לארשיב םיה יבצ תייסולכוא לע םדאה תעפשה

ס"שת ,תיפי יניטנסק ,תיגח ריאי ,לכימ הנדהיעבה תגצה
םיה יבצ םע תורכיה
לע םדאה תעפשה
םיה יבצ תייסולכוא
םתודדומתה יכרדו םיברועמה םיפוגה
תישיא הדמע
היפרגוילבב

יבצ תייסולכוא .םיה יבצ םינמנ םלועב הדחכה תנכסב םיאצמנה ח"עב ינימ ןיב
.רתויב תישחומ הדחכה ףס לע תאצמנ ןוכיתה םיב םיה
ךשמתמה דייצה .םדאה לע םיפדעומ הוואת ילכאמל םיבשחנ םהיציבו םיה יבצ
ףס לא ,םהמ תומלש תויסולכוא ואיבה ,לכאמ תורטמל םהלש םיציבה ףוסיאו
.הדחכהה
coriacea) ידליגה םיה בצב .םיבצ ינימ השולש םייח ןוכיתה םיב
םינימה ינש םלוא ,ןוכיתה םיב הייבר תוליעפ ףא התפצנ אל (Dermochelys
:םהיציב תא ויפוחב םיליטמ םיפסונה
רבעב ויה .(Chelonia mydas) קוריה םיה בצו Careta careta )) םוחה םיה בצ
רחאלש םינשה ךשמב .םילודג םירפסמב םהב וברתהו ,לארשי יפוחב דואמ םיצופנ
ליחתהו ףוחה ךרואל הפופצ תובשייתה הלחה .לארשי יפוח ונתשה הנידמה םוק
םיכפוה םיבר ףוח יעטק .ףוחה יחטש םוצמצו םיה םוהיז ,ריהמה שועיתה ךילהת
בחרנה דייצל ףסונב ,הלא לכ .םייתרקוי ן"לדנ ירתאלו ןוטב תויונב תונירמל
טעמכ הדמשהל ומרג ,האמה לש םישולשהו םירשעה תונשב רקיעב ,םיה יבצ לש
המכ קר ורתונ רבעב וניפוחב הליטהש תראופמה הייסולכואהמ .םהלש תטלחומ
.םירגוב םי יבצ לש תורשע

