1999 רבמבונ
!דקש רעי תא וליצה

העדומב ןוחטיבה רשו הלשממה שאר לא ונפ תסנכ ירבחו הביבס ישנא ,םינעדמ ,חור ישנא
.דקש רעי תרומש תא ליצהל האירקב תונותיעב העיפוהש
עבט תרומש אוה ןחיר רעי .ןחיר רעיו דקש רעי -תורעי ינש םימייק ןורמושה ןופצב
ודמעמ ןכלו יחרזאה להנמב תואלקח הטמ ןיצק לש ותוסחב אצמנ דקש רעי .תזרכומ
.יאלקח חטש לשכ ונה ינונכיתה
רעי חטש לע יאבצ הנחמ תונבהל ןנכותמ ,ש"ויב שדחמ ל"הצ תונחמ תסירפ תובקעב
יצע םיתרכנ הז ךרוצל .ןורמושה ןופצבש תינניחו ןחיר ,דקש םיבושיה רוזאב דקש
.םיבר םינרואו שרוח

תורשע ןב רעיה ,ןורמושה ברעמ ןופצב ורתונש תורעיה ינורחאמ דחא אוה דקש רעי
הביבסה יבושייל שמשמ רעיה .םנוד 120 -כ לש חטשב , םיטירבה י"ע עטינ ,םינש
.שפונלו םילויטל םוקמו , הקורי האירכ

לכ ולבק אל םה םיבשותה תנעטלשכ רעיה תתירכב ולחה ל"הצ םעטמ םינלבק
םהל ץילמהו ל"הצ תדמע תא עמש רשא ,ץ"גבל ורתע םיבשותה .ןיינעב הארתה
לש ישארה ןעדמהו הביבסה תוכיאל הרשה לש םתוברעתה םג .םתריתע תא ךושמל
רשו הלשממה שאר קרב דוהאל ונפש םיימואלה םינגהו עבטה תרימשל תושרה
ל"הצ תא הזיזה אל ,הרשפל עיגהל ץמאמו תפסונ הקידב תושעל - ןוחטיבה
ןלוכו הנחמה םוקימל תויפולח תועצה הנומש ושגוה זכרמה דוקיפ ףולאל .ותדמעמ
.וחדנ

ןחיר רעימ ערגת אבצה יכרוצל ותתירכ ,ןחיר רעי חטשמ 40% -כ הווהמ דקש רעי
תא הארנה לככ רבוע היה אל הזכ רבד .הבר תיגולוקא תובישח לעב יתועמשמ חטש
.קוריה וקה ימוחת ךותב תונושה תודעווה

תיב עבטה תנגהל הרבחהו ןורמוש תירוזאה הצעומה עויסב םיידוהיה םיבשותה לכ
.רעיה תרימשל קבאמ םילהנמ הרפע הדש רפס

סיסב םיקהל הטלחההש םישיגדמו הז קבאמב םיכמות תונותיעב העדומה ימסרפמ
לכ תושעל שי .השק תועט איה םיצע יפלא תריקעל איבהלו ירוטדנמ רעי תרומש בלב
םגו ,םירעוימה םיחטשה םיטעומ הב ונלש ומכ ץראב דחוימב ,הנממ ענמיהל ץמאמ
.הריקעו התצה ,סרהמ לבוס םייקש טעמה