תילאבולגה תוממחתהה
ךורב ירש ,ברע ילינ ,לארה תילג
1999 ראורבפ


תילאבולג תוממחתהו הממחה טקפא
דיתעל תויזחת
תולחמ תוצרפתהו ץראה רודכ תוממחתה ןיב רשקה
תילאבולגה תוממחתהה תונכס תנטקהל םיעצומ תונורתפ
ירוביצה טביהה
טנרטניאה ירתא
תורוקמ

 
 


ףדה תליחתל


תילאבולג תוממחתהו הממחה טקפא


ןמחפו םימ-ידא ןוגכ םירחא םיזג טעממו ,ןצמחמו ןקנחמ הלוככ הבור תבכרומ הריפסומטאה
יכרוא םוחתב תיטנגמורטקלא הנירק) רוא רבעמל םתופיקש אוה םהל ףתושמה רשא ,ינצמח-וד
-כ איה ולש הרוטרפמטהש ףוגכ בוריקב תנרוק שמשה .(רטמילימה-תויפלא 0.7 -ו 0.4 ןיבש לגה
.הארנה רואה םוחתב קוידב היוצמ תיברמה התנירקו תולעמ 6,000
.ץראה-רודכ ינפל העיגמו הריפסומטאה יבוע לכ תא שמשה-תנירק תיברמ תרדוח ,תוננע רדעיהב
,וילא הכומסה הריפסומטאל הכלוהב תרסמנ רשא םוח תיגרנאל ךפוהו הנירקהמ קלח עלבנ םש
ללחה לא תרזחומה תישמשה הנירקה תומכ ןיב סחיה .ללחה לא ץראה-רודכ ינפמ רזחומ קלחו
םשב עודיה לדוג רידגמ ,ץראה-רודכב תעגופה הנירקה תומכ ןיבל ,ץראה רודכמו הריפסומטאהמ
.(ALBEDO) "ודבלא"

תיברמה הנירקה ךכל םאתהבו ,תולעמ 15 -כ לש הרוטרפמטב ףוגכ םינרוק ץראה-רודכ לש וינפ
ררבתמ .המודא-תתה הנירקה םוחת והז .רטמילימה תויפלא 50 - ו 4 ןיבש לגה-יכרוא םוחתב איה
.לג - יכרוא לש הז םוחתב הנירקה תא בטיה םיעלובה םיזג םימייק ץראה-רודכ תריפסומטאב יכ
הריפסומטאב םייוצמה ,םיפסונ םיזג .(CO2) ינצמח-ודה ןמחפהו םימה-ידא םה םהבש םיטלובה
,(O3) ןוזוא םה המודא-תת הנירק בטיה םיעלובהו הלא ינשל האוושהכ הברהב םיכומנ םיזוכירב
םינוברק-ורואולפ-ורולכ היורקה םדא-ידי השעמ םיזג תחפשמו (N2O) ןקנחה תצומחת ,(CH4) ןאתמ
.הריפסוטרטסבש ןוזואה תבכשב התעיגפ לשב הצמשל העודי וז החפשמ ,(CFC)

םדי-לע תרמתומ ,"הממח יזג" םשב םיעודיה ,הלאה םיזגה לכ י"ע תעלבנה המודא-תתה הנירקה
זג"כ ותעפשהל הרורב תודע :ךכל המגוד אוה ןוזואה .הריפסומטאה תוממחתהל םרוגה ,םוחל
.יברמ וזוכיר ובש הריפסוטרטסב הבוג ותואב תררושה תיסחי ההובגה הרוטרפמטה איה "הממח

לכל םיינייפואה לג-יכרוא לש םימוחתב תעצבתמ הממחה יזג ידי-לע המודא-תתה הנירקה תעילב
םימה ידא ;םיירקיעה "הממחה יזג" ינש יכ תוארל ןתינ .העילב-יספ םייורקה םימוחת ,זגו זג
12 - ל 8 ןיבש לגה-יכרוא םוחתמ המודא-תת הנירק םיעלוב םניאו טעמכ ,ינצמח-ודה ןמחפהו
ןולחה" היורקה ,הז הנירק םוחתב הריפסומטאה לש תיסחיה התופיקש .רטמילימה תויפלא
,ץראה-רודכב הרוקמש ,המודא-תתה הנירקה ןמ רכינ קלחל תרשפאמ ,"םודא-תתה ירפסומטאה
ינצמח-ודה ןמחפה יזוכירב הלחש ,םדא-ידי השעמ ,תיתוכאלמה היילעה .ללחל טלפיהל
םיינייפואה םימוחתב המודא-תתה הנירקה לש התעילב תא המ תדימב הריבגמ ,הריפסומטאב
"הממחה יזג" יזוכיר תיילעמ האצותכ.אליממ העילב רבכ תמייק םש ,ינצמח-ודה ןמחפל
תילבולגה הרוטרפמטה הלעת ךכו ,ללחה לא המודא-תתה הנירקה תטילפ בצק ןטק ,הריפסומטאב
,המודא-תתה הנירקה תטילפ בצק לדגי הלעת וז הרוטרפמטש לככ .הריפסומטאה לש תעצוממה
.רתוי ההובג תעצוממ תילבולג הרוטרפמטב שדח לקשמ יוויש בצמ תלבקל דע

ךכל הביסה יכ ונימאה רשאכ ,רבעב אוה ,"הממחה טקפא" הנוכמה ,העפותה לש המש רוקמ
לש תיכוכזה יוסיכב הצוענ הביבסה 'פמטמ רתוי הובג תיכוכז היושעה הממחב ריוואה תרוטרפמטש
המודא-תתה הנירקה לש הבורל המוטאו הארנה םוחתב שמשה תנירקל הפוקש איהש ,הממחה
.הבש הייחמצהו הממחה עקרקמ תטלפנה

