
יגולויב ןורדסמ
ecosystem
תיגולוקא תכרעמ
Geographic information system
(GIS)

יפרגואיג עדימ תכרעמ
decmposer
קרפמ
Biotope
תויח םוקמ
resource
באשמ
feedback
בושמ
Positive feedback
תכרעמב יבויח בושמ
Negative feedback
תכרעמב ילילש בושמ


ףדה תליחתל


    נ
Migration
הדידנ
 
ריוא רוטינ
 
םי ימ רוטינ
Nitrification
היצקיפירטינ
neutralism
םזילרטינ
Overexploitation
רתי לוצינ
Ecological niche
תיגולוקא השינ


ףדה תליחתל


    ס
environment
הביבס
tolerance
תונלבוס
Savanna
הנאווס
sulfides
םידיפלוס
Succession
היסצקוס
erosion
ףחס
Stochastic
יטסכוטס
stratosphere
הריפסוטרטס
symbiosis
הסויבמיס
synergism
םזיגרניס


ףדה תליחתל


    ע
Urbanization
רויע
Resistance
תודימע
steppe
הברע
smog
חיפרע
smog
(חיפרע האר) לפשע
smog
ימיכוטפ לפשע
(חיפרע האר)


ףדה תליחתל


    פ
fauna
הנואפ
autotrophic
ףורטוטואוטופ
(יפורטוטוא האר)
fungicides
לטוק רמוח) דיציגנופ
(תוירטפ

carbon dioxide (CO2)
ינצמח וד ןמחפ
carbon monoxide
ינצמח דח ןמחפ
random distribution
יארקא רוזיפ
clumped, aggregated distribution
ץבוקמ רוזיפ
regular, even distribution
רידס רוזיפ
decomposition
(קרפמ האר) קוריפ
Energetic pyramid
תיטגרנא הדימריפ
flora
הרולפ
degradable plastic
הלכתמ קיטסלפ
Plankton
ןוטקנלפ
Water interface
םייניבה ןפ
worthless matter refuse
הקצומ תלוספ
Ecological mosaic
יגולוקא ספיספ
pesticide
(םיקיזמ ריבדמ) דיציטספ
facultative
יבטטלוקפ
protocooperation
היצרפואוקוטורפ
algal bloom
תוצא תחירפ


ףדה תליחתל


    צ
biological oxygen
demand (BOD)

ןצמח תכירצ
(ב"חצ) תימיכויב/תיגולויב

chemical oxygen
demand (COD)

(כ"חצ) תימיכ ןצמח תכירצ
consumer
ןכרצ


ףדה תליחתל


    ק
coevolution
היצולובא-וק

םיחלוק
commensalism
םזילסנמוק
compost
טסופמוק
Ecological catastrophe
תיגולוקא הפורטסטק
nitrogen fixation
ןקנח עוביק
cannibalism םזילבינק
ultraviolet (UV)
radiation
הלוגס-לע הנירק
nitrogen fixation ןקנח תרישק
(ןקנח עוביק האר)


ףדה תליחתל


    ר
radioactivity
תויביטקאוידר
trophic level
תיפורט המר
trophic level
הנזה תמר
(תיפורט המר האר)
overgrazing
רתי תייער


ףדה תליחתל


    ש
equilibrium
לקשמ יוויש
Balance of nature, equilibrium
עבטב (ןוזיא) לקשמ יוויש
restoration
רוזחיש
conservation
רומיש
reuse
רזוח שומיש
birth rate
הדוליה רועיש
death rate
התומתה רועיש
stratification
בוכש
dominance
םינימ ןוטלש
Nature reserve
עבט תרומש
Nature conservation
עבט תרימש
sewage
(בויב האר) םיכפש
food chain
ןוזמ תרשרש


ףדה תליחתל


    ת
solar cell
ירלוס את
sulfur oxides
תירפוג תוצומחת
nitrogen oxides
ןקנח תוצומחת
hydroelectric plant
תירטקלאורדיה הנחת
power station
חכ תנחת
Competition
תורחת
ambient air quality
ריוא םוהיז ןקת
emission standard
הטילפ ןקת
Termocline
הנילקומרת
םיגשומ רצוא

 

ףדה תליחתל
Abiotic
יטויב-א
,הרוטרפמט :המגודל .המטסיסוקאב םייחה לע עיפשמה יח ונניאש ילקיסיפ הביבס םרוג
ומכ הביבסל קיזהל םילוכי םייטויבא םימרוג .עקרקה הנבמו םיעקשמ ,רואה תמצוע
.יצמוח םשג תורצוויהל תמרותו חוכ תונחתמ תטלפנה תינצמח ודה תירפוגה לשמל

 

ףדה תליחתל
Evolution
היצולובא
דוקפת ,הרוצ ומכ יח רוצי לש תונוכתב םייוניש ותועמשמ היגולויבב .ןמז ךרואל יוניש
.1 :לש האצות םה םיינויצולובא םייוניש .רודל רודמ םירבועש תוגהנתהו יגולויזיפ
רפסמב לודג ףדוע .3 םיאצאצה ןיב תונוכתב תונוש .2 ,תושרומה תונוכתה עבט .1
.דחכנ קלחו םיפסונ םיאצאצ םידימעמו םידרוש קלח קרש ןפואב םיאצאצה
דחא דצמ אטבתמה דאמ ךורא םינמז םלוסב רכינה יוניש איה היצולובאורקאמ
.תושדח תויגולויב תוצובקו םישדח םינימ לש העפוהב ינש דצמו ,םינימ לש תודחכהב
הרירבה יכילהת :דחא ןימ לש תויסולכואב שחרתמה יוניש איה היצולובאורקימ
יפל םייח םירוציב המאתה תונוכת לש תיתגרדה תונתשהל םיכילומ תיעבטה
.תויתביבסה תוביסנה
 

ףדה תליחתל
Watershed
(זוקינ ןגא) תווקיה ןגא
לא םימ םימרוז ונממש חטשה ללכ ןכ ומכ .רהנ וא לחנ י"ע זקונמש יעבט ץרא חטש
ןלוגה ילחנ תא ,החרזמ םימרוזה לילגה ילחנ תא ללוכ תרניכה ןגא :המגודל .םגא
םיתעל שמשמ תווקיה ןגא .ויתורוקמ לכ לע ןוילעה ןדריה תאו הברעמ םימרוזה
.ףונה לש היגולוקאב בחרמה לש החונ דומיל תדיחיכ תובורק
 

ףדה תליחתל
Oxidation pool
ןוצמח ןגא
י"ע יגולויב לופיטב (הצובה העקשש רחאל םיכפש) םיחלוקב םילפטמ הבש הכירב
.םימה תוכיא תא ךכב םירפשמו ינגרוא רמוח םיקרפמה םייבוריא םימזינגרואורקימ
.ריוואה םע הכירבה לש לודג עגמ חטש חיטבהל שי הניקת ןוצמח תוליעפ תחטבהל
.םיזג םיטלפנו םיחלוקב םייוצמה םיקצומ םיסמומ ןוצמחהמ האצותכ
.ןוצמח ינגאל המגוד םה ןויצל ןושאר תולוחב ןדפש ינגא
 

ףדה תליחתל
Adaptation
(המאתה) היצטפדא
תוברתהלו דורשל ול רשפאמש םזינגרואב תונתשה לש ךשמתמו יטיא ךילהת
האצותכ תשחרתמ היצטפדא ,היצולובאב .יח אוה הבש הביבסב תוליעיב רתוי
ךותב םיטרפה תונוכתב תיארקא תונוש לע תיעבטה הרירבה תלועפמ
תופדעומ תודרשיהל ךרע תולעב תונוכת .תיטנג תונושמ תעבונה ,היסולכוא
ןניאש תויסולכוא .םיאצאצ רתוי םידימעמ הלא תונוכת םיאשונה םיטרפהו
.ולוכ יגולויבה ןימה תדחכהל םג איבהלו דחכיהל תולולע הביבסל תומאתומ

 

ףדה תליחתל
habitat loss
לודיג יתב ןדבוא
,םדאה תוליעפ לש האצותכ םייעבט לודיג יתב לש לש עובקו ךשמתמ סרה
החיכש האצות .רובדימ לש םיכילהת וא ,םייפורטה םשגה תורעי תתירכ ןוגכ
.הדחכה ידכ דע םייח םירוצי לש םינימהו םיטרפה רפסמב תרכינ התחפה איה


 

ףדה תליחתל
Evapotranspiration
היצריפסנרטופווא
ינפמ םימה דוביא לכ ךס רמולכ ,הריפסומטאה לא חמוצהמו עקרקהמ םימ ידוביא
.(היצריפסנרט) תויד י"עו (היצרופווא) ילקיסיפ יודיא י"ע ץראה רודכ לש חטשה
 

ףדה תליחתל
ozone
ןוזוא
ןצמח לש םימוטא 3 מ בכרומו לכלכת ועבצש תימיכ הניחבמ דאמ ליעפ זאג
י"ע תעקבתמ (O2) ןצמח לש הביציה הרוצה לש הלוקלומ רשאכ רצונ .(O3)
.תילמשח הניעט י"ע וא הלוגס לע הנירק
רודכ ינפ חטש לע הניגמש ,הנוילעה הריפסומטאב הקד הבכש רצוי ןוזואה
תבכשב "םירוח" ולגתה הנש םירשעכ ינפל .הלוגס-לעה הנירקה יקזנ ינפמ ץראה
לש רורחישמ םיעבונ רעושמה יפלש ,םיבטקה ירוזאל לעמש ןוזואה
העיגמה הלוגס-לעה הנירקה תומכ לש הלדגה .(CFC) םינוברקורואולפורולכ
,רועה ןטרס ירקמ תוחיכשב הילעל ,םילקאב םייונישל םורגל הלולע ץראה רודכל
הריפסומטאה תובכשב .םיבו השביב יעבטה חמוצבו םייח ילעבב ,םילוביב העיגפל
םיחמצ לש הלידגב יוכידל ,תרצקל םורגל לוכי ןוזוא .םהזמ אוה ןוזוא ,תוכומנה
ימהזמ לע שמשה רוא תלועפמ רצונ ןוזואה תוכומנה ריוואה תובכשב .היזורוקלו
.(חיפרע) ריוא

 

ףדה תליחתל
autotrophic
יפורטוטוא
י"ע תוינגרוא-יא תובכרתמ תורישי ולש ינגרואה רמוחה תא רציימש יח רוצי
םה ליפורולכ יליכמ םיקורי םיחמצ .רוא תיגרנא בורל ,היגרנאב שומיש
תוטושפ תוינגרוא יא תובכרתמ תוינגרוא תובכרת םירציימש ,םייפורטוטוא
םיקדייח םג םנשי .הזתניסוטופה ךילהתב ,םימו ינצמח וד ןמחפ ומכ
(םייפורטוטואוטופ) רואה תרזעב תוינגרוא תובכרת םירציימש םייפורטוטוא
.(םייפורטוטואומיכ) םימיוסמ ןוצמיח יכלהת תרזעב וא

 

ףדה תליחתל
eutrophic,
eutrification
היצקיפירטוא ,יפורטוא
וא תוקנח ןוגכ ,(םיטניירטונ) הנזה ירמוחב רישעש םיקותמ םימ לש לודיג תיב
,הנזהה ירמוחב םימה הווקמ תרשעה לש ךילהתה איה היצקיפירטוא .תוחרז
הווקמ תביבסב ןושיד ףדועמ ,םשג י"ע עקרקהמ םינשד לש החדהמ בורל םרגנש
םימ יחמצ הברה םימב םיחתפתמ ךכמ האצותכ .םיכפשו בויב תסינכמו םימה
תרצונ הלאכ םימ יווקמב .תוצא תחירפ תארקנה העפותל םימרוגה תוצאו
י"ע םימב קרפתמ ןפוגש ,תוצא לש הבר התומת תשחרתמו רוא לע תורחת
לודלד ללגב תתחופ םימב םייחה ילעב תומכ .ןצמח יכרוצ םימזינגרואורקימ
.ןצמחה

 

ףדה תליחתל
Population הייסולכוא
ןיב םימייק בורל .רדגומ חטשב םייחה ,דחא יגולויב ןימ לע םינמנה םיטרפ לש ףסאמ
.הייבר ירשק תחא הייסולכוא לע םינמנה םיטרפ

 

ףדה תליחתל
Oligotrophic
יפורטוגילוא
םהב שי ,הכומנ הלאכ םימ יווקמב תונרציה .(םיטניירטונ) הנזה ירמוחב םילד םימ יפוג
.םילולצ םהב םימהו ןוטקנלפ ירוצי טעמ
 

ףדה תליחתל
Biogeographical region
יפרגואיגויב רוזא
.ויתולובגב רקיעב םיצופנש תוחפשמו םיגוס ,םינימב ןייפואמש יפרגואיג רוזא
 

ףדה תליחתל
atmosphere
הריפסומטא
הריפסומטאה . םיזאג לש תבורעתמ תבכרומה ינפ חטשל ביבסמ ריואה תפטעמ
הכומנה הבכשה .ץראה רודכ לש הדיבכה חוכ י"ע ץראה רודכל ביבסמ תקזחומ
ןוגרא ,(78%) ןקנח ,21%) ןצמחמ רקיעב תבכרומו ,הריפסופורט היורק
.(0.04% כ) ינצמח וד ןמחפו םימ ידא םללכב ,םיפסונ םיזאגו (1% - ל בורק)
תוצמחת ומכ םימהזמ םירמוח םג םייוצמ םימהוזמ םירוזא לש ריואב
.ןקנחו תירפוג
םימה רוזחמ ,ןמחפה רוזחמ ומכ ,עבטב םירוזחמב בושח דיקפת הריפסומטאל
םומיחמ תועבונה ,ריואה גזמ תועפות תושחרתמ הריפסומטאב ןקנחה רוזחמו
דחוימבו הריפסומטאב תונוילעה תובכשה .שמשה י"ע ץראה רודכ ינפ חטש
הנירקמ תוענומו הלוגס-לעה שמשה תנירק תיברמ תא תועלוב ,ןוזוא ה תבכש
.ץראה רודכ ינפ חטש לא עיגהלמ וז הקיזמ
 

ףדה תליחתל
Nonequilibrium לקשמ-יוויש יא
.תוביצי ןניא ללכ ךרדב עבטב תויגולוקא תוכרעמו תורבח ,תויסולכוא היפלש הסיפת
יווישל העגהה תא תוענומה ,עבטב תוערפה לש תובישחה תא השיגדמ וז הסיפת
םילחה םייונישבו רבעמה יבצמב תודקמתמ לקשמ יוויש יא לש תוירואית .לקשמ
.תוכרעמו תורבח ,תויסולכואב
 

