םשגה תורעי
דרמדר תינור
סרדנא הרברב
1999-2000- ס"שת

םינוש תורעי ינייפאמ
םלועב םשגה תורעי תצופת
םשגה תורעי לש םתובישח
הביבסה לע היתועפשהו תורעיה תתירכ
םילקאה לע תורעיה תתירכ תעפשה
תורעיה תתירכ לע םיעיפשמה םימרוגה
ןורתפל תועצה
םשגה תורעי ןעמל םילעופש םינוגרא
היפרגוילבב

םיחמצ - םשגה רעי הנבמ
םשגה תורעי ידילי
םשגה תורעיב םייח ילעבםינוש תורעי ינייפאמ

הרוטרפמטה םה ולש םיפסונה םינייפאמה .תיסחי הבר תופיפצב םיצע םילדג ובש המדא חטש אוה רעי
:םינוש םיסופיטמ תורעי םנשי .וחטש לע תדרויה תיתנשה םימשגה תומכו ומוחתב תטלושה
תורעי םה הלא .הדנקו הפוריא ןופצ ,היסור ןופצ :ןוגכ תורקו תוינופצ תוצראב - םיינטחמ תורעי .א
.הנשה לכ ךשמב הקוריה םתוולעב םידמועה ,דועו םיזרא ,םהינימל ןרוא יצע ומכ ,דע-קורי טחמ יצע
םימשג .גלש תרוצב םה םיעקשמה בורו ספאל תחתמ תדרוי הרוטרפמטה םהבש םירוזאב םייוצמ הלא תורעי
.ץיקה לש הרצקה הנועב קר םש םידרוי
םימשגהו ,רתוי םח ריוואה גזמ ןהב תוגזוממ תוצראב אצמנש תורעי לש רחא גוס - םירישנ תורעי .ב
םילע ילעב םיחמצמ רקיעבו םיבכרומו םיברועמ םיצעה תרבח הלא תורעיב .הנשה לכ ךרואל םירוזפ
.םיבחר
תורוצב רישעו בכרומ יפורטה םשגה רעי - לגנו'גה תורעי םג םינוכמה ,םייפורטה םשגה תורעי .ג
םייחה םזינגרוא לש םינימ ןוילימ השימחכ ןיבמ .וכותב תושחורה םייחה
.םייפורטה םשגה תורעיב םייח תיצחמ ,ץראה רודכ ינפ לע
םיחמצה ראשו םיספטמה ,םיצעה לש הברה תופיפצה איה םשגה תורעי תא תונייפאמה תונוכתה תחא
רעיב דחא םנוד וליאו ,םיצע לש םינוש םינימ העברא-השולש ליכמ ינופצ רעי לש דחא םנוד .םיכובסה
םיאלממה םייח ילעב ינימ לש תופיפצה םג המיהדמ .םיצע לש םינוש םינימ םינומשכ ליכמ יפורט םשג
רעיל ףא וא רישנ רעיל דוגינב .רעיה לש םינוש םיהבגב (תיגולוקא החמוג) השינ לכו קיר ללח לכ
.םינימ המכ וא דחא ןימ לש הטילש ןיא יפורטה םשגה רעיב ,םיטילש םיצע ינימ םהב שיש ,יררה םשג
לע תגצוימ איה םלועב םירחא תומוקמבש דועב ,החפשמ לכ טעמכ םיצעה םיגציימ יפורטה םשגה רעיב
.םיחישו םיינובשע םיחמצ ידי
.םלועב םשגה תורעיב תומייקו תויח םידילי לש תונוש תויוברת 1000-כש םינימאמ םיגולופורתנא

םלועב םשגה תורעי תוצופת


םייפורטה םשגה תורעי .ץראה רודכ ינפ לע רתויב תובכרומה תויגולוקאה תוכרעמה תחא אוה םשגה רעי
םיירקיע םישוג השולשב ,ר"מק ןוילימ םירשעכ ינפ לע םויכ םיערתשמ
ינשה שוגה ,תימורדה הקירמאבש וקנירואהו סנוזמאה ינגאב אצמנ לודגה שוגה :ץראה רודכ ינפ לע
.היסא חרזמ-םורדב ישילשה שוגהו הקירפא ברעמב
וק ידיצ ינשמ םייפורטבוסו םייפורט םירוזאב - ץראה רודכ לש םיחלו םימח םירוזאב םייוצמ םה
.הוושמה

