'ו-'ד תותכל דעוימ "ןוזואב רוחה" אשונב תוליעפ

1997 ינוי ,ז"נשת ,ירדא תינליא ,י'צלפ תניר ,יאלוזא הנבל :תושיגמ

תויביטרפוא תורטמ
אשונה דומיל ךלהמ
?ןוזוא הז המ - 'א בלש
?ןוזואב רוחה תריצי לע עיפשמ המ ?ןוזוא רוחה והמ - 'ב בלש
היעבה םע תודדומתה יכרד - 'ג בלש


 


ףדה תליחתל

:תויביטרפוא תורטמ


ןוזוא והמ ןיבי דימלתה
ןוזואב "רוח"ה והמ ןיבי דימלתה
ןוזואה לע םיעיפשמה םימרוג תוהזל עדי דימלתה
"רוח"ה תובחרתהל "םימרותה" םיעגפמ ההזי דימלתה
ןוזואב "רוח"ה םוצמצ לע עיפשהל םיכרד תאיצמב הסנתי דימלתה

 


ףדה תליחתל

אשונה דומיל ךלהמ

החיתפ
(םיבלש השולשב) :הדימל זכרמב יאמצע דומיל
.ןוזואב "רוח"ה והמו ןוזוא והמ - 'א בלש
.ןוזואב "רוח"ה לע םיעיפשמה םימרוג - 'ב בלש
.היעבה םע תודדומתה יכרד - 'ג בלש
:םוכיס תוליעפ
(הביבסל םייתודידי םירצומ ןרצי וא גולורואטמ ,יאמיכ) חרוא הצרמ
.תוריש רידשת תנכה

:החיתפ .1

"ןיחומ רועיס".א
גשומה תרדגה :ל םדוקה עדיה ןוימ
תודדומתה יכרד
םיעיפשמה םימרוג
תבכש תא הפממה ןיוול םולצת .הקיטרטנא רוזא תא הפממה ףקש תגצה .ב
יבוע לע םיעיבצמ ףקשב םיריהבה םימתכה . 1986-1975 םינשה ןיב ןוזואה
לע דמלמ הקיטרטנא לעמ ההכה םתכהש דועב .ןוזואה תבכשב ריבס
.ןוזואה תבכש לש התולילד

.הקיטרטנא לעמ םיעבצב ינושה לע עיבצהל םידימלתה ושקבתי ףקשה תגצהב


הדימל זכרמ :2

תרזעב היעבל וסחיתיו ,הדימלה זכרמ תועצמאב אשונה לע ודמלי םידימלתה
םירמאמו םימולצת ,םירפס וחנוי הדימלה זכרמב .תופרוצמה תויוליעפה
.אשונב םיקסועה
(םיפרוצמ םיחפסנ האר)

 


ףדה תליחתל

?ןוזוא הז המ - 'א בלש

הזה זגה .( O3 תימיכה ותחסונש ןצמח לש תדחוימ הרוצ) זג אוה ןוזואה
רטמ 11,000 -מ רתוי לש הבוגב ץראה רודכל ביבסמ הבכשב ריוואב אצמנ
רויאב תוארל לכות הריפסומטאב ןוזואה לש ומוקימ תא .םיה ינפ לעמ
.אבה
הריפסומטאב ןוזואה םוקימ
ילעב לש ,םדאה ינב לש םתואירב לע תרמוש איה :הבושח ןוזואה תבכש
שמש ינרקמ תענומ ןוזואה תבכש יכ ?עודמ .ונמלועב םיחמצה לשו םייחה
שמשל לבא ,םוחו רוא ונל תוקפסמ שמשה ינרק .ץראה רודכל עיגהל תוקיזמ
הרטלוא וא תוילוגס-לע םיינרק ןהל םיארוק ,תוקיזמ םיינרק םג שי
:תוקיזמ תוילוגס-לעה םיינרקה .תוילוגס
תולחמל ,םייניע תולחמל ,רועה ןטרסל תומרוג) םייח ילעבלו םדא ינבל .א
.(דועו םד
.תואלקחב םיקזנל תומרוגו ,םיחמצל .ב

:תולאש
? ןוזוא והמ .1

?שמשה ינרקל ןוזואה ןיב רשקה המ .2

?םצמטצת ןוזואה תבכש םא הרקי ךתעדל המ .3

 


