הקצומ תלוספ
תילג ןרטש

הקצומ תלוספ יהמ
םבכרהו תלוספ יגוס
תלוספה קורפ
לארשיב קוחה
יגולוקא דרטמכ תלוספה
הקצומ תלוספב לופיטל תונורתפ
לארשיב הליער תלוספ
תורוקמ
םירושיק
רשק ורצ

הפשא לכ ךלשה יתלבל ותיב ישנא לע הוצי םיננאש תונכשמ יבשוימ שיאו שיא לכ"
םוקמל הפשאה וכילשיו ,םתונכשמל ביבס תומוקמה לכ תא ורהטיו ,הצוח תיבה ינפל
"...דימו ףכית ותוא וסכיו ,ול ןכומה
(1860 ,"םיננאש תונכשמ" לש ןונקת ךותמ ,ןויקינה תרימש תבוח רבדב ףיעס)


םיבשויהו םירבחה לכ םיביוחמ ןכ לע ,הרותב השע תוצמ וז - שודק ךינחמ היהו"
ןהו ותושרב ןה ,דחאו דחא לכ םוקמה ןויקנב רהזהל ,ו"ת "םירעש האמ" ונתרבחב
קזנ םולשו סח םורגי אלש ,תוארחמה יתב ןויקנב ןכו .ורצח ינפלש םיברה תושרב
,םיתשו םעפ הז לע רבועהו .םיחורס םימו תופשא וכפשי אלו ,עודיכ ריואה תואירבב
".םענוי עמושהלו .שנעי שונע - ישילשב
(1874 ,"םירעש האמ" לש ןונקת ךותמ ,ןויקינה תרימש תבוח רבדב ףיעס)


ףדה תליחתל

?הקצומ תלוספ יהמ

םהלש הריבצה בצמ רשא םירמוח רובצמ :איה ןכ המשכ ("לבז" ,"הפשא" ) הקצומה תלוספה
שומישו הדובע ,הליכא :ומכ ,םדאה תוליעפמ יאוול תאצותכ םירצונה םירייש םהו ,קצומ
תינש שמתשהל ןתינ אל ,ללכ - ךרדב .םיצעה תכלשמו םייח ילעב תושרפהמ םג ןכו םירצומב
.רוזחמ - לופיט י"ע אלא ,הלא םיריישב
הלדגש לככ התבר התצופתו ,הקצומ תלוספ רצייל םדאה לחה ,ותוברת רחשב רבכ
תויומכ .תיתיישעתה הכפהמה ימי זאמ - םדאה ידי השעמב םוכחת לחש לככו הייסולכואה
תילכלכה תוחתפתהה תגרד לע תודיעמ ,הירוטסיהב תונוש תופוקתב ,שפנל הפשאה
האמב הלח הקצומה תלוספה תויומכב הדח היילע .ןתוא תרציימה הרבחה לש תיתיישעתהו
תמרב היילעה ,תצאומה תיגולונכטה תוחתפתהה לשב ,הלש הינשה תיצחמב דחוימבו ,םירשעה
םיקרפמ םהל ןיאש םייטתניסה םירמוחה חותיפו תונוש תונידמב הייסולכואה לש םייחה
,לבגומ םהב שומישהש ,רצק םייח ךרוא ילעב םינוש םירצומ םג וננכות ןכ לע רתי .עבטב
לע .םקווישו םרוציי תא תאז תובקעבו - םתיינק דדועלו םירצומה תכירצ תא ריבגהל הרטמב
רשק שי .רבעב רשאמ רתוי הברה לודג תלוספל םכרד םיאצומה םירמוחהו םירצומה רפסמ ,ןכ
.התומכו הקצומה תלוספה בכרה ןיבל םדאה לש תמיוסמה תוליעפה וא םייחה תמר ןיב קודה
זבזבלמ תוענמנ ,ישילשה םלועה תונידמ ומכ ,תוינע וא תוחתופמ אל תורבחו תונידמ
תושעותמו ,תורישע ,תוחתופמ תורבח דועב תאז ;הפשא לש תונטק תויומכ תורציימו ,םיבאשמ
.תולודג הפשא תויומכ תורציימ
םוקמל םוקממ אופיא הנוש הקוליס לש תויתייעבהו תלוספה ןמ םיעבונה םיעגפמה תמצוע
.ץראל ץראמו
שוג רציימ םהמ ,הנשב ןוט ןוילימ 4.5 - כל םויכ העיגמ ץראב תרבצנה הפשאה תומכ לכ ךס
ןוטכו םויל ג"ק 3 - כ איה ןד שוגב בשות רציימש תעצוממה הפשאה תומכ .עברכ ודבל ןד
. 29.12.97 ,"בירעמ" .הנשל
ףדה תליחתל

םבכרהו תלוספ יגוס
לופיטל תוטיש עיצהלו םיעגפמה לע דומעל ידכ הקצומה תלוספה ינייפאמ תא ריכהל שי
.םהב
רשאו ,םוקמל םוקממ ,ןמזל ןמזמ ,תיבל תיבמ הנתשמה ,תלוספה בכרה אוה ירקיעה ןייפאמה
.התוליערו התוחל ,התוביצי וא הקוריפ תדימ תא עבוק


בכרה
תלוספה גוס
וא ולקלקתהש םירצומ ,הזירא ירמוח,ןוזמ ירייש
.ולבתה
תיתיב
.םיחמצו םיפנע תויראש
םוזיג
.תוזירא תויראש ,לוח ,םינבא
תובוחר
.ולספנש וא וקוזינש םירצומו םירמוח ,תוזירא
תירחסמ
.ומגפנש םייאלקח םירצומ יריישו תוזירא
םיקווש
םירצומו םייניב ירצומ ,םלג ירמוח לש תויראש
ירמוח .רוצייה ךילהת ידכ ךות ורתונש םייפוס
וקוזינש םירצומ ,ולקלקתהש םייניב ירצומו םלג
לשו םלג ירמוח לש תוזירא ,ולספנש וא
.םירצומה
תיתיישעת
וא םישדח םיניינבמ ןיינב ירמוח לש תויראש
.וסרהנש םינשי םיניינבמ םירמוח
ןיינב
ןמו עטמה ןמ ,יחה קשממ תונוש תויאלקח תויראש
.הדשה
תיאלקח
תויראש ,ןוזמ תויראש ,םישמושמ השיבח ירמוח
םיקדייחב םימהוזמ םקלחב ,תודבעמ ירצומ
.םיינגותפ
םילוח יתב
- ילכ לש (תויליזרב רקיעב) תויתכתמ תודליש
.ולבתה וא ולקלקתהש תונוכמ לש וא בכר
היישעת תואטורגו בכר תואטורג
לש םינושה לופטה יכילהתב םילבקתמה םיקצומה
.םייתיישעתו םייתיב םיכפש
םיכפש תצוב
תונחת וא םייתיישעת םירונת לש םינשבכב רצונ
.(ץע וא םחפ) קצומ קלדב תולעופה חוכ
רפא
ףדה תליחתל