םיה יבצ םע תורכה

תערתשמ םתצופתש ,םינימ הנומש הנומה ,םילודג םילחוז לש החפשמ םה םיה יבצ
הקיתע הצובק יהוז .גזוממהו יפורטה םוחתב םיסונייקואהו םימיה ינפ לע
ןדיעמ רבכ םינבואמכ םירכומ ,םויה םימייקה םינימל םימודה ,היגיצנו ,דואמ
םיה יבצ "וגוסנ" ,םיימיה םיקנויל המודב .הנש ןוילמ 200 ינפלמ ,הרויה
.םימב םייחה חרואל המאתה ךות ,םיה לא השביהמ ובשו היצולובאה ךלהמב
רשוכ ומכ ,םימב םייחל םהלש תולועמה תומאתהה תורמל .האלמ הניא וז המאתה
רשק לע ורמש םה ,םיכורא ןמז יקרפל םימל תחתמ הייהש תלוכיו הובג הייחש
,ירפסומטא ריווא םימשונו תואיר ילעב םה :םודקה םאצומ לע דיעמה השביה םע
.הייבר םשל השביל תולעל םיבייח םהו
םייוצמ םניא םה ןכש ,הרוטרפמט ידי לע תלבגומ ולוכ םלועב םימיב םתצופת
.םייפורט-בוסה םימוחתל םורדמו ןופצמש םימיב
םימה תבכשב םנמז תיברמ תא םילבמה ,םייגלפיפא םנה םינטקה םיה ינובצ
םייח קוריה םיה בצו םוחה םיה בצ .ןוטקנלפמ םינוזינ םה הב ,הנוילעה
לש הז בלשב םיפרוט םנה םינובצה בור .ןוכיתה םיה ברעמב רקיעב םינוזינו
תורגבתהה ליג .(ונירוזאב רשא םוחהו קוריה םיה בצ יבגל ןוכנ) ,םהייח
.ןוזמה עציהו ןווגמ ,תוכיאל ,הרוטרפמטל ,גוסל םאתהב םימיה ןיב הנתשמ
תנוע תארקל .םינש 30-6 םיאליגב הלח תינימה תורגבתהה יבשב תויפצתמ
םייושעש ,הלטהה יפוחל םידדונו הנזהה ירוזא תא םירגובה םיבזוע ,הייברה
םיה בצו םוחה םיה בצ לש הלטהה ירוזא .רטמוליק יפלא לש קחרמב תויהל
הייברה יפוח רקיע ןוכיתה םיב .ןוכיתה םיה לש םייחרזמה םיפוחב םה קוריה
.לארשיו בול יפוחב טעמו ןיסירפק ,היכרות ,םיתירכ ,ןווי םנה
רחאלו הלטהה ףוחל ךומס םידודרה םימב םישחרתמ תוגוודזההו רוזיחה
,דחוימ קיתרנב רכזהמ הלביקש ערזה יאת תא "תרגוא" הבקנה ,תוגוודזהה
ףוח רוזאב ,הלטהל םיאתמ ףוח תורחוב תובקנה .הלטהה תנוע לכ ךשמב שומישל
200-40 ןיב תולטומ םכותל ,תדחוימ המוג וב תורישכמו ףוחל תולוע ,םתדלוה
הלטהה רחאלו ,ןקה לע החגשה וא לופיט ןיא .טרפה לדוגל םאתהב ,םיציב
רובעכ ,הנוע התואב האבה הלטהל דע ףוחה תברקב ההושו םיל תרזוח הבקנה
.רוזאל םאתהב 1-4 ןיב ענ הנוע לכב הלטהה ירוזחמ רפסמ .םייעובשכ
כ רחאל העיקבה .טרפ לכב םינש עבראל הנש ןיב ענ הלטהה תונוע תוירוזחמ
דחי םיצרו ,לוחל ץוחמ לא םינובצה םיחיגמ םפוסבש ,"הריגד" ימי 50-70
.הכישחה תועשב ללכ ךרדב תישענ העיקבה .םיל
הייברה ףוחל םתמתחה איה םיה יבצ לש םהייח חרואב תוניינעמה תועפותה תחא
ןונגנמ .ריעצה לש םינושארה וימיב תשחרתמה ,וילא הבורקה תימיה הביבסלו
רגובה לש ובוש תא חיטבהל ודיקפת ךא ,עודי וניא (תורשקתהה וא) המתחהה
.הייבר ךרוצל ,ריעצכ עקב וב ףוחל

םיה יבצ תייסולכוא לע םדאה תעפשה

ראשה ןיבש רבד ,היינבל ףוחהמ לוח םירוכ םלועה לכב :ףוח תלכלכו היירכ
רשא ףוח ב"הראבו הפוריאב םימיוסמ תומוקמב .םיבצל הלטהה תומוקמ תא ןיטקמ
ףוחב שדחה לוחה .לוח תרבעה ידי לע תיתוכאלמ הרוצב רפושמ היזוראב "לכאנ"
םיציבה את הנבמ לע עיפשמ ךכ ידי לעו יעבטה לוחהמ תונוש תונוכת לעב
לכ .ןקב םימה תגיפסו ,םיזגה תפולחת ,היצבוקניאה 'פמט ,(Egg Chamber)
זוחאו תוירופ אל םיציב האצותהו רבועה לש הניקת תוחתפתהב עגופ תאז
.ךומנ תודרשיה

םיציבה תא ךועמלו םיניק סורדל הלוכי םיפוחב העיסנ :םיפוחב העיסנו יוקינ
לע םיריעצל תודוכלמ רוציל םילוכי בכרה ילגלג תובקע .םיעקובה םינובצהו
םינובצה תושישת ,םיפרוטל הפישחל תמרוגה ףוחה לע תכשוממ הייהש ידי
תלוספ .בכרה ילגלג תובקע ליבש ךרואל לוחזל םינובצל תמרוג םיתיעלו
םינובצל םורגל ףסונב ,ולא םיקזנל םורגל םג הלוכי ףוחה לע תראשומה
םיעסונה םיבכר .םיבצה יניקב ועגפיש םיפרוט ךושמל ףאו תויקשב דכליהל
.תוליטמ תובקנ חירבהלו םינובצל היצטניירואסידל םורגל םילוכי הלילב

לוח יקש ביצמ ,ץע תוריק ,ןוטב תוריק םיפוחב הנוב םדאה :ףוחה הנבמב תויעב
תובקעב תונתשהל ףוחהמ עונמל ידכב םיעלס זיזמו לוח תורוניצ ינבמו
.הלטהל םימיאתמה םיפוחה תומכ תתחפהל םימרוג ולא לכ .תיעבטה היזוראה