ריוואהמ ענומ תיכוכזה יוסיכש ךכמ האצותכ רקיעב תרמשנ הממחה תרוטרפמט יכ רורב םויכ
בברעתהלו תולעלמ (הארנה םוחתב שמשה תנירק תא הגפסש ,עקרקה םע ועגממ םמחתהש) םחה
הבש ,הריפסומטאב בצמה תא םאות וניא הז ךילהתש ןבומ .הביבסבש רתוי רקה ריוואה םע
םיזגה י"ע ץראה-רודכ ינפמ תטלפנה המודא-תתה הנירקה תעילב ללגב ,הלוע 'פמטה
.הלעמ יפלכ םחה ריוואה לש ותיילע תעינמ ללגב אלו ,הריפסומטאבש

םימרות הממחה טקפא תא םירצויה םיזאגה דציכ
?תילאבולגה תוממחתהל

העיגמ שמשה תנירק .ץראה-רודכ ינפמ תרזחומה שמשה תנירק תא םידכולה הריפסומטאב םיזג
תמועל .(ןוזוא טעמל) הנירקה תרידח תא םירשפאמ םיזגה בור ,םירצק לג יכרואב הריפסומטאל
לע םירמוש ולא םיזג ,ץראה-רודכ ינפמ תרזחומה לגה תכורא הנירקה תא םיזג רפסמ םידכול תאז
תולעמ 30 כב הכומנ התייה ,(תולעמ 15) א"ודכ ינפ לע תעצוממה 'פמטה םהידעלב ,םייחה םויק
.ךומנ (םינואירפ ,ןאתמ ,ינצמח-וד ןמחפ ,םימ ידא) הריפסומטאב הממחה יזג לש םרועיש .ךרעל
תויארחאש ןה םיזג לש תונטק תויומכ םא .ךילהתב ףתתשמ אל , הובג ריוואב ורועישש ןקנחה
תללוכה םדאה תוליעפ .תיתועמשמ תפסות לכש ןוויכ ,תיניצר העפשה שי םדאל הממחה טקפאל
הנירקה ןזאמ תוביצי תא הנשמ ךכבו ותלוכת תא הלידגמ תורעי אוריבו הפירש ,םיקלד תפרש
.םינש ידראילימ ךשמב םייח םויקו תורצוויה הרשפאש

הממחה יזג זוכירב היופצה הילעל תורוקמה
םיימשב םיענה םיסוטמה תעונת

ךילהת תא השיחמ םיסוטמה תעונת יכ עבוק ,(28.8.91 ,סבולג ןותע) ןודנולב םסרפתהש רקחמ
אצי ח"ודה .בכרה ילכמ םיטלפנה םיזגה ןמ תוחפ אל ץראה רודכ לש הריפסומטאב הממחה
םירצויה םיזגל ירקיע רוקמ םה םיסוטמהש איה ולש הנקסמה .עבטה ןעמל תימלועה ןרקה תמזויב
.הריפסומטאב 'פמטה םומיחל תמרוג םינעדמה תנעטל רשא הממחה תעפות תא

,תוינוכמה ןמ םיטלפנה םיקיזמה םיביכרמה םתוא תא םיליכמ ןוליס יעונממ םיטלפנה םיזגה
הרומח םיסוטמהמ םיטלפנה םיזגה לש העפשהה םלוא .ןקנח תוצומחתו ינצמח וד ןמחפ רקיעב
תוינקנח תוצמוחש איה תפסונ הנקסמ .םינוילעה םיהבגב ריוואה תולילד ללגב רתוי הברה
בר הבוגב ןוזוא לש תולודג תויומכ תורצוי ,תוסיטה בור תועצבתמ ןהב תומרב םיסוטממ תוטלפנה
.הממחה תעפותל תיתועמשמ המורת שי ךכבו םוחל תדוכלמ תווהמ הלאו

לעמש תוסיטב םלוא ,םשגה ידי לע תובורק םיתיעל הלאה םיזגה םיפטשנ עקרקל רתוי בורק
.הריפסומטאב םירבטצמ םיסוטמה לש הטילפה יזג םיננעל

םימה ידא תעפשה

םג ירהש ,תוממחתהב קלח שי םימל םג יכ ,1963 -ב דוע ןעט ינמרגה ןעדמה (MOELLER) רלמ .י .ירפ
הנירקה תא םימלוב םה םגו ץראה-רודכל שמשה רוא תנירק תא הערפה אלל םיריבעמ םה
היה הז םרוג ,תמא .הריפסומטאה לא ץראה-רודכמ תרזחומה ,(המודא-הרפניא) המודא-תתה
שי לבא .םדאה תוליעפמ ןירשימב עפשומ ונניא אוה םויה םגו ,יתיישעתה ןדיעה ינפל דוע םייק
,םירחאה הממחה יזג לש תרבגומה הטילפה י"ע םרגיתו תמרגנש תוממחתה בקע :הפיקע העפשה
בושמ לש טקפא יורקש המ רצווי הז ןפואבו םיסונייקואה ןמ םימה תודאתה רבגתו תרבוג םג
,רתוי דוע רבגת םימה תודאתה ,הממחה טקפא תא ריבגת הריפסומטאב םימה ידא תוברתה .יבויח
.הלילח רזוחו

הכלה ןחבנ הז ןויער .דבלב הרעשה רדגב ראשנ אוה לבא ,םינעדמה בור תעד לע לבקתה הז ןויער
תא .ןאתנאמר ןרדהבריוו לאוואר טימא ,וגאקיש תטיסרבינואמ םירקוח ינש ידי-לע השעמל
תויהל ,רעושמכ ,ךירצ םימה ידא תעפשהב הממחה טקפא םהבש ,םיסונייקואב וכרע הקידבה
טקפא בקע הריפסומטאב םימה ידא י"ע םלבנ תודאתהה ןמ קלח הזיא ובשיח םה .רתויב שגדומה
ויה ולביקש תואצותה .ןייוולה ןמ ושענש תוחלה תודידמ םע תואצותה תא וושהו הממחה
.םיה ינפ לש 'פמטה תעפשהב תרכינ הדימב לדג הממחה טקפאש אצמנ .תויעמשמ-דח

טקפא תויזחת לע םינשה לכ קלוח (MIT) סטסו'צסמב יגולונכטה ןוכמהמ ןעדמ ,ןודניל דר'ציר
םה ,הברדא תילבולגה תוממחתהה תא םיריבגמ םניא םימ ידאש ,ןעוט אוה ראשה ןיבו הממחה
ידא תומכ תא ריבגת איה ירה ,ןודניל סרוג ,תינושאר תוממחתה שחרתת וליפא .התוא םיתיחפמ