תלוספה קוריפ

50% - כ םיווהמה ,ןוזמ ירייש ומכ - רהמ תיסחי םילכתמה םירמוחמ תבכרומ תלוספה
30% -כ םיווהמה ,םזגו ריינ - טאל םילכתמה םירמוחמ ;תלוספה לש ללוכה לקשמהמ
;לקשמהמ 15% - כ םיווהמה ,קיטסלפו תוכתמ ,תיכוכז - םילכתמ םניאש םירמוחמ ;לקשמהמ
תרבטצמו ןוזמ יריישמ קר תבכרומ תלוספה התיה וליא .םינוש םירמוח 5% - כמ דועו
קוריפ בצק :עבטב לקשמה - יוויש רמשנ היהש ןכתיי ,רבעב היהש יפכ ,הריבס תומכב
תלוספה בצקש הזכ אוה בצמה םויכ .התורבטצה בצקל ,רתוי וא תוחפ ,הווש היה תלוספה
.תוריהמב לדג תלוספה תורבטצה בצקו ,הנתשה
לש םויקה יכילהתב קלח ,דחא םזינגרוא לש תלוספב םיאצמנה ,םיימיכה םירמוחה ולטנ רבעב
םייח ילעבו םירואזוניד תומצע לש תומירע ונתביבסב ןיאש הביסה וז .רחא םזינגרוא
תואנב לדגה חופת םילכוא ,אמגודל ,תפצב .ליעי יעביטה רוזחימה ןיא ,םויכ .םירחא םימודק
וא הפשאה - יחפל תוכלשומ ןהש רחאמ ןשד ירמוחכ תושמשמ ןניא ,חופתה תויראש .יכדרמ -
םיקרפמ לש תרקובמ הלועפש דועב ;תלוספ תריבצל םידעוימה םידחוימ םיחטשל תוקלוסמ
ידמ םימהוזמ הלא םיחטש . חמצל ןוזמ ירמוח ןהמ רוצית חופתה תויראש לע םימיאתמ
שוכרל יכדרמ - תואנ תבייח ,ךכ לשב .הליגר תיגולוקא תכרעמב םינכרצ לש םתייחמ יכרוצל
.רחא רוקממ ימיכ ןשד
טפשמ לש ושורפ ןיא .תיעבט תכרעמב רמוחה תעונתמ הנוש תשעותמה הרבחב רמוחה תעונת
רפסמ םירצומ םימייק .שומיש הב ןיאש תלוספל רבד לש ופוסב ךפוה יתיישעת רצומ לכש ,הז
,ןובסה) .עבטב קוריפ םירבועה םירמוח םימייקו ,תורחא תוישעתב אצומ ירמוחכ םישמשמה
תכרעמב עגופ וניא רמוחהש השוריפ ןיא יעבט קוריפ רבוע רמוחש הדבועה ךא . (לשמל
.קלוסמ אוה הילאש תיגולוקאה

?תלוספה תקרפתמ דציכ

םתמישנ ךילהתב .םיקדייחל ןוזמ עצמ תשמשמ ,ינגרוא רמוח לכ ומכ ,תינגרוא תלוספ
םפוג ןינבל היגרנא תקפה ךות ,רתוי תונטק תולוקלומל תלוספה תא םיקדייחה םיקרפמ
.םייבוריאנא םקלחו םייבוריא םה ,"םיקרפמ" םיארקנה ,הלא םיקדייחמ קלח .םהייח תולועפלו
.םימ ידאו ינצמח - וד ןמחפ םיזגה םה יבוריאה קוריפה ךילהת לש םייפוסה םירצותה
דועו ירפוג ןמימ ,ןתמ ,ינצמח - וד ןמחפ םהיניב ,םינוש םירמוח םירצונ יבוריאנאה ךילהתב
.םירמוח לש הכורא הרוש
יבוריאנאה ךילהתה ,תאז תמועל .יאוול ירצות וב ןיאו ,ריהמ יבוריאה קוריפה ךילהת בצק
.םיער תוחיר ילעבו םינכוסמ ,םיליער םהיניב ,םינוש יאוול ירצותב הוולמו יטיא אוה
אל טעמכ הלא םירמוחש ןוויכ ,רתוי הברה הרומח היעבה תינגרואנאה תלוספה יבגל
.םיימיכ םיכילהתב םינש תואמ ךשמב תולכתמ תוכתמ :אמגודל .םילכתמ

?תלוספה קוריפל דע רבועה ןמזה ךשמ והמ

תולכתה ןמז
רמוחה גוס
תועובש 2-4
סובוטוא סיטרכ
םישדוח 1-5
"יט" תצלוח
םישדוח 3-14
לבח
תחא הנש
רמצ תופפכ
םינש 1-3
םזג ףנע
םינש 13
עובצ לקמ
הנש 100
(חפ) םירומיש תיחפ
הנש 200-500
(םוינימולא) הקשמ תיחפ
עודי אל ךורא ןמז
תיכוכז

