"יתימאה םויאה" היריח תלבזמ

האל ןמסוז ,הרימס רלזיירק ,תירוד ירא
1998 ח"נשת

המדקה
היריח תלבזימ תמרוגש תויעבה תרדגה
הייריח תלבזמל םירושקה םימרוגה
אשונב םתדמעו
יבגל םיברועמה םימרוגה תוינכת המ
? חטשה
תישיא הדמע
היפרגוילבב

 


ףדה תליחתל


המדקהןטקה רפכה .הכרבו הבוט לש ןבומב ,"הבוט" אוה תיברעב "היריח" הלימה שוריפ
ינב הנכש םיגולואיכראה יפ לעש םוקמב ,םיבוסמ תמוצ דיל בשי הזה םשה תא אשנש
תרגסמב ח"מלפה ימחול ידי לע 1948 לירפאב שבכנ ,היריח רפכה .תיארקמה קרב
."ץמח" עצבמ
םיקהל ,ריפס סחנפ ,זאד רצואה רש ידי לע םירישע םינקיסקמ 150 וענכוש -1963ב
קזח יתביבס חיר עגפמל ךפה לעפמה .טסופמוקל לבזה תא ךופהיש לעפמ םוקמב
רשא סלג רזעילא ידי לע שכרנ לעפמה .רגסנ ,טפשמה תיב וצבו הלבזימהמ רתוי
.רהה לע םירוטקרטה תא ליעפה
ןוט 3,500 םיקפסמ שפנ עברו ןוילימכ .ןד שוג לש יראה קלחה תפשא תא ליכמ לתה
ןוילימ -18-20ב תדמאנ הרובצה הפשאה תומכ .הנש 35 הז וב הרבצנש ,םויל הפשא
לעמ הבוגה םיה ינפ לעמ רטמ 82 ןכא אוה ולש יטולוסבאה הבוגהש דועב ךא ,תונוט
.רטמ 48 אוה חטשה ינפ

 


ףדה תליחתל


היריח תלבזימ תמרוגש תויעבה תרדגהתלוספה תוטטומתה
תוחיר
םיסוטמ תופוע
םוהתה ימ רפיווקא םוהיז

תלוספה תוטטומתה
יררהל תחתמ לחנה תוטשפתהל איבמ הייריח תלבזימ ילושל ןולייא לחנ תבריק
לוכיש רבד ,לבזה יררהל תחתמ םירתוח תונופטש ןמזב ןולייאה לחנ ימימ .לבזה
וטטומתה ,םימשג תובקעב ,1997 רבמצד תיצחמב .לבזה רה תוטטומתהל םורגל
הפשא בוק ףלא 20-0כ וכפשנ לחנל .ןולייא לחנל הייריחמ הפשאו רפע תומירע
לחנה תודג תא ופיצי תדרל וכישמיש םימשגהש היה ששחה .הייריח ןורדממ השלגש
ףאו ,ההג שיבכמ םיקלחלו רוזאבש םיסדרפה לש םתפצהל ואיביו הפשאב אלמה
.וז הנשב הרק ךכ אל ,לזמה הברמל .ןוירוג-ןב הפועתה הדש ילולסמ לש םתפצהל