ףדה תליחתל
Balance of nature,
equilibrium
עבטב (לקשמ יוויש) ןוזיא
לקשמ יוויש ,ןוזיאל עיגהל תוטונ תויעבטה תויגולוקאה תוכרעמהש תסרוגה הסיפת
תלגוסמ תיעבטה תכרעמה הערפה רחאל .תוערפה תושחרתמ אלש ןמז לכ ,תוביציו
תויסולכואה לדוג ,לקשמ יוויש לש בצמב .רחא ביצי בצמל וא םדוקה הבצמל בושל
.ןמז ךרואל םיעובק רתוי וא תוחפ םיראשנ ,ןותנ חטשב םינימה יבכרהו
 

ףדה תליחתל
Environment quality הביבסה תוכיא
הביבסהו תיעבטה הביבסה ןיבל םדאה ןיב ןילמוגה יסחיב קסועה םושייו תעד םוחת
תודמעמ תעפשומ םדא ינב לצא הביבסה תוכיא תסיפת .רצוי אוה התואש
םינוש הביבס יעדמ .יכרע םיגשומ םלועמו תיתוברת תשרוממ ,תויביטקייבוס
.הלא תויעבל תונורתפ םימשיימו הביבס תויעבב לופיטו יוהיזל םילכ םיקפסמ
רודכ יעדמ ,הריפסומטאה יעדמ ,היגולוקא :םה הלאכ הביבס יעדמל תואמגוד
.דועו םימ תסדנה ,תימיכ הסדנה ,ץראה
 

ףדה תליחתל
Inversion היסרווניא
הרוטרפמטה םורב םילועש לככו הריפסומטאב "ךופיה" לח ובש יגולורואטמ בצמ
.הדבכו הרק הבכש לעמ תאצמנ המחו הלק ריוא תבכש .יופצכ ,תדרוי אלו הלוע
איהש ןמז לכ ריוא ימהזמל תדוכלמ שמשל היושע עקרקל הכומסה הדבכה הבכשה
.הילעמש הבכשה םע תבברעתמ הנניא
 

ףדה תליחתל
insecticide
(םיקרח לטוק) דיציטקסניא
תוימיכ תובכרת םה םיבר םידיציטקסניא .םיקרח לטוק (דיציטספ) הרבדה רמוח
םיכישממ םה הביבסב םיראשנ הלא םילקימיכ רשאכ .(DDT לשמל) תויטתניס
קיזמו רתוי חוטב תיגולויב הרבדה לש םירמוחב שומישה .םייח ילעב ליערהל
.הביבסל תוחפ
 

ףדה תליחתל
El Nino
וינינ לא
תבריקב טקשה סונייקואב םינש 10 ל תחא ךרעב ירוזחמ ןפואב עיפומה םח םרז
םחה םרזה .ליגרה רקה םרזה םוקמב ,הקירמא םורד לש םייברעמ ןופצה םיפוחה
.םירחא תומוקמב ןוזמ אוצמלו דודנל םי תופוע ץלאמו םיגד לש הבר התומתל םרוג
תועפשה םג ול םיסחיימו הקירמא םורדב תונופטשלו ףעז ימשגל םרוג וינינ לא
.ץראה רודכ יבחר לכב תוימילקא
 

ףדה תליחתל
albedo
ודבלא
שי ,גלשו םיננע ומכ ,םיקלחו םיריהב םיפוגל .םימצעו םיפוגמ רוא תרזחה
וא תרזחומ םהילע לפונה רואה לש היגרנאה בורש ןוויכמ ,הובג ודבלא
תיברמ תא םיעלוב םהש םושמ ךומנ ודבלא שי םימ יפוגלו חמוצל .תרזפתמ
.םהילע תלפונה הנירקה
 

ףדה תליחתל
allelopathy
היתאפוללא
םימזינגרואורקימו םיחמצ לע םימזינגרואורקימו םיחמצ לש תבכעמ העפשה
.(םילקימיכוללא) םזילובטמ ירצות םיימיכ םירמוח תועצמאב ,םירחא
 

ףדה תליחתל
Ammonification
היצקיפינומא
תוינימא תוצמוחו (האירוא) ןנתיש ומכ ,ןקנח תוליכמ תובוכרת ובש ימיכ ךילהת
.תוירטפו םיקדייח י"ע (NH3) הינומאל עבטב תוכפוה
 

ףדה תליחתל
amensalism
םזילסנמא
.ינשה תוחכונב אכודמו בכועמ דחאה םהבש םימזינגרוא ינש ןיב ןילמוג יסחי
היתאפוללא :המגוד


ףדה תליחתל
andemic
(ימדנא ןימ :האר) ימדנא
 

ףדה תליחתל
energy
היגרנא
תנתינ היגרנאה .תילמשחו תיניערג ,םוח ,תימיכ ,תינכמ :תובר תורוצ היגרנאל
םיללוכ (םילכתמ) םישדחתמ יתלב היגרנא יבאשמ .הינשל תחא הרוצמ הרמהל
םישדחתמ היגרנא יבאשמ .יניערג עוקיב לש קלדו (זאגו טפנ ,םחפ) יליסופ קלד
.תילמרתואיג היגרנא ,לפשו תואיג לש היגרנא ,חור םה (םילכתמ אל)
.תיפולח היגרנא םג ואר

 

ףדה תליחתל
geothermal energy
תילמרתואיג היגרנא
.ץראה רודכ םורקב םימח םיעלס וא םימח םימ ,יעבט רוטיקמ הרוקמש היגרנא
רוטיקכ חטשה ינפ לא בוש םילועו תומחה תובכשה לא ץחלב םימרזומ םימ
.תילמשח היגרנא תריציל תוניברוט תענהל ולצנל ןתינש
 

ףדה תליחתל
alternative energy
תיפולח היגרנא
דוגינב ,תאז ,תיגולוקא הניחבמ םיחוטבו םישדחתמ תורוקממ תקפומה היגרנא
ובש יליסופ קלד ומכ ,םיליער יאוול ירצות םהלש םילכתמ היגרנא תורוקמל
.הנירק ימוהיז רוציל לולעש יניערג קלד וא חוכה תונחת בורב םויכ םישמתשמ
תונחתב םילצונמש םימרוז םימ םה תיפולח היגרנא לש רתויב בושחה רוקמה
,חור לפשו תואיג ,םיה ילג םה םירחא תורוקמ .תוירטקלאורדיה חוכ
.ץראה רודכ םורקבש םוחהו שמש
 

ףדה תליחתל
renewable energy
תשדחתמ היגרנא
:םה הלאכ היגרנא תורוקמ .שדחתמו הלכתמ יתלב רוקממ תקפומה היגרנא
חריה לש הדיבכה תוחוכ בוליש י"ע םיענומה לפשו תואיג ,םיה ילג ,שמשה
.םימ ילפמ לש היגרנא ,שמשהו
 

ףדה תליחתל
solar energy
שמשה תיגרנא
ההובג שמשה לש תיניערגומרתה היגרנאה תקופת .שמשה לש הנירקה תיגרנא
50 ל דחא קר לבקמ ץראה רודכ .ץראה רודכב והשלכ יניערג רוכ לש וזמ דראילימ 200 יפ
ץראה רודכל העיגמה שמשה תנירקמ 50% כ .שמשהמ תררחתשמה הנירקה ללכמ ןוילימ
תושביב תעלבנ הריפסומטאה ךרד תרדוחה תומכה .הריפסומטאב תעלבנ וא תרזפתמ
ללכ .םימה רוזחמ תא העינמ ,םיסוניקואב תעלבנה היגרנאה .רזחומ הקלחו םיסונייקואבו
.העיגמה היגרנאה ללכמ 9%ל 5% ןיב הזתניסוטופב לצנמ ץראה רודכ ינפ לע םיחמצה
םיאתב םימ םומיחל תוירלוס תוכרעמב שומיש י"ע לוצינל תנתינ שמשה תיגרנא
.הביבסה תא תמהזמ הניאו תשדחתמ ,הלכתמ הניא שמשה תיגרנא .םיירטקלאוטופ
 

ףדה תליחתל
Eplimnion
ןוינמיליפא
ךכיפל הב םילחו הנשה תונועמו ריוואה גזממ תעפשומה םימ יווקמב הנוילעה הבכשה
.הרוטרפמט יפוליח
 

ףדה תליחתל
greenhouse effect
הממחה טקפא
המודא-ארפניאה הנירקה ללגב תמרגנה הריפסומטאה לש הרוטרפמטב הילע
.שמשה תנירק תעילבמ האצותכ .ץראה רודכ ידי לע תטלפנה ("םוח תנירק")
,ינצמח וד ןמחפ לש תואיצמ ללגב "חורבל"ו רזפתהל הלוכי הנניא וז הנירק
איה ןכ לעו ,הריפסומטאב (םיפסונ םיזגו) םינוברקרואולפ ,ןאתמ ,םימ ידא
קלדב שומיש .הלש הרוטרפמטה תא הלעמו הריפסומטאב תעלבנ ,תרזחומ
םיריבגמו הריפסומטאל ינצמח וד ןמחפ הברה םיפיסומ תורעי תפירשו יליסופ
.תילבולג תוממחתה םג ואר .הממחה טקפא תא
 

ףדה תליחתל
Aquifer
רפיווקא
םייבובקנ םיעלס הלא בורל .לוחלחב הילא ועיגהש םוהת ימ תרצואה עלס תבכש
.דועו תיבובקנ תלזב ,לוח ןבא ,ריג :לשמל .םיבובקנה ןיב םיללחב םייוצמ םימהו
ימל רוקמ םישמשמה ,ףוחה רפיווקאו רהה רפיווקא םה ץראב םיבושחה םירפיווקאה
.תונייעמו תוראב
 

ףדה תליחתל
Aquiclud
דולקיווקא
,תיסרח ,ראווח :לשמל .הכרד לוחלח תענומה םימל המוטא עלס וא עקרק תבכש
.דועו טינרג
 

ףדה תליחתל
Landscape ecology
ףונה לש היגולוקא
ספיספכ ץראה רודכ לש חטשה יוסיכו ףונה תא האורה היגולוקאב השיג וא םוחת
םינוש םיבכרה י"עו לודיג תיב לש םינוש םיאנת י"ע דחא לכ םינייפואמה םימתכ לש
תוימתכ םגד ןיב ןילמוגה יסחי תא תרקוח ףונה לש היגולוקא .םייח םירוצי לש
תוימתכל םימרוגה תא תשפחמ ףונה לש היגולוקא .םייגולוקא םיכילהת ןיבל םיוסמ
.היתואצות תא תנחובו
 

ףדה תליחתל
Ecotype
פיטוקא
יאנתל םיוסמ תומאתה ךרעמ ןהלש יגולויב ןימ ךותב תוימוקמ תויסולכוא
.םיידוחיי הביבס
 

ףדה תליחתל
Ecology
היגולוקא
םיביכרמה לולכמבו םתביבסו םייח םירוצי ןיב ןילמוג יסחיב קסועה עדמה
,הביבסהו טרפה יסחיב תקסוע היגולוקא .הביבסה לש םייח אלהו םייחה
תובכרומ תויגולוקא תוכרעמבו תומלש תורבחב ,םייח םירוצי לש תויסולכואב
יתב לש רומישו קשמימב תקסוע תימושיי היגולוקא .(תומטסיסוקא)
.(םימה םוהיז ,ריואה םוהיז) םוהיז לש תויעבבו םייח תוביבסו לודיג
 

ףדה תליחתל
Ecosystem
האר) המטסיסוקא
(תיגולוקא תכרעמףדה תליחתל
Ecosystem
םולקא
(היצזיטמילקא :האר)
 

ףדה תליחתל
Acclimatization
היצזיטמילקא
.םינתשמ הביבס יאנתל הפישח תובקעב םימזינגרוא לש יגולויזיפה בצמב םייוניש


ףדה תליחתל
erosion
(ףחס :האר) היזורא
 

ףדה תליחתל
Sludge
הצוב
םיכפשהמ תדרפומ הצובה .םיכפשב לופיטה ךלהמב םיעקושש םיקצומ םירמוח
.םיחלוקה םה הצוב אלל םיכפשהו עוקיש ינגאב םיימלוגה
 

ףדה תליחתל
Sewage
(םיכפש) בויב
תיתיב תלוספ םיללוכ םייתיב םיכפש .תישונא תוליעפ לש רצות תילזונ תלוספ
ירוזאמ העיגמה תבורעת בורל םה םייתיישעת םיכפש .החדה ימ ךותב היוצמה
לפוטמ אוה םהבש רוהיט ינקתמ לא תורוניצב רבעומ בויבה .םירוגמו הישעת
אלש בויב וא ימלוג בויב .רזוח שומישל לצונמ וא ,םיל ,תורהנל םרזומ אוהש ינפל
.םימ םוהיזל םרוג רוהיט ינקתמב יוארכ לפוט
 

ףדה תליחתל
Biogeography
היפרגואיגויב
.םייגולויבה םינימה לש תיפרגואיגה הצופתה רקחב קסועה יעדמ םוחת


ףדה תליחתל
Biotop
(לודיג תיב :האר) פוטויב
 

ףדה תליחתל
Biotic
יטויב
הקבאה ,הפירט ,תורחת :לשמל .םייח םירוצי לש תוליעפמ עבונה הביבס םרוג
.'וכו
 

ףדה תליחתל
biome
םויב
ילעב ,םיחמצ לש תודחא תויגולוקא תורבח וא תיגולוקא הרבח לש לולכמ
ןייפאתמו םילקא לש םיוסמ סופיט י"ע בצועמש ,םימזינגרואורקימו םייח
הנאווס ,הרדנוט :םה השביב םימויבל תואמגוד .תיפיצפס חמוצ תרוצתב
לש םירישנ רעי ,יפורט םשג רעי ,רבדמ ,גזוממה רוזאה לש בשע תוברע ,תיפורט
.גזוממה רוזאה
 

ףדה תליחתל
biomass
הסמויב
.ןותנ חטשב וא תיפורט המר ,היסולכואב םייח םירוצי לש תללוכה הסמה
ללכל וא יגולויב ןימל ,יח רוצי לש דדוב טרפל םג סחייתהל הלוכי הסמויבה
םירוצי ןיב ןילמוג יסחי רקחמב תולצונמ הסמויב תודידמ .ץראה רודכ
40% תמרות (ץע-ימחפו בשע תוברע ,תורעי) הסמויב לש הרעבה .םייח
.םלועב ינצמח וד ןמחפ לש יתנשה רוצייה ללכמ
 

