עבטב ןמחפה רוזחמ

םיטשופ ,והנשמל דחא ימיכ בכרהמ םילגלגתמ םה םילכתמ םניא עבטב תודוסיה
.םימבו ריוואב ,עקרקב ,םייח םירוציב ירוזחמ רבעמ ידכ ךות הרוצ םישבולו הרוצתגצמה תאלעהל ןתמה אנא
plugin ןיקתהל שי - 4 ררולפסקאו פייקסטנ ישמתשמ - shockwave טמרופב היונב תגצמה
.ת"פומ לש רתאב plugin-ה תא גישה ןתינ םיאתמ
וניתמה אנא ,הסרג ןוכדע עצביו ,shockwave-ה תא ההזי ןפדפדה 5 ררולפסקא ישמתשמ
.תונלבסב


.אבה בלשל - לע ץחל ןמחפה רוזחמ תנבהל

<IMG SRC="carbon-circle.gif" WIDTH=544 HEIGHT=400 BORDER=0>


לכ לש יסיסבה ביכרמה אוה ,םייחה םירוציה לכב חתפמ דוסי אוה (C) ןמחפה
ריגה יביכרממ דחאכ םיעלסב םג ןמחפה יוצמ ךכל ףסונב .םיינגרואה םירמוחה
ינצמח-דח ןמחפ ,ינצמח-וד ןמחפכו םחפכ המדאה הבעמב טפנו זג ,םחפכ ,םיעלסב
.הריפסומטאב ןאתמו
סמוממ ובור ,הריפסומטאב אצמנ (CO2) ינצמח-ודה ןמחפהמ 0.03% קר
ררחתשמ אוהו םיינגרוא םירמוחב עבוקמ ןמחפהמ קלח ףסונב .םיסונייקואב
.תיאת המישנב הריפסומטאל

יכ ורכז ,הריפסומטאב (CO2) ינצמח-וד ןמחפב ליחתהל ונרחב ןמחפה רוזחמ רואיתל
.הדוקנ לכב ליחתהל ןתינו תוירוזחמ לע רבודמ

ןמחפה רוזחמ רואת
םיחמצב (C6H12O6) זוקולגל עמטומ הריפסומטאב (CO2) ינצמח-ודה ןמחפה
.םיחמצב תימיכ היגרנאל שמשה רוא תייגרנא תא ךפוהה הזתניסוטופה ךילהתב
תומימחפבו םינמושב ,םינובלחב דוסי רמוח שמשמ םילעב רצונה זוקולגה
תקפהלו רוצייל םיכילהת תוסיוול ,תיטמיזנא תוליעפל ,תומקר תיינבל םישמשמה
(CO2) ינצמח-ודה ןמחפה אוה המישנה ירצותמ דחא .המישנה ךילהתב היגרנא
.הריפסומטאל הרזח טלפנה
ךכו םיפרוט ידי לע םילכאנ הלאו םיחמצ ילכוא םייח ילעב ידי לע לכאנ חמצה
.ןוזמה תרשרשב ןמחפ תוליכמה תובוכרת תורבוע
רמוח םיליכמה םילע םירישמ םיחמצו האוצכ תלוספ ירמוח םישירפמ םייח ילעב
רמוחה עקרקה לע רתונ םתומ ירחאו דעל םייח םניא םיחמצהו םייחה ילעב .ינגרוא
תוירטפ ידי לע קרפתמ הז ינגרוא רמוח .ןמחפה דוסי תא וכותב ליכמה ינגרואה
ןמחפ םיקרפמה םיטלופ המישנה ךילהתב .ןוזמכ ותוא םילצנמה (םיקרפמ) םיקדייחו
םירוציה תומכו הבר ינגרואה רמוחה תומכ רשאכ .הריפסומטאל (CO2) ינצמח-וד
ינגרואה רמוחה לכ אל םייבוריאנא םיאנת םימייק רשאכ וא ,הנטק םיקרפמה
,טפנ) יליסופ קלדל םינשה תצורמב ךפוה קרפתמ וניאש ינגרואה רמוחה .קרפתמ
.(יעבט זגו םחפ
.הריפסומטאל (CO2) ינצמח-וד ןמחפ רורחשל תמרוג רעיב הפירש
יכילהת .םיבר םירוצי םימב םייח םויכ םגו םימב וליחתה םייחהש רוכזל שי
הזל ההז םימב ןמחפה רוזחממ קלחש ךכ םיהז השביבו םימב המישנהו הזתניסוטופה
תולובג ןיא הריפסומטאב ןכש ןילמוג יסחי םהיניב שיש ןבומכו השביב שחרתמה
תוצאב עבוקמ (CO2) ינצמח-וד ןמחפ .םיל השביהמ םירמוח תמרזה תמייק ףסונבו
תוצאה תומקרב עבוקמה ןמחפה .המישנה ךילהתב טלפנו הזתניסוטופה ךילהתב
ךכו םיפרוט ידי לע םילכאנ הלאו םיחמצ ילכוא םיימי םייח ילעב ידי לע לכאנ
תיינבל םג ןמחפה שמשמ םיגומלאבו תוכיכרב .ןוזמה תרשרשב ןמחפה לגלגתמ
םתומ רחאל םיעקוש םייחה םירוציה לכ .(CaC03) יתמחפ ןדיס ידי לע ינריגה דלשה
.עקשמ יעלס םהמ םירצונו םיה תיעקרקב