ףדה תליחתל

לארשיב קוחה

רקיע הלאו ; 1984 ד"משת - ןויקינה תרימש קוח אוה ץראב םויה םייקה קוחה
:ויתוארוה
תואטורגו ןיינב תלוספ ללוכ ,אוהש גוס לכמ תלוספ תכלשהו ךולכל תמירג לע רוסיא .1
.בכר
תלוספ תכלשה לש הרקמב ,בכרל יארחאש ימ וא וגהנ ,בכרה לעב לע תוירחאה תלטה .2
.בכר - ילכמ
.בכרה ךותמ תלוספ תכלשה לע רסואה ,ירחסמו ירוביצ בכרבו סובוטואב טוליש תעיבק .3
לע תוירחאה תלטה ;בכר תואטורג וא תואטורג ,ןיינב תלוספ תרדוסמ הרוצב תונפל בויח .4
.השיטנ לש הרקמב יוניפה תא עצבל תויושרה תכמסה ;יוניפ יא לש הרקמב בכרה לעב
.תלוספ ךילשהל תרסואה הארוהב תואקשמל םיימעפ דח םילכמ ןמסל בויח .5
דודיעו םודיק ;וז הרטמל םייפסכ םיעצמא זכרל הרטמב ןויקינה תרימשל ןרק תמקה .6
לטיהמ תנמוממ ןרקה .ותפיכאו קוחה עוציב לע חוקיפל תולועפו הרבסהו ךוניח תולועפ
,םימהזמ לע םילטומש תוסנקמ ,תואקשמל םילכמ לש םינאוביו םינרצי לע לטומש דחוימ
.תומורתמו הנידמה ביצקתמ
תויושרה ידבוע ,הנידמה ידבוע ןיבמ קוחה תפיכאל םיחקפמ תונמל ךמסוה הרטשמה רש .7
.םיירוביצ םיפוגו תוימוקמה
ינמאנ" רוביצה ברקמ תונמל וכמסוה תוימוקמה תויושרה ישארו הביבסה תוכיאל רשה .8
תוהדזהל ,םהיניע דגנל הריבע ורבעש ,תלוספ יכילשממ שורדל םיאשר ויהי רשא ,"ןויקנ
3931 קר ץראב ויה 1990 תנשב .העיבת תשגה םשל הריבעה עוציב לע ח"וד שיגהל ולכויו
.30,455 - ל םרפסמ לדג 1991 ףוס דע ."ןויקנ ינמאנ"
.(תעל תעמ ןכדעתמ סנקה) .ח"ש 4500 אוה קוחה תוארוהמ הארוה רפמש ימל יברמה סנקה .9


;(תויחרזא תועיבת) םייתביבס םיעגפמ תעינמל קוח קקחנ 1992 ,ב"נשת תנשב
םוהיז ,תלוספ י"ע םוהז ,םי ימ םוהיז ,םימ םוהיז ,חיר ,שער ,ריוא םוהיז - "יתביבס עגפמ"
.הנירק י"ע םוהיז ,םינכוסמ םירמוח י"ע
השעמהמ ענמיהל ,יתביבס עגפמ םורגל דמוע וא םרוגש ימל הרומה וצ תתל יאשר טפשמה תיב
.ותונשיה עונמל ידכ שורדה לככ תושעלו ותוא קיספהל וא
ףדה תליחתל

יגולוקא דרטמכ תלוספה

הביבסה תוכיא לע רתויב תוקיעמה תויעבה תחא איה תרבטצמהו הברתמה ,הקצומה תלוספה
תויעב ,תויתטסא תויעב רצוי הקצומה תלוספה יוביר .ינרדומה םלועב םייחה תוכיא לעו
דרטמ תרצוי ,תונורחאה םינשב ,תלוספה תורבטצה .דועו תוילכלכ תויעב ,תויתאורבת
.לארשיב םג ןבומכו ,ולוכ םלועב רתויו רתוי רימחמה
םירמוח :לשמל - הביבסה יאנתב לקנב םיקרפתמ םניא תלוספבש םירמוחהמ קלח
םה ,תודשל וא םיכרדל ,תוצוחל וכלשוי םאו - סרחו תיכוכז ,יטתניס ימוג ,םייטסלפ
.התוא ומהזיו הביבסב ורבטצי
.רצק םהלש םייחה תיצחמ ןמזו ,םייעבט םיקרפמ תלוספבש םירמוחה ןמ קלחל
תוחירב הוולמ אוה יבוריאנא אוה םא ,םיהובג תוחלו םוח יאנתב דחוימב ,םקוריפ
תוקוחר תוביבסל םג חורב םיאשינהו הבורקה הביבסל דרטמ םיווהמה ,םימיענ יתלב
.רתוי
,םינוש םירמוח םירצונ הז ךילהתב .ןובקר הנוכמה ךילהת איה תלוספה תוקרפת
םימהזמו םוהתה ימ לא םשגה ימ םע םיפטשנ הלא םירמוח .םיליערו םיסיסמ םקלחש
.םתוא
היירופ עקרק םישמשמ ,יעבט קוריפ לש ךילהת םירבועה ,תלוספבש םירמוחה
םילולע הלא לכ .םיקרחלו םימסרכמל ןכו ,םינוש םיליפטו םיקדייח תוחתפתהל
.תולחמ ץיפהל
.םיליער תויהל םילולע קוריפה ךלהמב םיטלפנה םיזגה ןמ קלח
ךילהתב) תימצע תוממחתה לש האצותכ םואתפ קלדיהל תוללולע תלוספ לש תומרע
. (הפשאבש תויכוכזה ידי - לע ) שמשה ינרק זוכיר לש וא (היגרנא תטלפנ קוריפה
םיזגהו ןשעהמ םרגנה ,ריואה םוהזמ םילבוס ,הלא םירתאל םיכומסה ,םיבושיי
.םיטלפנה
םירופיצ .עפשב ןוזמ םש תואצומה ,םירופיצ יפלא םהילא םיכשומ תלוספה ירתא
הבש ,ההובגה תוריהמב .ויעונמ לא באשיהל וא ףלוח סוטמב עוגפל תולולע הלא
.רומח תויהל סוטמל קזנה לולע ,סוטמב רופצ תעיגפ תשחרתמ
ףוסיא ירתא .לזואו ךלוה הטנמתהל םיאתמה חטשה דועב ,תרבטצמו תכלוה תלוספה
.ובחרתהו ולדגש םיבושיה לא "וברקתה" ,בושיה ןמ םיקחורמ רבעב ויהש ,הפשא
.םירקי המדא יחטש םיספות םה ךכ לע ףסונבףדה תליחתל

הקצומה תלוספב לופיטל תונורתפ

קוליסה רתאל תלוספה תאבה רחאל תררועתמה תירקיעה היעבה איה תלוספבב לופיטה תטיש
:ומכ םידרטמ וענמיי ,ןכמ רחאל תובר םינש םגו לופיטה ןמזב םג יכ חיטבהל שי .יפוסה
.םינש רחאל ער חירו םימ םוהיז ,ריוא םוהיז
.תוימוקמה תויושרה י"ע תקלוסמ הכירצהו רוצייה תכרעמב תרצונה הקצומה תלוספה ,לארשיב