תוחיר
םיעיגמו םיקחרמל חורה תועצמאב םיטשפתמ הפשאה רהמ םילועש םיער תוחיר
.םיערה תוחירה לע רבגתהל תונויסנ רפסמ ושענ .ביבא-לתו ןג-תמר םירעה ךותל
.לשכנש ןויסנ םידקש חירב הלבזימה תא ססיר קוסמ
.לשכנש ןויסנ לינו תיצמת ןכותבש תויבח יאצחב ףקוה רהה
תא לולזל היה רומאש ,דנלוהמ קאפ -קינגרוא םשב קדייח אבוי 1994 תנשב
לכ ,השעמל .חירה תא םג לסחל ךכבו ,ןשדל התוא ךופהלו תינגרואה הפשאה
.חירה םג ןכו הלת לע הראשנ הפשאהו ותמ םיקדייחה
םיסוטמ תופוע
תא תונכסמו הפשאה רתאל םיפחש יפלא תורשע לש תוקהל תועיגמ יבאבו ףרוחב
מ"ק -4כ תאצמנ הלבזמה .ןוירוג-ןב הפועתה למנב םיתחונהו םיאירממה םיסוטמה
הניא הנכסה .התיחנה לולסמל השיגה ביתנל תחתמ קוידב ,הפועתה למנל תיברעמ
עקרקה לע םיבר םיעגפנב םג אלא ,סוטמב םיעסונה ברקמ םיגורהב קר תמכתסמ
,1994 רבמטפסב -25ב .ריעה ךותל סוטמה תליפנמ האצותכ ,תויהל םילולעש
גניאוב סוטמ ןוירוג-ןב הפועתה הדשמ אירמה ,רקוב תונפל שולש העשה תוביבסב
ויהש קלד ןוט -90כו םיעסונ 420 ויה סוטמב .קרוי-וינל וכרדב לע-לא לש 747
,הארמהה ףוס תארקל .םייניב תיינח אלל ,תיטנלטא-סנרט הסיטל קיפסהל םירומא
הלקת הלח ,עקרקהמ ותוקתנתהל דעו ספא חוכ ארקנה בלשב רבכ היה סוטמהשכ
ףלחו בר ישוקב אירמה סוטמה .םמד אוהו םיעונמה תעברא ךותמ שולש רפסמ עונמב
ןוט 75 םימל ליטה ,םיה לעמ בוביס ךרע סוטמה .ןולוח ריעה לעמ רטמ 150 הבוגב
.ןוירוג-ןב הפועתה לנמב סנוא תתיחנ תחנו בבותסה ,ףוחה לכ תא ומהיזש קלד
עצמאב תולגוח עברא ובאשנ שולש רפסמ עונמ ךותלש ררבתה םיעונמה תקידבב
לש םיבהלה ךותל ,הלילח תובאשנ ויה תולגוחה םא .ירמגל ותוא וקסירו הארמהה
,ןולוח יבשות -1000כלו ,תווצה ישנאו ויעסונ 420 לע ,סוטמל היה אל ,עברא עונמ
… לצניהל יוכיס םוש

םוהתה ימ רפיווקא םוהיז
לש רישי אצוי לעופ אוה לתה בשוי וילעש םוהתה ימ רפיווקא לש םוהיזה בצק
עיגת םויה םירציימ ונאש הפשאה וליאו ,הנש 25 ינפל וב ורבצנש הפשאה תויומכ
,היתשה ימל ךכ רחאו םוהתה ימל םיעיגמש םיליערה םיפיטשתה .2003-ב רפיוואל
.םהל ליעוי אל םימה תורוקמ לש יוטיח םושש םינכוסמ םירמוח םמיע םיאשונ
ולא םירמוח .תוללוסב םיאצמנה םירמוחה תמגודכ תוצמוחבו תונוש תוכתמב רבודמ
תוכרעמב םיעקוש אלא ,הצוחה ודי לע םישרפומ םניאו םדאה ףוגב םיקרפתמ םניא
ידוקפתב תועגופה תולחמל תמרוג ולא םירמוח לע םתעיקש .ףוגה לש תונושה
םיסנכנ םיליערה םיפיטשתה ,ןכ ומכ .םיבצעה תכרעמב ללוכ ףוגב תונוש תוכרעמ
.ףקיה תבחר םיגד תלערהל םורגל םילולעו ,םילו ןוקריל םשמו ןולייאה לחנל

 


ףדה תליחתל


אשונב םתדמעו הייריח תלבזמל םירושקה םימרוגההביבסה תוכיאל דרשמה
עבטה תנגהל הרבחה
ןד םירעה דוגיא
ןידו עבט םדא תתומע

