שיבכה לע דוע
:האר לארשי הצוח
"ןידו עבט םדא"
"הקורי המגמ"
    לארשי הצוח שיבכ


לארשי הצוח שיבכ תלילסל םידגנתמ םירשו תסנכ ירבח 57
?קוספ ףוס לארשי הצוח שיבכ לע קבאמה
לארשי הצוח שיבכ תינכות
שיבכה תינכות לע תרוקיבה
דיתעב רתוי םיחלצומ םיקבאמ ןעמל םיחקל

בקעמה

לארשי הצוח שיבכב 18 'סמ עטקל יפולח ןורתפ
לארשי הצוח שיבכמ ?ותומי המכ ?ויחי המכ
םינוכיס תכרעה :םייפולח תונורתפו
יגורה רפסמב היילעל איבי לארשי הצוח שיבכ - 28.9.98
.םיילכלכ םידספהל םורגיו םיכרד תונואת
םיפוגה לש לודגה םנולשיכ - לארשי הצוח שיבכ :13-15.10.98
הביבסה תוכיאל דרשמה לשו םיקוריה
תבכעתמ שיבכה תלילס;לארשי הצוחב םסק ףלחמ ךנחנ
.ילייר ירימ "ץראה" 22.12.98 .ותויאדכב הדירי לשב
תרחא םג היה רשפא - לארשי הצוח שיבכב קנע יפלחמ
לארשי הצוח שיבכ לש םייתביבסהו םיילכלכה םיטביהה לע סנכ


 

ףדה תליחתל


לארשי הצוח שיבכ תלילסל םידגנתמ םירשו תסנכ ירבח 57

היצילאוקה" תרתוכה תחת 5.11.99 'ו םויב תימויה תונותעב המסרופש קנע תעדומב
,תועיסה לכמ םירשו תסנכ ירבח 57 םיארוק ,"לארשי הצוח שיבכ תויאדכ תקידבל
!בושחלו רוצעל - םייחה תוכיאו הלכלכה ,הרבחה ימוחתמ םינוגרא םע דחי
.לארשי הצוח שיבכ לש ותלילס תליחתל ףקות לכב םידגנתמ האירקה לע םימותחה
תלדגהל טרפ ,םוקמ םושל ליבומ וניא שיבכה ,תרחא חכויש דעו ,םתייאר יפל
םילקש ידראילימ זובזב ,תוימואלה עקרקה תודותע םוצמצ ,םייתרבחה םירעפה
.הביבסהו םייחה תוכיאב הכיפה יתלב העיגפו
?הוקת דוע שי ילוא
 

ףדה תליחתל


?קוספ ףוס לארשי הצוח שיבכ לע קבאמה

ילייר ירימ לש הבתכב םירשבתמ ונא ךכ אבה עובשב לחת לארשי הצוח שיבכ תלילס
יזכרמה עטקה לש וכרוא .29.10.99 םוימ ץראה ןותיע לש הלכלכה רודמב ץרפ ימסו
יתשו םירשג 140 ,םיפלחמ 14 לולכי אוהו מ"ק 86 אוה יאקרבל הרדג ןיב שיבכה לש
שיבכה ןומימ לע םכסה תגשה תובקעב הרשפאתה הלילסה תלחתה .תורהנמ
ראלוד דראילימ 1.2 לש לכה ךס ךותמ רלוד דראילימ 1.1 ךסב םייאקנב תורוקממ
םילפטמש םיילכלכה םיפוגה ישאר םיטטוצמ הבתכב .שיבכה לש תללוכה תולעה לש
רבדב לארשי תולשממ לכ ברקב סוסנסנוקה תא םינייצמ וללהו שיבכה תלילסב
.תיתרבחהו תילכלכה ותובישח רבדבו ימואלה תופידעה רדס שארב שיבכה לש ומוקמ
תושקה תויתרובחתה תוכלשהה תאו םייתביבסה םיקזנה תא דוע ריכזמ וניא שיא
שיבכה תלילסל תודגנתההו הביבסה יפוג ולהינש קבאמה .הז שיבכל תויהל תולולעש
.ןיטולחל וגומנ ,תסנכ ירבחו םירש ברקב םג
 