היהת הלא םיכילהתמ לבקתתש וטנ האצותה .םשג רותב ץראה-רודכל הרזחב ולפייו ובעתיש םימה
לבא ,ןודניל לש ויתועדל םיפתוש םיטעמ קר .הממחה טקפא תנטקהו הריפסומטאב םימ ידא תוחפ
לע רמואו ,הממחה טקפא יבגל דאמ תובר תויאדו-יא תומייק ןיידע יכ תודוהל םינכומ םירחאה םג
םתעפשה םא ,עדוי וניא שיא .םיננעה תייעבל תעגונ הלודגה תואדווה יא" :ומצעב ןאתנאמר ךכ
[5/1990 ,"תשורח"] ."ילילש וא יבויח בושמ איה

הריפסומטאב ינצמח וד ןמחפ יזוכיר רוטינ

ןגראל לחה ,ב"הראב ספירקס ש"ע יפרגונאיקואה ןוכמה ןמ ,(KEELING C.D.) גניליק 'ד זלר'צ
ריואב ינצמח - וד ןמחפ לש רוטינ ,1958-1957 תימואלניבה תיסיפואיגה הנשה תויוליעפ תרגסמב
.תוקיודמו תונמיהמ ,תוינרדומ תוטישב
תומוקמ ינש .הקיטקראטנאבו (יאווה יאב הובג שעג רה) הואל הנואמה תגספ הלעמב השענ רבדה
תא םיגציימו םוהיז תטילפ לש םיישונא תורוקממ הטעומ הדימב קר םיעפשומ הלא םיקחורמ
ינצמח-וד ןמחפ לש ירפסומטאה זוכירה לש ףוצר טעמכ םושיר ךרענ םויכ. ילבולגה עצוממה
.הנש 30 - מ הלעמל ךשמנו 1958 -ב לחהש םושיר ,הקיטקראטנאבו יאווהב
ןוילימ יקלח 318 -כמ הלע ינצמח-וד ןמחפ לש עצוממה זוכירה יכ םיארמ האול הנואממ םינותנה
תודוכלה ריוא תועוב לש הזילנא לע תוססבתמה תודידמ .1984 -ב מ"לח 343 -ל 1958 -ב (מ"לח)
-כ) 17 -ה האמה ףוס דע ידמל עובק היה ינצמח-ודה ןמחפה זוכיר יכ תוארמ ,םיבטקה ינוחרקב
השחרתהש תיתיישעתה הכפהמה םע ךלוהו לדג בצקב תולעל לחה זוכירה םלוא (מ"לח 280
.וז הפוקתב
(למשח רוצייל חוכ-תונחתב ןרוקמ ריוואל ינצמח-ודה ןמחפה תוטילפ תיברמ יכ םיכירעמ םינעדמ
תניחבמ ותובישחב ינשה םרוגה אוה הרובחתה .םחפ תופרושה חוכ תונחת ןשארבו ,(33% -כ
םומיחו (24% -כ) ישילשה םוקמב היישעתה ,(31% -כ) הריפסומטאל CO2 תוטילפל המורתה
ןמחפה תטילפ תיברמ יכ רבתסמ .(12% -כ) הרתיה תיברמ תא םימרות םיירחסמו םייתיב הקסהו
תומכהמ 26% תמרותה) ב"הרא :םלועב תונידמ לש הנטק הצובקב הרוקמ (75% -כ) ינצמח-ודה
]11/1988 ,רברג[ (11%) ןיסו (17%) הפוריא תונידמ ראש ,(21%) מ"הירב ,(תטלפנה
םימוהיזו הישעת ןיא יאווהב ןכש ,א"ודכ ינפ לע רתויב יקנה םוקמל תבשחנה ,יאווהב וליפא
.תיתמטסיס הרוצב הנש ידמ הלוע ריוואב ינצמח-ודה ןמחפה תומכ יכ אצמנ - םהינימל 
 


ףדה תליחתל


דיתעל תויזחת

:הריפסומטאב CO2 -ה זוכיר תלדגה תובקעב םייוזחה םיימילקאה םייונישה

:תימלועה תעצוממה הרוטרפמטב היילע

תעצוממה הרוטרפמטב חווט תכורא הילעל םורגת הריפסומטאב הנירק םיזגה יזוכיר תלדגה
תורשעב סויסלצ תולעמ 4.5 -ל 1.5 ןיב אוה היופצה היילעה חווט .ץראה רודכ ינפ לע תימלועה
דע 1C לש היילע ותועמשמש ,םינש 10 -ל 0.3C -כ אוה היילעה רועיש םויכ .תובורקב םינשה
הלעמל סויזלצ תחא הלעמ לש חווטב וענ םייונישה תונורחאה םינשה יפלא תרשעב) 2025 תנשל
תעידי-יא אוה רתויב יתועמשמה ,תוממחתהה רועיש תעיבקב תואדווה-יא ימרוג ןיבמ (הטמלו
תויעבט תוימילקא תודונתמ עפשוי האבה האמב תוממחתהה רועישש רורב .תוננע לש תועפשהה
:ומכ ,ריוואה גזמב םייונישל הבר תויטיאב םיביגמש ,ץראה רודכ תכרעמב םימרוג לש תוגהנתהו
.דועו םינוחרק ,םיסונייקוא

:תימלועה םיעקשמה תומכב היילע

תעצוממה תומכב היילעל איבתו תודייאתהה תא ריבגת ץראה-רודכ ינפ תרוטרפמטב היילע
.םיעקשמה תומכב הדירי אקווד ןכתית םימיוסמ םירוזאב ,תאז תורמל .םיעקשמה לש תימלועה
האצותכ ,ץראה רודכ לש םיימורדהו םיינופצה םירוזאב היופצ םיעקשמ לש תיתועמשמ היילע
םירוזאב תודרויה םיעקשמה תויומכב םייוניש םיייופצ :רמולכ .םירק םירוזאל הבר תוחל תרידחמ
תושקה יאוולה תועפותמ תחא .םירחא םירוזאב הנטקהו םימיוסמ םירוזאב הלדגה- םינוש
.רובדימה ךילהת תצאה איה ץראה רודכ ירוזאמ קלחב םיעקשמה תומכב הדיריל

