םיפוחהו םיה םוהיז

ןוכיתה םיה לע הנגהב Greenpeace Mediterranean ןוגרא לש וקבאמהילצרה ףוח

תליא ץרפמב תימיה תואלקחה םאה
םיגומלאה תוינוש לע תמייאמ
הנכסב םיפוח
13 א"מת
םיפוחה קוח
... לארשי ךילע תונירמ
תיינב תאפקה :השדח המגמ
תונירמ
תוינידמה ךמסמ" לע תרוקב
"םיפוח ימ לוהינל
"תיקוח אל לוח תיירכ"
תובקעב םיפוחב העיגפל ששח
םילמנ תבחרה
ךשמנ םיפוחה לוסיח דגנ קבאמה
... ונל תפכא
"קוחה וקמ םירטמ האמ"
ןולקשא ףוחב רכרוכה קוצמ סרה
18.2.99 -
ן"דפשהמ תודבכ תוכתמב םיה םוהיז

 


ףדה תליחתל

לע תמייאמ תליא ץרפמב תימיה תואלקחה םאה
םיגומלאה תוינושדגנ הביבסה תוכיאל דרשמה (22.10.99) "ץראה"ב תניר רירפצ לש ותבתכב
םיסרטניאו םיכרצ ןיב טקילפנוקה ותופירח לכב הלוע , תליאב תימיה תואלקחה
דחוימב ,תוילכלכ תויועמשמ שי ול םגש ,הביבסה רומיש ןיבל םיימיטיגל םיילכלכ
איהו םיבולכב קרבלו סינד יגד לודיג תללוכ תליא ץרפמב תימיה תואלקחה .תורייתל
רקחל ןוכמל ףנוסמה תימי תואלקחל ימואלה זכרמב השענש ירוקמ ילארשי חותיפ
ץרפמב םיבולכב םיגדה לודיג ,הברע םורד לש םיצוביקה רובע .לארשיב םימגאו םימי
םיגדל ןתינה ןוזמהש ששח םייק ינש דצמ ךא ,בושח הסנרפ רוקמ אוה תליא
לש דחא דצמ .תליאב םיגומלאה תוינושל יניצר קזנ םורגל םייושע םהיתושרפהו
דגנכש דצהמ .תואלקחה דרשמו הביבסה יצוביק ,תולדגמה תורבחה םידמוע סרתמה
יאטיסרבינואניבה ןוכמהו עבטה תרימש יפוג ,הביבסה תוכיאל דרשמה םידמוע
ןיידע הז בלשב םלוא ,השביל תימיה תואלקחה תרבעה היהי ןורתפהש ןכתיי .תליאב
.המיאתמה היגולונכטה ךכל האצמנ אל

 


ףדה תליחתל

הנכסב םיפוח


,םיה םע עגמה וק ךרואל .ןוכיתה םיל קשונ לארשי תנידמ לש יברעמה הלובג
בחר אוה תולוחה תעוצר בחור .ןופצל םורדמ הנתשמ הבחורש תולוח תעוצר תערתשמ
לש העגהה תרוקממ תוקחרתהה בקע ,ןופצ יפלכ םצמטצמו ךלוהו םורדב רתויב
:ןוגכ תוימואל תורטמל םימוסח מ"ק 60 ,ףוחה תעוצר לש מ"קה 190 ךותמ .תולוחה
םקלחבו ,םיינוריע םירוזא םה מ"ק 60 .םייאבצ םיסיסבו חוכ-תונחת ,הישעת ,םילמנ
תומזוי תרגסמב ,הנורחאל .ףוחה רוזא תא חתפל םייטרפ םימזיל םירושיא םינתינ
תרפה ךות ,ףוחל תישפוחה השיגה תא םימסוחה םירוגמ יתבו ןולמ יתב םינבנ ,ולא
בקע תולוחב םוצמצ שי ,ןכ ומכ .תונירמ תוננכותמ ףוחהמ מ"ק -15כב 1.3 א"מת
רכרוכה קוצמ תפישחל ראשה ןיב תמרוג וז הירכ .הינב יכרוצל תיקוח אל הירכ
.רכרוכה סכר תוטטומתה תרבגהלו ,םילגה תוכמל

 


ףדה תליחתל

13 א"מת

וז תינכות יפ לע .80-ה תונשב הרשוא .םיפוחל תיצראה ראתמה תינכות
שומישל קר ,רמולכ ,שפונו תוריית יכרוצל קר טעמכ םיפוחה ךרואל תונבל רתומ
.ירוביצ