םשגה תורעי לש םתובישח

םיארקנ םשגה תורעי .ץראה רודכ ינפ לע םייח ילעבו םיחמצ לש םינימ ינוילימ םנשי *
.ץראה רודכבש םינימהמ תיצחמ לש "תיבה" םהש ינפמ ,"םייחה לש םחרה" םג   
םייולת םתוברתו םהייח .םהב עוגפל ילבמ םכותב תויחל ודמל םשגה תורעי ידילי *
.םשגה תורעיב   
.הז רצואה לע רומשל יאדכו םשגה תורעיב םרוקמ תופורתו תונוזמ לש םיבר םינז *
תויומכב ינצמח-וד ןמחפ תררחשמ תורעיה תפירש .םשגה תורעימ עפשומ םלועה םילקא *
הריפסומטאה תוממחתהל רמולכ "הממחה טקפא"ל םימרוגש ,תולודג   
.םלועב ןצמחה תומכ תתחפהל תמרוג םיצעה תומלעיה*
תומכ תתחפהל ךילהתה ףוסבו היילב ,תונופטישל תמרוג םשגה תורעי תומלעיה *
.רוזאב םימשגה   

הביבסה לע היתועפשהו תורעיה תתירכ

םירוזחמב םהילודיג תא לדגל היסא חרזמ-םורדבו תויפורטה תוצראב םירכיאה וליכשה םיבר תורוד ךשמב
רקובמ ןפואב תונטק רעי תוקלח אוריב ללכ יאלקחה רוזחמה .תיגולוקא האושל םורגל ילבמ ,םיעובק
.םינוש םילודיג התע וערזנ הבש ,השדחה הקלחה תא ןשדל ידכ ושמתשה םיצעה רפאב .הפירש ידי לע
תא ושטנו תרחא רעי תקלח ארבל ונפ םיאלקחה ,עקרקה תוירופ התחפ יאלקח לוצינ לש םינש המכ רחאל
ךכ .הב ויהש םיניזמה םירמוחה טעמ תא עקרקהמ םיחמצה וטלק ,השטננ הקלחהש תעב .תמדוקה הקלחה
תיתרוסמ תוירוזחמ .הנושארה הקלחל בוש ורזח תובר םינש רחאל קרו ,הקלח רחא הקלח םירכיאה ודביע
.עבטבש תוירוזחמה דוביכו םייגולוקא תונורקע לש תיביטיאוטניא הנבה לע תססובמ התייה וז
רעיל רשפיא הז ןמז קרפ .רתוי ףאו הנש םישולש ,"םו'ג" ארקנה הזכש יאלקח רוזחמ ךרא ,לשמל ודוהב
רצקתה תוילכלכ תוביסמו ןיסולכואב לודיגהמ האצותכ ,םויכ .רכשנ אצי רכיאה םגו ,שדחתהל עקרקלו
.תינסרה איה האצותהו ץאומ בצקב םיתרכנ רעיה יצעש ,רבדה שוריפ .םינש 4-5 ידכל םו'גה
.תלדלדמו תכלוה המדאהו ,םלענו ךלוה רעיה ,הלדג היסולכואה
םינשה םישולשב .האמה תליחתב םלועב ויהש םייפורטה תורעיה ללכמ 40% - כ ותרכנ 1980 תנשל דע
םינשב תורעיה תתירכ בצק .הלש םייפורטה תורעיה ןמ 60%-כ הנוכיתה הקירמא הדביא תונורחאה
םלעיהל םילולע הזכ בצקב .(לארשי תנידמ לש החטשכ טעמכ ) הנשב ר"מק ףלא םירשעכ אוה תונורחאה
ןהימוחתב םיאצמנ םשגה תורעי לכ טעמכ ,לזמה עורל .םינש תורשע המכ ךותב םלועבש םשגה תורעי לכ
תולשממהו ,תוימויקה ןהיתויעבמ קוחר עבטה תרימש אשונש ,ישילשה םלועב תוינעה תונידמה לש
תיברמ ודחכנ ,לשמל ,דנליאתב .ןהיתונידמ לש תוילכלכ תויעב רותפל ידכ תורעיב תושמתשמ תוימוקמה
םידנליאתה םתוא םיאביימ םויכו ,ןוסנומה תורעיב דאמ םיצופנ ויהש (Tectona grandis) קיטה יצע
םג םשגה תורעי תובורקה םינשב ומלעיי ,התירכה ךילהת קספיי אל םא .תונכשה סואלמו המרובמ
דחוימב טלוב רבדה .ימלועה יפורטה םשגה רעי לש וחטשמ תירישעכ היוצמ ןהבש ,היזלמבו היזנודניאב
םשגה תורעי בצמ םג .םימדקתמ הדחכה יכילהתב רעיה אצמנ םש ,ואנרובו הירטמוס םילודגה םייאב
ףא תמרוגה תרקובמ יתלבו תבחרנ התירכמ האצותכ ,תונורחאה םינשב רדרדימו ךלוה לאפנ לש םייררהה
הנורחאב הלדג ,םלועב לודגה יפורטה םשגה רעי תא החטשב תללוכה ,ליזרבב .תושק ףחס תויעבל
הנידמה יקוח .תנסורמ יתלב התירכ בקע ול המרגנש השקה העיגפה ללגב םשגה רעי רומישל תועדומה
םויכ םיארבמ ךכ םג םלוא .םהיתוקלח חטשמ תיצחמ קר ארבל םהל םיריתמו המדאה ילעב תא םיליבגמ
דנלירמ תטיסרבינואב םינומשה תונש ףוסב ךרענש רקחמב .הנשב ר"מק 13,000-כ תוחפל ליזרבב
תונש תישאר זאמש ,אצמנו ,םיעבורמ םירטמוליק ינוילימ השימח לש רוזא קדבנ ,תירבה תוצראבש
,םייאלקח תודשב תירוקמה הייחמצה תפלחתמ רעיה תתירכ תובקעב .רעיה ירוזאמ 5%-כ ותרכנ םישישה
.תונאווסל םיכפוה םה םתשיטנ רחאלש