:םינוחרקה תומכב התחפה

.ץראה-רודכ ינפ תוממחתה תובקעב היופצ םיימיה םינוחרקה לש תיקלח הרשפה

:םיבטקב ףרוחה תוממחתה

.ףרוחה תפוקתב םיבטקה ירוזאב תיטמרד תוממחתהל איבת םיימיה םינוחרקה לובג תגיסנ
הרוטרפמטב היילעהמ 3 יפ דע ההובג היהת ףרוחה תפוקתב םיבטקב ריוואה תרוטרפמטב היילעה
.תעצוממה תימלועה
:םייתשבי ינפ םירוזאב עקרקה תושבייתהו תוממחתה
וז תושבייתה .םייתשבי-םינפ םירוזא רפסמב עקרקה תושבייתהו תוממחתה םיאבנמ םירקחמ
רתוי םדקומ רבעמו יפרוחה םשגה תפוקת רוציק ,ףרוחב םיגלשה תרשפה תמדקה לש האצות היהת
.ךוראה חווטב םייקתיש לקשמה יווישל סחיב הבר תואדוו-יא שי הז אשונב .ץיקל

:םימיה ינפ הבוגב היילע

לודיגהו םיבטקה ינוחרק ךותיה בקע ,םיה ינפ סלפמ הבוגב מ"ס 110 -ל 35 ןיב לש היילע היופצ
ינוילימ תורשע יוניפ ,םייא תונידמב םיבשות תומלעיהל םורגת םיה סלפמ תיילע .םיה ימ חפנב
.םיפוחה תברקב םירגה םישנא

:תויתשבי םייח תוכרעמ

ומרגי ,(םיפוחו םייאב ,םיבטקב ,םייררה םירוזאב רקיעב) םמוקימו םילקא ירוזא לש םייוניש
לש ץאומ יובירו םימיוסמ םינימ תודחכה ;םתסורפתבו היחמצו ח"עב לש לודיגה יאנתב םייונישל
.םירחא

:רועייו תואלקח

שדח םילקאל תורעי לש המאתהה תלוכיב העיגפ ;יאלקח רחסמב ,םמוקימבו םילודיגב םייוניש
.'וכו

:םדאה תובשייתה

תעיגפ ;םייאב ,םיכומנ םירושימב ,תורהנ יקמעב ,םיפוח ירוזאב תורהנ וא םי תופצהמ םיקזנ
,ןוזמ ,םימ תקפסא תויעב ;םיינוציק ריווא-גזמ יעוריאמ תועיגפ ;רבדמ-יצחו רבדמ ירוזאב תורוצב
.דועו ;תואירב

תופושחה םירעה] .תונופטש ינפמ הנגהל תוללוס ןביבס םיקהל ףוחה ירע וכרטצי ךכמ האצותכ
,ינדיס ,יאחנאש ,סנילרוא-וינ ,ימאימ ,דארגנינל ,גרובמה ,הקאד ,קוקגנב ,ןודנול :ןה הנכסל רתויב
[1992 ,גרבשריה] .יקינולאסו הירדנסכלא

םיטסימיספ דגנכ םיטסימיטפוא

אלא ,קיזהל ידכ םהב ןיאש דבלב וז אל ,ינצמח-ודה ןמחפה זג יפדועש םינעוט םיטסימיטפואה
םיאנת תריצי ידכ דע ,םייפורטה םשגה תורעי תוחתפתהל עייסת הזה זגה תריתע הריפסומטאהש
תונידמה תוטלופש CO2 -ה יפדוע בור תא םיטלוק דעה תורעי ןכש ,ץראה רודכ ינפ לע ןדע-ןג לש
תוממחב ירה ;תעדה לע לבקתמ רבדה ןושאר טבמב ,ןכאו .םיטסימיטפואה תעד ךכ .תוחתופמה
תומכב דאמ תובוט תואצות םילבקמו CO2, זג תפסותב תוקרי םילדגמ תוקרי לודיגל תוירחסמ
.תוקריה לדוגבו לוביה

לע וא ,עקרק לע עצבתמ לודיגה תוירחסמה תוממחב תחאה :דוסי תודבוע 2 ןייצל שי קוידה ןעמל
קר - היינש הדבוע .ןוזמ ירמוחב ינעו לד אוה דעה תורעי לש עצמהש דועב ,םילרנימב רישע עצמ
תיצחממ רתוי םהו ,םייפורטבוס וא םייפורט תורעיב ןיידע םיסוכמ םלועב תושביה ללכמ 5%
וניאש המ .רתויב תיתועמשמ םילקאה לע םתעפשה םג ,ךכיפל .ץראה-רודכ לש "םיחמצה תסמ"
הביסהו ,תורעיה לע הממחה טקפאל שיש העפשהה תדימ אוה דוסיה תודבוע םוחתב ללכיהל לוכי
.ךכ לע עדימ קיפסמ ונל ןיא הטושפ ךכל

תירחסמ הממח וניא םלועה :הנכסל תעדה תא ונתנ םרטש הלאלו םיטסימיטפואל ,ןורחא טפשמו
ינקתממ CO2 לש תפרוטמ הטילפ ללגב ,הממחל ךופהי םלועה םאו ,תוינבגעו םינופפלמ לודיגל
.םתוא לכאיש ימ היהי אל לבא תוקרי רתוי ילוא וב ויהי ,םינוש םינקתממו תוינוכממ ,היישעת

תולחמ תוצרפתהו ץראה רודכ תוממחתה ןיב רשקה
 
 


ףדה תליחתל


תולחמ תוצרפתהו ץראה רודכ תוממחתה ןיב רשקה


,הנשב הנועב בשחתהל בייח תישאר ,ידוסי ןפואב הפורת רוקחל ףאושש ימ לכ"
."רוקהו םוחה ,תוחורה תא ןוחבל זאו … תררוג הנוע לכ תועפשהבו

(סטרקופיה)