ףדה תליחתל


לארשי הצוח שיבכ תינכות
הרבחה הציפהש רמוח לע ססובמ ןלהלש עדימה)
(עבטה תנגהל

והז .לארשיב ןנכותש רתויב לודגה יסדנה-יתרובחתה לעפמה אוה לארשי הצוח שיבכ
רטמ 100-140 ובחור .לילגה דעו בגנהמ מ"ק 300 לש ךוראב ריהמ יצרא שיבכ
לש חטשכ םהמ דחא לכ חטשש םיפלחמ תורשע ללוכ אוה .לגרודכ שרגמ לש ובחורכ
בחור ישיבכ לש תשרב רושק שיבכה .(םנוד 500-900) םיינש וא ירפכ בושי
לכל וילא דומצ .ומצע שיבכה לש הלאל םימוד םיטרדנטסב ,םישדח (ברעמ-חרזמ)
הצוח שיבכ .ןוויכ לכל העיסנ יביתנ 2-4 לעב ,"תורש שיבכ" ףסונ שיבכ ,וכרוא
םישרדנ ותלילסל .ביבא לת לש החטשכ םנוד 30000 כ לש העקפהב ךורכ לארשי
תולע .המלש הנש ךשמב לארשי תנידמ יכרוצ תא קפסתש תומכב הביצח ירמוח
לש םתולע .צ"עמ ישיבכ לש תעצוממה תולעהמ השולש יפ הרקי שיבכ רטמוליק
.הרגא שיבכ היהי שיבכה .דחא לכל ,לקש ןוילימ 200-250 איה םילודגה םיפלחמה
.םייאלקח םיבושי -25ל דומצב רבוע שיבכה יאוות

לע לקהל ,לארשי תנידמ לש תושקה הרובחתה תויעב תא רותפל רומא שיבכה
.זכרמל הירפירפה ןיב רשקה תא רפשלו המורדל ץראה ןופצ ןיב בכרב הרובחתה.לארשי הצוח שיבכ לש יזכרמה עטקה תפמ

 

ףדה תליחתל
שיבכה תינכות לע תרוקיבה


,שיבכה ,םירקבמה תעדל :םיבר תרוקיב ירבד ועמשוה לארשי הצוח שיבכ תינכות לע
לש רשקה תא רפשל ידכב שרדנל רבעמ הברה גרוח ,ןנכותמ אוה םהב םיטרדנטסב
וקלחב רקיעב םיעקשומ םייפסכה םיבאשמה תיברמ .זכרמה םע הירפירפה יבשות
.תורצק תועיסנל ,זכרמה יבשות תא רקיעב תרשמו ,הנוילע תופידעל הכוזה ,יזכרמה
אלא ,סמועה תייעב תא תרתופ הניא םישיבכ תפסות יכ דמלמ םלועב ןויסינה
שדוגה תא ענמי אל לארשי הצוח שיבכ .םישיבכה לע תוינוכמה תומכ תא הלידגמ
תיפסכה העקשהה .ןהמ תואיצילו םירעל תוסינכל ותוא "דייני" אוה םיכרדב
תיתליסמ הרובחת תכרעמב תוימואל תועקשה ןובשח לע האב 6 שיבכב הרידאה
,ךוראה ישיבכו בחורה ישיבכ תכרעמ םע דחי ,שיבכה .תירוביצה הרובחתה רופישו
תא דדועי שיבכה .חיפרעו טלפסא לש הכובס תשר ךותב ץראה יבשות תא "אלוכ"
תמרב תיטסרד הילעל איבי ,ריוואל םימהזמה תטילפ תא ומעו יטרפ בכרב שומישה
,היישעת ירוזאו םירוגמ תונוכש תוטשפתה וירחא רורגי אוה .היגרנא זובזבלו שערה
תא רתוס שיבכה .לילכ םדיחכיו - םייעבטה ץראה יפונ בל לא םינסחמו םינוינק
חותיפ תעינמו עקרקה באשמב ינוכסח שומישל תונווכמה ,ימואלה ןונכתה תומגמ
,םיחותפ םיבחרמ לש םנוד יפלא תורשע ןדבואל איבת םוצעה שיבכה תלילס .רזופמ
.םייחה תוכיאל םיינויחה ,םייעבטו םייאלקח

תועפשה לש תללוכ הניחב ללכ אל לארשי הצוח שיבכ אשונב תוטלחהה תלבק ךילהת
.הביבסה לע המלש הדיחיכ ,שיבכה

 