םילקאה לע תורעיה תתירכ תעפשה

ףאו ,הנשב םשג מ"מ 6000-ל 2000 ןיב הענ ,הלא םירוזאב תדרויה ההובגה תיתנשה םיעקשמה תומכ
.םיירהצה תועשמ לחה םוי לכ טעמכ דרוי םשגהו ,הנשה לכ ינפ לע תרזפתמ תאזה תומכה .רתוי
.90%-ל העיגמה ההובגה ריוואה תוחל םג הומכ ,תולעמ 30-ל 20 ןיב תערתשמו דאמ הביצי הרוטרפמטה
הלוכי שבוי תופוקתל הפישח .תיחכונה ותרוצב םייקתהל ידכ יפורטה םשגה רעיל םישורד הלא םיאנת
רעיל ףא וא ,ןוסנומ רעיל יפורט םשג רעימ ךופהי אוהו ,רעיה לש ויפוא תא ןיטולחל תונשל
.יפורטה םשגה רעימ םינווגמ תוחפו םיכומנ תורעי םהש ,הנאווס
הלעמב הלוע עקרקה ינפ תרוטרפמט :תרכנה רעיה רוזאב םילקאה לע העיפשמ סנוזמאה רוזאב רעיה תתירכ
דב הרוטרפמטה תיילע .30%-כב תדרוי םיעקשמה תומכו ,30%-כב הלוע יודיאה רועיש ,שולש דע תחא
םייוניש תובקעב .תופירשה רפסמ תא הלעמו השביה הנועה תא הכיראמ ,םיעקשמה תומכב הדיריה םע דבב
םיאנתל רתוי הדימע היהתש הייחמצב ףלחתהל יפורטה םשגה רעי לש תיחכונה הייחמצה הלולע הלא
.םישדחה
ןוזואו ןאתמ ,ינצמח-וד ןמחפ ןוגכ םיזג לש תולודג תויומכ תוררחתשמ םשגה תורעי תפירש ידכ ךות
זוכירו ,הזתניסוטופה תא התיחפמ םשגה תורעי תומלעיה .הממחה טקפא תא םיריבגמש ,הריפסומטאל
תורעי ,ךכל ףסונ .םיזגה יפוליחב ןוזיאה תרפה תללוחתמ יכ ,הלוע הריפסומטאב ינצמח-ודה ןמחפה
לגעמ לש הרפההש םיששוח םינעדמהו ,תיגולוקאה תכרעמב םיירט םימ לש המירזה תא םיתסוומ םשגה
.םירתונה םשגה תורעי תא שבייל הלולע הזה המירזה