ףדה תליחתל
deforestation
תורעי אוריב
יכרוצל תורעי סרה .םתחתמו םהיניב לדגש המ לכו רעי יצע לש תדמתמ הרסה
םיצע תעטל ילבמ - תורכמלו תואלקחל חטשה יוניפ יכרוצל ,קלדל ,ץעה לוצינ
בחרנ הדימ הנקב תורעי אוריב .יעבטה רעיה לש תושדחתה רשפאל וא םישדח
,עקרקה תושבייתהל איבמו עקרקה לש םימ ףחסלו חור ףחסל םרוג
.רבה יחמצו רבה תויח לש םמלעיהלו ףחסה עיגמ םהילאש תורהנב תונופטשל
.איה ףא תתחופ וארובש רעי ירוזאב םיעקשמה תומכ
הזתניסוטופב טלקנה ריואהמ ינצמח וד ןמחפ תוחפ ,םיצעה תומכב התחפהה ללגב
,הריפסומטאב ינצמח ודה ןמחפה זוכירב הילעל םימרוגה דחא והז ןכלו
.תילאבולגה תוממחתהל םרותו הממחה טקפא תא ריבגמה רבד
 

ףדה תליחתל
biosphere
הריפסויב
יפוג לש ןוילעה קלחה תא תללוכ .םייח םימייקתמ ובש ץראה רודכ לש קלחה
לש םיכומנה םירוזאה תאו קצומה םורקהמ קלח ,ץראה רודכב םימה
.ץראה רודכ לש תומטסיסוקאהםימויב ה לכ תא תללוכ הריפסויבה .הריפסומטא ה
 

ףדה תליחתל
Habitat
לודיג תיב
םג ואר) .ןותנ יגולוקא רתאב םייטויב הו םייטויב-א ה הביבסה ימרוג ללכ לש ףוריצה
.(פוטויב
 

ףדה תליחתל
Benthos
סותנב
.םימגאו םימי ,םיסונייקוא םימ יפוג לש תיעקרקה תא םיסלכאמה םירוציה ללכ
 

ףדה תליחתל
biological control
(תיגולויב הרבדה) תיגולויב הרקב
תולחמ לש הרבדהו הרקבל ,םייח םימזינגרואבו םייגולויב םיעצמאב שומיש
םינז חותיפ תוללוכ תיגולויבה הרקבה תוטיש .םילקימיכב שומישל ףילחתכ
םיפרוטב שומיש וא תולחמב םיקיזמ לש הקבדה ,תולחמו םיקיזמל םידימע
ללגב יכ םא ,יעבט ןפואב ימצע תוסיול הטונ תיגולויב הרקב .םיקיזמב םיעגופה
לש תואצותה תא תוזחל דאמ השק ,תויגולוקאה תוכרעמ ה לש הברה תובכרומה
.תכרעמל יגולויב הרקב םרוג תסנכה
 

ףדה תליחתל
Sustainable
אמייק רב
םייח םייקל תוכרעמה תלוכיש ןפואב ישונאה ןימה תבוטל םיבאשמ לוצינ
תרציימ הז קשמימ תחת תכרעמהש ושוריפ אמייק רב קשמימ .עגפית אל דיתעב
תויהל ךירצ חטשה לוצינ .תעגפנ דיתעב רצייל התלוכיש ילבמ ,יכשמה ןפואב
.ולדלודי אל וב םיבאשמהש הזכ
 

ףדה תליחתל
Natural selection
תיעבט הרירב

בר רפסמ םידימעמ (םיקדייחו תוירטפ ,םיחמצ ,םייח ילעב) םייח םירוצי ובש ךילהתה
םיאצאצה .אבה רודה לש הייסולכואה תא םיווהמ םהמ קלח קרו םיאצאצ לש
הרירב תמייקתמ :רמולכ .םיתמ הביבסה יאנתל תחלצומ תוחפ הרוצב םימאתומש
איה תיעבטה הרירבה .הביבסה יצוליא תא תפקשמה םיטרפ לש תיארקא אל
.םיינויצולובאורקימ םיכילהת לש םזינכמה
 

ףדה תליחתל
Phrygana
התב

רבעב הארנכ ויהש םירוזא לארשיב תנייפאמ .חיש ינב םיטלוש הבש חמוצ תרוצת
התירכ ,הייער ומכ סרה יכילהת תובקעב טלתשה התבה חמוצ .יעבט שרוחב םיסוכמ
תפקרוקמ תינרוק ,תינצוק הריס םה לארשיב התבב םיטלושה םיחמצה .הפירשו
.םירחאוףדה תליחתל
Ecological niche
תיגולוקא החמוג
(תיגולוקא השינ :האר)

 

ףדה תליחתל
sulfur dioxide (SO2)
תינצמח וד תירפוג
.ןצמח םע התובכרתהו יליסופ קלדב הרוקמש תירפוג לש הריעבמ רצונש ליער זאג
םע תבכרתמ תינצמח וד תירפוג .ריוואה םוהיזל םימרוגה דחא איה תינצמח וד תירפוג
תורצויו םימב תוססומתמ תוצומחתה יתש .תינצמח תלת תירפוג תרצונו ןצמח
תוצומחתה תוססומתמ םשג דרוישכ .(תיתרפג הצמוחו תיתרפוג הצמוח) תוצמוח
.יצמוחה םשגה תא תווהמ הליא תופיט .םימה תופיטב
 

ףדה תליחתל
limiting factor
ליבגמ םרוג
הראהה תמצוע :לשמל .יח רוצי לש תוליעפה וא הצופתה תא ליבגמש הביבס םרוג לכ
םושמ םיחמצ תוחתפתהל םיליבגמ םימרוג תויהל םילולע ינצמח וד ןמחפ זוכיר וא
תטאומ הזתיסוטופה .תומימחפ רוציילו הזתניסוטופה ךילהתל םיצוחנ םהינשש
.תתחופ רואה תמצוע רשאכ לילכ תקספנ ףאו
 

ףדה תליחתל
Logistic population growth
יטסיגול היסולכוא לודיג
אוהו ריהמ לודיגה הכומנ תופיפצב .תופיפצו םיבאשמ י"ע לבגומה הייסולכוא לודיג
יפארגה רואיתה .האישנ רשוכ היורקה ןוזיא תדוקנל דע הלדג תופיפצהש לככ טאומ
תיומד תידיאומגיס המוקע הארמ ןמז םע הייסולכוא לודיג לש יטסיגולה לודיגה לש
.S תואה
 

ףדה תליחתל
Linear population growth
(יטמתירא) יראיניל הייסולכוא לודיג
קרפ לכב וא רוד לכב םיטרפה תפסות .הייסולכוא לש םיווש ןמז יקרפב הווש לודיג
.העובק איה ןמז
 

ףדה תליחתל
Exponential population growth
יכירעמ הייסולכוא לודיג
רפסמ .רודל רודמ םיכלוהו םילדג םירועישב ףוסניא דע ךשמנש הייסולכוא לודיג
יתלחתהה ךרעל סחיב עובק רועישב לדגו ךלוה ןמז קרפ לכב םיפסונה םיטרפה
,םדא ינב לש תובר תויסולכוא לש לודיגה ךלהמ רואיתל םיאתמ .ןמז קרפ ותואב
.םיביצי התומתה ירועישו הדוליה ירועיש רשאכ
 

ףדה תליחתל
Density-independent population
growth
וניאש הייסולכוא לודיג
תופיפצ יולת

תופיפצמ םיעפשומ םניא התומתהו הדוליה ירועיש ובשש הייסולכוא לודיג לש םגד
ימרוג תעפשה יפל רקיעב עבקנ הייסולכואה לדוגב יונישה .הייסולכואב םיטרפה
.םיינוציח הביבס
 

ףדה תליחתל
Density-dependent population
growth
הייסולכוא לודיג
תופיפצ יולת

םיטרפה תופיפצמ םיעפשומ התומתהו הדוליה ירועיש ובש הייסולכוא לודיג לש םגד
.תורחתו תוליפט ,תולחמ ,הפירט ךרד איה העפשהה .הייסולכואב
 

ףדה תליחתל
National park
ימואל ןג

ןג .יאנפ רתא עבט רתא שודק םוקמ ,ירוטסיה רתא יוצמ םהבש ץרא חטש וא םוקמ
םיימואלה םינגה לע לארשיב יארחאש ףוגה .םירקבמה תאנהלו יוליבל דעוימ ימואל
,הדצמ :ןה םיימואל םינגל תואמגוד .םיימואל םינגלו עבטה תורומשל תושרה אוה
.השולשה ןג ,הירסיק ,תדבע ןיע
 

ףדה תליחתל
Garrigue
הגירג

םינימ .םירוזפ וא םיכובס ,םיחיש י"ע תטלשנה ןוכיתה םיה ןגאב חמוצ תרוצת
.ילארשיצרא רחשא ,קיטסמה תלא ,הריעש הדיק :םה הגירגל םיינייפוא
 

ףדה תליחתל
acid rain
יצמוח םשג
5.7 PH -ל תחתמ איה םתויצמוח תדימש (לפרעו דרב ,גלש ,םשג) םיעקשמ
.הריפסומטאב ןקנח תוצמחתו תינצמח וד תירפוג לש תוחכונה ללגב ,רקיעב
םיליכמש םייליסופ םיקלד לש הריעבמ תרצונ תינצמח וד תירפוג
.תירפוג הברה
.בכר ילכ לש תוישעת לש םינשבכמ תוררחתשמ ןקנחה תוצומחת
ןקנחהו תירפוגה לש תוצמחתה תוכפוה הריפסומטאב
םיעקשמה ךותב תויוצמה ,תיתקנח הצמוחלו תיתרפוג הצמוחל
קזנל םרות יצמוח םשג .תויצמוח תוסימתכ חטשה ינפ לא תועיגמו
,הפוריא ןופצב םימגאב םייחה םירוצילו תורעי לש התומתלו
.היסא לש םייתישעתה םירוזאבו תירבה תוצרא חרזמ ןופצב
.הישעתה ירוזאמ םילודג םיקחרמב םג עיפוהל םשגה לוכי ריואה תעונת ללגב
,עקרקב םילרנימ תוסיסמ לע םיעיפשמ יצמוחה םשגה ימ
.הסימתל םיליער םירמוח רורחישל םיכילומו תורהנבו םימגאב
ינפב םיצע לש םתודימע תשלחה ומכ םיפיקע םיקזנ םג יצמוח םשגל
.םהלש לודיגה תיב יאנת יוניש בקע ,םינוש םיקיזמו םיליפט
 

ףדה תליחתל
competitive exclusion
תיתורחת הקיחד
באשמ לע תורחתב םיאצמנה םינימ 2 לש תויסולכואש תסרוגה הירואית
הייסולכואה .לודיג תיב ותואב ןמז ךרואל םויק-ודב תויחל םילוכי אל רסחב אצמנה
התרבח תא (תרפושמ הייבר תרזעב) קחדת באשמה לוצינל רתוי תמאתומה
.לודיגה תיבמ
 

ףדה תליחתל
Detrgent
טנגרטד
םיטנגרטד .םינמשו ךולכיל תרסהל שמשמש םינפ חטש לש תוליעפ לעב רמוח
תוחרז םיליכמה םיטנגרטד .תיתרפוג הצמוחו םינמושמ םירצוימ םיחיכש
הביבסל םייתודידי םיטנגרטד .םימ יווקמ לש היצקיפירטואל םורגל םילולע (םיטאפסופ)
.הנבלה ירמוחו תוחרז םיליכמ םניא בורל
 

ףדה תליחתל
Deterministic
יטסינימרטד
לכ .הביבסה יאנת יפלו אצומה תדוקנ יפל שארמ תעבקנ ותאצותש יגולוקא ךילהת
תיפוס הדוקנב םייתסי אוהו שארמ ותוזחל ןתינש עובק ךלהמ יפ לע שחרתי יוניש
בצמ יפ לע תוזחל ןתינ ,היסצקוס לש יטסינימרטד לדומ יפ לע :לשמל .העובק
ךילהתמ ךפהה .םיקיודמה (סקמילק) ופוס תאו וכשמה תא ךילהתה ךלהמב
.יטסכוטס
 

ףדה תליחתל
Transpitation
תויד
םג ךא םילעבש תוינויפה ךרד רקיעב תישענה םיחמצמ םימ תודאתה
גשומה תרדגהבש תויד הלימל םג קניל רוציל שי .םירחא חמצ יקלחמ
.היצריפסנרטופווא
 

ףדה תליחתל
Population dynamics
תויסולכוא לש הקימניד
תויסולכוא ןנשי .ןמזה םע ןותנ חטשב היסולכוא לש תופיפצב םייונישה דומיל
תוצצופתה" .רתי תופיפצ י"ע בורל תותסוומו ,ירוזחמ ןפואב הנתשמ ןתופיפצש
יוזח יתלב ןפואבו תוריהמב הלדג היסולכוא רשאכ תשחרתמ "היסולכוא
תטטומתמו תסרוק תוצצופתהב היסולכוא .םינוש םייתביבס םיעוריאמ האצותכ
לודלידה בקע ,האישנה רשוכל לעמ ההובג הכ תופיפצ םייקל דוע הלוכי אל הביבסה רשאכ
.םיבאשמב
 

ףדה תליחתל
fossil fuel
יליסופ קלד
יעבט זאגו טפנ ,םחפ .םייח ילעבו םיחמצ לש םינבואמ םידירשמ ורוקמש קלד
.שדחתמ יתלבו הלכתמ היגרנא רוקמ אוה יליסופ קלד .םייליסופ םיקלד םה
םיקלדב שומישה .הריפסומטאב רבטצמה ינצמח וד ןמחפ םיררחשמ םייליסופ םיקלד
תוממחתהלו הממחה טקפאל םרותו יצמוח םשגלו הריפסומטאה םוהיזל םרוג םייליסופ
.תילאבולגה
 

ףדה תליחתל
demography
היפרגומד
לשו םדא ינב לש תויסולכואב םיימאנידה םיכילהתה לש רקחהו דומילה
םיאליגה בכרהב ,היסולכוא לש לדוגב תקסוע היפרגומדה .ללכב םייח םירוצי
םיאושינ ,התומתה הדוליה ירועיש תא םייטסיטטס םילכב תחתנמו הבש םיגיווזהו
.תויסולכוא לש הקימניד םג ואר .הריגהו םייח תלחות ,ןישוריגו
 