ףדה תליחתל
דיתעב רתוי םיחלצומ םיקבאמ ןעמל םיחקל


תושדחב הז רתאב יוטיב תא אצמ לארשי הצוח שיבכ תלאשב ירוביצה קבאמה
.וב וסנוכש תודחא תויתביבס
םידימלת םיפתתשמ ובש םינוידה םורופב רע ןויד םינורחאה םימיב להנתמ רתאב
ןויער תא םיפקות ןוידה יפתתשמ לכ .אבס רפכב לבויהו גוצרה רפסה יתבמ
תוכיאל תיתימא הגאד ךותמו םינוש םיקומינב ותלילסל הטלחהה תאו שיבכה
.הביבסה
.ירוביצה חוכיוה ךשמנ ןיידע ,שיבכה לש ותלילסב לחוה רבכ השעמלש תורמל
תוימוקמ תויושר ישאר םיעיבמ םהבש קנע תועדומ תונותיעב תומסרפתמ דחא דצמ
.זכרמה לא הירפירפה בוריקל ףונמ וב םיאורו טקייורפב הכימת םורדבו ןופצב
םייתרבח ,םיילכלכ םילוקישמ ,שיבכה תלילסל תודגנתהה תכשמנ ,דגנמ
םיכישממ םיקוריה םיפוגה ןבומכו תסנכ ירבח ,םידחא הלשממ ירבח .םייתביבסו
רפסמ םהבש תמוסרפ ירידשת םיעמשנ וידרב .טקייורפה לוטיבל םיצחל ליעפהל
.שיבכהמ יופצה קזנה לע ןייטשנייא קירא רמזה
תא ורחיא םיקוריה" ותרתוכש ,2000 רבמטפסב 20 םוימ "ץראה"ב רמאמב ,םלואו
לופיטה יבגל תיניינעמו תרחא טבמ תדוקנ רואמ ויז בתכה הלעמ ,"תבכרה
י"ע 1994 ב דוע קוחכ רשוא טקייורפה ,רואמ ירבדל .שיבכה תשרפב ירוביצה
םייקוחה םיכילהה לכ יפ לע ,לארשיב טפשמהו (תסנכה) הקיקחה ,ןונכתה יפוג
טקייורפה רשאכ ,זא הליעפ רתוי התייה שיבכל תודגנתהה וליא .םילבוקמה
תוררועתהה רשאכ ןהבש תואמגוד איבמ רואמ .יונישל יוכיס היה ילוא ,רשוא
יפוג ,יוארכ תקמונמו ןמזב התייה םיקוריה םיפוגה תלועפו תירוביצה
ילוקישב תובשחתה ךות ונתשה תונוש חותיפ תוינכותו ךכב ובשחתה ןונכתה
.הדוהי רבדמב וללסנש םישיבכ םה ךכל המגוד .הביבס
יכילהת לש היצמיטיגלדו קוחכ ושענש תולועפ דגנכ תירוביצ הלועפש ,ןאכמ
ןוכנה .הל ליעוהל אלו הביבסה רומיש ןיינעל קיזהל הלוכי ,םירדוסמ ןונכת
יפוג לע עיפשהל תוסנלו תוינכותה רושיא ינפל דוע ןמזב ררועתהל אוה
.תוינכותה שוביגו םינוידה ךלהמב ןונכתה

?דיתעב ונוכנ דועש םייתביבסה םיקבאמב דמליי חקלה םאה

 

ףדה תליחתל


בקעמה
ירוביצה ןוידה לעו טקייורפה תומדקתה לע תויתפוקת תוריקס ואבוי הז רודמב
תרושקתהו הבותכה תונותיעה ךותמ רקיעב ויהי תורוקמה .וילא רשקב להנתמה
.תינורטקלאה

 

ףדה תליחתל


לארשי הצוח שיבכב 18 'סמ עטקל יפולח ןורתפ

.עבט יכרעב רישעה ,השנמ תמר רוזיאב רבוע לארשי הצוח שיבכב 18 'סמ עטק
הביבסב השק העיגפל םורגת הז עטקב שיבכה תלילסש הנעט עבטה תנגהל הרבחה
.תולודגה רפעה תודובע בקע וז
סרפתיש לודג הדובע רתאל רוזיאה תא וכפהי תוריפחה ןמ תולודגה רפעה תויומכ
רפע יפדוע ורצווי ,תיתשתה יולימל לצוני רפעהמ קלח קרש ןוויכמ .מ"ק 16 ךרואל
.רתויב םישק םייתביבס םיעגפמל ומרגיש םילודג