 


ףדה תליחתל

םיפוחה קוח

לע ןגהל תנמ לע ,םיפוחה קוח תקיקחל "ןידו עבט םדא" תתומע י"ע העצה השגוה
דעונ קוחה .רוביצה יכרוצב תובשחתה אלב םייטרפ םימזי י"ע םיפוחה לוצינ ךשמה
:םיאבה תונורקעה לע רומשל

.םיאבה תורודה יכרוצב תובשחתה ךות ףוחה לוצינו חותיפ ,לוהינ
.םייעבטה היתורצואו תיפוחה הביבסה םוקישו רומיש ,הנגה
םיברועמב םיסרטניאה יוביר עקר לע ףוחה לש בלושמ לוהינל תונורקע תעיבק
.הז באשמב


.םייעבטה ויתורצואמו ףוחמ תוניהל רוביצה תוכז תפדעה ןוגיע
.יפוחה רוזאל םירושקה םיאשונב רוביצה ףותיש

 


ףדה תליחתל

... לארשי ךילע תונירמ

,דודשא ,םי-תב ,ןוקרי ,הינתנ ,הפיח :םיפוחה ךרואל הנירמ תיינבל תועצה 14 ושגוה
הנירמ היהת וז העצה יפ לע .תוננכותמה -14ה ךותמ 3 ונבנ הכ דע .דועו ןולקשא
וניא תונירמ תיינבל תועצהה יוביר .ירוביצ ףוח לש מ"ק העשת לכל עצוממב תחא
תורתתסמ וז המגמ ירוחאמ …םיעבשומ םי ידרויל "לארשי םע" תכיפהמ אצוי לעופ
הנירמה תרזעב .רויד תודיחיו םיירחסמ םיזכרמ ,תודעסמ תמקה :ןוגכ תורחא תוביס
הנירמ תיינב .ףוחהמ רטמ -100מ תוחפ לש קחרמב הינבל הלבגהה לש הפיקע תישענ
שיאש םיפיקע םיקזנל םורגל הלולע ,קפסמ יתביבס ריקסת תנכה אלל ףוחה ךרואל
.הילצרהב הנירמה תיינבמ חכוויהל רשפאש יפכ ,הפצ אל םיננכתמהמ
 


ףדה תליחתל

תונירמ תיינב תאפקה :השדח המגמ

םיפוחה תיברמ תא רמשל :םינפה דרשמ" תניר רירפצ לש המישרה לע ססובמ
25.9.98 ץראה "תושדח תונירמ איפקהלו
רפסמ ובו תונירמה תיינב אשונל תוסחייתה ךמסמ ןיכה ,םינפה דרשמ םעטמ תווצ
:תוצלמה

יפ לע .םינש שמח ידמ הטלחהה תא שדחמ ןוחבלו ,תונירמה תיינב תא איפקהל
תוינכות ןיבל הנירמ תיינבל םייתימא םיכרצ ןיב תוהזל ךרוצ שי הצלמהה
.םירוגמ יניינב תמקהל תונירמה ביבס חטשה לוצינ רקיעב ןתרטמש ן"לדנםוקמב תיפוליח לוח תקפסאל גואדל ימי הנבמ םיקמה םזי לכ בייחל הצלמה
.הנבמה תמקה ללגב דבאש לוחה


,"יאנפו שפונל רדסומה ףוח"כ וא "חותפ יעבט ףוח"כ ורדגוה םיפוחה תיברמ
.םישפונו םיצחרתמ ותרשיש םינקתמ טעמל םינבמ תמקה םהב רתות אלו


חוקיפבו תלבגומ הפוקתל םיפוחה ירוזאב שומישו חותיפל תונויכז עובקל
.זרכמב ונתניי תונויכזה .הנידמה 