:תלוספב לופיטל תוירקיע תוטיש
תטישב םירחובש ינפל .הקצומה תלוספה דוביעו קוליסל תוטיש רפסמ תולבוקמ םלועב
,הפשאה יגוס ,החפנו הפשאה תומכ :םהיניבו ,םימרוג לש בר רפסמ ןובשחב תחקל שי קוליסה
,תוילכלכה תויורשפאה ,הטיש לכב קוליסה תולע ,תוביטרה זוחא ,התוכיאו הפשאה בכרה
ומכ . (שי םא) קוליס תטיש התוא לש יאוולה ירצותל שוקיב לש ומויקו תויגולונכט תולבגמ
רוזאה לש ללוכה ןונכתב ובוליש תניחבמ קוליסה םוקמ רותיאל לקשמ סחייל שי ,ןכ -
,םוהת ימ םוהיז תעינמל יגולואיגו יפרגופוט הנבמ ,עקרקה ביט ,תוחורה רטשמב בשחתהלו
.הלבוה יקחרמו הייסולכוא יזוכירמ קחרמ

הטיש .םיבושיי תצובק וא בושייה יתאפבש םוקמל הקוליסו תלוספ ףוסיא .החותפ הלבזמ .א
ןיא הז ןפואב .םייתואירבו םייתביבס םינוירטירקב תדמוע הנניא ךא רתויב הלוז וז
םינתינה םינוש םיביכרמ הליכמ איהש הדבועה תורמל ,באשמכ תשמשמ תקצומה תלוספה
.שדחמ לוצינל(םיפ"סא) תלוספ קוליס ירתאב עקרקב הנמטה תועצמאב תקלוסמ תיתיבה הפשאהמ 98% ,םויכ
םתלעפה ןכלו ,תושורדה תויתביבסה הדימה תומאל םאתהב אלש ונבנ הלא םיפ"סא לש םבור .
;םירומח םייתביבס םיעגפמ תריציב הכורכ
י"ע תרקובמ הניאו ,תויעבט תויגולוקא תוכרעמב תמייקה וזמ הנוש רתאב תיגולויבה הביבסה
הלא אקווד םניא הלבזמב םיברתמה םימזינגרואהש איה האצותה .םייעבט םיבושמ תכרעמ
םיקרח י"ע תואשינה ולא דחוימב) תולחמל ילאיצנטופ רוקמ איה הלבזמה .םדאל םייוצרה
םיעגפמו םיברה תושר לש ךולכיל ,ןשעו תוחיר יעגפמ ,םימ תורוקמ םוהיזל ,(תודלוחו
קלחו ךלוהו לזוא הפשאה תנמטהל ןימזה חפנה ,םייתביבסה םיעגפמה תייעבל ףסונב .םייתוזח
.לוביקה תלוכי הצקל עיגמ םיפ"סאהמ לודג
תלוספה תרבעהו "הייריח" תלוספה רתא תריגסב ךרוצה ביבס םיבר םיקבאמ םילח ולא םימיב
."םיאדוד"ה רתאל
תוביסה שולש האיבמ , 29.12.97 ,"תונורחא תועידי" ןותיעב ,התבתכב ילאינד לעי
ירה םיטירסת השולש .םורדל תלוספה תא ענשלו ,דעומב היריח רתא תא רוגסל תוירקיעה
שחרתיש הפועת ןוסא אוה לכמ עורגה .הפשא טולקל רהה ךישמי םא ,שחרתהל םילולע ןוסא
רה תגסיפ לע םהינומהב םיננקמה תופועב "שוגפי"ו ,ג"בתנב תחני וא אירמיש סוטמש רחאל
ןוסא שחרתיש ילבמ וקלחב שממתה רבכ ,ינשה טירסתה .רטמ -80ל עיגמ רבכ והבוגש הפשאה
רה תוטטומתה אוה ,(טורפ רתיב הדובעה ךשמהב ראותמו) יקלח קזנב קרו ,לזמה הברמל
םישיבכו םייאלקחה תודש לש הפצה הענמ םימשג תריצע קרו ,םתסנ ןוליאה קיפא .הפשאה
רצונה ינגרואה רמוחה אוה ,זג-ויב ץוציפ לש תורשפאה לע רבדמ ישילשה טירסתה .םיישאר
.לבזה שוג ךותבםיאדוד רתאל רובעל ןד שוג לש לבזה רומא ,תירוקמה תינכותה יפ לע יכ ,הבתכב רמאנ דוע
קבאמב החתפ ,עבש ראב תייריע .בגנבש ןורואל ןכמ רחאלו ,םינש שולש ךשמל עבש ראב דילש
רתא יבגל .םוי ידימ הפשא ןוט 3000 הלש תירוחאה רצחל איבהל הנווכה חכונל ירוביצ
ןפוא םושבו ,ריוואה ליח לש םינומיא חטשב רבודמש ןוחטבה דרשמו אבצה ועידוה ,ןורוא
שאר תושארב הבישי סוניכל ואיבה הלא םיקבאמ .יצרא הפשא רתאל ותכיפהל ומיכסי אל
רש דרשמ ל"כנמ ,ל"כטמרה ,הביבסה תוכיא ,ןוחטבה ,הרובחתה ירש תופתתשהב ,הלשממה
היריחה תריגסל םורגל - תחא התיה הבישיה תרטמ .םיריכב םידיקפת ילעב דועו ןוחטבה
הרטמהשכ) ?לבזל שדח תיב ונביי הפיא - ןורתפ ילבהראשינש ,הלאשה .השולש םייעובש ךותב
טוטיצל אבוה הביבסה תוכיאל רשה (...ןורואב ,לבזב רישע תומולח תיב ףוסבל תונבל איה
.היריחב רתוי ההובג המרב םייק םירופיצה ינפמ ןורואב םייקש ןוכיסה יכ רמאו ,הבתכב
אוה .םיסוטמל הנכס ווהיו םירופיצ ועיגי תלוספל רתא םקוי וב םוקמ לכב יכ שיגדה דועו
.םייפוליח תונורתפןיא ,לבקתת ןוחטיבה דרשמ תנעטו הדימב יכ ןעטו םכיס
תועידי" ןותעב ,1997 רבמצד שדוחמ ,ףסוי רב קחציו וקסומ לאגי ,דרא תירונ לש הבתכב*
םימרגנה (ילאינד לעי לש התבתכב םג ורכזוהש) ,םיקזנה דחא לע דומעל ןתינ "תונורחא
םישנא הברהשכ הרוק המ תוארל ןתינ ,ךכמ רתויו) . היריחה רתא לש ולועפית ךשמהמ