םיבגרו ילינ תעבג םיבושיל שיבכה יאוות תא ברקל עיצה ןנור אמות סדנהמה
לע רבגתהל ידכ .תוקומע תוביצחב השנמ תמר לש חותפה ףונה רותיב תא עונמל ידכ
.הרוקמ ריפח ךותב וא תורהנמ ךותב רובעיש יאוות עצומ ,יופצה שערה תיעב
וליא רפחנ היהש רפעה תויומכ תא תיצחמ ידכ דע תיחפהל היושע תורהנמה תריפח
.עקרקה ינפל לעמ תועצבתמ ויה תוריפחה

ינפ" רודמב "םיטלש םוקמב םיטטרש" תניר רירפצ לש המישרה לע ססובמ
.18.6.98 ,ץראה ,"ץראה
 

ףדה תליחתל


:םייפולח תונורתפו לארשי הצוח שיבכמ ?ותומי המכ ?ויחי המכ
םינוכיס תכרעה


29-30.6.98 ב ךרענש ,הביבסה תוכיא עדמלו היגולוקאל תילארשיה הדוגאה סנכב
רטכיר .או גרבזניג .ג ,לאכימ ןב .א ,רגרבניו .ז ונעט ,בגנב ןוירוג ןב תטיסרבינואב
דוגינבש ,תואירבה דרשממו תירבעה הטיסרבינואב הסדה האופרל רפסה תיבמ
שדחה שיבכב תרתומה תוריהמה תלדגהש לארשי הצוח שיבכ יננכתמ תורהצהל
םירקחמ :ךפיהה יופצ אקווד םוהיזה תא ןיטקתו העיגפו תוממ םיקזנה תא תיחפת
םילק בכר ילכ לש תבורעתה ללגב ולעי שיבכה לע םינוכיסהש וארה הנורחאל ושענש
לגסל םילולע םיגהנש תוהובגה תויוריהמה ללגבו תונוש תויוריהמב םיענש םידבכו
םינוש םימהזמ יזוכירב הילע היופצ ןכ ומכ .םירחא םישיבכב םג םמצעל
הזמ הברהב הובג שיבכ רטמוליקל םוהיזו םדא ייח לש ילכלכה ריחמה .הריפסומטאב
.שיבכה ןונכית תא שדחמ ןוחבל עצומ ,תאז לכ רואל .תיתליסמ הרובעת לש
 

ףדה תליחתל


םיכרד תונואת יגורה רפסמב היילעל איבי לארשי הצוח שיבכ - 28.9.98
.םיילכלכ םידספהל םורגיו
לע תחוודמה רמייהנדוא הסילא י"ע העידי המסרופ ,28.9.98 םוימ "ץראה"ב
תירבעה הטיסרבינואב המייקתהש לארשי הצוח שיבכ ןיינעב הנדסב וגצוהש םירקחמ
,גרבזניג ירג 'רד םע השעש רקחממ רטכיר ילא 'רד רקוחה רסמש םינותנ .םילשוריב
הלולע ,םתוריהמ תרבגהו ושעי בכר ילכש םירטמוליקה תלדגה יכ ךכ לע םיעיבצמ
61 - אישה תמועל ,שדוחב םיגורה 80 מ רתויל דע םיעגפנה רפסמב היילעל איבהל
תא הדירומ םישיבכ תלילסש הנעטה לומ .טסוגוא שדוחב הנשה םשרנש - םיגורה
קקפב גרהנ אל ןיידע שיאש ,רטכיר רמוא ,םיעגפנה רפסמ תאו תוינוכמה תופיפצ
...העונת
15 ךסב קשמל יופצ דספה לע םיעיבצמה רקחמ ינותנ הנדסב וגצוה ,ךכל ףסונב
ההובג הלילסה תולעש םושמ ,ותלעפהו שיבכה תלילסמ האצותכ רלוד דראילימ
.רבדב םיעגונה הלשממה ידרשמ תויזחתמ
העקשהה ןובשח לע תואב לארשי הצוח שיבכב תועקשהה יכ ,הנדסב רמאנ דוע
םע הביטימ ,תונואתה םיעגפנה רפסמ תא הדירומ התיהש ,תירוביצ הרובחת חותיפב
.הביבסל רתוי החונו תלוכיה יטועמ
 