הביבסה תוכיאל דרשמה
ללגב רקיעב ,הייריחל יפוליח רתא תאיצמ התייה (1995-1992) דירש יסוי רשה תדמע
היה עצוהש רתאה .הנממו לארשיל תיריוואה הרובחתל רצוי רתאהש הנכסה
400 לסחלו רוגסל הלשממה הטילחה 6.6.1993 ךיראתב .עבש-ראב דיל "םיאדוד"
תא וטלקי םהב תולודג תויצרא תונמטמ 3 חותפל ליבקמבו ,ץראה יבחרב תוולבזמ
.הפשאה לכ
תאיצמ התייה (1997) ןתיא לאפר רשה תושארב הביבסה תוכיאל דרשמה תדמע
לאפר רשה תושארב דרשמה עיצה 1996 טסוגואה .הפשאב לופיטל בלושמ הנעמ
רמולכ ,תלוספה ןורתפל בלושמ הנעמ ווהיש םיירוזא תלוספ ירתא ומקויש ןתיא
רתא תא לספ רשה .ראשיתש תומכה תנמטהו היגרנאל התפירש ,הפשא רוזחימ
םקויש עיצהו רוזאה יבשות תודגנתה בקע ,םדוקה רשה ידי לע עצוהש "םיאדוד"
רתאה תמקהל אבצה תודגנתה תובקעב רקיעב .בגנבש ןורואב יביטנרטלא רתא
-15.6.97 ב ןתיא לאפר רשה וב רזח ,ךכיפל .םוקמב רתאה תמקהב בוכיע לח ,ןורואב
,םייניב ןורתפכ םיאדוד רתא לע ץילמהו ,ןורוא רתא תא הליחת םיקהל ותנווכמ
.עבש-ראב יבשות לש םתודגנתה תורמל

עבטה תנגהל הרבחה
תוינידמו תופולח ובו 1995 לירפאב עבטה תנגהל הרבחה העיצהש הדובע ךמסמ ןלהל
:לארשיב הקצומה תלוספב לופיטל
ללוכ יתביבס ןורתפל ליבוהל הכירצ הקצומה תינוריעה תלוספב לופיטה תוינידמ
ןד שוגב רבעמ תונחת תמקה :המגוד .(5.1.1994 םוימ הלשממה תטלחהל םאתהב)
.םורדל התלבוה תארקל הפשא תסיחדל
ינרצי) םירורב םיילכלכ תונורקע ךותמ רזגיהל הכירצ הפשאב לופיטה תוינידמ
.(הפשאה קוליס תולע אולמב תאשל םיכירצ תלוספה
הפדעהב ,םיללוכ םייתביבס תונורתפ חותיפ דדועיו רוזעי הביבסה תוכיאל דרשמה
הלשממה ידי לע םיבשותה דודיע :המגוד) הרוזחימו הפשאה תומכ תתחפהל
םירצומל קורי ות ידי לע וא ,תוזיראב ןוכסחל הרבסה ידי לע הפשא תריצי תתחפהל
.(םיישומיש-בר םיזראמב וזראיש
תונושה תופולחתה ןיב בוליש לע ססבתהל ךירצ הפשאה קוליס תייעבל ןורתפה
.(הנמטהו הפירש ,רוזחימ ,רזוח שומיש ,התחפה :ןה תופולחה) לופיטל
םירבסהו םוסרפ ,ךוניחב םיוולמ תויהל םיבייח תיתביבס תוינידמו ןורתפ לכ
.רוביצל םיטרופמ

5.1.1994 םוימ הטלחהה תא םשייל לארשי תלשממל תארוק עבטה תנגהל הרבחה
הרבחה .תומיאתמה תויגולונכטה לש לכשומ בוליש ידילע הפשאה תיעב תא רותפלו
ידי לע תולועפ ןונכתל עייסת ראותמכ תללוכ תינכת תבצהו תעצה יכ ,תענכושמ
הדימב ןיטקת תינכתה ידעי תעצה .םיבשותה לש הלועפ ףותישל איבתו ,תויושרה
.םהיבושי דיל הנמטה ירתא תמקהל םיבשותה תודגנתה תא הבר

תוינידמה תונורקע שומימל תועצה
ןורתפה הניה תלוספה תומכב התחפה :רזוח שומישו תלוספה תומכ תתחפה
,הנימטהל ךרוצ ןיא ,הפשא םירצוי ונניא םאב .הפשאה תיעבל ילאידיאה
.ץראה רודכ יבאשמ לוצינ תא הניטקמ הפשא תתחפה ףסונב .'וכו הליבוהל
לש דבלב יקלח ןורתפ קר איה תלוספ תתחפה יכ ,רוכזל שי ,תאז םע דחי
:תלוספ תתחפהל תואמגוד .היעבה