(...םיאצומ אלו ,םשאה ימ םישפחמ
תוטטומתה תובקעב יכ עירתה ,לועבג ףסוי ,האורבתל ןד ירע דוגיא ר"וי יכ ,רמאנ הבתכב
תולולע ,ץורעה תמיתסו ןולייא לחנ לש קיפאל הייריח תלוספה רתא לש ינופצה ןורדמה
.רוזאה ישיבכב העונתה תא ושבשיש תובחרנ תופצה תויהל
רתאב תוטטומתהה יכ ,ןנור המחנ ,הביבסה תוכיאל דרשמה תיל"כנמ יפמ ,הבתכב רמאנ דוע
תופיקמ םוקיש תודובעב דיימ ליחתהלו םוקמה תא רתלאל רוגסל ךרוצה תא השיחממ תלוספה
תא תונפל ולחהש םידבכ םייסדנה םילכ ואבוה םוקמל יכ ,רסמנ הבתכה ךשמהב .תוידוסיו
תואלקחה רש יכ ,רסמנ דוע .ןולייא לחנב םימה תמירז שודיח תא רשפאל ידכ תלוספה
ריהזה ,רמאנ ךכ ,שדוח ינפל .ריקה תסירקב הלשממה תא םישאה ,ןתיא לאפר ,הביבסה תוכיאו
.הייריח רוזאב ןולייא לחנ תרדסהל דחוימ ביצקת שרדו הסירקה ינפמ הלשממה תא רשה
,התע .םישורדה םיפסכה ךכל וצקוה אל דחוימ ביצקת רשאל הלשממה תטלחה תורמל
תא עונמל ידכ לקש ןוילימ 15 - ב ךרוצ שי ,הייריח רה לש יברעמה ריקה טטומתהשכ
.םיבורקה םימיב רבכ תויופצה תופצהה
םיעיפומ םעפה רשאכ "לבזה יקבאמ" רופס רחא בוקעל ורחב ףסוי-רב קחציו דרא תירונ
וחילצה אל תואלקחה דרשמ ישנא יכ רסמנ הבתכב .תוקיתעה ישנא םהו , "םיערה םישנא"ה
תסירק תובקעב םסחנ ,(תמדוקה הבתכב) רומאכש ,ןולייא לחנ תייטהל תודובעה תא עצבל
תושר ישנא ידי לע ושרוג םוקמל ועיגהש םידבועה .הייריח תלבזמ לש ינופצה ריקה
יכ ,עידוה תוקיתעה תשר .םהל תכייש עקרקהש םינעוטה ,םירחא םימרוג ידי-לעו תוקיתעה
דציכה ,ונניבו) .המודקה קרב ינב ידירש ואצמנ ובש ,זרכומ יגולואיכרא רתא אוה םוקמה
(?םייחה תוכיא לש תובישחל ,אוה רשאב ,יגולואיכרא רתא לש ותובישח תא תוושהל ןתינ
וא ...תודגאב ומכ הזה רופסה תא םייסל לכונש ידכ ,הבוטה הייפל תוכחל קר ךירצ וישכע...
ץרמב דובעיש שיא ,תוקיתע אוצמל ילבו ,םימשא שפחל ילב דבועש ,לעופ שיא ףידע אמש
(!?דיתעב םייחה תוכיא לע בושחל זעמו ונלש הביבסה םוהיז תקספה ןעמל
תונחת ללוכ ,הפשא קוליסו ףוסיא ירתא 550 ( 1997 ,רבמצדל ןוכנ) םויכ םימייק לארשיב
חפנ ילעב םישדח הרובק ירתא לש םתונימז .ןינב תלוספו תיתיב תלוספל םירתא ,רבעמ
ןה ךכל תוירקיעה תוביסה .תתחופו תכלוה ,תורימחמ תויתביבס תושירד לע םינועה ,לודג
םיבשותה תודגנתהו (םימ תרוקמ םוהיז לאיצנטופ) םיפ"סאכ שמשל םימיאתמ םירתאב רוסחמ
תמקה יבגל דרשמה לש תורימחמה תויחנהה תורמל ,םיעצומה םירתאה תברקב םיררוגתמה
ףוסיא ,םוטיא) םייתביבס םיעגפמ תעינמל םיעצמא םישרדנ ןתרגסמבש ,םתלעפהו םיפ"סא
. (דועו םוהת - ימ רוטינ ,ימוי יוסיכ ,ןאתמ זגב לופיטו ףוסיא ,םיפיטשתב לופיטו
not in my back - Nimby - תנומסתב אטבתמ תלוספה קוליס אשונ לש ילילשה יומידה
.םיילנויצומא םילוקישמ םיפ"סא תמקהל תינורקע תודגנתה תעבומ התרגסמבש yard
,ןבס קיציא . 29.12.97 ,"בירעמ" ןותיעמ הבתכב יתאצמ ,לארשיב תאזה העפותל אמגוד
לעפמב הפשא ףורשל הטלחהה לע ותבוגתב ,יול ליגי ,הלמר תייריע ל"כנמ תא טטיצ ,בתוכה
אצמיתש תלוספ לש הננע תחת היהת הלמר ריעהש ךכמ הטעמה ןושלב בהלתמ אל ינא" ;"רשנ"
תמייקה תיתרובחתה תיתשתהש ךכל קפס לש לצ םג ןיא .ריעה לש טופישה םוחתב הפרשמב
ונא ,תאז םע ."רשנ" לעפמל ןד שוג ירעמ היופצה תויאשמה תעונתל הנעמ תתלמ דאמ הקוחר
יכרד לע טילחנ םרטב ,הבש ןויגהה המו ,הלבקתהש הטלחהה תא אורקלו תוארל םיחרכומ
."הלועפ
ראב תייריע שאר יכ ,רסמנ הבתכב ;ןותיעה ותואב רדניב ירוא בתכה איבה המוד העפות
שולשב םיאדוד רתאל רבעות ןד שוג תפשא יכ הטלחהה תובקעב ,רמא ,דלפנוב דוד ,עבש
,ריע שאר לארשי תנידמב םירצועש הנושארה םעפה היהת וזש שיגרמ ינא " : תובורקה םינשה
הטמ םקוה קבאמל ."ימואל הפשא חפל וריע לש יברעמה רברפה תכיפה דגנ םחלנש דשחב
םג ,קלח תחקל ושקיב םיבר םיחרזא .הלשממה תטלחה דגנ האחמה תולועפ תא ןגראיש םורח
. האחמל הסייגתה ריעב ךוניחה תכרעמ