ףדה תליחתל


םיפוגה לש לודגה םנולשיכ - לארשי הצוח שיבכ :13-15.10.98
הביבסה תוכיאל דרשמה לשו םיקוריה
לודגה ןולשיכה ןודנ ,תניר רירפצ י"ע "ץראה" ןותיעב ומסרופש תובתכ יתשב
.לארשי הצוח שיבכ לש ולוטיבל קבאמב
,תניר בתוכ "םוקמ םושל ריהמ ביתנ" התרתוכש 13.10.98 םוימ הבתכב
הצוח שיבכ דגנ קבאמב רוביצה תא ףוחסל וחילצה אל םיקוריה םינוגראהש
םירחא םיקורי םינוגרא לשו עבטה תנגהל הרבחה לש האחמה תולוק .לארשי
,תסנכ ירבח המכ י"ע הכמתנש ,שיבכה תלילס בוכיעל קוחה תעצה םגו ומדנ
האוושהב .הרושיאל שורדה בורה גשוה אלש םושמ העבצהל התלע אל
הבחר תירוביצ הכימת ץראב התייה אל ,תורחא תוצראב םימוד םיקבאמל
תינכות רוצעל היה השקו רוחיאב וליחתה תינכותה דגנ תולועפה .קבאמל
אל םיקוריה םינוגראה .םיילכלכו םייתלשממ םימרוג לש בחרנ יוביגל הכוזש
שיבכה תבוטל ועקפוה םהיתועקרקש םיבושיה םע הדיחא תיזח רוציל וחילצה
,שיבכה דגנ קבאמב הכמת אל להקה תעד .יטפשמה קבאמב םג ןולשכ ולחנו
ןמז תא רצקמכו ןד שוג לש "םיקקפה ץלוח"כ רייטצמ אוה םיבר יניעבש םושמ
.ןד שוגל הירפירפה ןיב העיסנה
ררבתי ןכא םא .ןושארה עטקה תלילסל תודובעה וליחתי שדוחה ףוסב
הנאובת אל לארשיב הרובחתה תויעבו תונוכנ ויה םיקוריה םיפוגה תורהזאש
ןיאש ףוס ןיבת הנידמה רשאכ .םיקזנה תא ןקתל השק היהי רבכ - ןנורתפ לע
קקדזת איה ,תינומה העסה תוכרעמבו תירוביצ הרובחתב עיקשהל אלא הרירב
עיגהלו תינרוחא לגלגה תא ריזחהל תוסנל ידכ ,רתוי הברהב הלודג העקשהל
.תוחפ םיפופצ םימיל
ל"כנמ ,ןנור המחנ 'בג תא תניר רירפצ ןייאר ,15.10.98 ב תפסונ הבתכב
לארשי הצוח שיבכ תייגוס תא ןנור הרידגמ ןויארב .הביבסה תוכיאל דרשמה
וב יתמרה טלחהבש אשונ הז" :ןנור תרמוא .דרשמה לש רתויב לודגה ןולשיככ
ישנא לבא ,םיקוריה םינוגראה לש ןולשיכ הזש ןועטל הלוכי ינא .םיידי
לוכי .םיקוריה אלו תוטלחהה תולבקתמש םוקמב םיאצמנש הלא םה דרשמה
לכב לבא ,תונוכנה תוטלחהה תא ונישע אלש וא קיפסמ ונעקשה אלש תויהל
דועב ותוא וכרטצי ילואש רתוימ שיבכ ללסיי וישכעו ונחלצה אל הרקמ
הרובחת לש חותיפ היהי ליבקמבש גואדל םיכירצ ונייה תוחפל .הנש םירשע
"תירוביצ

 