ףדה תליחתל

"םיפוחה ימ לוהינל תוינידמה ךמסמ" לע תרוקב

-27.9.98ב ץראהב םסרופש "לכל םיפוח" רמאמ לע ססובמ
שי ךא ,תיבויח חור תבשונ םיפוחה ימ לוהינל תוינידמה ךמסמב םנמא ,בתוכה תעדל
םיחוסינ המכל סחייתמ רמאמה .ןוקית תובייחמה השלוח תודוקנ רפסמ וב
תא ,לשמל ,רשאל שי םא תעדל םירשפאמ םניא ולא םיחוסינ .ךמסמב םילפרועמ
,ןכ ומכ .םימדוק םינוידב ןונכת תודסומ לש םירושיאל התכז רבכש ,הפיחב הנירמה
,םישדח םינונגנמ י"ע עצבתת אל םיפוחה תרימש לע הנגהה ךמסמב הצלמהה יפ לע
תכרעמ םיקהל שי בתוכה תעדל .םימייקה םינונגנמה ןיב רתוי בוט םואית י"ע אלא
.םימזי יצחלב דומעל תלגוסמה ,הליעי הפיכאו חוקיפ
םיעיצמש הז ומכ דחוימ םיפוח קוחב ךרוצ שי אלא ,ולא תוצלמהב יד אל ,ןכ ומכ
תוצלמה תא ןגעל ידכ ,םירחאו ןידו עבט םדא תתומע ,הביבסה תוכיאל דרשמב
.תוינידמה ךמסמ

 


ףדה תליחתל

"תיקוח אל לוח תיירכ"

.1.11.98 םוימ "ץראה" לש ן"לדנה ףסוממ ויז רואמ לש ורמאמ לע ססובמ
הרוחסה ביכרמ ובש ףנעה ילוא אוה היינבל לוחה ףנעש ורמאמב ךירעמ ויז רואמ
יובירל הביסה .קשמה יפנע לכמ רתויב לודגה אוה קוחכ אלש התרכנש וז הבונגה
ימ םגו ,תיסחי ןטק הבונג לוח תיאשמ םע שפתיהל יוכסהש איה הבינגה ירקמ
רבח .דבלב םילקש תואמ המכ לש םולשת י"ע ילמס ןפואב שנענ ,ולזמ ערתיאש
רימחהל השירדב קרב ןורהא ןוילעה ש"מהיב אישנל הנפ ןמדלוג הכימ תסנכה
םישנוע לוחה יבנגל עובקל ארק ןידו עבט םדא ןוגרא םג .לוחה יניירבע לש םשנועב
.לעופב רסאמ תונש 4 דע לש


 


ףדה תליחתל

םילמנ תבחרה תובקעב םיפוחב העיגפל ששח

.1.11.98-המ "ץראה" ןותעב רירפצ תניר לש רמאמ לע ססובמ
השק העיגפל ,לארשיב הביבסה תוכיא ימרוג לש םששח תא אטבמ רמאמה בתוכ
תושרה י"ע הזע למנ תמקהו דודשא למנ תבחרהמ האצותכ ןוכיתה םיה יפוחב
טעמכ םוסחת דודשא למנ לש תננכותמה ותבחרה ,םיחמומ תכרעהל .תיניתשלפה
ידמ ריבעהל העיצה םילמנה תושר .ןופצל םורדמ תיעבטה לוחה תמירז תא לילכ
.ול ןופצמש םיפוחל למנל םורדמ לוח לש ק"מ ףלא 120 ,םינש עשת ךשמב ,הנש
רורב אל ןיידעו ,לוחה תרבעהל תיפוס תובייחתה םילמנה תושר הנתנ אל הכ דע םלוא
.יולמה רמוח חקליי ןכיהמ
תורוב תורצוויהל םרג ,םיחטשב תולועפה םאתמ רבוד ,רורד המלש ירבדל ,הזע למנ
.תולוברעמו םימרז תוחתפתהמ העיבטה תנכס הלדגו ,םילגה רבושל םורדמ םיקומע
ןפואב לוח ריבעהל הצילמה ,הזע למנ תעפשה תא הקדבש תידנלוה הסדנה תרבח
תנגהל קבאמה תזכרמ ןועבג ההלב ירבדל .למנל ןופצמש םיפוחה לא יתוכאלמ
הלשממהו ,ןטק עצובת וז הצלמהש ךכל יוכסה עבטה תנגהל הרבחה לש םיפוחה
.םיקזנ תעינמל לועפלו תוירחא תחקל תבייח

 