ןוזמ יריישב הרישע םהלש תלוספהש ,רקיעב תויאלקח ,תונוש תוצראב .היצטסופמוק .ב
,םיסדרפב עקרק בויטל שמשמ - טסופמוקל תלוספ רימהל לבוקמ ,םינוש םייביס םירמוחבו
.הנתוכ תודש ,יונ תוניג
י"ע ינגרואה רמוחה קוריפ לש םיבלש העבראב ןיחבהל גוהנ היצטסופמוקה ךילהתב
.םלועב טסופמוקל הבר השירד ןיא הקפההו הלעפהה תולע לשב .םימזינגרואורקימ

תאבומה הפשאהש ,ךכ לע תססובמ הטישה . (תירטינסה הרובקה) רפעב יוסיכו יולימ .ג
תולעתל םיאתמ ינכימ דויצ תועצמאב תסחדנו ,תרדוסמ הרוצב תמרענ יפוסה קוליסה רתאל
עיגמ תובכשה יבוע רשאכ .רפע לש הבכשב תלוספה הסוכמ הדובעה םוי םותב .עקרקב תורופח
םיכרד לע דיפקהל שי רתאה תנכהב) .רפע לש יפוס יוסיכב רתאה הסוכמ םירטמ 10-12 - ל
שי ןכ .םוהתה ימ לא לוחלח םהמ ענמייש ךכ הפשאהמ םיטחסנה םילזונו םשג-ימ זוקינל
. ( םירמוחה קוריפ תעב ררחתשמה זג - ןתמה תא טולקת רשא המיאתמ תכרעמ רוציל
אל התוא ליעפמה םדאה חוכמש ךכ םושייל הלק הטישה ;תיסחי הכומנ תולע :הטישה תונורתיי
תוביטרה תדימבו הבכרהב תולת אלל ,תלוספה יגוס לכל המיאתמ ;תדחוימ הרשכה תשרדנ
יכילהתמ טלפנה ,ןתמה זג תא ףוסאל ןתינ ;ריווא םוהיזו םוהת ימ םוהיז תענומ ;הלש
.היגרנא תקפה םשל ולצנלו ,תלוספה לש יבוריאנאה קוריפה
שומש אלל םירבקנה םלגה ירמוח ןדבוא איה וז הטישבש תירקיעה היעבה :הטישה תונורסח
קחרמב םיאצמנה םימיאתמ םיחטש רתאל ,דימת ,ןתינ אלש ךכמ תעבונ תפסונ היעב ;םהב ףסונ
.תלוספה תריצי תורוקממ ריבס הלבוה

ב"הראב םינש תורשע הזמ לבוקמה תלוספ קולסל ןורתפ התווה .הקצומ תלוספל הפרשמ .ד
תרוצב ,תישימח וא עבר ידכל תלוספה לקשמ תנטקה לע תססובמ הפרשמה תטיש .הפוריאבו
.םיקילדה םיביכרמה תפירש ידכ ךות רפא וא םיגיס
וא/ו תימרת היגרנא תלבק ,םייבובקר םירמוחו חיר תרדענ תיראש תלבק :הטישה תונורתי
םקוממ ןשבכה רשאכ תלוספל רצק הלבוה קחרמ ,השבי תלוספהשכ תורכינ תויומכב תילמשח
.ול ךומסב וא ןיסולכוא זכרמ ךותב
,רכינ ךרע ילעב םלג ירמוח תתחשה .דאמ ההובג הלעפהו העקשה תולע :הטישה תונורסח
תאז םוקמבו םישדח םינשבכ תמקהמ םלועב םיענמנ תונורחאה םינשב .קלדכ םכרעמ הובגה
םתכיפה ךות ,םתוא םידבעמו םיקנמ ,םיקילדה םיביכרמה תא םידירפמ םהב םינקתמ םימיקמ
תוביסנה .דחוימה ןשבכב ההובגה העקשהה תא םיכסוח ךכ י"ע .ילזונ וא קצומ קלדל
םילקאה .תלבקתמה למשחה תומכ תא הניטקמ (תלוספה לש ההובג תוביטר) ץראב תודחוימה
.יזכרמ םומיחל רוטיקב שומישה תורשפא ענומ םחה

תבלשמ הטישה .רוזחמה תטיש םע ןשבכה תטיש לש בולש איה וז הטיש .הזילוריפל לעפמ .ה
ןתינ רשא ,םייזג וא םיילזונ ,םיקצומ קלד ירמוח תלבק םע תוהובג תורוטרפמטב שומישה תא
היישעתל םקלחו הזילוריפה ךילהתל היגרנא תקפסאל שמשמ םקלח ;לופכ שומש םהב שמתשהל
.רוזאב