ףדה תליחתל


תבכעתמ שיבכה תלילס;לארשי הצוחב םסק ףלחמ ךנחנ
.ילייר ירימ "ץראה" 22.12.98 .ותויאדכב הדירי לשב
ץיבונמלז תינורו סורזל יפיצ י"ע רסמנ
לארשי הצוח שיבכ לש םילודגה םיפלחמה דחא ,םסק ףלחמ ךנחנ םויה
.ןנכותמה
.עקרק יבאשמ זובזבל קהבומ למס אוה םסק ףלחמ
לחה אל ומצע שיבכה ךא "לארשי הצוח שיבכ" טקיורפב ינשה אוה הז ףלחמ
."ץרא ךרד" -תינייכזה ןיב תוקולחמ לשב ללסיהל ןיידע
.לקש ןוילימ 144 ףלחמה תמקה תולע
.םיקנבל תינייכזה ןיב רגסנ םרט טקיורפה לש יסנניפה ןומימה
.םלועב ןוהה יקושב יסנניפה רבשמה ךכ םא אוה תקולחמה סיסב
הממ תוחפ ךא יאדכ ילוא טקיורפה יכ וארה וכרענש םיילכלכה םיבושיחה
.הזוחה תמיתח תעב היהש
לש התלוכיב רצואה דרשמבו לארשי הצוח תלהנהב םינימאמ הז בלשב
,םינייכזה תצובק תפלחה הינשה הרירבה .טקיורפה תא עצבל "ץרא ךרד"
.עוציבב רוגיפה תלדגהל ליבוי הז רבד ךא
יחרזאל הרוגא הלעי אל לארשי הצוח לש יזכרמה עטקהש ונרשבתה ירה
עודמ ,ךכ םא .םייטרפ םימזי י"ע הרגא שיבככ הנביי אוהש רחאמ הנידמה
?הזה ףלחמה תא הנידמה לש םילדה םיביצקתהמ תונבל ךירצ

 

ףדה תליחתל


תרחא םג היה רשפא לארשי הצוח שיבכב קנע יפלחמ


םילועש ,םיפלחמ הרשעכ לש המקה בייחמ לארשי הצוח שיבכ לש יזכרמה עטקה
םיבתכמ" רודמב בתוכ ,לאירוד ףסוי 'גניא .עקרק לש םימנוד יפלא םילזוגו רקויב
תאש אלא ,קנע יפלחמ תונבל ךירצ אקוודש (18.1.99 ,ץראה) "ץראה תכרעמל
חתפתהל םהל רשפאל םוקמב ,ףלחמה ירתאב םקמל ךירצ םיירחסמה םיחטשה
לש הנוש ןונכתש ,ןאכמ .םיפסונ םיקורי םיחטש ןדבואל םורגלו שיבכה ךרואל
םבולישו ןוויכ לכמ התואנ השיג םע ומצע ףלחמב םיירחסמ םיחטש ללוכה ,םיפלחמה
םיחטשה לע רומשל אקווד היה יושע ,תרחא תירוביצ הרובחתו תובכר תעונתב
יתורישו קלד תונחת ןוגכ) םיקסע תשילפמ ץחלה תא עונמלו שיבכה ךרואל םיחותפה
תיפסכה תעקשה דגנכ אצוי לאירוד .םיקוריה םיחטשה יבחרמל (םירחא ךרד
ההימת םג עיבמ אוה .הנשיה הטישב םיפלחמה תינב ךרוצל התשענ רבכש םיירוביצה
תרימשל עייסל לוכי אקווד ,םיפלחמ לש ןוכנ ןונכתש וחכשש ,םיקוריה םיפוגה לע
.םיקוריה םיחטשה
 

ףדה תליחתל


לארשי הצוח שיבכ לש םייתביבסהו םיילכלכה םיטביהה לע סנכ


םיטביהמ לארשי הצוח שיבכ תא רקסש סנכ ביבא לת תטיסרבינואב םייקתה 22.1.01-ב
.םינוש

תמדקתמ ותלילס .הדבועל ךפוהו ךלוה לארשי הצוח שיבכש ,התייה סנכב אצומה תדוקנ
.הנש דוע חתפיי לייאל םינושחנ ןיב ,ןושארה עטקהו ריהמ בצקב התע

הרובחת יחמומ ,שיבכה לש םיעצבמהו םיננכתמה םיפוגה םעטמ ויה סנכב םירבודה
תופתתשהב ןויד םייקתה .םיקורי םיפוג יגיצנו היגולורדיהו הביבס ינעדמ ,הלכלכ
.להקה

