םימישרת
עבטב ןמחפה רוזחמ
עבטב ןקנחה רוזחמ
םיחמצה לע יצמוח םשג תעפשה
הפוריא תורעי לע יצמוח םשג תעפשה
תיגולוקא תכרעמב םירמוחו היגרנא תמירז