ףדה תליחתל

ךשמנ םיפוחה לוסיח דגנ קבאמה

.1998 רבמטפס ,10 ןוילג ,עבטה תנגהל הרבחה ירבחל עדימ ןועבר המב לע ססובמ
ןוגרא ,עבטה תנגהל הרבחה םשארבו ,םיקוריה םיפוגה לש קבאמה תחלצה לע חווד
תא רוצעל הינבלו ןונכתל תיצראה הצעומה תטלחה לעו ,םירחאו ןידו עבט םדא
מ"ק 1.8 לש ךרואב חטש שבייל היה רומא טקיורפה ."הפיח הנירמ" ן"לדנה טקירופ
תונביהל ויה םירומא שבוימה חטשה לע .םיה קמועל םירטמ תואמ לש קמועבו
תינכותה רושיא .םירוגמו רחסמל ן"לדנ לש םיעובר םירטמ ןוילמ יצחמ הלעמל
.ירוביצה קבאמה תוכזב ,החדנ
תיינב "ןידו עבט םדא" תתומע הליבומ ותוא יטפשמהו ירוביצה קבאמה תובקעב
הצעומב ןוידל תרזוח ,הפיחל הסינכב ,למרכה ףוח ילדגמב םיפסונ םילדגמ תעברא
.היינבלו ןונכתל תיצראה

 


ףדה תליחתל

... ונל תפכא

ריש הנפדו הנד הרשוא י"ע רסמנ

.םיפוח ןויקינ תלועפ םזי ,רקד טבש הילצרהב םיה יפוצ
םוחתבש "ילע ינדיס" ףוח תא וצמא םיזכרהו םיכירדמה , ט-ו תותכ ידלי
.הילצרה תיריע טופיש
.ףוחה ןויקנ תוליעפל טבשה אצי רבמבונ שדוחב ,םישגפמה דחאב
תופחסיהב הרוקמש , הפשא תויקש תורשע םידליה ופסא ,תוליעפה ךלהמב
תלוספ
םיקוחרו םינכש םיפוחמ םימרזה םע העיגהש תלוספ וא טיש ילכמ הקרזנש
םיארנ תונומתב .רוזאב ולייטש םילייט י"ע ףוחה לע "החכשנ"ש הפשא ףאו
.ומויסבו עצבמה ךלהמב ופסאנש הפשאה יקש
.תינוריעה הפשאה רתאל הפשאה הלבוה ףוסיאה רחאל
לש םבלל בורקו דאמ בושח םיהו ףוחה תוכיא טרפבו הביבסה תוכיא אשונ
.רקד טבשמ םיה יפוצ
ךלהמב םימעפ 'סמ דוע םייקתתו תימעפ- דח הניא וז הלועפש ןייצל בושח
.הנשה

! דובכה -לכ
 


ףדה תליחתל

לש ורמאמ לע ססובמ ,"קוחה וקמ םירטמ האמ"
.30/12/98 "ץראה" ןותיע תניר רירפצ


קנרפ הרימ י"ע רסמנ

ןונכת תודסומ תכימתב םיתיעל ,קוחל דוגינב םיה יפוח לע םיטלתשמ םייטרפ םימזי
םינוגראה לש םקבאמב הייפצב קפתסהל ץלאנ הביבסה תוכיאל דרשמה .םייתלשממ
.םיקוריה

םינוגרא ינש ושיגה הנורחאל .הצואת רבוצו ךלוה לארשיב םיפוחה רומיש לע קבאמה
קוחל דוגינב םתעדל ועצובש םיפוחב הינב תוינכות דגנ טפשמ יתבל תועיבת םייתביבס
.רוביצה ללכל חותפ חטש תויהל רומאש המב העיגפל ומרגו

דנא יס" לודגה םירוגמה טקייורפ תא ונבש םימזיה דגנ העיבת השיגה "ןידו עבט םדא" תתומע
.א"ת לש ינופצה ףוחב אצמנה "ןאס

הנירמה טקייורפב תונובה הינב תורבח 11 דגנ העיבת השיגה עבטה תנגהל הרבחה
.הז טקייורפב הינבל םירתיה םיאיצומה ןונכתה תודסומ דגנו,הילצרהב

לעופה הביבסה תוכיאל דרשמב םגו תויטפשמה תועיבתב תונשנו תורזוחה תויזכרמה תונעטה
םייזכרמה תונורקעה ינשב ועגפ םיפוחה ךרואל הינבה תוינכותש ןה ,םיפוחב הינב דגנ
:םיפוחה רומיש לש
.רוביצה ללכל ךיישה סכנ רדגוהו רומישל דעוימ היהש םוחתב הינב ורשפא ןה