:םירבדה ירקיע םוכיס ןלהל
לועפיתו ןומימ
תנידמ החינזה רבעב .הנידמה לש הבילה לש תעבט שיבכ השעמל אוה לארשי הצוח שיבכ
ךרד תצירפ הווהמ שיבכה לש הלילסהו ןונכיתה עצבמ .הרובחתה תויתשת תא לארשי
.הרידא תילכלכ העקשה הב תברועמש ,לארשיב הרובחת תויעב ןורתפ תארקל הלודג
י"ע תונושארה ויתונשב ןמומי שיבכהש רמוא הווה ,BOT איה הטקננש ןומימה תטיש
רחאל הנידמל רסמיי שיבכה .םינמממל םיחוור אישיש ,רוגס קשמכ םייטרפ םימרוג
תחא הצוענ וז לועפיתו ןומימ תטישב .םיעיקשמל םיחוור תבנהו תועקשהה יוסיכ
,ץראב םישיבכה רתימ דרפנב הזכ שיבכ להנל רשפא יא ןכש ,שיבכה לש תושקה תויעבה
שיבכב הרגא תייבג .ןהידי לע םילהונמו תוימוקמ תויושרל ןא הנידמל םיכיישש
,שדוג תורגא ןהב ןיאש ,םירחאה םישיבכל םיגהנה תא חירבת אקווד לארשי הצוח
הנקסמה תעבונ ןאכמ .םימייקה םישיבכב סמועה תנטקה לש הרטמה גשות אל ילוא ךכבו
הרובחתה תוכרעמו םישיבכה לכ לש ,הנידמה י"ע ,ףתושמ םואיתו לוהינ שורדש
תויושרו תוזוחמ ןיב םואיתו ןד שוגב הינחהו שדוגה לוהינ ,תובכרה ללוכ תורחאה
תא אלמל שיבכל רשפאי םואיתה ."אבא" שי הז שיבכל קר הווהתמש בצמב .תוימוקמ
.הבוט רתוי הרוצב ודועיי

שיבכה לע םיילכלכ םינותנ
ההובג האושת ,וב העונתה תוריהמו וכרוא יפ לע םיפוצ וימיקמו שיבכה יננכתמ
הרגא תלטה ,תאז םע דחי .םירחא םישיבכב העונתה לולידו ןמזב ןוכסח יופצ .קשמל
.ץראב הרובחת לש לודג ךרעמ חותיפמ קלח אוה שיבכה .האושתה תא תיחפהל הלולע
שוג ןילופורטמל ץוחמש ץראה יקלח ןיב רשק היהת שיבכב העונתה בורש איה הכרעהה
תורצקה תועיסנה ינפ לע תוכוראה תועיסנל ןורתי ןתיתש ךכ הבגית הרגאה .ןד
.ןילופורטמל בורקה םוחתב
לארשיב תיללכה המגמה .הירפירפב היהי יטרפה בכרב לודיגה רקיעש איה תיזחתה
.יטרפ בכרב שומישב דימתמ לודיג יופצ :תימלועה המגמל המוד יטרפ בכרב שומישב
בכרלש םושמ ,יתרובחת ןוסא ךכ בקע יופצ אל ,שיבכה לש םיעצבמהו םיננכתמה תעדל
יפ לע .םירידא ןמז ידספה שי הבש ,תירוביצ הרובחת ינפ לע ילכלכ ןורתי שי יטרפ
.שיבכב שומישהמ תילכלכ תלעות היופצ ,הלא תוכרעה

יקוחה טביהה
לכב רשוא שיבכה .רושיאהו ןונכיתה יכילהב םגפ םוש היה אל יקוחה טביהב
םיכילהה לכ .וחדנ- ותלילס דגנכ ושגוהש םיצ"גבה לכו ,תוירוטוטטסה תויצנטסניאה
.םימדקומ םייתביבס םיריקסת שקיב אל הביבסה תוכיאל דרשמה . םייולג ויה
םתמזויב םיכירצ ויה םיננכתמהש ,הבוגתב ונעט להקהמ םיפתתשמ ןכו םידחא םירבוד
םיכילהה םא םג ,תויתביבסה תוכלשהה לש תמדקומ הקידב ךרוצל לכה תושעלו קודבל
.םדקומ ריקסת שרד אל הביבסה תוכיאל דרשמהש תורמלו םייקוח םיניקת ויה