ףדה תליחתל

?ןוזואב רוחה תריצי לע עיפשמ המ ?ןוזוא רוחה והמ - 'ב בלש


וז הבכש .ןוזואה תבכשב ןמזה לכ םיעגופ םדאה ינב ,ונחנא ,ונרעצל
תומוקמל לעמ םג םלוא .(הקיטראטנא) ימורדה בטוקה לעמ דואמ הלדלדה
."םירוח" םש ורצונו תלדלדתמ ןוזואה תבכש םלועב םירחא
ידי לע 1983 תנשב ולגתה ןוזואה תבכש לודלד לע םינושארה םיאצממה
תעפות יכ קפס לכל לעמ ררבוה זאמ .ימורדה בטוקה לעמ םיטירב םינעדמ
אוה הל ירקיעה םרוגהש ,תיתנש בר העפות אלא תיתנוע הניא תולדלדיהה
."םינואירפ" ירחסמה םשב םיעודיה ,םיימיכ םירמוח לש הטילפ
ירהטמ לש םילכמ :ומכ םינוש םיסיסרתב םייוצמה םיזג םה םינואירפה
אצמנ ןואירפה .םיקרח ילטוק לש םילכמו םיטנארודואיד לש םילכמ ,ריוא
םג שמשמ ןואירפה ןכ ומכ ,םיימעפ דחה םילכה םיושע ונממש רקלקב םג
.ריווא גוזימו רוריק ינקתמ תוישעתב
לש תנכוסמה התנירק ינפמ הריפסומטאה לע הניגמה ןוזואה תבכש לוליד
ילוח רפסמב הלולת היילעל איבת ,(תולוגס הרטלואה םיינרקה) שמשה
ךילהתב העיגפ ,ןוזמה תרשרשב העיגפל ,םייחה -ילעבו םדא ינב ןיב ןטרסה
.ץראה רודכ ינפ לע םילקא יונישל ףא ילואו ,ןצמחה רוציי


:תולאש
?ןוזואב רוחה והמ
?ןוזואב רוחה םרגנ הממ
רוחה תובחרתה לע עיפשהל םיכישממה םימרוגה םהמ הרעשה ךל שי םאה
? ןוזואב
? ןוזואה תבכש תולדלדיה תא רוצעל ידכב תושעל ןתינ ךתעדל המ


וליא אצמ ,םינוש םירצומ ךינפל:תוליעפ
םינואירפ ליכמ םהניבמ

ןואירפ ליכמ
אל /ןכ
תשורח תיב םש
רצומה םש


? ןואירפה יוצמ םהב םירצותה לע רתוול תלוכי םאה .1

רמוחב שומישה תקספהו העיגפה ךשמה תא עונמל לוכי ,ךתעד יפל ,ימ .2
? הז

 


ףדה תליחתל

היעבה םע תודדומתה יכרד - 'ג בלש
עדימ
רתויב הבושחה תיתביבסה היעבה איה הריפסומטאהמ ןוזואה תומלעה
.םויה םלועב
ילכממ יירפס ,םיררקמ :םה ןוזואב רוחה תורצוויה לע םיעיפשמה םימרוגה
התוא רותפל ידכו תכבוסמ דואמ היעבה .השקומ יטסלפ ףצק ,לוסורא
.םישנא הברה לש הלועפ ףותישו בר ץמאמ שורד
?רוזעל םינכומ

?תושעל םילוכי םתא המ
,יס.פא.יס םינוכמה םיזאגמ רקיעב תעגפנ ןוזואה תבכש
.םינוש דודיב ירמוחו יוביכ יפטמ ,םיררקמ ומכ םינקתמב םיאצמנה
תא רצייל םיכישממ ויה אל םירגובמהש םיבשוח ונחנא
.ץראה רודכ ינפ לע םייחה לכל םיקיזמ םהש ועדי ול םיזגה

:ונלש המישמה

ןוזואהמ לודג ךכ לח קלחש ךכמ דואמ םיגאדומ םינעדמ
תושעל המ עדנש דואמ בושח ןכל .תונורחאה םינשב םלענ
.םלעיהל ןוזואהמ עונמל ידכ