הלולע ,םתלצה ךרוצל תורגדמל םיציב תרבעהב םדאה תוברעתה :יגולויב ןווגמ
.םיבצה תוריכבו יטנגה ןווגמב הדירי ,םיציב תתומתל םורגל

טקפאל תוהז תוכלשה לעב םיפוחב םדאה לש הכירדה טקפא :םיפוחב םדאה תוחכונ
הבצה תיילע-יאל םורגל הלולע תולילב ףוחב םדא תוחכונ .םיפוחב בכר תעיסנ
תרבגהל םיחקופמ םירויסו תוכרדה םיעצבתמ םהב םירוזאבש תורמל ,הלטהל
רתויל םיכפוה ולא ןיעמ םירויס .תילמינימ הערפהה םיה יבצ תרימשל תועדומה
םיטקילפנוקל םיליבומו תיגולוקאה תורייתה תא םילעמ ,םייראלופופ רתויו
שי ןכ לעו תינשב םיה יבצ תא תנכסמ תוריית לש וז השדח הכישמ .םישדח
.תוערפהה לע חקפלו םצמצל

,םי יבצ לש תיטירק תוגהנתהב םיעגופ םייתוכאלמ תורוא :םייתוכאלמ תורוא
.תובקנה לשו םיריעצה לש הלילב םיה תאיצמו הלטה ,הלטה רתא תריחב תללוכה
תיינב ,תורואה קזוחו תומכ תתחפה :היעבה םע דדומתהל תוטיש 'סמ תומייק
תריצי ,דבלב יוצרה ןוויכל רואה לש שדחמ ןוויכ ,ףוחל רוא רבעמ םסוחה ןגמ
ןשייחו TIMER תבכרה .ןגמ הנבמ וא ריק ירוחאמ התזזה וא הרונל החמוג
ןולחהמ זיזהל ןתינ םינבמ ךותב תורוא ,יוצרה ןמזב קר הרואת ורשפאי העונת
.םיהכ תונוליו ףיסוהלו

וקיר-וטרופ ,ב"הרא לש יטנלטאה ףוחה ,וקיסקמ ץרפממ םינותנמ :תוריסמ העיגפ
וא םייח ףוחל וטלפנש םיבצהמ 9% יכ אצמנ ,93-86 םינשה ןיב הלותבה ייאו
תעונתש םיארמ םינותנה .תוריסמ תורחא תועיגפ וא תוריס יפחדממ ועגפנ םיתמ
.םיה יבצ תעיצפו תתומתל יניצר םרוג אוה טייש ילכ

הדובעל םישמשמה רחא דבכ רושכמו םי ירפחמ :תונוש תויוליעפו אבצ ,םי ירפחמ
ב"הראב םה ךכ לע םימושירהש תורמל םי יבצ תתומתל םימרוג ,םיימי םיחטשב
.דבלב


טשוהו הפה תמיסחמ האצותכ בערב ועווג םיריעצ םינובצ :טפנ םוהיזמ העפשה
,הנחבה אלל תפז ירודכ ועלביו ופדרי םיבצהש רבתסמ םייוסינמ .תפז ירודכב
בצ תפישחש הלגתה .םינמש תופילדמ ענמיהלו תוהזל םילגוסמ םניא םהש הארנו
,המישנה ךילהתב םייתוהמ םייונישל תמרוג רצק ןמזל ימלוג טפנל םוח םי
תומכ תא 3-6 יפ ליפכי בצה ,םדה תיימיכו תילובטמ היגרנא ,הלילצ יסופד
העיגפ לע עיבצמה רבד -ןיבולגומהה יזוכירב הדירי ,תונבלה םדה תוירודכ
תוטולב .לוכיעב תוערפה לע םיעיבצמ םילובטמ םייוניש .ןצמחה תרבעה יכרדב
רחאל םייעובש ךשמל םילזונ תריציב תולשכנ םייניעה תובוראב תומקוממה חלמה
ןמשה תוחכונל תיתקלד הבוגת וא תועמדה תלעת לש תינכמ המיסח .הפישחה
לוכי ךורא ןמזל וז הטולב לש דוקפת יא .חלמה תטולב דוקפת תא רוצעל הלוכי
תייצלוגרו םימה ןוזיא תא הרפמ איהו רחאמ ,תוומ דע םירומח םיקזנל םורגל
.םינויה