תורעיה תתירכ לע םיעיפשמה םימרוגה

השירדה רקיעבו ,תיגולונכטה תוחתפתהה איה םשגה תורעי תומלעיהל תירקיעה הביסה *
ןפימו תירבה תוצראמ תויקנע ץע תורבח .םינוש ץע ירצומו ריינב שומישל תרבגומה
.םיצע תתירכל ןויכיזה רובע םילודג ףסכ ימוכס ,םשג תורעי ןמוחתבש תולשממל תועיצמ
בר קזנ .הישעתב שומיש םהל ןיאש םיחישו םיצע ללוכ ,רקובמ יתלב ןפואב תישענ התירכה
.רוזאב רעיה לש תשדוחמ החימצל תורשפא ןיאו ,עקרקל םרגנ
לודיג םע .םיאלקחה ידי לע רקובמ יתלב םיצע אוריבמ םשגה תורעיל םרגנ בר קזנ *
תדחכהל םרוגש רבד ,המדאה ןמ םמחל תא איצוהל םיסנמ םישנא רתויו רתוי היסולכואה
שוטנל םיאלקחה םיצלאנ םינש רפסמ רחאלו ירעזימ אוה עקרקה לוצינ .םיבחרנ רעי ירוזא
.רעיה לש שדוחמ לודיג רשפאמ אלו ךיפה יתלב אוה הל םרגנש קזנה ךא ,עקרקה תא
תלעות םתועצמאב קיפהל םיניינועמש םיפוגו תולשממ לש תולעבב םיאצמנ םשגה תורעי *
,היזנודניא ,ליזרב ןוגכ תוינע תוצראב םיאצמנ ורתונ ןיידעש םשגה תורעימ הברה .םמצעל
ןה בוחה תא ריזחהל ידכו ,תורישע תוצראל םיבר םיפסכ תובייח ולא תוצרא .ריאזו היזלמ
.באשמכ םשגה תורעיב תושמתשמ
תומדא לע ולדוגש ןוזמ ירצומ תואביימ תירבה תוצראו הילרטסוא ןוגכ תורישע תוצרא *
.היוסו םילקד ןמש ,הפק ,רקב רשב :ןוגכ ,םשגה תורעי ועדגנ ןהב
תוצראל טפנ אבייל ידכ םשג תורעי תודיחכמ ןוסקאו ליבומ ,לש ןוגכ טפנ תורבח *
רוזיאב ,היבמולוק תמדאב טפנ תשפחמ Occidental Petroleum טפנה תרבח .תורישע
םתייחמ
.U'Wa םמשש םשגה תורעי ידילי לש
.לושיב ךרוצל םיצעב םישמתשמ םשג תורעי םע תוצראב םייחש םישנאה בור :לושיבל ץע *
םישנא יפלאל תמרוגו םשג תורעי תסרוה םתיינב :םיילמשח-ורדיה םירכס תיינב *
,רוזאב יגולוקאה ןוזיאה רפומ ךכמ האצותכ ,ףסונב .םתוברת תאו םתמדא תא דבאל
םימה ץחל ללגב ,המדא תודיער לע עיפשמ ףא רבדה םיינוציק םירקמבו היזורא תשחרתמ
םשב רכס תונביהל רומא היבילובב םידנאה ירה רוזאב .הלי'צב ןוגכ ,עקרקה לע
.רעושי אל - ונממ םרגייש יגולוקאה קזנהו רלוד ןויליב 3 רכסה תולע ."הלבה"
,םירכס תיינבו טפנ תביאשכ םיטקייורפ תמקה ךרוצל :רעי ירוזאב הרובחת יקרוע חותיפ
.ןיינועמה לכל םהילא תושיגנה לע םילקמו םשגה תורעי תא "םיחתופ"ש םישיבכ םינבנ
שיבכ .ותוא םיפרושו רעיה זכרמל םישיבכה תועצמאב םיעיגמ םיינע םיאלקח ,לשמל
םדאה לש סרהה חוכ תא לידגהו רעיה זכרמב הרידא תקלצ ריאשה "סאנוזמא-סנרטה"
.רעיה ךותב
- םייפורט תורעי
תונוש תונידמב יחכונה בצמה