תתרשמה וז הינב ופילחהו תיתוריית הינבל םירושיא לש הערל לוצינ ורשפא םג ןה
.םירוגמ יכרוצל תיטרפ הינבב ,תירוביצ הרטמ

ומוסרפ דעומל דואמ ךומס ושגוה הילצרהו ביבא לת יפוחב הינבה תוינכות דגנ תועיבתה
םיה יפוחבש םשורה קזחתמ ,ויפלו ,םיפוחב הינבה לע הביבסה תוכיאל דרשמה ךרעש ,רקס לש
םישימחמ רתוי אצמ רקסה .תועמשמ תורסח טעמכ ןה הינב לע תויקוחה תולבגהה ןוכיתה
םוחתב םינוש םיגוסמ םינבמ ומקוהו הינב תוגירח ועצוב םהבש םיפוחה ךרואל םירתא
.םימיאתמ םירושיא אלל ,ףוחה וקמ םירטמה האמ

,לועפל תלוכי ילבמ םייניש קורחב םיפוחב הינבה תוגירחב הפוצ הביבסה תוכיאל דרשמה
םניא הלא םא ,הלשממה לש תרחא עורז םהש ,ןונכתה תודסומ תא עובתל לוכי אוה ןיא ןכש
.קוחה תא םיפכוא

 


ףדה תליחתל

18.2.99 - ןולקשא ףוחב רכרוכה קוצמ סרה

תרגסמב ןולקשא ףוחב רכרוכה קוצמ סרה לע עובשה וחוויד תרושקתה יעצמא
חוודמ ,ץראה ןותיעב 18.2.99 םוימ העידיב .ןולקשא תייריע תעצבמש חותיפ תודובע
יתביבס קזנ תמירגב הייריעה תא המישאמ עבטה תנגהל הרבחהש ,תניר רירפצ
םייטפשמ םיכילהב חותפל תנווכתמ הרבחה .לארשי יפוחב םעפ יא רתויב םילודגהמ
.הייריעה דגנ
לש ךרואב רכרוכ תעוצר הסרהנ ,הנירמל ןופצמ ושענש ,תודובעה ךלהמבש ררבתמ
ךיפה יתלב קזנב רבודמ .םיל הכומסה תולוחה תעוצר םג תושק העגפנו םירטמ 200
.עגפנש קוצמה תא םקשל היהי ןתינ אלו
יפל ושענ ,תלייט תמקה ךרוצל ושענש רפעה תודובע יכ ,תאז תמועל תנעוט הייריעה
.תויוטטומתה וב תויופצ ויהש עטקל לבגוה ןפקיהו םישורדה םירושיאה

 


ףדה תליחתל

ן"דפשהמ תודבכ תוכתמב םיה םוהיז

.1.6.99 ,ץראה ,תניר רירפצ לש הבתכ יפל

לש םיכפשה ןוכמל הקינעה ,םיל םיכפש תמרזהל םירתיה ןתמל תידרשמניבה הדעוה
ומכ תודבכ תוכתמ הליכמה הצוב םיל הנש ךשמל םירזהל רתיה (ן"דפש) ןד שוג
וז המרזה .חמוצלו יחל םיקזנל םורגל תולוכיו תוליער הלא תוכתמ .תיפסכו םוימדק
.ןהילע המותח לארשיש (הנולצרב תנמא ומכ) תוימואלניב תונמאל דוגינב תדמוע
רחא יגולונכט ןורתפ ןיא רשאכ קר ןתניהל םילוכי םיה לא םיכפש תמרזהל םירתיה
דוגינב ןתינ םיל ןדפשהמ הצובה תמרזהל רתיהה .השביב םדועב םיכפשב לופיטל
אל ןדפש ילהנמש ןעוט "ןידו עבט םדא" ןוגרא .הביבסה תוכיאל דרשמה תעדל
לע ולביק אל םגו םיכפשב לופיטל הדיחיה תורשפאה איה םיל המרזההש וחיכוה
לא םיכפש םימירזמה םילעפמ לש תודבכה תוכתמה םוהיזב לופיטל תוירחא םמצע
לע דומצ חוקיפ םייקש בויבל ןד םירעה דוגיאב םירמוא תאז תמועל .ןדפשה
15% ב ותחפ ףא תוכתמה יזוכירו תודבכ תוכתמ םע םיכפש םימירזמה םילעפמה
.תמדוקה הנשה תמועל