תוריינ תצפהב התחפה :ךכמ האצותכ קוליסה תולעב וביוחי םינותיעה ינרצי
.תלוספ תריציב התחפהו ולא
קיטסלפ תיקשב שומישמ ענמהל םישנא דדועל תיפסכ הרומת ןתמו הרבסה
.םוי ידמ חפל תוקרזנו תוכרצנה
,קורי ות ןתמ ידי לע) רזוח יולימל תובר תוזיראב םירצומב שומישה דודיע
.(םיריחמ תדרוהו םיסרפ
.תוימעפ-בר תופטעמב שומיש
םנוקית ,דויצ יטרפ ףוסיא יוניפ תא םולשת תבוח תועצמאב דדועל שי
.('וכו םינשי םיבשחמ ,םיקקזנל ןשי טוהיר) קקזנה תושרל םתרבעהו
.רוזחימל םינתינה םיקובקבב שומיש .היתש ילכימב רזוח שומיש

:רוזחימ
:רוזחימה אשונל תונוש תושיג תומייק
:לשמל ומכ) לצנל ילכלכ ףוגל יאדכ םתוא ,הפשאב םיקלח לוצינו ףוסיא תחא השיג
(ריינ ילעפמל ידרשמ ריינ ףוסיא
.'וכו לזרב ,תיכוכז ,ריינ :תוירוגטק יפל תלוספה תדרפה - היינש השיג
םירמוח םניה 20%כ קרו הבוטר חבטמ תלוספ איה הפשאהמ 40%-50% לארשיב
םוינימולא ,קיטסלפ ,ריינכ יתיישעת רוזחימל םלג ירמוחכ שומישו ףוסיאל םינתינה
רמוח רוציי ןכלו ,םיינגרוא םירמוחב עקרקה תרשעהב לארשיב ךרוצ שי .תיכוכזו
דירפהל ץלמומ ךכ ךרוצל .בושח רוזחימ אוה םג ינגרוא רמוחמ תואלקחל טסופמוק
הפולח רוזחימל תורחאה תופולחתה לכמ ."השבי"ו "הבוטר"ל תיתיבה הפשאה תא
.רתויב הלוזהו תילכלכה איה וז

:היגרנא תקפה ךרוצל הפשא תפירש
לש היעב תמייק וז הטישב .הלבוה אללו הדרפהב ךרוצ אלל הפשאב לפטמ הז ןורתפ
תילארשיה הפשאהש ןוויכ לארשיל תצלמומ הניא וז הטיש .םיליער םיזג תורצוויה
.תיסחי ךומנ ירולק ךרע תלעב הניהו םימ הברה הליכמ

ןד םירע דוגיא
ידי לע םקותש רבעמ תנחתל ,ץראה םורדל הייריח תרבעהב ךמות ןד םירע דוגיא
ןתינש םייונפ םיחטש שי ץראה םורדב .םינלבק י"ע לעפותו תילפיצינומה תושרה
.םוהתה ימ םוהיז תנכס אלל הפשא תרובקל םהב שמתשהל
ונממ רשא בוטר רמוחו שבי רמוחל הקצומה תלוספה תדרפה דעב ןד םירע דוגיא
בכרב הלבוה .תונומטמל הפשאה תלבוה תולעב היעב תמייק ךא ,טסופמוקה רצווי
.תיטסילופונומ הניאו רתוי השימג ,תבכרב רשאמ רתוי הלוז אי ירוטומ
אוה הפשא ןוט תנמטה ריחמש דועב רלוד -40ל 30 ןיב אוה הפשא ןוט תפירש ריחמ
.רלוד -6כ