היגולורדיה - םייתביבס םיטביה
תיעוצקמ הדובע התשענ אל :לארשי הצוח שיבכ תרבח יפלכ השק הנעט העמשוה סנכב
אלל עצבתמ לכהו הביבסה לע העפשה יריקסת ושענ אל .שיבכה לש עוציבבו ןונכתב
תורוקמל הבריק לש טביהב דחוימב - תואיגשל םרג תונבל יביססבואה ןוצרה .חוקיפ
תושיגר לע וארה םירקס .רהה רפיווקא לש םיחודיקה לכ לעמ רבוע שיבכה .םימה
תנעטל ךא ,םוהיזל םוהתה ימ לש הבר תושיגר לעו שיבכהמ ליער יליע רגנל ההובג
.שדח אשונהש ץוריתב הלא םינותנמ ומלעתה םיננכתמו םיסדנהמ ,םירבודה
קר אלו ץראב םישיבכה חותיפ לע ללוכ יגולורדיה טבמ שורדש ונייצ םירחא םירבוד
יאנתב יתואיצמ ןורתפ שפחלו ,םירשקהה לכל סחייתהל ךירצ .לארשי הצוח שיבכ יבגל
םינינת ןוקרי רפיווקא לע םיבשוי ץראב םישיבכה לכ השעמל .ץראב ץאומה חותיפה
.לארשי הצוח תויעבל קר אלו ללוכ ןורתפ ךירצו
םוהיז ןהיפלש ,תורחא תויודע וגצוה , םירפיווקאה םוהיז לע תונעטל דגנ תבוגתב
הצוח שיבכמ אקווד ואלו (תודשב ןושיד ןוגכ) םירחא םיבר םימרוגמ עבונ ןוקריה
.לארשי

עבט תרימש לש םיטביה
לש תויסולכואו תורבח לע תורומח תוכלשה ןנשי לארשי הצוח שיבככ בחר הכ שיבכל
ילעב ינימ לש הצופת יחטש םוצמיצלו קוסירל עוטיקל םורגי אוה :םייח ילעב
שיבכה ילוש .םייח ילעב תסירד לש הבר הנכס תמייק ןכ ומכ .הדחכה ידכ דע ,םייח
תוטשפתהל םיביתנ ואצמיש ,רז םרוקמש םיבר םיחמצ וסלכאי וביבס םירפומה םיחטשהו
דרשמל התנפוה הז רשקהב תרוקיבה רקיע .רעשל השק היתואצות תאש ,תנסורמ יתלב
םייתביבס םיטרדנטס ביצה אלו םידקמ יתביבס ריקסת שרד אלש הביבסה תוכיאל
.םיתואנ
םע הדובע התשענ ןונכתה ךלהמבש ורמואב הלא םירבדל ביגה שיבכה לש ישארה סדנהמה
יכרע לש טבמה תדוקנמ לכה הרשיאש .(םינגהו עבטה תושר םויכ) עבטה תורומש תושר
עבטה תורומש תושרב רבעב ודבעש םינעדמ ןייכזה קיסעמ םויכ ,תאזמ הרתי .עבטה
םיחמצב שומיש י"ע ראשה ןיב ,השדחה שיבכה תביבס לש יתביבסה חופיטה ךרוצל
.םימיאתמ

םיקוריה םיפוגה
אוה לארשי הצוח שיבכ הרקמ .עבטה תנגהל הרבחה י"ע הגצוי םיקוריה םיפוגה תדמע
םג הנוכנ איהו ,םירחא םיכרצ ןיבל חותיפ יכרוצ ןיב ןוזיא תדוקנב ךרוצל המגוד
?הנידמב םייח ךיא :תויהל הכירצ תיזכרמה הלאשה .חותיפ לש תורחא תולאש הברהל
ידוהי בושיי יוביעו היילע ילוקישו ,שיבכה אשונב רחואמ הררועתה לארשיב הרבחה
ילבקמ לא תינפומ הנעטה הז ןיינעב .הביבסה תוכיאו םייחה תוכיא תולאש תא וקחד
.תיטירק תועט לכו הנטק ץרא איה לארשי יכ רוכזל שי .םיעצבמה לא אלו תוטלחהה
תנגהל הרבחה גיצנ תסריג יפ לע) שיבכה תיינב לש תירקיעה תילילשה האצותה
ןייוצש ףסונ ילילש ביכרמ .םיחותפה םיחטשב העיגפו םירעה ןווינ איה ,(עבטה
ךירצ ותואש ןורתפה .ונבייש םירעוכמה םייטסוקאה תוריקה אוה יתביבס עגפמכ
תעסהל שגדה תרבעה אוה םישיבכב שדוגהו הרובחתה תויעב ןורתפל ץראב טוקנל
.םינומה