ףדה תליחתל
Denitrification
היצקיפירטינד
.עבטב ןקנחה רוזחממ קלח .םימזינגרואורקימ תרזעב ישפוח ןקנחל תוקנח לש הכיפה
 

ףדה תליחתל
Fertilizer
ןשד
לש ןיקת לודיגל םיצוחנה םיימיכה תודוסיה 20 מ קלח םיללוכה םילקימיכ
.םיילרנימ הנזה ירמוחב הלד עקרקה רשאכ ןשדב םישמתשמ .םלוכ תא וא םיחמצ
עקרקב לחלחמו זקנתמ ףדועה ,הצוחנה תומכה לעמ םינשד םיחמצל םיקפסמ רשאכ
.היצקיפירטואל םורגלו םייליע םימ יווקמו םוהת ימ לע עיפשהל לוכיו
 

ףדה תליחתל
migration
הריגה
םירתאל ,םיגדו םיימי םיקנוי ,תופוע רקיעב ,םייח ילעב לש הרידס העונת
דח וא תיתנוע תויהל הלוכי הריגהה .םיברתמ וא םינוזינ םה םהבש םיקחורמ
.םייחה ךלהמב תימעפ
 

ףדה תליחתל
mutualism
תוידדה
.םירכשנ םיאצוי םיפתושה הב םינימ ןיב היצקארטניא
 

ףדה תליחתל
Resilience
תורידה
בצקה .הערפה רחאל ביציה וא םדוקה הבצמל רוזחל תיגולוקא תכרעמ לש תלוכיה
םרט וב היהש בצמל ףרשנש חטש לש הרזח :לשמל .תשחרתמ ביציה בצמל הרזח ובש
.הפירשה
 

ףדה תליחתל
Holistic
יטסילוה
תוכרעמ ,תיטסילוה השיג יפל .םייח תוביבסלו תויגולוקא תוכרעמל תינללוכ השיג
השיגל המגוד איה היאג לש הזתופיהה .ללוכ טבמב קר הנבהל תונתינ תויגולוקא
.תיטסילוה
 

ףדה תליחתל
Humus
סומוה
.םייח ילעבו םיחמצ יריישב ורוקמש עקרקב קרופמ בצמב ינגרוא רמוח
 

ףדה תליחתל
Homeostasis
סיזטסואימוה
םירוצי ןיב ןילמוג יסחי .תיגולויב תכרעמ ךותב עובק ימינפ בצמ לש הרימש
.תויגולוקא תוכרעמ לש סיזאטסויומוהל םימרות םייח
 

ףדה תליחתל
Heterotrophic
יפורטורטה
רצייל לוכי ונניאו ןוזמכ תובכרומ תוינגרוא תובכרת טלוקו ךרוצש יח רוצי
,םייח ילעב .(יפורטוטוא) םיחמצה ומכ תוטושפ תוינגרוא-יא תובכרתמ ומצעב ןתוא
.םייפורטורטה םירוצי םה םיקדיחו תוירטפ
 

ףדה תליחתל
Hydrosphere
הריפסורדיה
םוהת ימ ,תונייעמ ,תורהנ ,םימגא ,םיסונייקוא ,םימי :תללוכ ,םימה תביבס
.עקרקב םימו
 

ףדה תליחתל
Hypolimnion
ןוינמילופיה
הב הרוטרפמטהו תונוע יפוליחמ תעפשומ הנניאש םגאב הנותחתה םימה תבכש
.העובק
 

ףדה תליחתל
Gaia hypothesis
היאג תזתופיה
ללכ ויפלו 70 - ה תונשב קולוואל סמיי'ג יטירבה ןעדמה י"ע עצוהש ןויער
תחא תדרפנ יתלב תומלש םיווהמ ץראה רודכב תוממודה תוכרעמהו תויחה תוכרעמה
ץראה רודכ ינפ לע םייחה םירוציה תוליעפ .םייחל תמאתומו םייחה י"ע תתסוומה
.תסוומה םרוגה איה
תושי איה היאג .יקנע אתל המודב ,דחא םזינגרואכ ךכיפל דקפתמ ץראה רודכ
.םייוניש הב םילחש הרקמב בושמ לש ךרדב ןוקיתו ימצע תוסיו לש תלוכי תלעב
.(תיטסילוה השיג) םידדובה םינימל אקווד ואלו לולכמל תובישח שי ,ךכיפל
הקיזב םייוצמ הביבסהו םייחהש ןוויכמש םירובס היאג לש השיגב םילגודה
תילאקיסיפה הביבסה תא יוארכ קזחתלו ןיבהל םדאה ינב לע ,הזל הז הקודה
.םביבסמש םייחה תאו
 

ףדה תליחתל
extinction
הדחכה
תודחכה ושחרתה ץראה רודכ לש ורבעב .יגולויב ןימ לש תטלחומ תומלעיה
הביבס ייונישל השורדה תוריהמב ולגתסה אל הלא םינימ רשאכ םינימ
תוצובק לש תודחכה ןשוריפ (mass extinctions) תוינומה תודחכה .םייעבט
לש וז איה תינומה הדחכהל העודי המגוד .םינימ לש תומלש תויגולויב
יחכונה לגה .הנש ןוילימ 65 ינפל םיימי תוילוח ירסח הברהו םירואזונידה תומלעיה
םייפורטה תורעיה תתירכ לשמל ומכ ,םדאה ידיב לודיג יתב סרה ללגב םרגנ תינומה הדחכה לש
בצקה ללגב רבעה תודחכהמ רתוי תורומח הלא תודחכה .םיגומלא תוינוש לש יביסאמ סרה וא
םילקא ייוניש .יעבטה בצקה תמועל 1000 דע 100 יפ רעושמה יפל - ןתושחרתה לש ריהמה
ךילהתה תא םיציאמ ,תילאבולגה תוממחתהה ןוגכ ,הביבסה לע םדאה תעפשהמ םיעבונה
םישדח םינימ לש תינויצולובא תורצוויהלו הריפסויבה תוששואתהל יוכסה תא םיניטקמו
בורש םושמ ,תודחכהה לש יחכונה רעישה תא דומאל השק .םינתשמה םיאנתל םימאתומש
ןדמואה יפל .עדמל םירכומ םניא ללכ םינימהמ הברה ובש ,יפורטה םשגה רעיב שחרתמ ןדבואה
!םויל דחא ןימב דמאנ םש הדחכהה בצק
.ןוכיסב םינימ םג ואר
 

ףדה תליחתל
chlorinating
הרלכה
הז ךילהתב ,םימזינגרואורקימ תדמשהל םימל רולכ תובוכרת תפסוה
.םימה תא םיאטחמ
 

ףדה תליחתל
reclamation
עקרק תרשכה
המדאל המודכו החלמ ,הציב ,רבדמ ,תלוספ ירובצמ םע חטש לש הרמהה
.םירוגמלו יאלקח דוביעל היוארה
 

ףדה תליחתל
genetic engineering
תיטנג הסדנה
םיביכרמ ןהבש ,יטנניבמוקר DNA ןוגכ ,יטנג רמוחב היצלופינמ לש תויגולונכט
שי םינוש תורוקממ םינג תקבדה לש וז היגולונכטל .םינוש םימוזומורכמ DNA
שי יתביבסה טביהב .ןימל ןיממ תונוכת תרבעהבו םישדח םינז תריציב בר ךרע
לש תלוכי םיחמצב "לותשל" ןתינ םהבש םירקמב תובישח תיטנג הסדנהל
תיינקהב וא ןושיד ףדוע לש םיקזנ עונמלו ןשד ב ךוסחל ךכבו ןקנח עוביק
.הרבדה ירמוח ב שומיש ןיטקהלו םיקיזמו תולחמל תודימע


ףדה תליחתל
Disturbance
(םולקא :האר) תולגתסה
 

ףדה תליחתל
Disturbance
הערפה
,הייסולכוא וא הרבח ,תיגולוקא תכרעמ לש תוביציהו הנבמה תא רפמש עוריא
תונימזבו םיילקיסיפה הביבסה יאנתב המצוע לש תונוש תוגרדב יונישמ האצותכ
תחתופו חטשב םימייק םייח םירוצי תקלסמ הערפהה .םייחה םירוציל םיבאשמה
.תשדוחמ תולחנתה ל בחרמ
ףחס ,םיקיזמו תולחמ ,םיקרח תופקתה ,תונופטש ,הפירש :ןה הערפהל תואמגוד
תוביבס .תוערפהל םיישארה םימרוגה דחא ןה םדאה תולועפ .דועו עקרק לש השילגו
ךשמ ,תורידתה יפל ןמזבו בחרמב םינוש הערפה ירטשמ י"ע תונייפאתמ עבטב תונוש
ערפומה חטשה לדוג ,הערפהה תמצוע ,הערפהה יעוריא ןיב חוורמה ,הערפה לש ןמזה
.םיערפומ םיחטש ןיב קחרמהו
 

ףדה תליחתל
herbivores
םירוביברה
.םיינושאר םינכרצ , םיחמצ ילכוא םייח ילעב
 

ףדה תליחתל
herbicide
דיציברה
.םתחימצ לש ליבגמכ וא םיחמצ לטוקכ שמשמה (דיציטספ) ימיכ הרבדה רמוח
.תואלקח יחטש םישבשמה "םיער םיבשע"כ םיבשחנה םיחמצל םינתינ דיציברה
לודיגב אלו םיערה םיבשעב קר עוגפל םילגוסמ םייביטקלס םידיציברה
םילולע םה ינש דצמ .םייאלקח םלובי לש הלדגהל תובר םימרות םהו יאלקחה
.םירחא םינטק םייח ילעבו תופוע לוטקלו םימו עקרק םוהיזל םג םורגלףדה תליחתל
 
םיכפש תבשה
(ןיחלוק :האר)ףדה תליחתל
global warming
:המאתה
(היצטפדא :האר)

 

ףדה תליחתל
global warming
תילאבולג תוממחתה
ינצמח וד ןמחפ ףדועל תסחוימה ץראה רודכ לש הרוטרפמטב תכשמתמ הילע
חטשמ םוח "תחירב" לש העינמ י"ע הממח טקפא רצויה ,הריפסומטאב רבטצמה
היהי ימלועה הרוטרפמטה עצוממ 2025 תנשבש איה תיזחתה .ץראה רודכ ינפ
20 ב םיסונאיקואב םימה ינפ ולעי ךכמ האצותכו םויכ רשאמ 1.50C ב הובג
םירקמ המכבו םיכומנ ףוח ירוזא .םיבטקב חרקה תופיכ לש ךותיה ללגב מ"ס
םילולע םייאלקח םילובי םג .הפצהלו תונופטשל םייופצ תומלש תונידמ
ןהש םושמ וללה תויזחתב תואדו ןיא ,תאז םע דחי .םילקאב יונישהמ עגפיהל
.םימלש אל םינותנ לע םיססובמה םילדומ לע תוכמתסמ
 

ףדה תליחתל
Colonization
תולחנתה
הייסולכוא וא לודיג תיב ,רוזא ךות לא םינימ וא םיטרפ לש תוטשפתהו הרידח
םייונישבו היסצקוסב בושח ךילהת איה תולחנתהה .ןכל םדוק ורדענ םה םהמש
העונתו הצפה תלוכי ילעב םה םיליעי םילחנתמ םינימ .הערפה תובקעב םילחש
.םיבוט
 

ףדה תליחתל
interference
תוברעתה
.(םינלער תשרפה ומכ) רישי ידדה םזינוגטנא לע תססובמה תורחת תרוצ
 

ףדה תליחתל
desalination water
םימ תלפתה
.הייתשל םיבוט םימ קיפהל הרטמב ,םיסמומ םה םהב םימה ןמ םיחלמ תדרפה
 

ףדה תליחתל
Pollution
םוהיז
,םדאה תוליעפ לש יאוול רצות ןהש הביבסל תוקיזמה תועפשהה לולכמ
,ןשע :םה םיירקיעה םימוהיזה .תיתיישעתהו תיאלקחה תוליעפה דחוימבו
,םיקותמ םימ יווקמבו םיב ,ריואב םינוש םילקימיכ ,בכר ילכ לש תוטילפ
סנכיהל םילולע םימהזמ .בויבו הרבדה ירמוח ,תיביטקאוידר הנירק
בורל םימרוג םימהזמה .ינשל דחא םזינגרואמ רובעלו ןוזמה תרשרשל
םוקמל םוקממ עונל םילוכי םיימיכ םימהזמ .(יצמוח םשג :לשמל) םיקזנל
הארנכ םימרוג םימהזמ .ץראה רודכ לכ לע עיפשהלו םילודג םיקחרמלו
.ריוא םוהיז םג ואר .תילאבולגה תוממחתהלו הממחה טקפאל
 

ףדה תליחתל
air pollution
ריוא םוהיז
םיאשינה םיליער םירמוח לש בחר חווט רורחיש י"ע םרגנה הריפסומטאה לש םוהיז
ומכ ,ררחתשמ םהזמה ונממש םרוגה תבריקב הובג ריואה ימהזמ זוכיר בורל .ריואב
דאמ היישעתב םימהזמ תטילפ תעינמ .םיישאר םישיבכ וא היישעת ילעפמ תבריקב
תובוראב שומיש אוה םימהזמה תא רתוי רזפלו קזנה תא ןיטקהל םיכרדה תחא .הרקי
םוהיז תעינמל םויכ םישמתשמ בכר ילכב .ןשע לש רקובמ רתוי רורחיש וא תוהובג
.תרפוע לוטנ קלדב שומישבו םייטילטק םיריממ ב הטילפה יזגמ ריואה

 

ףדה תליחתל
marine pollution
םי םוהיז
הביבסל םוח תייגרנא וא םירמוח לש הפיקע וא הרישי הסנכה
ךכמ האצותכו םיה ימ תוכיאב העיגפל תמרוגה ,םדאה ידי לע תימיה
.וב םייחה םירוציב העיגפל

 

ףדה תליחתל
water pollution
םימ םוהיז
,תוימיכה םהיתונוכתב וא םבכרהב יונישל םימרוגה םירמוח תסנכה
ידכ דע םתוכיאב העיגפלו םימה לש תויגולויבהו תוילקיסיפה
.ללכב שומישל םתליספ וא םיוסמ שומישל םייואר יתלבל םתכיפה

 