.רוביצה תואירב ןיבל םילקאב םייוניש ןיב רשקה תא ןיבהלו רוקחל םינעדמ ולחה 1995 תנשב
רוביצה תואירב" האשונש ,תימואלניב תדיעו ,הנושארה םעפב ןוטגנישווב הסנכתה 1995 רבמטפסב
."ץראה-רודכ םילקאב םייונישהו

תוניינעתהל תירקיעה הביסה התייה םלועה לכב תוקבדימ תולחמ 'סמ לש תשדוחמה ןתעפוה
וצרפ ,םינשי םימוהיז לש םישדח םינז .תולחמ תוצרפתה ןיבל ימלועה םילקאב םייונש ןיבש רשקב
]1996 ,רלדנמ[ .90 -ה תונש ךלהמב שדחמ

:םימרוג רפסממ האצותכ ומרגנ ולא תויוצרפתה

.הייסולכואה לודיג

.םלועל ביבסמ תורוחסו תויסולכוא לש הריהמו הבר העונת

.םישותיב המחלמב העיגר

םילאידיא םיאנת םימיוסמ םירוזאב ורצי םיעקשמב םייונישו תומימח 'פמט םילקא ייוניש
,םישותי :ןוגכ ,םדאל תולחמ םיריבעמו םינסכאמה םירוצי) םירוטקו לש תוברתהלו תוחתפתהל
םיסוריו ,םיקדייח ומכ תולחמ ימרוג) םינגותפ ,(תולחמ םיריבעמ רשא םימסרכמו תויצרק
.(םייאת-בר םימזינגרואו
[1996 ,רלדנמ]

:םילקאה יסופדב םייונישל רושקל ןתינש תולחמ

.1991 תנשב תיניטלה הקירמאב הרלוכה
.1994 תנשב ודוהב תואיר תקלד לש תיתפגמ תוצרפתה

איה הממחה יזגב היילעהש ,םיעד תומימת התייה אל ,סוניכב ופתתשהש ,האופרב םיקסועה ברקב
תוצרפתהל ,תיקלח הדימב םיארחא םילקאב םיונישש םיחוטב םה םלוא .תוממחתהל תמרוגש וז
םהו ,תוברעתה אלל בצמב רופיש םיפוצ םניא םיחמומה .90 -ה תונש ךלהמב תולחמ 'סמ לש
םה .האבה האמה ךלהמב לדגת תוממחתההש לככ וצרפתי רתוי ףא תונכוסמ תולחמש םינימאמ
םידעצ תטיקנו תופגמ יופימל תימלוע ללכ תשר תמקה ומכ ,םיידיימ םידעצ תטיקנ לע וצילמה
.תופגמב םויאה םע דדומתהל ידכ .םיאפור י"ע םייכוניח
ילג" .רוביצה תואירב לע תופיקעו תורישי תועפשהל םורגל הלוכי תימלוע ללכ תוממחתה
'סמ םימי ךלהמב וגקישב ומרגנש תוומה ירקמ 500 -ל המודב ,התומתב הילעל םורגל םילוכי "םוח
.1995 ץיקבתולחמ תוצרפתה לע תילאבולג תוממחתה לש תופיקע תועפשה

לש תויוצרפתה רורגל םילולע , תולחמה ימרוג םירוטקוה לש םייחה לגעמ לש הקימנידב םייוניש
גנד תחדק ומכ תולחמ .הרוטרפמטה תיילע םע ץאומ םיליפט לש תוחתפתהה בצקש ןוויכ ,תופגמ
םויאהו ץראה רודכ תייסולכואמ 45% לע עגרכ תמייאמ הירלמו ,ב"הראב הארנה לככ וטשפתי
וצרפתה גנד תחדקל םרוגה סוריוה לש םינזה תעברא .האבה האמה עצמאב הנממ 60% -ל לדגי
אלל רויע ,םישותיב המחלמב הדירי םה וז תוצרפתהל םיירשפאה םימרוגהמ המכ .הנורחאל שדחמ
תומימח תורוטרפמטל ףסונב םימהוזמ םימ לש הקפסאו ,הייסולכואה לש הריהמ החימצ ,הרקב
.םיעקשמב הילעו

ןיב הלועפ ףותישו ימוחת ןיב קימעמ רקחמ םויק ,התייה ולבקתהש תובושחה תוצלמהה תחא
תוממחתה ןיבו תולחמ ןיב רשקה היהי רורב זא קר .םילקא יחמומ ןיבל תואירבה ימוחתמ םיחמומ
.תופגמ תוטשפתה לש העינמל תויגטרטסא םשייל היהי ןתינ זא קרו ץראה רודכ

ולא םה תוחתפתמה תונידמב םיבשותה ,םלוא ,םינשה םע ךלוהו הלוע ונתאמ דחא לכ רובע ןוכיסה
תורבטצמה תועפשהה ,אשונל תיניצר תוסחייתה היהת אלו הדימב .רתויב תוהובגה ןוכיסה תוגרדב
.וירחא םיאבש הלא לעו אבה רודה לע תואדווב ועיפשי
 
 


ףדה תליחתל


תילאבולגה תוממחתהה תונכס תנטקהל םיעצומ תונורתפ


CO2. -ה רוציי תתחפהל יליסופ קלד תפרש לש תיתועמשמ הנטקה

CO2. -ה תטילקל םיצע תעיטנו תורעי תדחכה תריצע

.םהל םיפילחת תאיצמו CFC -ה יזגב שומיש תלבגה

תריעב תוליעי תלדגהל ,(היישעתבו בכר ילכב) םיעונמ תויגולונכטב רופיש
.םהלש תלוצינה רופישו םיקלדה

:ןוגכ ,םייקנו םישדחתמ היגרנא תורוקמבו תיניערג היגרנאב שומישל רבעמ
תובורעתו םייחמצ םינמש ,תירטקלא-ורדיה היגרנא ,חורה ,שמשה תייגרנא
םע ןיזנב לוהוזג ,תוינוכמל קלדכ ושומישו רכוס ינקמ לוהוכלא רוציי ;תונוש
לע הרקבלו חוקיפל הדיחא תימלוע תוינידמ שוביג .בכרל קלדכ לוהוכלא
לולע תיניערג היגרנאב שומישהש רוכזל שי תאז םע דחי .הממח יזג תטילפ
.תורחא תויתביבס תויעב רוציל