רעיה יחטש
הנש ידמ םידמשומה
(םיזוחאב)
הווהב רעיה יחטש רבעב רעיה יחטש הנידמה םש
(ר"מקב חטש)
1,500 (2.1%) 45,000 90,000 היבילוב
50,000 (2.3%) 1,800,000 2,860,000 ליזרב
6,500 (2.3%) 180,000 700,000 היבמולוק
700 (0.8%) 80,000 100,000 וגנוק
3,000 (4.0%) 44,000 132,000 רודאוקא
12,000 (1.4%) 530,000 1,220,000 היסנודניא
1,000 (1.5%) 25,000 110,000 סואל
2,000 (8.3%) 10,000 62,000 רקסגדמ
7,000 (4.2%) 110,000 400,000 וקיסכמ
4,000 (14.3%) 10,000 72,000 הירגינ
2,700 (5.4%) 8,000 250,000 םיניפיליפ
6,000 (8.4%) 22,000 435,000 דנליאתןורתפל תועצה

רשא ,םירישע םישנא רפסמל תוכייש תומדאה תובר תויפורט תוצראב :תיעקרק המרופר *
ףאו תיתלשממ תוברעתה הצוחנ .ךרע-רקי באשמ לאכ תורעיה לא םיסחייתמ םניא
רחסב "רוסא המ"ו "רתומ המ" יבגל תולבגה תעיבקו םיקוח תקיקח ךרוצל תימואל-ןיב
.רעיה יצעב
.תומדאה לע םשגה תורעי ידילי לש םהיתויוכזב הרכה *
.םשגה תורעי ןעמל םוסרפ יעסמ תכירע *
םירתא תמקהו םיימוקמ לש לוצינ עונמל תנמ לע תוריית-וקא דדועל שי :תוריית *
.םשגה תורעי תא םיסרוהש
.םתמדא לש לכשומ לוצינל םשגה תורעי ידילי תכרדה ידי לע םשגה תורעי תושדחתהל איבהל *
.םשגה תורעי לש םתובישח לע ךוניח תודסומב דמלל *

?תושעל ןתינ המ יטרפ ןפואבו
.םשגה תורעי ודחכוה ןהב תומדא לע ולדוגש םירצומ םירחהל *
.ןהינימל טפנ תורבח ןוגכ ,תורעיה תוסרוה תורבחה תא םירחהל *
תוימוקמ תוליעפ תוצובק םיקהל וא קורי ןוגראל ףרטצהל :םיקוריה םינוגראב ךומתל *
.םשגה תורעי רומישל   
.םייגולוקא םיטקייורפ םידדועמש םיקנבב הכימת *
:םה אשונה לע תבחרנ היצמרופניא תתל םילוכיש םינוגרא   
Rainforest Information Centre   
Rainforest Concern   
םירכס תיינב לש םיטקייורפל םיפסכ םיוולמש ,ימלועה קנבה ומכ םיקנב תמרחה *
.תורעיב   
.רזחוממ ריינ וא ץע לוטנ ריינ תונקלו ריינב ךוסחל *


:םשגה תורעי ןעמל םילעופש םינוגרא

www.ran.org/ran/info_center/aa/aa150.html  Rainforest Action Network
Greenpeace
Friends of the Earth
World Rainforest Movement
www.wwf.orgWorld Wide Fund of Nature

היפרגוילביב

,9 'סמ ןויליג ,םירבדה עבט ,םייפורטה םשגה תורעי 1995 .מ ,ימגא *
62-93 'מע ,95, יאמ-לירפא
13, 'סמ ןויליג ,םירבדה עבט ידלי ,לגנו'ג םה םשגה תורעי .מ ,ימגא *
16-23 'מע
רתאב .םינוש םיטביהב םשגה תורעי לע עדימ ליכמש רתא והז :www.ran.org
תורעי" אשונב םיקסועה םיפסונ םירתאל םירושיק ןכו םידליל רתא םג ונשי הז
."םשגה
דירוהלו םשגה תורעי לע עדימ אוצמל ןתינ הז רתאב :www.encarta.msn.com
.תונומתו תופמ
.םשגה תורעי לע עדימב רישע רתא :www.forests.org
לע ללוכ ,םימוליצ לש בר ןווגמ דירוהל רשפאמה רתא :www.corbis.com
.םשגה תורעי