ףדה תליחתל
thermal pollution
ימרת םוהיז
.םימה תרוטרפמטב היילעל תמרוגה ,םימ יווקמל םימח םימ תמרזה

 

ףדה תליחתל
phsophates
תוחרז
.(PO4- ) ןחרז לש תוינצמח עברא תוצומחת

 

ףדה תליחתל
Community
הרבח
וז הדימ םהיניב םימייקמה ,ןותנ חטשב םייחה םייגולויב םינימ תויסולכוא לש ףסאמ
.ןילמוג יסחי לש תרחא וא
 

ףדה תליחתל
pioneer community
ץולח תרבח
תיבב וא שדח לודיג תיבב םינושארה "םיבשייתמה" םה היתויסולכואש הרבח
ינויסצקוס רוטב ןושארה בלשה תא הווהמ ץולחה תרבח .ערפוהש לודיג
.םיפסונ םינימ "תובשייתה"ל הביבסה תא הרישכמו
 

ףדה תליחתל
preclimax
אמייק תרבח
.תובר םינש ךשמב םיוסמ םוקמ תנייפאמה ,איש תרבחל העיגמ הניאש הרבח

 

ףדה תליחתל
radioactive compounds
םייביטקאוידר םירמוח
(תויביטקאוידר) האר


 

ףדה תליחתל
Maqui
ינוכית-םי שרוח
םילע ילעב דע יקורי בורל ,םיהובג םיחיש וא םיכומנ םיצע ךבס לש חמוצ תרוצת
,לילגב םיחטש שרוחה הסכמ ץראב .ינוכית םי םילקא ירוזא תונייפאמה ,םישקונ
רב ,יוצמ ןולא םה לארשיב שרוחל םיינייפוא םינימ .הדוהי ירהבו ןורמושב ,למרכב
.תילארשיצרא הלאו ינוניב תיז
 

ףדה תליחתל
zonation
רוגיח
םייק :ףוחה לש לודיג תיבב אמגודל .יתביבס לפמ ךרואל םינימ תצופתב יוניש
,םימה וקמ םיקחרתמש לככ ,חמוצ תורבח לש תועוצר רצויה חמוצה בכרהב יוניש
.היפרגופוטו תיתשת ימרוגמ האצותכ ןכו ססרהו חורה תמצועב יוניש בקע

 

ףדה תליחתל
ppb
ב"לח
תומכב םייוצמה םירמוח לש םזוכיר יוטיבל הדיחי .םיקלח ןוילבב דחא קלח
(םרגה תינוילימ) דחא םרגורקימ .תוסימתב וא ריוואב ,רתויב הכומנ
.הסימת רטילב רמוח לש

 

ףדה תליחתל
ppm
ם"לח
.םימבו ריוואב רמוח לש וזוכיר יוטיבל הדיחי .םיקלח ןוילימב דחא קלח
.הסימת לשרטילב רמוח לש (תיפלא) דחא םרגילימ

 

ףדה תליחתל

םיפחרמ םיקיקלח
עוקשל םיטונ םה םימב .ןורקימ 1 לעמ םרטוקש םיקדייחו לוח יריגרג ,חיפ
.תועש דע תוקד ךות

 

ףדה תליחתל
colloidal particles
םידיאולוק םיקיקלח
.םתוריכעל םימרוגו םיעקוש םניא .ןורקימ 1 מ ןטק םרטוקש םיפיגנו חיפ יקיקלח

 

ףדה תליחתל
nitrates
תוקנח
םיינגרוא םירמוח קוריפמ עקרקב תורצונה (NO3- ) תוינצמח תלת ןקנח תוצומחת
ימיכ ןשדכ םג תוקפוסמ .םיחמצ ישרוש ידי לע תוטלקנו םיקדייח ידי לע
.םייאלקח םילובי תלדגהל

 

ףדה תליחתל
Tundra
הרדנוט
הבש (יניפלא) םיהובג םירה וא בטוקה ירוזא לש תיגולוקא תכרעמ וא םייח תביבס
חטשה ינפל תחתמש עקרקה תבכשו םיצע הב ןיא ,םיכומנ םיחמצ רקיעב םילדג
.דימת האופק
 

ףדה תליחתל
parasite
ליפט
.וגרוהל ילבמ ללכ ךרדב יאקדנופה לש המקרב וא םדב שמתשמה םזינגרוא
 

ףדה תליחתל
troposphere
הרפסופורט
רודכ ינפמ היבע .םייח םימייקתמ הבו ץראה רודכל הבורקה הרפסומטאה תבכש
בור תא הליכמ .הלוע הבוגהש לככ תדרוי הב הרוטרפמטה .'מק 1-15 ץראה
תועפותה בור תומייקתמ הרפסופורטב .הרפסומטאה לש םימה ידאו קבאה
.דועו םשג ,תוחור :תוימילקאה
 

ףדה תליחתל
Preditation
הפירט
.ותגירה ךות רחא םזינגרואמ ןוזינ םיוסמ םזינגרוא םהב ןילמוג יסחי
 

ףדה תליחתל
Ionosphere
הריפסונוי
תנירק תעלובה ,מ"ק 75 לש הבוגב ץראה רודכ לש הריפסומטאב הבכש
.ההובג היגרנא תלעב שמש
 

ףדה תליחתל
energy efficiency
היגרנאה תוליעי
ליעי יתלב שומיש .היגרנאב שומישה תתחפה י"ע היגרנא יבאשמ רומיש
טקפאלו ריוא םוהיזל םרותו םישדחתמ יתלב היגרנא תורוקמ לדלדמ היגרנאב
.הממחה
 

ףדה תליחתל
rain forest
םשג רעי
,הוושמה וק ידצ ינשמ ץראה רודכ לש םיפורטה םירוזיאל םייניפוא תורעי
םיהובג םיצעב ןייפואמ ףופצה רעיה .הנשה לכ םיבורמ םימשג םידרוי םהב
.םיבחטו םינובשע םיחמצ םתחתמו םיחיש םתחתמ ,םיספטמ םהילע ('מ 80)
ינימ ללכמ %70 -כ םיליכמו תושביה חטשמ %7 -כ קר םיסכמ םשגה תורעי
.ץראה רודכ ינפ לע םייחה ילעבו םיחמצה
 

ףדה תליחתל
producer
ןרצי
תויטתיסוטופ תוצאו םיחמצ .תוינגרוא תובכרת ותנזהב ךרוצ וניאש יח רוצי
לש הרוצב ןוזמ םירציימו הזתניסוטופה ךילהתב רוא םידכול םה :םינרצי םה
ךכיפל םה םינרציה .םהמ םילכואש םינכרצ םירוציל תונימזה ,תומימחפ
.ןוזמה תרשרש לש הכומנה המרב םייוצמו םיפורטוטוא
.תונרצי איה ןמז תדיחיל חטש תדיחיב תרצונה ינגרואה רמוחה תומכ
 

ףדה תליחתל
productivity
תונרצי
חטש תדיחיב ןותנ ןמזב תרצונה ינגרואה רמוחה תומכ איה תינושאר תונרצי
תודיחיל היגרנא וא הסמ תודיחיב תאטובמ תונרציה .םינרצי םהש םירוצי י"ע
םימזינגרואב תרתונה ינגרואה רמוחה לש תומכה איה וטנ תונרצי .חטש
םינכרצה רובע ןוזמה לאיצנטופ תא הווהמ איהו המישנה ידספה רחאל םינרציה
.תויגולוקא תוכרעמב הסמויבה תלדגהשל תמרות תונרציה .תיגולוקאה תכרעמב
 

ףדה תליחתל
carrying capacity
האישנ רשוכ
ךומתל לוכי והשלכ חטשש ןותנ ןיממ םייח םירוצי לש יברמה םיטרפה רפסמ
ןוזמ יד ןיא ,האישנה רשוכל רבעמ .םייקל לוכי והשלכ חטשש תיברמה הסמויבה וא ,וב
,תולחמ ,הריגה ללגב דרוי םיטרפה רפסמ ךכמ האצותכ .היסולכואה יטרפ רובע םיבאשמו
.םיאצאצ דימעהל תלוכי יאו בערמ תוומ ,תורחת
 

ףדה תליחתל
chlorofluorocarbons
(CFCs)
םינוברקורואולפורולכ
םיקילד יתלבו םיליער יתלב ,חיר ילוטנ םייטתניס םיינמימחפ םיזאג לש הצובק
ץחל ירצויכ םהב םישמתשמ.רואולפו רולכ םג ןמימלו ןמחפל ףסונב םיליכמה
תוזירא רוציבו ריוא גוזימלו רוריקל םיזאגכ ,(םילוסורא) םיסיסרת לש םילכמב
םיפחסנ םה ,הריפסומטאל םיררחתשמ םינוברקורואולפורולכ רשאכ .תופצקומ
שמשהמ הלוגס-לע הנירק תעפשהב םש ,הריפסוטארטסה לא הלעמ יפלכ םטיאל
ןוזואה תולוקלומ תא קרפמ רולכה .רולכ ימוטא םיררחשמו םיקרפתמ םה
רתוי הבר תומכ תרידח איה האצותה .ןוזואה לדלדימ ךכבו וז הבכשב תויוצמה
.ץראה רודכ ינפ חטש לא שמשהמ הקיזמ הנירק לש
 

ףדה תליחתל
Fitness
תורישכ
.ויאצאצ יוביר תועצמאב םיאבה תורודה תויסולכואל טרפה לש תיטנגה המורתה

 

ףדה תליחתל
lithosphere
הריפסותיל
תערתשמ הרפסותילה .ץראה רודכ םורק תא םיביכרמה םיקצומה תוחולה
.המדאה הבעמב 'מק 100 קמועל דע
 

ףדה תליחתל
energy balance
היגרנאה ןזאמ
.םתביבסו תיגולוקא תכרעמב םייח םירוצי ןיב היגרנא יפוליח לש תללוכה האצותה
 

ףדה תליחתל
food web
ןוזמ גראמ
הנזהה ירשק ללכ תא ללוכה ,ןהיניב תורושקה ןוזמ תורשרש לש בכרומ ךרעמ
.הנותנ תיגולוקא תכרעמב םייח םירוצי ןיב םימייקה
 

ףדה תליחתל
biodiversity
יגולויב ןווגמ
רפסמה םיללכנ יגולויבה ןווגמב .עבטב ןוויגהו תונושה תדימל ללוכ דדמ
ךותב תיטנגה תונושה ,םימזינגרואורקימהו םיחמצה ,םייחה ילעב לש ןווגמהו
.עבטב תונוש תויגולוקא תוכרעמ ןיב תמייקה תונושהו םינימ תויסולכוא
םירגאמ לע הרימשלו תיגולוקאה תוביציל הבושח יגולויבה ןווגמה תרימש
סרה .תלעותו אפרמ יחמצ ,תואלקחל םייח ילעבו םיחמצ לש םיילאיצנטופ
תיטמרד הדיריל םימרוג תואלקחה תוטשפתהו תורעי אוריב ,לודיג יתב
.יגולויבה ןווגמב

 

ףדה תליחתל
Species diversity
םינימ ןווגמ
רפסמ אוה םינימה רשוע .הרבחב וא םוקמב םינימ יבכרהב תונושו םינימ רשועל דדמ
הנומת ןתונ רשועה םע דחי ןימ לכ לש עפש ידדמ לולקש .ןותנ רתאב דדמנה םינימה
.םתוללכב תונושהו ןווגמה לש הנמיהמ רתוי
 

ףדה תליחתל
Desert
רבדמ
.לילד חמוצ יוסיכבו םימ רסוחב ןייפאתמ ,םיבאשמב לדו ףושח רוזא
 

ףדה תליחתל
green revolution
הקורי הכפהמ
ריהמ לודיגב תויסולכוא תנזהל לובי יריתע םיינגד לש הצפההו חותיפה
לבונ סרפ ןתח לש ותוכזל תפקזנ הקוריה הכפהמה .תוחתפתמ תוצראב
םיריגרג יריתע םיינגד לש אולכמ ינז חותיפ לע ,גואלרוב ןמרונ ינקירמאה
תולחממ הנגהו רפושמ ןושיד ,תינוכסח םימ תקפסא לש םיאנתב םלודיגו
םג םג וולנ ,הקוריה הכפהמה תובקעב ןוזמה תויומכ רופישב םיגשיהל .םיקיזמו
תויגולונכטב תוחתפתמה תונידמה לש תולת :תוילילש תויתביבס יאוול תואצות
תלדגה ,םייליסופ םיקלדב רתי שומיש תללוכש תוחתופמה תונידמה לש
םימה תורוקמ םוהיזו ,םיקיזמו תולחמל םייאלקחה םילודיגה לש תושיגרה
םידיציטקסניאב הבורמ שומיש םג השענ .הרבדה ירמוחבו םינשדב
.תוחתופמה תונידמב שומיש רוסא םקלחש םיליער


ףדה תליחתל
mutualism
םזילאוטומ
(תוידדה האר)

 

ףדה תליחתל
Biogeochemical cycle
ימיכואיגויב רוזחמ
תיגולוקא תכרעמב םיממודו םייח םיביכרמ ןיב ימיכ דוסי וא רמוח לש העונת
םירוזחמה .ילקיסיפהו ימיכה בצמב תורומת ידכ ךות ,הריפסויבבו
ןדיסה ,ןחרז ה ,ןקנח ה ,ןמחפה ירוזחמ םה םיבושחה םיימיכואיגויבה
.ןגלשאהו
 

ףדה תליחתל
nitrogen cycle
ןקנחה רוזחמ
תובכרת .תיגולוקא תכרעמב לגלגתמ ןקנחה םהבש םיימיכ םיכילהת לש ףצר
תועמטומו םיחמצ י"ע עקרקהמ תוטלקנ ,תוקנח ומכ ,ןקנח לש תוינגרוא-יא
ןקנחמ קלח .ןקנחה רוזיח ידכ ךות ,םינובלח ומכ ,תורחא תובכרתל חמצה ףוגב
םינוזינה םיפרוטל רבעומו (םיחמצ ילכוא) םיירוביברה םייח ילעב י"ע לכאנ הז
ףוגה קוריפבו תושרפהב תילרנימ הרוצב עקרקה לא רזחומ ןקנחה .םירוביברהמ
ביכרמ .םיקדיחו תוירטפ ומכ םיקרפמ םירוצי י"ע םייח ילעבו םיחמצ לש תמה
י"ע עצובמש ,יריפסומטאה ןקנחה עוביק ךילהת אוה ןקנחה רוזחמ לש ףסונ
י"עו (תוינטקב דחוימב) םיחמצ לש שרוש תויעקפב םייחה םימייוסמ םיקדיח
י"ע לוצינל תונתינה תוינגרוא תובכרתל יריפסומטא ןקנח עוביק .תוילוחכ
,םיחמצ י"ע לוצינל תונתינה תוינגרוא תובכרתל ינגרוא ןקנח ףיסומ ,םיחמצ
.אלמה ןקנחה רוזחמל ינגרוא ןקנח ףיסומ
 