[1998 ,ק'וצלקב]
 
 


ףדה תליחתל


ירוביצה טביהה


תוילבולג תוינידמו תוימואלניב תוטלחה

דוע א"ודכ םילקאב יונישל איבהל הלולע םדאה תוליעפש ךכל רתוי רוביצה עדומ תונורחאה םינשב
.ונרודב

וירב 1992 ינויב ם"ואה ןוגרא ךרעש הלודגה תימלועה הגספה תדיעובש ךכל האיבה וז תועדומ
היה ,(UNCED תדיעו) הביבסה רומיש םע הביבסה רומיש חותיפ לש בולישב הקסעש ,ורנ'ז-הד
ןיב .םהבש ירקיעה אל םא ,םיירקיעה םיאשונה דחא ץראה-רודכ לש םילקאה רומיש אשונ
,לארשי םג ןהיניב ,םלועה תונידממ 156 -ש הדבועה תא תונמל ןתינ תאז הדיעוב וגשוהש םיגשיהה
.םילקאה יוניש תעינמו א"ודכ תריפסומטא לע הנגה האשונש השדח תימואלניב הנמא לע ומתח
.הנש 20 -כ הכשמנש תפעוסמו תיביסנטניא תימואלניב תוליעפ לש אצוי לעופ אוה הז גשיה

ינויב םלוהקוטשב ם"ואה ןוגרא י"ע הסנוכ םדאה תביבס אשונב הנושארה תימואלניבה הדיעוה
.(UNEP) הביבסה תוכיאל ם"ואה ןוגרא תא םיקהל הטלחהה הלבקתה תאז הדיעוב .1972

ראורבפב סנוכ ,םילקאה לש ילבולג יונישל תוביסב דקמתהש ,ןושארה יעדמה ימואלניבה סנכה
ימלועה םילקאה סנכ" םשב םויכ עודיה ,הז סנכב .(ICSU) היגולורואטמל ם"ואה ןוגרא י"ע 1979
התרטמש ,(WCP) "תימלועה םילקאה תינכת" היורקה רקחמ תינכת ליעפהל טלחוה ,"ןושארה
.תונוש תוצראב תוכרענה םילקאהו םילקאה יוניש אשונב רקחמ תויוליעפ ןיב םאתל

ותעפשה תא ךירעהל הרטמב ,ימואלניב יעדמ סנכ הירטסואבש ךאליווב סנכתה 1985 רבוטקואב
הארקש ,"ךאליוו תרהצה" המסרפתה הז סנכב .םילקאה יוניש לע םירחא הממח יזגו CO2 -ה לש
הצעומה המסרפ 1987 ץרמב .םילקאה יוניש לע םדאה תעפשה אשונב רקחמה יצמאמ תא ריבגהל
םלרה ורג 'בגה ,היגברונ לש זאד הלשממה שאר תושארב ,חותיפהו הביבסה ןעמל תימלועה
םג ,רתיה ןיב ,קסוע הז ח"וד ."ףתושמה ונדיתע" :םשב הלש ףיקמה ח"ודה תא ,דנאלטנורב
.םדאה תוליעפמ עבונה םילקאה יוניש רואל ןהינפב דומעל לולע םלועה רשא תויעבב

תויתיישעתה ןה ,םלועה תונידמ ןמצע לע ולביק וב ,לואירטנומ לוקוטורפ םתחנ 1987 רבמטפסב
םירמוחב שומישה תא יטסארד ןפואב םצמצל ,תוחפ תורישעהו תוחתפתמה ןהו תורישעהו
םידחא םיגוסמ CFC -ב שומישה תא טרפבו ,תירפטוארטסה ןוזואה תבכש לודלדל םימרוגה

םיאצמנ ולא םיזג.(הריפסומטאה תוממחתה לע םג רכינ ןפואב םיעיפשמה םיזגכ ולגתהש
.םיררקמה לש רוריקה תכרעמבו םינוש םיסיסרתב

ינויב המייקתה ,םלועה ןוחטב לע םילקאה יוניש תעפשה לש םיטביהב הדקמתהש ,וטנורוט תדיעו
הרהצה המסרופ תאז הדיעול םוכיסכ .םלועה תונידמ לש םיגיצנ 300 -מ רתוי תופתתשהב 1988
םילקא תנמא לע המיתח הללכ הרהצהה .הריפסומטאה לע ןגתש הלועפ תינכת םושייל הארקש
ןמ תויגולונכטו עדי תטילקב רקיעב ,תוחתפתמ תונידמל עויסל תימלוע ןרק תריצי ,תימואלניב
ריוואל ינצמח-ודה ןמחפה תוטילפב 20% לש רועישב םוצמצו ,תוחתופמהו תויתיישעתה תוצראה
.1988 תנשל האוושהב ,2005 -ב תויתיישעתה תוצראב

אשונב (43/53 'סמ) הטלחה קרוי-וינב תיללכה הפיסאב ם"ואה ןוגרא לביק 1988 רבמטפסב
יכ ם"ואה לביק וז הטלחהב ."םיאבה תורודבו יחכונה רודב תושונאה רובע םלועה םילקא רומיש"
ינויח יאנת אוה םילקאה ןכש ,םויה אוהש יפכ םילקאה תא רמשל ףתושמ ןיינע שי תושונאה לכל
.א"ודכ ינפ לע םייח םויקל

םיקהל הרהצהה לע תומותחה תונידמה ישאר וצילמה ,1989 ץרמב המסרופש ,"גאה תרהצה"ב
תא םדקל הרטמב ,גאהבש קדצל ימואלניבה טפשמה תיבל ףופכב לעפתש .השדח תימואלניב תושר
.הריפסומטאה תוממחתה תעינמב הכורכה תילאבולגה תוליעפה