תרובק יריחמ תיילעל בורקה דיתעב ורמגי רשא ,תורימחמה תויתביבסה תושירדה .רוזחימ .ו
םיליבומ ,םישדח םייפוליח םירתא רתאל ישוקהו ,יחכונה בצמל תיסחי ,לדוג ירדסב הפשאה
י"ע ,רתיה ןיב , תאז תושעל ןתינ .הרובקל עיגמה הפשאה חפנ םוצמצב ךרוצ שיש ךכל
.רוזחמ
םירצומ רוצייל םלג ירמוח תווהל ידכ תלוספה ךותב םינוש םירמוח םידרפומ וז הטישב
םלג ירמוח לאכ אלא ,הפשא לאכ תלוספה ירמוח לא סחייתהל םיקיספמ וז הרוצב .םישדח
.עבטבש םירמוחה ירוזחמ תא תוקחל םדאה לש ןויסנ רוזחמב תוארל רשפא .ילכלכ ךרע ילעב
םידמועה ,םייעבטה םיבאשמהו ,תלוספכ םירבטצמו שומשמ םירמוחה םיאצוי רוזחמ אלל
שומשהו רוצייה לדומל תלוספה ירמוח תא אופא ריזחמ הז ךילהת .םילדלדתמ ,םדאה תושרל
ראשנה ,םחפה רפא ;יולימ רמוחכ ןיינב תלוספב שמתשהל ןתינ :אמגודל .םינימז םירמוחכ
וקרופ אלש ,תוינגרואה תויראשה ;טלמה תיישעתב שמשל לוכי ,חכה תונחתב ותפירש רחאל
וזו ,הצובה תא םיווהמ ,"םיקרפמ"ה םיקדייחה םע דחי ,ינגרוא לבזמ ןתמ רוציי ךילהתב
.תוירטפ לודיגל עצמו עקרקה בויטל רמוח ,םיגדו רקבל ןוזמ שמשל הלוכי
?רזחמל ןתינ המ
- כ םיווהמ תיתיב הפשאו תיאלקח תלוספ ,ןוזמ ילעפממ תויראש ;ינגרוא רמוח תויראש.1
לש םירקובמ םיאנתב םיקדייח י"ע קוריפ םירבוע הלא םירמוח .לארשיב תלוספה ללכמ 50%
.סטופמוק ארקנ לבקתמה רצותה .תוחלו הרוטרפמט ,רורווא
1991 תנשבו ,תלוספה לש לקשמה ךסמ 20% לעמ םיווהמ ןוטרקהו ריינה ;ןוטרקו ריינ .2
םירציימ הנממש ,תיאת תסיעל ךפוהו סרגנ ףסאנה ריינה .ןוט 500000 - כל םלקשמ עיגה
ריינה הווהמ תאז םע דחי .תלוספה ללכמ רתויב רזחוממה רמוחה אוה ריינה .שדח ריינ
שמשמ רזחוממה ריינה .רוזחמל םיאתמהו שומשב אצמנה ריינה ךסמ -25%כ קר רזחוממה
.םיציב תוינבתלו ילג ןוטרקל ,טלאוט ריינל םלג-רמוח
תלוספה ללכמ ( 25%-30%) וחפנבו ( 10%-12%) ולקשמב ישילשה ביכרמה והז ;קיטסלפ .3
תנשב .דוביעהו רוצייה יכילהתמ תראשנה קיטסלפ תלוספ רקיעב םירזחממ םויכ .לארשיב
תבחרה .רוזחמל םינתינה ןוט 120000 - כ ךותמ קיטסלפ ןוט 15000 ץראב ורזחומ 1991
לש קוליסבו הלבוהב ןהו םלג-ירמוחב ןוכסחה י"ע ןה בר ףסכ ךוסחת קיטסלפה רוזחמ
.תלוספה
םיקובקבה ןמ 25% - כב רזוח שומיש םישוע םויכ .תלוספה ללכמ 4% -כ הווהמ ;תיכוכז .4
.אלמ ןפואב תיכוכזה תלוספ תא רזחמל ןתינ תיכוכזה תונוכת ללגב .(הריב יקובקב רקיעב)
ךרוצ וניאש ונורתי .תיתיבה הפשאהמ דרפנב םינופמה ,םיצעמ ומזגנש םיפנע הלא ;םזג .5
רוקמכ םזגב שמתשהל ןתינ .רוזחמל דאמ םיאתמ אוה ןכלו דרפנב קלוסמ אוה יכ ,ןוימ
רוקמכו םייח - ילעב יקשמב שקו תרוסנל ףילחתכ ,םידיבל רוצייל רמוחכ ,היגרנאל
תפיחסו תודאתה ןיטקהל ידכ ץע יבבשב עקרק יופיחל שמשל םזגה יושע ןכ .טסופמוקל
.עקרק
םינמש ,םיקלד ומכ ,םימהזמ רוזיפל רוקמו ףונב עגפמ תווהמ תואטורגה ;תכתמ תואטורג .6
תואטורגה ףוסיא הנורחאל רבגוה ילכלכה ןכרע לשב .םוהתה ימל לחלחל םילולעה ,תוצמוחו
.ןרוזחימ ךרוצל
לארשיב רוזחימה ףקיה
.יברעמה םלועה תוצראב תוגוהנה רוזחימה תומרונל האוושהב הברהב רגפמ ץראב לופיטה
תועיקשמ - הילרטסואו ב"הרא ,הדנק ,היבנידנקס תוצרא ,הינמרג ,ץיווש ומכ תורישע תונידמ
,הלא תונידמ .רוזחימ לש הליעי תיתשת םייקל ידכ םיבר הפיכאו הקיקח יצמאמו םיביצקת
םלועב תלבגומה םיבאשממה תומכ רומישל תמרות ,ןתלכלכל קתע ימוכס הרומתב תוכסוח
.ןהיתומוקמב הביבסהו םייחה תוכיא תא תורפשמו

25% - כ לש רוזחימו ףוסיא םייק - ריינה ירצומב אוה ,לארשיב םייקה רוזחימה רקיע
. (הנשב ןוט 112000 -כ) ןוטרקהו ריינה תכירצמ
תיברמ ,תואטורג ףוסיא י"ע ץראב תקפוסמ הדלפה ילעפמ לש לזרבה תכירצמ 70% -ל לעמ
שומיש רחאל םימייוסמ םייטסלפ םירמוח לש רוזחמ םייק ,תורזחוממ תוילזרב לאה תוכתמה
.דועו ,בכר תוללוסלו ,ןמשל רוזחמ תיישעת תמייק ןכ ומכ ,(היישעתהמו תואלקחהמ רקיעב)
.הביחרהלו הדדועל ךרוצ שי ךא ,הקלחב תמייק רוזחימל תיתיישעתה תיתשתהש ןאכמ
.הקצומה תלוספב תוליעיב לפטל ץראב םיסנמ ,םלועב שחרתמה תובקעב ,תונורחאה םינשב
תקידב הלחה .םיגימצו קיטסלפ ילכימ רוזחימל תונכתיה ירקחמ ץראב ועצוב ךכ ךרוצל
,היישעתה יגיצנ םע םישגפמ ,םלועב השענה דומיל י"ע רוזחימל םירושקה םינושה םיטביהה
תריציל עקרקה תא ןיכהל ידכ תאזו ,דועו הרבסהו ךוניח ימרוג ,תוימוקמ תויושר ,םימזי
רשפאל ידכב רוזחימה אשונל םיחרזאה תועדומ ריבגהלו הפשאהמ םינייוממה םירמוחל קוש
.םירזחוממ םירמוחמ םירצומ תכירצ דדועלו הדרפה
קסע יתב לע לוחתש הבוחב קוחה לש ורקיע .1993 ינויב קקחנ ,תסנכב רוזחימה קוח
.הנוממה רשה עבקיש תונקת יפ - לע וא תימוקמה תושרה עבקתש יפכ ,רוזחימ יזכרמ םיקהל
.תושר לכב םיימוקמה םיאנתלו םיכרצל המאתהב ,תוימוקמה תויושרה לע לטומ עוציבה ןונכת
תדגאמה ,תירטנלוו תונגראתה - לארשיב תלוספ רוזחימ םודיקל םורופה לעופ לארשיב
,תירוביצ הלודשכ ומצע האור םורופה .םיבר םייטרפו םיירוביצ םינוגריאו םידיחי הכותב
ןיב הלועפ ףותישב ,םדקהב לארשיב תלוספה רוזחימ תרדסהל היתולועפב איבהל התרטמש
י"ע ,ןתינש םינימאמ םורופה ירבח .יקסיעה רזגמהו תוימוקמה תויושרה ,הלשממה ,רוביצה
הרזחמלו תלוספה תויומכ תא םצמצל ,תוכמסומה תויושרה דצמו רובצה דצמ תומוזי תולועפ
.םישדח םירצומ רוצייל םלג רמוחכ םהב שמתשהל ןתינש םירמוח הפשאה ילגמ קיחרהל ךכו