ףדה תליחתל
water cycle
םימה רוזחמ
,גלש ,םשג) םיעקשמה .עבטב תונושה םהיתורוצל םימה לוגלג לש ךלהמה
רבד לש ופוסב םיעיגמו םילחלחמ וא םיזקנתמ ,המדאה לע םילפונה (לט ,דרב
םידאתמ םיסוניקואה ימ .םוהת ימו תורהנ ,םילחנ לש תומירז ךרד םיסוניקואל
תולפונש תופיט םירצויו םיבעתמ םימה ידא הב ,הריפסומטאה לא חטשה ינפמ
ךרצנ ,עבטב םימה רוזחמב תלגלגתמש םימה תומכ ללכמ ןטק קלח .םיעקשמכ
לא םתוא םיריזחמו םפוגמ םימה תא םיפדנמש ,םייח ילעבו םיחמצ י"ע
.המישנה ךרדו (היצריפסנרט) תויד לש ךילהתב הריפסומטאה
 

ףדה תליחתל
carbon cycle
ןמחפה רוזחמ
.תיגולוקא תכרעמ ב רזחוממו לגלגתמ ןמחפה םהבש םיימיכ םיכילהת לש ףצר
הזתניסוטופב םיחמצ י"ע טלקנ ,הריפסומטא ב ינצמח-ודה ןמחפבש ןמחפה
םייח ילעב י"ע םגו חמצה ףוגב םג תולצונמ תומימחפה .תומימחפב עמטומו
ינצמח וד ןמחפ תוררחשמו תונצמחתמ ןה הבש ,המישנב םיחמצהמ םינוזינה
לש הריעבמ םג הריפסומטאל ררחתשמ ינצמח וד ןמחפ .הריפסומטאל הרזח
המוצעה הכירצה ללגב הנכסב יוצמ ןמחפה רוזחמ ,םויכ .יליסופ קלד
האצותכ .םייפורט תורעי לש םימוצע םיחטש תרעבה ללגבו יליסופ קלד לש
רבדהו רכינ רועישב הלוע הריפסומטאב ינצמח ודה ןמחפה תומכ ,ךכמ
.תילאבולגה תוממחתהל ? הממחה טקפא ל םרות
 

ףדה תליחתל
Desertification
רובדימ
דחא .םדאה תוליעפ י"ע וא םיימילקא םייונישמ האצותכ תוירבדמ תורצוויה
עקרקה לש רתי לוצינו תורעי אוריב ,רתי תייער אוה רובדימל םיצופנה םימרוגה
ירטשמ בקע עקרק תחלמהו םינשדב שומיש אלל יביסנטניא יאלקח דוביעב
י"ע תכרעמה תא רזחשל וא רובדימה תא רוצעל םיתעל ןתינ .םיעורג הייקשה
םימ יחפוס קיטסאלפ ירגרג לש תפסות י"ע וא םיחמצ לש תומיאתמ תועיטנ
.עקרקה לא
 

ףדה תליחתל
recycling
רוזחימ
,תיכוכז ,רינ ומכ) תיתיישעתו תיתיב תלוספ ירמוח םיבישמ ובש ךילהתה
םלג ירמוח ןיגב תואצוה ךסוח רוזחימ .רזוח שומישל (קיטסאלפ ,תוכתמ
םוהיז תנטקהל עייסמו םילכתמ םיבאשמ לש לוליד ןיטקמ ,םירקי
תירפוג ,ןקנח ,ןמחפ ומכ תודוסי לש רבעמה אוה יעבט רוזחימ .הביבסה
רוזחמ :ואר .רוזחמה תליחתב םבצמל םתרזחו הביבסה יביכרמ ךרד 'דכו
ןמחפה רוזחמ ,םימה רוזחמ ,ןקנחה
 

ףדה תליחתל
 
םיבשומ םימ
.היקשה יכרוצל רקיעב רזוח שומיש םהב תושעל ןתינו ורהוטש םיכפש ימ
 

ףדה תליחתל
Endemic species
ימדנא ןימ
.םיוסמ רוזאל בורל לבגומ אוהו תיסחי תמצמוצמ תיפרגואיגה ותצופתש ןימ
.ףוחה רושימב קרו ךא לדגה ,לארשיל ימדנא ןימ אוה ילארשיצרא סומרות ,המגודל
 

ףדה תליחתל
Species
יגולויב ןימ
תויטנגה םהיתונוכת תיברמבו תינוציחה םתרוצב םימודה םייח םירוצי לש הצובק
.םיירופ םיאצאצ דימעהלו םהיניב תוברתהל םילגוסמ רשאו
 

ףדה תליחתל
Keystone species
חתפמ ןימ
םורגל לוכי הרבחהמ וקוליס .הרבחה תונוכת תא ביתכמש ,ףרוט בורל ,ןימ
הרחתמה ןימה תא ףרוט חתפמה ןימ .םינימה ןווגמ לש הנטקהלו התוטטומתהל
.הרחתמ ןימ ותוא י"ע םירחא םינימ לש יוכיד ענומ ךכבו רתויב קזחה
 

ףדה תליחתל
indicator species
םירוטקידניא םינימ
הביבס יאנת לע דיעמ חטשב םרדעיה וא םתוחכונש םייח ילעב וא םיחמצ
,תויזזח ומכ םירוצי םנשי .'דכו םימה ביט ,עקרקה סופיט ומכ ,םימיוסמ
.ריוא םוהיז לע דיעמ ןרדעיהו ריואב תינצמח וד תירפוג תומכל דאמ תושיגרש
 

ףדה תליחתל
endangered species
ןוכיסב םינימ
םינימ .הדחכה תנכס ידכ דע ןטק עבטב םהיטרפ רפסמש םייח ילעבו םיחמצ
תרימשל ימלועה דוגיאה י"ע םימסרפתמה "םימודא םירפס"ב םימושר ןוכיסב
םויכש ,היזנודניאב הוא'ג לש ףנרקה אוה ןוכיסב ןימל המגוד .(IUCN) עבט
אוה ,ותודרשיה םודיקל םידעצ וטקניי אל םא .םיטרפ 50 קר ונממ םייח
.םינש תורשע המכ ךות דחכיהל לולע
 

ףדה תליחתל
mycorrhiza
הזירוקימ
.הירטפ ןיבל חמצ ישרש ןיב יטסילאוטומ-יטויבמיס ףותיש רשק
 

ףדה תליחתל
catalytic converter
יטילטק ריממ
תומכה תא תיחפהל תנמ לע בכר ילכ לש הטילפ תוכרעמל םאתומה יעצמא
לע רקיעב םיססובמ ,םירוטזילטק לש תבורעת .םיליער םירמוח לש תטלפנה
םיקיזמ םירמוח הריממ ,תכתמ וא סרח לש ררוחמ ףוג הפצמש הניטלפ
םייטילטק םיריממ :לשמל .םיקיזמ תוחפ םירמוחל הטילפה יזאגב םייוצמה
ללגב הטילפה יזאגב םירתונש ינצמח דח ןמחפו םינמימחפ ךופהל םיעייסמ
.יזאג ןקנחל ןקנח תוצמחת וא ,םימו ינצמח וד ןמחפל המלש אל הריעב
הבוח ןכ לעו קלדב תירפוג וא תרפוע לש תוחכונמ םיעגפנ םייטילטק םיריממ
.תרפוע לוטנ קלדב ענומה בכרב קר םהב שמתשהל
 

ףדה תליחתל
Sustainable management
אמייק רב קשממ
.דיתעל םג םיבאשמ רומיש םירשפאמ םייגולוקאה םיכילהתה ובש קשממ
 

ףדה תליחתל
lethal dose
תינלטק הנמ
.םיוסמ ןימל תינלטק איהש (הרבדה רמוח) דיציטספ לש תילמינימה הנמה
רמוחל םידימע םישענ קיזמה וא הלחמהש לככ הלדג תיתאתלה הנמה
.הרבדהה
 

ףדה תליחתל
Biological corridor
יגולויב ןורדסמ
ןיב םינימ לש העונת תרשפאתמ ןורדסמב .םימוד םייעבט לודיג יתב ןיב יזיפ רשק
תוכרעמ םהבש םיאנתב תובישח תונורדסמל .לודיגה תיב לש םינושה םיעטקה
ןיב םיידדה יוביגו הכימת םירשפאמ םה .תועטקנו תומלענ ,תוסרהנ תויגולוקא
.םילצופמה םיעטקה
 

ףדה תליחתל
Ecosystem
תיגולוקא תכרעמ
(המטסיסוקא)

,םייח םה הבש הביבסה תאו םייח םירוצי תללוכה תבכרומ תיגולוקא הדיחי
תורדגומ תומטסיסוקא .םייטויבה ו םייטויבא ה םימרוגה ללכ :רמולכ
לכ תא תללוכ הריפסויבה תילאבולגה המטסיסוקאה :םינוש הדימ ינק יפל
םימה יפוג ,תועקרקה ,םיעלסה תאו ץראה רודכ ינפ לע םייחה םירוציה
המטסיסוקאל המגוד .םהילעמש הריפסומטא התאו םייח םה םהבו םהילעש
ילעב ,םיחמצה לכ תא תללוכ איה :ףרוח תילולש איה רתוי ןטק הדימ הנקב
,םהב םיפחרמהו םיסמומה םירמוחה לע תילולשה ימ תא ,הב םייחה םייחה
םימרוז םירמוחו היגרנא .תילולשה תיתשת תא םיווהמה ץובהו עקרקה ,עלסה תא
היביכרמ ןיב םימייקתמ ןילמוג יסחיו תיגולוקאה תכרעמה יביכרמ ןיב
םיסחיהש םושמ העיגפל תושיגר תויגולוקאה תוכרעמה .(ןוזמ תרשרש םג ואר)
םורגל לולע םיביכרמה דחא לש הקחרה וא יוניש לכ :םינזואמ ןהיביכרמ ןיב
תיגולוקא תכרעמב ףרוט לש הקחרה ,המגודל .הלוכ תכרעמה תוטטומתהל
ילכוא םיפרטנש םושמ הלוכ תיגולוקאה תכרעמה תא סורהל הלוכי תמייוסמ
.רתי תייער ליעפהלו תוברתהל זא םילוכי תכרעמב םיחמצ
 

ףדה תליחתל
Geographic information system
(GIS)
יפרגואיג עדימ תכרעמ
םינותנ לש הגצהו הרמה ,הפילש ,הנסחא ,ףוסיאל םיבשחוממ םילכ לש ךרעמ
סיסבו ףונ חותינל םילכ תושמשמ יפרגואיג עדימ תוכרעמ .םייפרגואיג םיבחרממ
.עבט תרימש-בו םיחותפ םיחטשב תולועפל
 

ףדה תליחתל
Decmposer
קרפמ
תוילוח ירסח םגו תוירטפ ,םיקדיח בורל ,תמ ינגרוא רמוח קרפמש יח רוצי
י"ע ןוזמה תרשרש -בו תיגולוקאה תכרעמ -ב ינויח דיקפת םיקרפמל .םיבר
יחה רוציה ףוג ךותמ םיינויח םיימיכ םירמוח לש רוזחימ ו הביבסל רורחיש
םימיזנא תרזעב ינגרואה רמוחה לע םינוזינ םיקרפמה .תושרפהמ וא תמה
.הריפסומטאל ותוא םיררחשמ וא המדאב ולצינ אלש קלחה תא םיריתומו
 

ףדה תליחתל
Biotope
תויח םוקמ
.לודיג תיב ואר
 

ףדה תליחתל
resource
באשמ
הביבסה יבאשמ .תיגולוקאה תכרעמב םייח םירוצי י"ע ךרצנש רמוח לכ
,(תואנ קשמימ לש םיאנתב) ץע ,םימ ומכ ,םישדחתמ םיבאשמל םיקלחתמ
.יליסופ קלד ו תכתמ תורפע ומכ ,םישדחתמ םניאש ,םילכתמ םיבאשמלו
םג םיללוכ םהו הבחר רתוי תועמשמ שי םדאה י"ע םיכרצנה םיבאשמל
.םיתורישו תוישונא תויונמוימ ,הדובע
 

ףדה תליחתל
Feedback
בושמ
בצמב יונישה ,המגודל .םירצותו תואצות י"ע תכרעמב יונישה וא הרקבה
תורחאה תומרה לכ לע עיפשמ תמייוסמ תיפורט המר ב יח רוצי לש
.ןוזמה תרשרש ב הילעמש
 

ףדה תליחתל
Positive feedback
תכרעמב יבויח בושמ
תרשרש תבוגת לש ךרדב ךילהתה לע עיפשמ ךילהת לש רצותה וב בצמ
.רבגתמ וא ליחתמ ךילהתה המויסבש
 

ףדה תליחתל
Negative feedback
תכרעמב ילילש בושמ
.ךילהתה תא הקיספמ וא הניטקמה הבוגת רצוי ךילהת לש רצותה וב בצמ
.םיבושח םייטאטסואימוה םימזינכמ םיווהמ םיילילש םיבושמ
 

ףדה תליחתל
Migration
הדידנ
איה תינייפוא המגוד .רחא רוזאל דחא רוזאמ תויסולכוא וא םיטרפ לש העונת
תועדוי ןניא תודדונה םירופצה רתאב שי בר עדימ .םיבר תופוע לש תיתנועה הדידנה
.תולובג
 

ףדה תליחתל
 
ריוא רוטינ
, SO2 : זוכיר דודמל לבוקמ .ריואב םימהזמ זוכיר לש תועובק תודידמ
.ןקתה תומרל תוושהלו O3 ,NOx
 

ףדה תליחתל
 
םי-ימ רוטינ
.םיה ימ תוכיאב םיעגופה םימהזמ לש תיתומכ העיבק
 

ףדה תליחתל
Nitrification
היצקיפירטינ
.םימזינגרואורקימ תרזעב ,(NO3) תוקנחל ןקנח תוליכמ תובוכרת לש ןוצמח
 

ףדה תליחתל
neutralism
םזילרטינ
.םוקמ תוכימסב םייחה םימזינגרוא ןיב ןילמוג יסחי רדעיה
 