"ןידו עבט םדא" תתומע
םיעיצמ םה .םיאדודל הייריח תרבעהל תוצרמנ תדגנתמ "ןידו עבט םדא" תתומע
איה התומעה תדמע .ראשה תא רובקלו רוזחימ י"ע םומינימל לבזה תא םצמצל
רתוי אל דמעמ קיזחי הז רתא .רחא רתאל םוהיזה תרבעהל םורגת הייריח תרבעהש
התומעה .םייתביבס םיעגפימל םורגיו הייריחב הרקש ומכ לבזב אלמתי ,םינש -10מ
עגפת םורדה יבשות לש םהייח תוכיא יכ ,םינעוטש םורדה יבשות תונעט תא הקידצמ
רשאמ עבש-ראבל רתוי בורק םיאדוד רתא .יתביבס קדצ רסוח הזו הרבעההמ תושק
ומכ .ריעה יבשות לש תואירבבו םייחה תוכיאב עגפי רבדה .ביבא-לתל הייריח רתא
,םישיבכב בר סמוע ורציי ,ריווא םוהיז ווהי רתאל םויב ועיגיש תויאשמ 250 ,ןכ
.ימואל לדוג רדסב םישדח םיעגפימ ורצוויו
עקרקב רבודמ :הביסה .ןויערה תלילש :הייריח חטש לע היינב ןיינעב התומעה תדמע
.תוטטומתה ששחמ הילע תונבל יתוחיטב הז ןיאש ,הביצי אל
לא הייריחמ תלוספה רבעות וכלהמבש ,בלושמ ןורתפ םיעיצמ "ןישדו עבט םדא"
לבזב לפטל תבייח הנידמה קוח יפ לע .םירוגמ תומוקממ קחורמהו ןורוא רתא
.עצבתמ רבדה ןיא לעופב לבא ,בלושמ לופיטב
י"ע םומינימל לבזה רוזחימ י"ע םומינימל לבזה םוצמצ םצעב אוה בלושמ ןורתפ
רמוחל לארשיב לבזהמ 50% הווהמש ינגרואה לבזה תכיפהו תיכוכזו קיטסלפ רוזחימ
ךרוצ היהיש קצומה לבזה תומכ ןטקת וז ךרדב .ל"קקה תא שמשל לוכיש ,יעבט ןשד
.ןומטל

 


ףדה תליחתל


? חטשה יבגל םיברועמה םימרוגה תוינכת המעקרקה .תילפיצינומ תושר ףאל ךייש וניא ךא ,םיבוסמ תמוצ דיל םקוממ הייריח לת
םיקסע ישנא ,ןולייא רמשמ בשומ ,םרש תרבוד תצובק :םייטרפ םיפוגל תכייש
."םירבח לארשי לכ"ו הנידמה תולעבב תאצמנש לארשי הווקמ תרבחו
הדיקפתש ,ןייטשביג היננח תושארב הדעוו םינפה דרשמ י"ע המקוה םינש רפסמ ינפל
-12,000כב רבודמ .הייריח תבצינ םהילע תועקרקה דיתע תא עובקלו קודבל היה
.לארשי הווקמ חטשל ןג תמרב יראפסה ןיב םיערתשמה םנוד
.הייריח תמדא יבגל תוינכות רפסמ ןנשי
וילושבו ,לודג קראפ עקרקב ןנכתל שי יכ ,הרובס (םירבח לארשי לכ) ח"יכ תרבח
וז תינכות .לארשי הווקמ לש םיחטש תרשפה םג תללוכ תינכותה .םירוגמ יניינב
ןג-תמר ,רוזא ,ביבא-לת .ןג-תמרו ביבא-לת לש תוימורדה תונוכשל ףונמכ תגצומ
.חטשה לש םיחתנ תוצור ןה םג הדוהי רואו
לת םירוגמ רוזיא חטשב הנביי ביבא-לתל עקרקה תא חפסל הדעווה טילחת םא
.םיידי בחרו שידח יביבא
יווש תדירי איה ךכ לש תילכלכה תועמשמ היינבל םיחטש לבקת רוזאו הדימב
.עקרקה
תמקהו תוללכמ תינב םוקמב הייופצ ןג תמרל חטשה תא חפסל הדעווה טילחת םא
.הטיסרבינוא
בא תינכתב רבודמ .חטשה ללכמ םנוד -8,500ל תסחייתמה תינכות שי להנימל
שומישה יכ עבקנ הב ,תיטמרגורפ הניחב רחאל הלחה הילע הדובעה רשא תינללוכ
ןיב קראפה לא תסחייתמ וז תינכת םג .קראפ תויהל בייח הלאה תועקרקב ירקיעה
.ביבא-לת לש תוימורדה תונוכשה קוזיחל ףונמכ רתיה
ןיידע רורב אל ךא ,לארשי הווקמ תומדאל רתיה ןיב תסחייתמ להנימה לש תינכותה
דועי יוניש יכ ,עבוק לארשי הווקמ קוחש הדבועה לשב תאזו ,םוקמב יוניש היהי םא
םצעמ תיחפמ היריח לש המויק ךשמה .תסנכה תמכסה תא שרוד הווקמ תומדא
.םסיכל נ"לדנה יפשא ולשלשיש םימוכסה לע םייאמו תועקרקה לש תויביטקרטאה
קראפ תמגודכ קראפל וכפהי הייריח תלבזימ תא יכ ןנכתמ הביבסה תוכיאל דרשמה
.ביבא-לת םורדב םורדה

