תולילג-יפ זאגה רתאל יפוליח םוקימ
גילז הרואיל
ס"שת

אובמ
ןויצל ןושאר תייריע תדמע
וז היגוסב םיברועמ םיפוג
היעבל םיעצומ תונורתפ
צ"לשרמ םיעגפמ תרסהל קבאמה הטמ תולועפ
תישיא הדמע

אובמ
ףלא 12 - כ םיליכמה םייקנע זג ילכמ 28 הבו הווח ,תולילג יפ זגה תווח תמייק םויכ
30 ךות תוומל םורגל הלולע הווחב דחא זג לכמ תוצצופתה רשאכ .ץיפנ זג לש ןוט
יכ ,םיחמומ םיריהזמ םינש הז .מ"ק 5 לש סוידרב תאצמנה היח שפנ לכ לש תוינש
ןוכיס הווהמ ,באלק ירטנאקה תמוצל ךומסב ,תולילג יפ לש זגהו קלדה ילכמ תווח
תוכרעה .ןורשה תמר יבשותלו ביבא לת לש תוינופצה תונוכשה יבשותל לודג
עגפיהל םילולעה ,םיבשות יפלא לע ףאו תואמ לעו ארונ סרה לע ורביד תומייאמ
לש ץוציפ תובקעב ,םירטמוליק המכ לש סוידרל טשפתיש ,רידא ץפנ לגמ האצותכ
וא הלקת ,הפירשמ האצותכ וחקלתי קלדהו זגה ילכמש הרקמב וא םיפלוד םיזג
.עוגיפ
תא ריבעהל שי יכ טלחוה ,1992 תנשב ולחהש םירקסו תוקידב תובקעב
:הלא םילוקישמ רחא םוקמל תולילג יפב זגה תווח
םירוגמ ויה אל התביבסב רשאכ המקוה וז הווח ,ןקתמל ריעה תוברקתה תוחיטב
ןוכיסה .בר אוה ןוכיסה ןכלו הז רוזאל וברקתהו םירעה ובחרתה םינשה םע ,ןיידע
.קלדה ילכמל תוכימסב םיילע זג ילכמ תואצמיהמ עבונ ירקיעה
תוכימסה תוכזב הרקי תולילגב תעכ רתאה בשוי הילעש עקרקה ילכלכ לוקיש
.ביבא לת ןופצו הילצרה ,ןורשה תמרל
וב זגה ילכמ תומכ תאו רתאה תא לידגהל ךרוצ היהי תיזחתה יפ לע חותיפ יכרצ
.רתאה תא לידגהל תורשפא ןיא יחכונה רתאבו ,דיתעב

לקשמ תדבכ הלאש איה (הבועמ ינממחפ זג) מ"פגה רתא תא ריבעהל ןאל הלאשה
.תוקימעמ תוילכלכו תויתביבס תוקידב תבייחמו
.בגנב וא דודשא רוזאב םילכמה תווח ,ןויצל ןושאר תולוח ןה ולקשנש תויורשפאה
הווחה יכו תינכתה תא רשאל הינבלו ןונכתל תירוזאה הצעומה י"ע טלחוה ףוסבל
.(ןד שוג יכפש) ן"דפשה רתא דיל ןויצל ןושאר תולוחל רבעות

זג) מ"פג לש ןוט 250 םהמ דחא לכבש קנע ילכמ 48 ויהי הבש ,המוצע הווחב רבודמ
קילדו ץיפנ זג לש ןוט ףלא 12 כ דחיבו .ונלש לושיבה זג אוה אלה ,(הבועמ ינממחפ
.םייתיב זג ינולכמו תויתיב תוילכמ יולימ תונחת םג ואצמיי וב םנוד 30 - כ לש חטשב
שוג יכפש) ן"דפשה לש בויבה רוהיט ןוכמ דיל ,ןוצמחה תוכירב רוזאב םקות הווחה
תוינכות .ןויצל-ןושאר לש תוימורדה תונוכשהמ דבלב מ"ק 2 - כ לש קחרמב ,(ןד
לש ,רתוי בורק חווטל ףא םירוגמה יתב תא וברקי ,ריעה לש תובחרתההו היינבה
.תולילג יפ תווח לש טירסתה רוזחי השעמלו ,זגה תווחמ רטמוליקכ
תולעב שיבכ תוילכמ תועצמאב רתאל עיגהל תורומא זגה תויומכ לכ ,ןושארה בלשב
זג תכלוהל רוניצ לולסל םיננכתמ רתוי רחואמ בלשבשכ ,תחא לכ ק"מ 18 חפנ
.ן"דפשה רוזאב םוקל ןנכותמה רתאל דעו דודשאב טפנ לעפממ