ףדה תליחתל
Overexploitation
רתי לוצינ
סויגה תורשפא לע הלוע ןותנ חטשמ הסמויב וא םיטרפ תחיקלש ןפואב חטש לוצינ
ךילוהל רתי לוצינ לוכי ךכמ האצותכ .ולצונש הלא םוקמב םישדח םיטרפ לש
.רתי תייערו רקובמ יתלב דיצ ןה רתי לוצינל תואמגוד .הדחכהל
 

ףדה תליחתל
Ecological niche
תיגולוקא השינ
לועפל ,תויחל לוכי םזינגרוא םהב םייגולויבהו םיימיכה ,םיילקיזיפה םיאנתה בחרמ
ויתושירדו ויתומאתה יפלו יחה רוציה יפל תרדגומ תיגולוקאה השינה .תוברתהלו
.דחא ןימ לש תויגולוקאה
 

ףדה תליחתל
environment
הביבס
.והשלכ יח רוצי לע םיעיפשמש םייטויבהו םייטויבאה םיאנתהו םימרוגה לכ ךס
.םיוסמ םזינגרואל אקווד ואל ץראה רודכ ללכל םיסחייתמ רשאכ םג הביבס גשומב םישמתשמ
.הריפסויב :םג ואר
 

ףדה תליחתל
tolerance
תונלבוס
י"ע ול םימרגנש םיקזנ ףא לע םייקתהל ךישמהל םזינגרוא לש ותלוכי
.םייתביבס םיאנת

םישידא תויהל היסצקוסב םירחואמ םיחמצ לש תלוכיה (היסצקוסב) תונלבוס
תלוכיה ;לודיגה תיב לע םהיתועפשהלו היסצקוסב םימדקומה םינימה תוחכונל
.םינימהש רחאל םג םייקתהל םירחואמה םינימה לש

םימזינגרוא לש םויק םוחת (tolerance range) תונלבוס םוחת
ובש הביבס יביכרמ לש םיכרע חווט) .לודיגה תיבב םרוג לכל סחיב
.(םייקתהל םזינגרואה לוכי

סחיב םויק םוחת (physiological tolerance range) יגולויזיפ תונלבוס םוחת
תיבטימ המרבו םיעובק םירמשנ םימרוגה ראש דועב ,הדבעמב קדבנה םרוגל
"םזינגרואה תחלצה"ל

ישממה םויקה םוחת (ecological tolerance range) יגולוקא םוחת
.דרפנב לודיגה תיב ימרוגמ םרוג לכל רדגומ .יעבטה לודיגה תיבב םזינגרואה לש
 

ףדה תליחתל
Savanna
הנאווס
.תולילדב םירוזפ םיצע הבש תינובשע הברע לש ףונו חמוצ תרוצת
 

ףדה תליחתל
Solfides
םידיפלוס
,תירפוג יעבצ רוצייב יאוול ירצותכ םירצונ ,( FeS) ירפוג לזרב :ומכ ,תירפוג יחלמ
.ריינ תיישעתו טפנ קוקיז
 

ףדה תליחתל
Succession
היסצקוס
.תורבח לש הפיצר תופלחתהו ןמזה ריצ לע םינימ לש הפולחת :הרבחב ןמזב םייוניש
ביצי בצמב םייתסהל הרומא היסצקוס ,עבטב לקשמ יווישו ןוזיא לש תוסיפת יפל
םגו ,תודחא םינש ךשמיהל הלוכיו הערפה תובקעב הליחתמ היסצקוס .סקמילקה
םיסלכואמ ויה אלש םירתאב תשחרתמ תינושאר היסצקוס .םינש תואמו תורשע
םיחטשב לשמל דירש לכ םימדוק םירוציל רתונ אלש וא םייח םירוצי י"ע םדוקמ
םיפשחנש םיחטשב ,עקרק לש ףחסו תושילג ,תוינקלוו תויוצרפתה תובקעב םירצונש
תשחרתמ תינשמ היסצקוס .םינוחרק תגיסנ תובקעב וא םישק תונופטש ירחא
.רתאה םייקש םינימה יאצממ עפשומ הכלהמו םייח םירוציב םיסלכואמש םירתאב
היסצקוס לשמל :תוינשמ ןה םדאה תעפשה תובקעב תושחרתמש תויסצקוס הברה
.המודכו תופירש רחאל היסצקוס ,םייאלקח דוביע יחטש תשיטנ רחאל
לש ביצי בצמב םייתסהל הרומא היסצקוס ,עבטב לקשמ יוויש לש תוסיפת יפ לע
.סקמילק
 

ףדה תליחתל
erosion
ףחס
ףחסה ימרוג .שדח םוקמל םתעסהו רתוי םינטק םיקיקלחל קצומ עלס לש קוריפ
םיבאשמ לודלידלו ףחסל םרות םדאה .חורו םינוחרק ,(םימיו תורהנ) םימ :םה
.תורעי אוריב י"עו תותואנ אל תואלקח תוטישב שומיש י"ע
 

ףדה תליחתל
Stochastic
יטסכוטס
ךפהה .יוזחו עובק ךלהמ יפ לע םישחרתמ םניאש םייגולוקא םיכילהת
.יטסינימרטדמ
 

ףדה תליחתל
stratosphere
הריפסוטרטס
תועפות תומייקתמ הבש הבכשל לעמו הריפסופורטל לעמ הריפסומטאב הבכש
.מ"ק 50 ל 12 ןיב ענ ץראה רודכ ינפ חטש לעמ ההבוגש ריואה גזמ
הלוגס לע הנירק תננסמש ,ןוזואה תבכש תא הליכמ הנוילעה הריפסוטרטסה
.שמשהמ
 

ףדה תליחתל
symbiosis
הזויבמיס
םידחא םימזינגרוא לש אתווצב םייח (א)
(םזילאוטומ) תוידדהל תפדרנ הלימ (ב)
קודהו עובק ,ימיטניא רשקב םירושק םיפתושה הבש םינימ לש היצקארטניא (ג)
.םייטיזרפ וא םייטסילאוטומ תויהל םילוכי םירשקה .םהיניב  

 

ףדה תליחתל
synergism
םזיגרניס
לכ לש העפשהה םוכסמ הלודג םימרוג רפסמ לש תבלושמה העפשהה ובש בצמ
.דרפנב םרוג
 

ףדה תליחתל
Urbanization
רויע
לודיגב אטבתמ רויעה .ןלודיגו םירע לש ןתחימצ תובקעב םישחרתמה םיכילהתה ללכ
תישונא תוליעפב ,םינובמ םיחטשב הילעב ,םדא ינב לש הייסולכואה תופיפצב
םייתרבח םיכילהתב הוולמ רויעה .םיתורישו רחסמ ,היישעת לע תססובמה
.םירוגמהו הקוסעתה יפואמו הייסולכואה תופיפצמ םיעבונה םייתוברתו
 

ףדה תליחתל
Resistance
תודימע
םהל "דגנתהל"ו ןותנה הבצמב םייונישמ ענמיהל תיגולוקא תכרעמ לש תלוכיה
.הערפה יאנתב
 

ףדה תליחתל
steppe
הברע
וא ףיצר יוסיכב חיש ינבו םיינובשע לש חותפ ףונב תנייפואמה חמוצ תרוצת
.ףיצר טעמכ
 

ףדה תליחתל
smog
חיפרע
םידיבצלא ,םינמימחפ ,ףרשנ אלש ןמחפ ומכ ) םוהיז יקיקלח ליכמש לפרע
ןיזנב יעונממו ,חכ תונחתמ ,םייתיישעת םינשבכמ ,תיתיב שאמ רצונש ,('וכו
םילבוסל דחוימב ,םייח ןדבאל םורגל ףא לולעו תולחמל םרוג חיפרע .קלדו
קוריפמ עבונ ימיכוטופ חיפרע .תויחלו םיחמצל םג קיזמו המישנה תכרעמב
לשמל) ךכמ האצותכ תוקיזמ תולוקלומ תורצוויהמו רואה י"ע תונוש תולוקלומ
.(ןקנח תצומחתו ,ןוזוא


ףדה תליחתל
smog
(חיפרע האר) לפשע


ףדה תליחתל
smog
ימיכוטופ לפשע
(חיפרע האר)


 

ףדה תליחתל
fauna
הנואפ
.םיוסמ רוזאב םייחה ילעב ללכ ,יח


ףדה תליחתל
autotrophic
ףורטוטואוטופ
(יפורטוטוא האר)


 

ףדה תליחתל
fungicides
דיציגנופ
םייח ילעבו םיחמצ לש תולחמ דגנכ לעופה ימיכ (דיציטספ) הרבדה רמוח
.תוירטפ י"ע תומרגנה
 

ףדה תליחתל
carbon dioxide (CO2)
ינצמח וד ןמחפ
תמישנ לש רצות אוה .ריואמ רתוי ףופצו םימב טעמ סיסמ ,עבצ רסח זאג
רמוחכ שמשמ .ינגרוא רמוח קוריפ לשו םימזינגרואורקימו םייח ילעב ,םיחמצ
.עבטב םייחה תורוצ לכ לש הנזהל םרות ךכבו הזתניסוטופה ךילהתב אצומ
 

ףדה תליחתל
carbon monoxide
CO ינצמח -דח ןמחפ
המלש יתלב הפירש לש ךילהתב רצונש חירו עבצ רסח קילד , ליער זג
רוציל ורשוכמ תעבונ ותוליער .חוכ תנחתבו היישעתב ,בכר ילכב קלד לש
.םדבש ןיבולגומהה םע דימצת
 

ףדה תליחתל
random distribution
יארקא רוזיפ
.תוירקמ תועפשה ףקשמ .םגד וא רדס אלל בחרמב םיטרפ לש רוזיפ
 

ףדה תליחתל
clumped, aggregated distribution
ץבוקמ רוזיפ
יופצהמ רתוי ,הזל הז הברקב םייוצמ םיטרפהש ןפואב בחרמב םימזינגרוא רוזיפ
.יארקא היה םרוזיפ וליא
 

ףדה תליחתל
regular, even distribution
רידס רוזיפ
לע םילועה םיקחרמב ,הזמ הז םיעובק םיקחרמב בחרמב םימזינגרוא רוזיפ
.יארקא רוזיפב יופצה
 

ףדה תליחתל
decomposition
(קרפמ האר) קוריפ
 

ףדה תליחתל
Energetic pyramid
תיטגרנא הדימריפ
תיגולוקא תכרעמ לש (יתנזהה) יפורטה הנבמה לש תיפארג הגצה אטבמה יוטיב
תומכו הסמויבה ,ןוזמה תרשרשב תיפורטה המרב םילועש לככ .הדימריפ לש הרוצב
יפרוט - השארבו םיחמצה םייוצמ הדימריפה סיסבב .תודרוי תרבעומה היגרנאה
.לעה
 

ףדה תליחתל
flora
הרולפ
.םיוסמ רוזא לש םיחמצה ינימ ללכ ,היחמצ
 

ףדה תליחתל
degradable plastic
הלכתמ קיטסלפ
-םיקרפמ םימזינגרוא ידי לע יגולויב קוריפ .עבטב קרפתמה קיטסלפ
.היצדרגדוטופ -רואה ידי לע קוריפ ,היצדרגדויב
 

ףדה תליחתל
Plankton
ןוטקנלפ
.םימגאבו םיסונייקואב םימ יווקמב םיפחרמו םיאשינש םייפוקסורקימ םייח םירוצי
.תויאת דח תוצא רקיעב ,םייטתניסוטופה ןוטקנלפה ירוצי תא ללוכ ןוטקנלפוטיפ
.ןוטקנלפה לש םיריעזה םייחה ילעב תא ללוכ ןוטקנלפואוז
 

ףדה תליחתל
Water interface
םייניבה ןפ
.םוהתה ימל םיה ימ ןיב ץצוחה עגמה רושימ
 

ףדה תליחתל
solid waste
הקצומ תלוספ
.םדאה לש שומיש ללכמ ואציש קצומ הריבצ בצמב םירמוח לש רובצמ
.לכוא ירייש ,םיצע םזג ,הישעתו הינב ירייש :אמגודל
 

ףדה תליחתל
Ecological mosaic
יגולוקא ספיספ
טבמב םיארנ םהש יפכ ןותנ ץרא חטשב לודיג יתבו חמוצ ,ףונ לש םימתכ לש ךרעמה
.םהיניב ןילמוגה יסחיו םימתכה לש םגדה תא תרקוח ףונה לש היגולוקא .הלעמלמ
 

ףדה תליחתל
pesticide
(הרבדה רמוח) דיציטספ
םיישארה םיסופיטה תשולש .םיקיזמו תולחמ לש הרבדהל שמשמה ימיכ רמוח
(תוירטפ ילטוק) םידיציגנופ ,(םיקרח ילטוק) םידיציטקסניא :םה םידיציטספ לש
לש תושק תויעבל םורגל םילולע םידיציטספ .(םיבשע ילטוק) םידיציברהו
ללגבו םילפוטמה םיחטשל םיכומסה םיחטשל םיפחסנ םה רשאכ יתביבס םוהיז
ןירדלאיד וא DDT ומכ םייטתניס םירמוח ,לשמל .ןוזמב תוראשנה תויראש
,תוחוטב רתוי ןה תוינחרז-ונגרוא תובכרת .רב תויחלו םדא ינבל דאמ םיליער
.תואירבל ןוכיס שי ןהב םג ךא
 

ףדה תליחתל
facultative
יבטטלוקפ
(ירוטגילבואמ ךפהה) .יחרכה אל ,הריחבל ןתינ ,ישפוח
 

ףדה תליחתל
protocooperation
היצרפואוקוטורפ
,םייביטטלוקפ םה םהיניב םיסחיה רשאכ םימזינגרוא ןיב תוידדה יסחי
םע ןילמוג יסחי םייקל לוכיו ,יאמצע ןפואב םייקתהל לוכי םיפתושהמ דחא לכ
.םלצב םילדגה םיבחטו רעי יצע :אמגודל .ינשה םזינגרואה
 

