ןיבר תורוא חכה תנחת

ס"שת ,םוחנ רדמס

 

אובמ
הנחתה לש תויתביבס תועפשה
היגוסב םיברועמה םיפוג
םינושה םיפוגה לש לופיטה יכרד
היעבה לש ירוביצה טביה
תישיא הדמע
םירושיק רגאמ
היפרגוילביב