...המידק םינפה םע

הנשמ תולדגו תוכלוהה ,תלוספה תויומכ תא םצמצל אוה תינרדומ הרבח לכ לש רגתאה
.היעבה ןורתפל םינוויכ העברא םימייק .הרבחה תא "עיבטהל" תומייאמהו ,הנשל
תואב םיליחתמ םלוכ ןכש , " R - ה תעברא" םשב םתוא תונכל םיגהונ םיגולוקאה
. R תיניטלה
םצמצל חילצנ םא .םומינימל דע החפנו תלוספה תומכ םוצמצ .םוצמצ ,התחפה - Reduction
.ןוסחאה חטשבו הלבוהו יוניפ תואצוהב בר ףסכ ךוסחנ ,דחא זוחאב ולו ,תלוספה תומכ תא
שומשמ תוענמיה .ב ;(תוחפ םיקרוז זאו) הל הדעונש הרטמל םירצומב רזוח שומיש .א
םירצומב
.דיחי שומיש רחאל הפשאל םיכלשומה ,םיימעפ - דח

שומשב אקוד ואלו ,תודחא םימעפ םירצומה םתואב רזוח שומיש .רזוח שומיש - Reuse
תוריק תמקהל שומשמ ואציש םינשי םיגימצב שמתשהל לבוקמ םלועב :לשמל .םהלש ירוקמה
.תונאוס םיכרד ידיצב םייטסוקא ןגמ

רבד .הנימז היגרנאל םיינגרואה םירמוחבש תימיכה היגרנאה תכיפה .הרמתה - Recovery
תמירג אלל םירקובמ םיאנתב) ךכל תודחוימ תופרשמב תלוספה תפירש י"ע תושעהל לוכי הז
.הקסה ךרוצל םוחו רוטיק ,למשח תקפהל לצנל ןתינ תררחתשמה היגרנאה תאו ,(ריוא םוהיז

םלג ירמוח תווהל ידכ תלוספה ךותב םינוש םירמוח םידרפומ וז הטישב .רוזחמ - Recycle
אלא ,הפשא לאכ תלוספה ירמוח לא סחייתהל םיקיספמ וז הרוצב .םישדח םירצומ רוצייל
.ילכלכ ךרע ילעב םלג ירמוח לאכ
לשו שומיש לש ,ןוכסיח לש תומרונ םש הרצי יברעמה םלועב ההובגה תירוביצה תועדומה
.רוזחימ
:תילגנאב ,והז .ליעל ורכזוהש העבראל ףסונב ,ישימחה "R" -ה לע ברעמב "םירבדמ"
תושעל רשפא יאש ,הביבסל םייתודידי םניאש םירצומ תיינקמ תוענמיהו בוריס - Refuse
.הביבסל עגפמ םיוהמ םהש וא ,רזוח שומיש םהבךוניח תועצמאב םא .הזה םוחתב הכורא ךרד תרבכ דוע תושעל לארשי תנידמ לע ...
תא בחרה רוביצב ררוענ ,(רב-יחרפ תפיטק לע רוסיאל ךוניחב החלצהה תמגודכ) םידימלתה
.ונרכש הז - תידיימ היישעבש ךרוצב הרכהה תאו תועדומה
- גאדי ונתאמ דחא לכ םא
.םירציימ ותחפשימו אוהש ,הפשאה תויומכ תא ןיטקהל
.1
.הפשאל םתכלשה ינפל םירצומבו תוזיראב שדחמ שמתשהל
.2
.הביבסל םייתודידי םניאש ,םירצומ תשיכרמ ענמיהל
.3
הביבסב רוזחימל ןתינה לכ תא תוחפל ,רוזחימל ןתינה לכ תא רוזחימל חולשל
.הבורקה
.4
לע העפשה ,תויושרל הינפ תועצמאב ) ןויערה גיצנכ ומצע הארי ונתיאמ דחא לכ םא
.ץראב רוזחימ תגהנה לש ןוויכב ,הנוכנה ךרדה לע ונילע זא יכ - ('וכו םירבח ,החפשמ-ינב

ףדה תליחתל

תורוקמ

.הביבסה תוכיאו היגולוקאב םיקרפ - ונל דחא םלוע . (1993) .ר ןיירק ,.נ ,ןתיב
.םירפס ינד תאצוה
15 'סמ יתנש ח"וד - לארשיב הביבסה תוכיא . (1989) רמת ,לקנש - היעשי ןב
.הביבסה תוכיאל דרשמה :םילשורי.
תייריע :םילשורי .הביבסה תוכיא תארוהב םיקרפ . (1992) .צ ןור ,.ע ןרמימ ,.א ,רנזרב
.עבטה תנגהל הרבחה ,י"חנמ ,םילשורי
תוכיא תרימשל תורשה .הביבסה תוכיא אשונב אובמ ידומלל תועצה . (1982) הרובד ,ויז
.םינפה דרשמ ,הביבסה
.החותפה הטיסרבינואה :ביבא לת . 7 ךרכ - ותביבסב םדאה . (1978) הדע ,ןהכ
.הרומל ךירדמ - הביבסה תא הנשנ התאו ינא . (1993) .א ןהכ ,.א ,רנזרב ,.א ,הירזע
.מ"עב םיינויח םיטקייורפ רואל האצוה סכר :הדוהי ןבא
.ירבעה טפשמה תירפס :םילשורי .הביבסה תוכיא . (1993) םוחנ ,רבוקר