ףדה תליחתל
algal bloom
תוצא תחירפ
ירמוח לש תפסות די לע זרוזמש ,םימ הווקמב תוצאה תומכב ימואתפ לודיג
ינפ תא תוסכמו תוברתמ תוצאה .(היצקיפירטוא) תוקנחו תוחרז ומכ הנזה
תבכשב רואה תומכ תא תוניטקמו םימה הווקמבש םיחמצה תא תואכדמ ,חטשה
י"ע תוקרפתמ ןהיתויראשו תמ תוצאהמ קלח ךשמהב .הנוילעה םימה
םייחה ילעב ראשו הגדהו ןצמח לצונמ הלא םיכילהתב .םימזינגרואורקימ
םילטוקש םינלער םג םיתעל תוררחשמ תוקרפתמה תוצאה .ןצמח רסוחמ םילבוס
.םדאה שומישל םייואר יתלבל םימה תא תוכפוהו םייח ילעב
 

ףדה תליחתל
biological oxygen
demand (BOD)
ןצמח תכירצ
תימיכויב/תיגולויב

הצוחנה םימ לש םגדמב םימזינגרואורקימ י"ע תטלקנש סמומה ןצמחה תומכ
ןוויכמ .הב היוצמה ינגרוא רמוח לש תומכ לכ לילכ ןצמחל ידכ
יוצמה ינגוא רמוח לש קוריפה ךלהמב ןצמחה תא םילצנמ םימזינגרואורקימש
םירמוחב םימ לש םוהיזה תדימל דדמ תיגולויבה ןצמחה תכירצ תשמשמ ,םימב
.םיינגרוא
 

ףדה תליחתל
Chemical Oxygen Demand
לש תובית ישאר) כ"חצ
(COD) תימיכ ןצמח תכירצ

זוכיר תא) .םימב םינגרואה םירמוחה ללכ לש םזוכיר תא תדדומה הקידב
תאו (ב"חצ) םיקרפמ םיבוראאה םימזינגרואורקימהש ינגרואה רמוחה
(.'וכו םיקלד ,םיטנגרטד ומכ קרפל םילגוסמ םניא םהש ינגרואה רמוחה זוכיר

 

ףדה תליחתל
consumer
ןכרצ
םינכרצ .םינרציה לש הנושארה המרל לעמ ןוזמה תרשרשב אצמנש יח רוצי לכ
.םיפרוט םה םיינשמ םינכרצ .(םירוביברה) םיחמצ ילכוא םה םיינושאר


.ןכרצ ואר (primary consumer) םיינושאר םינכרצ

.ןכרצ ואר (secondary consumer) םיינוינש םינכרצ

 

ףדה תליחתל
coevolution
היצולובא-וק
,היצקארטניא תחת םיאצמנה רתוי וא םינימ 2 לש הדומצו תפתושמ היצולובא
היצולובאה לע היצקלס לש ךרדב עיפשמ אוה תינויצולובא חתפתמ דחאה רשאכ
.ךפיהלו ינשה לש
 

ףדה תליחתל

םיחלוק
.םיפסונ רוהיט יכילהתו הצובה תקחרה י"ע לופיט ורבעש םיכפש
 

ףדה תליחתל
commensalism
םזילסנמוק
רחאה לש ותוחכונל ותבוגת ךא ,והנשמ לע הבוטל עיפשמ דחא רוצי םהבש ןילמוג יסחי
.תילרטינ איה
 

ףדה תליחתל
compost
טסופמוק
םיקדיח י"ע קרופמש תינוריע תלוספו תיחמצ תלוספ ומכ ,ינגרוא תלוספ רמוח
תוממחתמ טסופמוק תומירע .רישע יעבט ןשדל ךפוה ךכבו םירקובמ םיאנתב
.םתויח תא םידבאמ םיערה םיבשעה לש םיערזה בורו היצטסופמוקה ךלהמב
 

ףדה תליחתל
Ecological catastrophe
תיגולוקא הפורטסטק
תכל קיחרמ יוניש ללחמש ףירחו חיכש יתלב עוריאב תאטבתמה תינוציק הערפה
יאב שעגה תוצרפתה :לשמל .תויסולכוא לש תינומה הדחכהל םרוגו הביבסה יאנתב
1980 ב תירבה תוצראב סנלה טנס שעגה רה תוצרפתה ,1883 ב היזנודניאב ואטקרק
.1970 ב תליאב םיגומלאה תינושב רומחה לפשה וא
 

ףדה תליחתל
nitrogenfixation
ןקנח עוביק
תרזעב תוינקנח תובכרת ךותב עמטומ ירפסומטא ןקנח ובש ךילהת
םייח םיקדיחהמ קלח .םימייוסמ םיקדיחו תוילוחכ ומכ םימזינגרואורקימ
תישפוח םייח םירחאו (תוינטקב שמל) םיחמצ ישרוש םע יטויבמיס ףותישב
םיחמצל ןימזל ןקנחה תא ךפוה עוביקה ךילהת .םיסוניקואה ימב וא עקרקב
.(ןקנחה רוזחמ םג ואר)
 

ףדה תליחתל
cannibalism
םזילבינק
.םנימ ינב ידי לע םימזינגרוא תליכא
 

ףדה תליחתל
ultraviolet (UV)
radiation
הלוגס-לע הנירק
םוחתב הארנה רואה לשמ םירצק לג יכרוא םוחתב תיטנגמורטקלא שמש תנירק
םירוציל הקיזמ ההובג המצועש הלוגס לע הנירק .םירטמוננ 400 ל 10 ןיבש
תונטק תויומכש ןפואב הנירקה לש ליעי םסחכ תשמשמ ןוזואה תבכש .םייח
.ץראה רודכ לש חטשה ינפל תועיגמ וז הנירק לש דבלבףדה תליחתל
nitrogen fixation
ןקנח תרישק
(ןקנח עוביק האר)


 

ףדה תליחתל
radioactivity
תויביטקאוידר
םירמוחמ (אמג יקיקלח םג ברלו אתיב יקיקלח ,אפלא יקיקלח) הנירק תטילפ
.םיביצי םניא םהיניערגש םימוטאמ םיבכרומה םירמוח -םייביטקאוידר
 

ףדה תליחתל
trophic level
תיפורט המר
תוצאו םיחמצ - םינרצי לש ןה תויפורט תומר .ןוזמ תרשרשב םינימ לש הדמעה
,(םירוביברה) םיחמצ ילכוא םייח ילעב - םיינושאר םינכרצ ,הזתיסוטופ יעצבמ
.תוירטפו םיקדיח - םיקרפמו םיפרוט םייח ילעב - םיינשמ םינכרצףדה תליחתל
trophic level
הנזה תמר
(תיפורט המר האר)

 

ףדה תליחתל
overgrazing
רתי תייער
טעמכ תיחמצה הסמויבה תא םיכרוצ םיחמצ ילכוא םייח ילעב ובש בצמ
לש תוירשפא תואצות .םיאתמ יתלב קשמממ האצותכ ,הלוכ תא וא האולמב
.רובדימו עקרק ףחס ןה םיחמצה תרסהףדה תליחתל
humus
תויבובקר
(סומוה האר)

 

ףדה תליחתל
equilibrium
לקשמ יוויש
תיגולוקא תכרעמב וא םייח םירוצי לש היסולכואב ןוזיאו תוביצי לש בצמ
וא תוחפ ךרע ביבס םידדונתמ םינימה בכרהו הסמויבה ,םיטרפה רפסמ .המלש
.עובק רתוי
 

ףדה תליחתל
Balance of nature, equilibrium
(ןוזיא) לקשמ יוויש
.עבטב ןוזיא ואר
 

ףדה תליחתל
restoration
רוזחיש
המגודל ,ירוקמה הבצמל תיגולוקא תכרעמ ריזחהל המגמב תושענה תולועפ
.רבעב םוקמב ויחש םיחמצו םייח ילעב לש הבשה וא תומיאתמ תועיטנ י"ע


ףדה תליחתל
garrigue
(הגירג האר) היחיש
 

ףדה תליחתל
conservation
רומיש
דגנכ ןותנ חטש לע רמשלו ןגהל ידכ תוטקננה קשמימו ןונכית לש תולועפ
.םינימ לש הדחכהו רתי לוצינ ,םימוהיז
 

ףדה תליחתל
re-use
רזוח שומיש
ילבמ הנוש הרטמל וא הרטמ התואל .תודחא םימעפ םירצומ םתואב שומיש
.תיכוכז יקובקבב רזוח שומיש :אמגודל .רמוחה בכרה תא תונשל

 

ףדה תליחתל
birth rate
הדוליה רועיש
וא םיזוחאב בורל אטובמ ,ןמז תדיחיב היסולכוא לש ןותנ לדוגל תודילה רפסמ
םג ואר .תויסולכוא לש לודיגב יזכרמ ביכרמ אוה הדוליה רועיש .םילימורפב
.היפרגומד
 

ףדה תליחתל
death rate
התומתה רועיש
וא םיזוחאב בורל אטובמ ,ןמז תדיחיב היסולכוא לש ןותנ לדוגל תותימה רפסמ
םימרוג םיאטבמ התומתה כועיש םדא ינב תויסולכואב .םילימורפב
םייח ילעבב .האורבת יאנתו ןוזמה בכרה ,םייחה תמר ומכ ,םיימונוקאויצוס
.היפרגומד םג ואר .ןוזמה תקפסאו תולחמ ,הפירט י"ע עבקנ התומתה רועיש

 

ףדה תליחתל
stratification
בוכש
.בחרמב םיוסמ רדסב םייח ילעבו םיחמצ תונגראתה

 

ףדה תליחתל
dominance
םינימ ןוטלש
םידדמ וא תופיפצה ,יוסיכה תדימ יפל. תובישח ילעב םימיוסמ םינימ ובש בצמ
.םירחא

 

ףדה תליחתל
Nature reserve
עבט תרומש
לש םמויק תא חיטבהל אבש קשממל ןותנ אוהו עבט יכרע וב םייוצמש ץרא חטש
,תוידוחיי ףונ תודיחי :םה תורומשב םייוצמה עבט יכרע .העיגפ אלל הלא עבט יכרע
לארשיב .דועו הדחכה תנכסב םייח ילעבו םיחמצ ינימ ,תויעבט תיגולוקא תוכרעמ
תואמגוד .םיימואל םינגלו עבט תורומשל תושרה עבטה תורומש לע תיארחא
.ןומר שתכמ ,ידג ןיע ,םינינתה לחנ ,ןורימ רה ,ןויע לחנ :ןה לארשיב עבט תורומשל
 

ףדה תליחתל
Nature conservation
עבט תרימש
ומכ ,עבט יכרע לש םויקה תחטבה ךרוצל םיטקננה קשממהו םיכילהה ,תונורקעה
.לודיג יתב רומישו הדחכה תנכסב םינימ לע הנגה


ףדה תליחתל
sewage
(בויב האר) םיכפש
 

ףדה תליחתל
food chain
ןוזמ תרשרש
תומרמ בכרומ ךרעמה .םייח םירוצי ןיב הנזה יסחי לש (יכראראיה) יגרדמ ךרעמ
םתנזהב םייולת םייחה םירוציה ןהמ תחא לכבש ,(תויפורט תומר) הנזה
םירוצי) םינרציה תמר איה תיסיסבה המרה .םתחתמש המרה לש םירוציב
םינכרצה תמר תאצמנ םהילעמ .(תוצאו םיחמצ - םייטתניסוטופ םייפורטוטוא
(םיפרוט) םיינשמה םינכרצה םה רתוי ההובג המר ,(םיחמצ ילכוא) םיינושארה
ןכש ,תויפורטה תומרה לכ לע תנעשנ (םימזינגרואורקימ) םיקרפמה תמר וליאו
רוזחימל םימרות ךכבו ,םייחה םירוציה לכ לש תמה ףוגה תא םיקרפמ םה
םילוכי הרבדה ירמוחו םילער ,םימהזמ םירמוח .תיגולוקא תכרעמב םירמוחה
אוה תודחא ןוזמ תורשרש לש בלושמ ךרעמ .הינשל תחא תיפורט המרמ רובעל
.ןוזמ גראמ

 

ףדה תליחתל
solar cell
ירלוס את
.תילמשח היגרנאל רוא תיגרנא תרמומ וב ןקתמ
 

ףדה תליחתל
sulphur oxides
תירפוג תוצומחת
קלד תפרש לש האצותכ תורצונ .ןצמחל תירפוג ןיב הבוגתב תורצונה תובוכרת
תירפוג תצומחת תרצונ רקיעב .תירפוג םיליכמ ויביכר רשא היישעתבו בכרב
.SO2 - תינצמח וד
 

ףדה תליחתל
nitrogen oxides
NOx ןקנח תוצומחת
ןקנח ןיב הבוגתב תורצונה NO2 -ו NO רקיעב תויזג תובוכרת לש הצובק
לע וא שמשה תייגרנא תעפשהב יעבט ןפואב תורצונ ןקלח .ןצמחל ירפסומטא
םג ואר היישעתב וא בכר יעונמב קלד תפרש תעב תורצונ ןקלחו םיקרב ידי
(רושיק רוציל).תוקנח
 

ףדה תליחתל
hydroelectric plant
תירטקלאורדיה הנחת
.םימ תיגרנאמ תילמשח היגרנא תקפהל ןקתמ
 

ףדה תליחתל
power station
חכ תנחת
.תיניערג היגרנא ,םחפ ,קלד :םהב .םינוש היגרנא תורוקממ למשח תקפהל ןקתמ
 

ףדה תליחתל
Competition
תורחת
,ןוזמ ומכ ,ףתושמ באשמ לע "קבאמ"ב םיאטבתמה םייח םירוצי ןילמוג יסחי
ןימ ותוא לש םיטרפ ןיב תינימ ךות תויהל הלוכי תורחתה .בחרמו םימ ,םילרנימ
תורחתה יסחי תאצות .םינוש םינימ לע םינמנה םיטרפ ןיב תינימ ןיב תויהל הלוכיו
הקיחד וא ידדה יוכיד ידכ ךות םיסחיל םיפתושה לש אתווצב םויק תויהל הלוכי
.חצנמה ןימה י"ע תורחתב דיספמה ןימה לש הדחכהו
 

ףדה תליחתל
ambient air quality
ריוא םוהיז ןקת
.ןותנ ןמז קרפב םימשונ ונאש ריוואב רתומה יברמ םימהזמ זוכיר
 

ףדה תליחתל
emission standard
הטילפ ןקת
.ותטילפ רוקמב והשלכ םהזמ לש יברמ זוכיר
 

ףדה תליחתל
Termocline
הנילקומרת
םומיחל הנותנה הנוילעה הבכשה- ןוינמליפאה ןיב הדירפמה םימגאב םייניב תבכש
םידרוי ןצמחה זוכירו הרוטרפמטה הבש , ןוינמילופיה קמועבש הבכשה ןיבל ,שמשה
.קמועה םע הגרדהב