 


ףדה תליחתל


תישיא הדמעונל הארנ .עבטה יבאשמו יחה ,םדאה תניחבמ ןה ,יגולוקא עגפמ הווהמ הייריח
ןורואב ומכ הנמטמ תאיצמ ונייהד ,בלושמ ןורתפ תויהל בייח "ילאידיאה" ןורתפהש
יופיצו םיקומע תורוב תריפח :הביבסה תוכיא לע תורמושה הנגה תוכרעמ לולכתש
יוסיכ ,םוהתה ימ רפיווקא תא ןכסת אלש הלופכ ןליתאילופ תבכשב םהיתונפד
,ןכ ומכ .עקרקה ינפ תא רובעי אל הנמטמה הבוגש שארמ העיבק ,רפעב תלוספה
תיעב תא רותפל לכויש תנמ לע לודג היהי וחטשו בושי םוקמ לכמ קחורמ היהי רתאה
הרובעת תניחבמ חונו שיגנ תויהל ךירצ רתאה .םינש תורשע המכו ןד שוג תפשא
.לזרב תליסמ ןיפוליחל וא םישיבכו
,תומייקה תויגולונכטה ןיב בוליש היהי תלוספה תויעבל ןורתפהש בושח ,ליבקמב
.היגרנאה יכרוצל הפירשו רוזחימ ,רזוח שומיש ,הפשאה רוצייב התחפה
תא ךופהלו ךרדה תא אוצמל וליכשי הביסה תוכיאל דרשמה יטינרבקש הווקת ונא
םייטילופה תונורתפה ואצמיי .הנושאר תופידעבש היעבל הייריח לש היעבה
.םלוה יפוס ןורתפ תאבהל ואיביו םהיניב ורשגיש םייגלוקאהו םיילכלכה

"בקעמ" רודמב אשונה תוחתפתה רחא בוקעל םכתורשפאב שי

 


ףדה תליחתל


היפרגוילבבןב ילא ,ןוליא הריפוא ,רטכש יכדרמ ,רצלא דוד ,ןועבג ההלב ,םרוי ךלמניבא
,"לארשיב הקצומ תלוספב לופיטל תוינידמו תופולח" 1995 לירפא ,ימע
.עבטו הביבס רומישל ףגא תאמ הדובע ךמסמ,"לארשיב הקצומ תלוספב לופיטל תוינידמו תופולח" 1995 לירפא ,ימע ןב
.עבטו הביבס רומישל ףגא תאמ הדובע ךמסמ


ןועובשה ן"לדנ סבולג ךותמ "לבזה חפב בהז" 1997 ראוניב 13 ,העונ ןמרסוו
.תיתשתו היינב םיסכנל


.132-138 ,32 תוביבס "תולובג ןיא הביבסה תוכיאל" 1992 ילוי ,לארשי גלפ
תיבל 1995 רבמצד דע רבעות הייריח תלבזמ" 1994 יאמב 25 ,ןורוד גיווצנזור
.תיתשתו היינב םיסכנל ןועובשה - ן"לדנ סובולג "ןירבוג


.70 דומע 14 תרבוח 1997,ןבל לוחכ קורי
.תימויה תונותיעב םינוש םירמאמ