עבטב ןקנחה רוזחמ

םיטשופ ,והנשמל דחא ימיכ בכרהמ םילגלגתמ םה םילכתמ םניא עבטב תודוסיה
.םימבו ריוואב ,עקרקב ,םייח םירוציב ירוזחמ רבעמ ידכ ךות הרוצ םישבולו הרוצתגצמה תאלעהל ןתמה אנא
plugin ןיקתהל שי - 4 ררולפסקאו פייקסטנ ישמתשמ - shockwave טמרופב היונב תגצמה
.ת"פומ לש רתאב plugin-ה תא גישה ןתינ םיאתמ
וניתמה אנא ,הסרג ןוכדע עצביו ,shockwave-ה תא ההזי ןפדפדה 5 ררולפסקא ישמתשמ
.תונלבסב


.אבה בלשל - לע ץחל ןקנחה רוזחמ תנבהלתולוקלומ תיינבב ףתתשמ ןצמחו ןמימ ,ןמחפ םע דחיש םימזינגרואל ינויח דוסי אוה ןקנחה
ןימז אוה ךא ,78% -כ הריפסומטאב (N2) ןקנחה זוכיר םיפסונ םיינגרוא םירמוחו ןובלח
ייח םקלחו עקרקב ישפוח ןפואב ייח םקלחש םימזינגרואורקימ לש םצמוצמ רפסמל קר
ירפסומטאה ןקנחה תא םיעבקמ הלא םימזינגרואורקימ .םירחא םימזינגרוא םע הזויבמיסב
םוינומאה .םימב סיסמה (NH+4) םוינומא תריציל ןמימל ירפסומטא ןקנח תרישק ידי לע (N2)
םיקדייחה דחא .תופסונ תוינגרוא תובוכרתו םינובלח תיינבל שמשמו חמצה ידי לע טלקנ (NH+4)
.ןקנח תויעקפ ךותב תוינטק ישרוש םע הזויבמיסב ייחה םויבוזיר אוה ןקנח יעבקמ


 

 

םייח ילעב ידי לע לכאנ חמצה .םינובלחל ךפוהו םישרושה ידי לע חמצב טלקנ (NH+4) םוינומאה
תרשרשב ןקנח תוליכמה תובוכרת תורבוע ךכו םיפרוט י"ע םילכאנ הלאו םיחמצ ילכוא
ידי לע םיקרפתמ וקנח םיליכמה םינגרואה םירמוחהו םיתמ םייחה ילעבו םיחמצה .ןוזמה
.(NH+4) םוינומאל היצקיפינומא ךילהתב םיקדייח
.היצקיפירטינ ךילהתב םיקדייח ידי לע (NO-3) הקנחו (NO-2) תיקנחל ןצמחתמ םוינומאה
ןקנח םיליכמה םיינגרואה םירמוחהו

שמשמ ןקנחהו םיחמצ ישרוש ידי לע תטלקנ (NO-2) הקנחה םייבוריא םיאנתב
תושרפהה ,לכאנ חמצה .ןיערג תוצמוחו םינובלח תיינבל חמצב
.הלילח רזוחו (NH+4) םוינומאל םיקדייח ידי לע תוקרופמ תויווגהו
םיקדייח ידי לע ירפסומטא ןקנחל תכפוה (NO-3) הקנחה םייבורינא םיאנתב
.היצקיפירטינ-הד ךילהתב

םוינומא רצונ שעג ירה תוליעפמ .םיקרבו שעג ירה תוליעפמ תורצונ ןקנחה תובוכרתמ קלח
.עקרקל םשגה ידי לע תופטשנ הלא תובוכרת , (NO-3) הקנח תרצונ םיקרבמו (NH+4)


םירושיק

הביבסב ןקנח
,עדימ ללוכה ץראה רודכ יעדמ םוחתב םירומל רתא . עבטב ןקנחה רוזחמ לע םדאה תעפשה
.ןקנחה אשונב םירושיקו ,תויוליעפ


עבטב םירוזחמ – תוליעפ יפד
.םידימלתל תוליעפ יפד

םיגד תכירבב ןקנחה רוזחמ
.הכירבב יגולויבה ןוניסה תובישחו םיגד תכירבב ןקנחה רוזחמ

ןקנחה רוזחמו םימה תוכיא
.יאוק יגד לודיגל תוכרבב םימה תוכיא תרימשל םיכרדה ןהמו םימב ןקנחה רוזחמ

םייח ילעב תושרפהו ןקנחה רוזחמ
.םייח ילעב לודיגל הווחב ןקנחה רוזחמ

ריוואבו םימב ,עקרקב רבעמ – ןקנחה רוזחמ
.םיגשומו תינועבצ המיכס ללוכ ןקנחה רוזחמ רואת


ןקנחה עוביקו ןקנחה רוזחמ
.ןקנח יעבקמ םיקדייח לע שגדב ןקנחה רוזחמ רואת

המיכס – ןקנחה רוזחמ
.םיגשומ רבסה ללוכ ןקנחה רוזחמ
http://ces.soil.ncsu.edu/net/nitrogen/

המיכס – עבטב ןקנחה רוזחמ
.וקיסכמ-וינ תטיסרבינוא לש רתא ךותמ עבטב ןקנחה רוזחמ לש המיכס
http://sevilleta.unm.edu/research/local/nutrient/nitrogen/

תיגולויב ןקנח תרישק
1983 ,1 ז"כ עדמ ,בקעי ןוקוא תאמ רמאמ

1994 ויתס – תרנכב םורופסילבוא ןונמוזיניפא הצאה תחירפ
1994/5 ,3-4 ד"כ הריפסויבה ,ימוט ןמרב תאמ רמאמ

תרנכה לועפתל יעדמה סיסבה
1987/8 ,6 א"ל עדמ ,ןפג השמ תאמ רמאמ

תרניכב היצקיפורטיא שי םאה
.1994 ,4-5 ג"כ הריפסויבה ,ןפג השמ תאמ רמאמ