,םלועה תונידמ לש םיריכב םיגיצנ 70 -מ רתוי י"ע 1989 רבמבונב המסרופש ,"קיוודרונ תרהצה"
םיטלופ םהש הממחה יזג תויומכ לש םוצמצו הלבגה ,הרקבל תולועפ םוזיל תונידמה לכל הארק
תומכל האוושהב 20% -ב CO2 -ה תוטילפ תא 2005 תנש דע םצמצל וארקנ םלועה תונידמ .ריוואל
חטשה תא ,ךליאו 2000 תנשמ לחה ,לידגהל "קיוודרונ תרהצה" תארוק ,ףסונב .1989 תנשב וטלפש
.הנש ידימ ראטקה ןוילימ 12 -ב םלועב רעוימה

,ישילשה םלועה תונידמ ןבור ,תופתתשמה תונידמה וארק ,1989 רבמצדב ריהקב הסנכתהש הדיעוב
יבגל ,ריוואל םיטלפנה הממחה יזג תומכב שורדה םוצמצה יבגל םירורב םייתומכ םידעי עובקל
לש תנזואמ הכירצ אשונב םשייל שיש תוינידמה יבגלו םלועב רעוימה חטשה ףקיהב שורדה לודיגה
םייפסכ םיבאשמ תרבעהל ןונגנמ רוציל תויתיישעתה תונידמל הארק "ריהק תרהצה" .היגרנא
.תוחתפתמה תוצראל םייגולונכטו

הבש ,םילקאה יוניש אשונב "יבוריינ תרהצה" תא הקירפא תונידמ וצמיא יבוריינב 1990 יאמב
םילקאה יונישמ האצותכ הקירפאב תויופצה תוכלשהה ןמ ןתגאד תא הלא תונידמ תועיבמ
.ילבולגה

ח"וד םלוהקוטשב (ICSU) םייעדמה םינוגראה לש תימואלניבה הצעומה המסרפ 1990 ינויב
,םילקאה יונישו הריפסומטאה תוממחתה אשונב הלש תימואלניבה רקחמה תינכת לע םכסמ
הרטמב עצבל שיש רקחמה יאשונ תא טורטורפב התוותה IGBP -ש ףא .IGBP -כ העודיה תינכת
םייונישה תאו ,א"ודכ תכרעמב םיטלושה םייגולויבהו םיימיכה ,םיילקיסיפה םיכילהתה תא ןיבהל
עוציבל ןומימ תורוקמ הללכ אל איה ,םדאה תויוליעפ תעפשהב וז תכרעמב שחרתהל םילולעה
.םמצע םירקחמה

,(IPCC) םילקאה יוניש לע יתלשממ-ןיבה לנאפה לש ףסונ םכסמ ךמסמ םסרפתה 1990 טסוגואב
םהבש תוח"וד 3הז ךמסמב .הביבסה תוכיאלו היגולורואטמל ם"ואה ינוגרא י"ע ףתושמב םקוהש
,טוקנל שיש תולועפהו ,עצבל שיש רקחמה תוינכת יבגל תוצלמהו תונקסמ ,םיאצממ םיטרופמ
.םילקאה יונישו הריפסומטאה תוממחתה אשונב

תויוליעפהו תוטלחהה לכ תא ץמיא הז סנכ .ינשה םילקאה סנכ הבנ'גב סנכתה 1990 רבוטקואב
תא םדקל סנכה יפתתשמ וארק ,ףסונב .IPCC -ו WPC ,WMO י"ע וצלמוהש רקחמ יאשונב
.1992 -ב ורנ'ז-הד וירב םתחיהל הדיתעה ,םילקאה תנמא םושיי אשונב ימואלניבה ןתמהו אשמה

יוניש אשונב רקחמ ןרק 1990 -ב הדסי ,IPCC תוצלמהל הבוגתב רקיעב ,ב"הרא תלשממ יכ ןיוצי
.רלוד דראילימ 1.4 -ל בורק לש קתע םוכס וז ןרק תושרל הדימעהו (USGCRP) םילקאה

תנמא המתחנ ןכא ,(UNCED) 1992 ינויב ורנ'ז-הד וירב הכרענש תימלועה הגספה תדיעוב
תלשממ לש החושקה התודגנתה רואל ,הבזכאה הברמל ! לבת תונידממ 156 י"ע תאזו םילקאה
יפכ .הממחה יזג תוטילפב םוצמצ יבגל תויתומכ תושירד תללוכ םילקאה תנמא ןיא ,ב"הרא
.םלועה תונידמ תיברמ ושרדש

ןהש תונידמה ןיב השקו ךורא ןתמו אשמ רחאל תאזו ,דיתעב םשוית ןכא וזכ השירד יכ חינהל ןתינ
יכ רוכזל שי הז רשקהב .הז אשונב דקמתיש דחוימ לוקוטורפ תמיתחל ליבויש ,םילקאה תנמאל דצ
םדוק המתחנ ,(CFC -ה רקיעב) ןוזואה תבכש תא םילדלדמה םירמוחב שומישה תלבגה יבגל םג
רחואמ םייתנש קרו ,(הניו תנמא) בייחמ יתלב יתרהצה יפוא תלעב תימואלניב הנמא (1985 -ב)
תולבגהה תא יתומכ ןפואב טרפמה ,עודיה "לואירטנומ לוקוטורפ" וז הנמא תרגסמב םתחנ רתוי
[10/1992 ,רברג] .הלא םירמוחב שומישה לע