םירושיק

ןמחפ
ךותמ ןמחפ קרפהמ םיעטק .עבטב ןמחפה לש ולוגלג לע בל בבושמ יתורפס רואת
.1987 ,ביבא-לת ,דחואמה ץוביקה תאצוה ,יול ומירפ תאמ תירוזחמה הלבטה רפסה
http://www1.snunit.k12.il/heb_journals/allon/117012.html


ינצמח-ודה ןמחפה רוזחמ םשונ םלועהש תעב
.1993 ,1 ואלילג ,.א ןביטס ,בונורבוז תאמ רמאמ
http://www1.snunit.k12.il/heb_journals/galileo/001008.html


רוא ינב םיגומלא
.1983 ,1 ז"כ עדמה ,יבצ יקסניבודו דוד ףרש תאמ רמאמ
http://www1.snunit.k12.il/heb_journals/mada/273121.html


עבטב םירמוחה ירוזחמ - תוליעפ יפד
.הטוסינימ תטיסרבינוא לש רתאב םידימלתל תוליעפ יפד
http://www.gen.umn.edu/faculty_staff/hatch/1112/le7_cycling.html

ןמחפה רוזחמ המיכס
http://www.met.utah.edu/jhorel/companion/gifs/carbon_cycle.gif


..הלילח רזוחו
השיג ,עבטב םירמוח ילולגלג..הלילח רזוחו ,תור יותסו תידוהי ןזיא תאמ רמאמ
.1989 ,118 'ד ,היגולויבה ירומל ןולע ,הזתניסוטופה אשונ תארוהל השדח
http://www1.snunit.k12.il/heb_journals/allon/118066.html


Earth on fire carbon cycle
תומכ ,ןמחפה רוזחמ לע עדימ גיצמה הביבסה רקחל אסאנ לש ידומיל רתא
יליסופ קלדב שומיש תעפשהב תויומכב םייונישו עבטב ןמחפ יליכמ םירמוחה
.עקרקבו
http://www.cotf.edu/ete/modules/carbon/earthfire.html

global carbon cycle program
דיקפת תנבהל הריפסומטאבו טקשה סונייקואב ינצמח-וד ןמחפ רחא בקעמ רקחמ
.םיכילהת תנבהלו ימלועה ןמחפה רוזחמב םיסונייקואה
http://pmel.noaa.gov/co2/frames/home.html


ןמחפה רוזחמ
.תוימיכ תואחסונ תללוכה עבטב ןמחפה רוזחמ לש תטרופמ המיכס
http://sevilleta.unm.edu/research/local/nutrient/carbon
ךפוהה ,שמשה רוא אוה ינושארה הרוקמ יחה םלועב תלגלגתמה היגרנאה ללכ
אוה וז תימיכ היגרנא לש ליגרה לולסמה .תימיכ היגרנאל הזתניסוטופה ךילהתב
.םיפרוטל הלאמו םינוחמצה םייחה ילעב לא םייטתניסוטופה םיחמצהמ
http://www.cmc.princeton.edu/Student/What_carbon.html
ןמחפה רוזחמ לש המרגאיד היינבב רתאה