.הנורתפל םיכרד עצהו היעבה לע בושח


?םיסיסרת םיליכמה םילכימל ןוארפ םיסינכמ המל :עדימ ךשמה

:לשמל .םינוש םירמוח תונושה םילכימל םיסינכמ תשורחה יתבב
ןמ אציי רמוחה ךיא לבא ,ריוא רוהיטל סיסרת ,העיז דגנ טנרודואיד
ותוא (םיצחול) םיסחוד שממ ,ןוארפה זג תא םג לכימל םיסינכמ ?לכימה
לכימב סחדנ ןוארפה ?ךיא ,תאצל רמוחל רזוע ןוארפה .לכימה ךותב
חתפנ ,הציחלה רותפכ לע םיצחול ונחנא רשאכ וכותבש רמוחה םע בברעתמו
ןמ תצק הצוחה ותוא ףחוד אוה .זג תרוצב אציי סוחדה ןוארפה .ןטק חתפ
. סיסרת רצונ ךכ לכימבש רמוחה

?ןוארפ ילב תשורח יתב ושעי המ זא

. ןוזואה תבכשל קיזמ וניאש ,רחא רמוח ואצמי םה
הדימב אל ךא) ןוארפ םהב ןיאש סיסרת ילכמ תויונחב גישהל ןתינ
.(תקפסמ
קיזמ אל" וא "הביבסל םייתודידי םירמוח ליכמ" :םושר ולא םילכימ לע
."ןוזואה תבכשל
:המישמ
םירמוח לע יארחאה תא ולאשו םכתנוכשב לוכרמל ואצ .א
?ףדמה לע םתוהזל רשפא דציכ .הביבסל םייתודידי
וסנו םהילע ול ורפס ,הלאכש םירצומ לע עמש אל יארחאה םא
.ותא דחי םתוא שפחל
.הביבסל םייתודידי םירצומ לש המישר וניכה
וגיצהו הביבסל םייתודידי םהש םיסיסרת ילכמ התכל ואיבה
.םידליה ינפב םתוא
שיש םיסיסרת םירציימה םילעפמ ילעבל םיבתכמ ובתכ
הז רמוחב שמתשהל םיקיספמ םניא םה עודמ ,םתוא ולאש .ןוארפ םהב
.ןוזואה תבכשל קיזמה

ץבשת
,זג לש םש תושגדמה תויתואב לבקת ,ץבשתה תא ןוכנ אלמת םא
.ץראה רודכל עיגהל תוקיזמה שמשה ינרקמ ענומה


1

2

3

4

5

:תורדגה
.ותוא םימהזמ בכר-ילכמ םיטלפנה םיזגה .1
.ותוא ףוטקל רתומ .ןגומ חרפ אל אוה .2
.ריוואל תומרוג למשח תורצויה חוכ תונחת .3
."רוזחימ" הלימב תישימחה תואה .4
םימ םהמ םיברב םימרוז ונימיב .םייקנ םימ םהב ומרז םעפ .5
.םימהוזמ

םיסיסרתו תיבב םכל שיש םיסיסרתה תא וקדב .ו
.וז הלבטב םתוא ובתכ לוכרמב

סיסרתה םאה
הביבסל יתודידי
תיב םש
תשורחה
תא רציש
סיסרתה
סיסרתה גוס
סיסרתה םש
עודי אל
(ןמס)

םושר - ןכ
בותכש המ
לכימב

גוס
רחא


העיבצ
ףוגה חופיט יוקינ
תיבה


:אשונה םוכיסל תויוליעפ :3

תולאש ןיכהל ושקבתיו האצרהל וניזאי םידימלתה - חרוא הצרמ תנמזה
.םתוא םיניינעמה םיאשונב     
םייתודידי םירצות גיצהל ושקבתי םידימלתה .א הריצי תוליעפ
.םלוכל ףתושמה למסה תא רייאלו הביבסל     

םירצומל ףתושמ למס ורייאי םידימלתה .ב
.םייתודידיה
דיפקמ ינא" טפשמה עיפומ םהב תוזרכ וניכיו
"הביבסל םייתודידי םירמוח תונקל

.אשונה לע תוריש רידשת וניכי םידימלתה .ג