ינוי ,ורנ'ז-הד ויר) םילקאה תנמא םוסרפ תארקל ךרד ינויצ
:(1992

ךיראת

עוריאה
1972 ינוי
םדאה תביבס לש םיילבולגה םיטביהה" אשונב
הביבסה רומישל ןוגרא תמקה לע הצילמהש
.(UNEP)
םלוהקוטש תדיעו
1979 רבוטקוא
ם"ואה ןוגרא תמזויב הבנ'גב סנכתה
UNEP םע ףותישב ,(WMO) היגולורואטמל
םייעדמה םינוגראה לש תימואלניבה הצעומהו
.(ICSU)
ימלועה םילקאה סנכ
ןושארה
1985 רבוטקוא
ינצמח-ודה ןמחפה תעפשה תכרעה" :אשונב
תועפשהו םילקא יוניש לע םירחא הממח יזגו
."תורחא
(הירטסוא) ךאליוו תדיעו
1987 ץרמ
,דנאלטנורב .ה.ג 'בג תושארב ח"ודה םוסרפ
."ףתושמה ונדיתע"
ןעמל תימלועה הצעומה ח"וד
חותיפהו הביבסה
1987 רבמטפס
םימרוגה םירמוח" :אשונב לוקוטורפה תמיתח
."ןוזואה תבכש לודלדל
לואירטנומ לוקוטורפ
1988 ינוי
לע תוכלשה הריפסומטאב םייוניש" :אשונ
."םלועה ןוחטב
וטנורוט תדיעו
1988 רבמבונ
הריפסומטאל תוטילפה םוצמצ רבדב הרהצה
.הממח יזג לש
(דנלוה) קיוודרונ תרהצה
1988 רבמצד
:אשונב 43/53 'סמ ם"ואה ןוגרא תטלחה
רודב תושונאה רובע םלועה םילקא רומיש"
."םיאבה תורודבו יחכונה
קרוי-וינב תיללכ הפיסא
1989 ץרמ
תוממחתה תעינמל םידעצה רבדב הרהצה
.הריפסומטאה לש תפסונ
גאה תרהצה
1989 רבמצד
יבגל םייתומכ םידעי עובקל תארוקה הדיעו
יבגל ,הממחה יזג לש ריוואל תוטילפה םוצמצ
תוינידמ םושיי יבגלו םלועב רעיה יחטש תלדגה
.היגרנא לש תנזואמ הכירצ
ריהק תדיעו
1990 יאמ
תוממחתהה לש יאקירפאה טביהה" :אשונ
."םילקאה יונישו תילבולגה
יבוריינ תדיעו
1990 טסוגוא
לש םכסמה ח"ודה לש םלוהקוטשב םוסרפ
ילבולגה םילקאה יוניש לע רקחמה תינכת
היגולורואטמל ם"ואה ינוגרא לש (IPCC)
.(UNEP) הביבסה תוכיאו (WMO)
םלוהקוטש ח"וד
1990 טסוגוא
.UNEP -ו WMO תמזויב הבנ'גב סנכתה
ינשה ימלועה םילקאה סנכ
1992 ינוי
ןעמל ם"ואה ןוגרא לש תימלועה הגספה תדיעו
הבש ,ורנ'ז-הד וירב (UNCED) חותיפו הביבס
תונידממ 156 י"ע םילקאה תנמא המתחנ
.םלועה
וירב תימלועה הגספה תדיעו
ורנ'ז-הד

[1992 ,רברג]

 
 


ףדה תליחתל


טנרטניא ירתא

:םיאבה טנרטניאה ירתאב ןייעל ץלמומ

["תועדומה תרבגה" :ךותב יעוצקמה םורופב] עבטה תנגהל הרבחה רתא

http://www.spni.org/eichut4.htm

http://www.epa.gov/globalwarming

תירבה תוצרא לש הביבסה תנגהל תונכוסה רתא

http://mop.ort.org.il/courses/ecology/green2.htm

http://www.kkl.org.il/environment/hebrew/desert.htm

http://www.info.gov.il/info/environ.htm - הביבסה תוכיאל דרשמה

- הביבסה תוכיאל דרשמה ןוחרי הריפסויבה

http://www1.snunit.k12.il/heb_journals/biosfera/biosfera.html

http://www.tevahadvarim.co.il - בבוסהו םדאה רקחל הרבחה םירבדה עבט

תואטירבינואמ םיטנדוטס י"ע לעפומה הביבסה תוכיאל שדקומה רתא הקורי המגמ
http://www.users.idc.ac.il/green .ץראב תונוש תוללכממו

…םיעמשנ טנרטניאב םימכח ירבד"

http://www.epa.gov/globalwarming/news/index.html

ב"הרא אישנ ןוטנילק ליב - 25.7.98

http://www.epa.gov/globalwarming/news/speeches/clinton_072598.html

הנידמה תריכזמ טיירבלוא .מ 21.4.98

http://www.epa.gov/globalwarming/news/speeches/albright_042198.html

http://www.lawpace.edu/env/energy/globalwarming.html

http://www.greenpeace.org/~med ןוכית םי סיפנירג ןוגרא

 
 


ףדה תליחתל


תורוקמ

31-29 ,"םיכסומ" ,]58[ הממחה טקפא לע בכרה תעפשה ,(1991) ,.'צ ןמא
.58 ,"ןבל לוחכ קורי" ,[20] הממחה טקפא ,(1998) ,.ש קו'צלקב

.78-85]33[ "עדמ" ]2 ,3 ,5[ הריפסומטאה תוממחתהו ריוואה םוהיז ,(1988) ,.מ רברג

"עדמ" הריפסומטאל ינצמח-וד ןמחפ תטילפ םוצמצל טוקנל ןתינש םידעצה ,(1988) ,.מ רברג
.85 ]2[ 33

תוינידמו תוימואלניב תוטלחה םילקאה יונישו הריפסומטאה תוממחתה ,(1992) ,.מ רברג
27-29 ,]22[ "הריפסויבה" ךותמ תוילבולג

,"הריפסויבה ]21[ " םיימלוע םיימילקא םייוניש לש תוירוזאה תוכלשהה ,(1992) ,.י גרבשריה
.2-5

.החותפה הטיסרבינואה ]1-4[ היגולורואטמל אובמ ,(1993) ,.ב ויז .י ריאי

.10 , ]252[ "ץראו עבט" םילע אלל רעי ,(1992) ,.א גיטסול

היגולונכט ,הימיכ" ? רשקה המ תולחמ תוצרפתהו ץראה-רודכ תוממחתה ,(1996) ,.ד רלדנמ
.17 ,]66[ "הרבחו

.14-18 ,]38-39[ "רעונל ןותיע טבמ" הממחה טקפאו םילקאה ,(1993) ,.מ םלושמ

.53 ]5[ "תואלקחב הסדנהו ןוכימ" בוטה ונדידי רכוסה הנק (1994) ,.ש ילאומש

.23 ,"מ"עב ,]203[ "תשורח" ? טקפא שי םימל םאה (1990)

."סבולג" ןותיע תוינוכמהמ תוחפ אל הביבסל םיקיזמ םיסוטמה (1991)