ומכ םילער םירבוצ םה הז ןמזב ןכלו ,הנש 50 לעמ םייח םיבצ :םינוש םימוהיז
תואלקח יכפשו תוישעתמ םימוהיז ףוחל בורק ,םיקיזמ יריבדמ ,תודבכ תוכתמ
תומקרבו דבכב ,םינמושב ,תודנוגב ואצמנ .(D, D.D.D, D.E.D.D.T) בויבו
בצב תועיגפה בור .םיבר םיקזנל תמרוגה הלכתמ יתלב תלוספו קיטסלפ םירירש
יגלפ וניה ידליגה בצה) ןוליינ תויקש תליכאמ האצותכ םניה םלועב ידליגה
.("ןוליינ תויקש"ו תוזודמ ומכ םיגלפ ח"עבמ רקיעב ןוזינו

תובקעב תלוספ לוכיעל םיפושחו םיעיגפ םייגלפה םיבצה :הלכתמ יתלב תלוספ
תיגטרטסאב םיעודי םימוח םיבצ .ןוזמה גוסב הנחבהה תרסח םתנוזת תיגטרטסא
ךכמ םילבוסש םיבצה .תרגאנ תלוספה םהב תומוקמב םג תיעקרקב ןוזמ שופיח
.םיידלג םיבצו םימוח םיבצ םניה רתויב
תוריינ ,הוועש ,תוירגיס ילדב ,ןוליינ תויקש :ואצמנ םי יבצ לש םתביקב
.םיזורח ,םינידס ,ןפולצ


,Dermochelys coriacea :ןימ
ג"ק 250 :לקשמ
:העגה ןמזב םינותנ
12/4/99 :ךיראת
.C.C.L מ"ס 170 :ףוג לדוג

.היירהנ לומ םיגייד תשר :תואצמה םוקמ
.תמ עיגה :העגה בצמ
,תוומה רחאלש החיתנ :לופיט
דע סוגופוסאה לכ ךרואל ןוליינ תויקש :םיאצממה הביקה

.םדאה יעגפמ ןיבמ ישארה תוומה םרוג ונה ןתרומכמ גייד :ןתרומכמ גייד
תורמל .םינתרומכמב םוח םי יבצ 5,000-50,000 םיעבוט הנש ידימ ב"הראב
הלילצהש רבתסמ ,םימל תחתמ דואמ הכורא הפוקתל םושנל המיהדמה םתלוכי
ימ תרידח ,היסקונא ,הרכה רסוח ,הקעל תמרוג ןתרומכמה תשרב םנוצרל דוגינב
,התומת ןיא ןתרומכמב בצה סופת םהבש תונושאר תוקד 50-ב .תוומו תואירל םי
Liner-ב גייד :יגלפ גייד תוטיש.70%- ל העיגמ התומתה תוקד 90 רחאל ךא
הברהב הלודג הניה םישפתנש םיבצה תומכ .םיה יבצל הלודג הנכס הווהמ Long
תתומת הלדג ךכ גיידה תוטישב תומדקתהה םע .םיגיידה ידי לע םיחווידהמ
.םיתמ םיבצ 1218 לע חווד 1989-1992 םינשה ןיב ב"הראב .םיבצהיגדו םישירכל תותשר ,םימיז תותשר :ומכ יפוח גייד :יפוח גייד תויוליעפ
ינשה םרוגה םויה םה דועו הציצח תותשר ,ץיקב לוס גייד ,םיחותפ םימ
תא תיחפהל שי םיה יבצ תייסולכוא תא ליצהל ידכב .םי יבצ תתומתל ולדוגב
השק הז לכ .םיבצב תועיגפה תא ומצמציש םיכרד לע בושחלו גיידה תורוצ
ירדשמ ידי לע ףטוש בקעמ .םיבצה תדידנ יבגל ונלש עדיה רסוח תובקעב הגשהל
הדידנה ילולסמ תא עובקל דיתעב ונל ורזעי תונוש תוידומיל תוינכותו ןיוול
.ולא םירוזאב גיידמ ענמיהל םאתהבו

תירחסמה תובישחה איה םיבצה תיסולכואב תורדרדיהל תפסונ המורת :םיבצ דייצ
םה רשאכ הייברה תונועב םיבצ לש גיידו תוחתפתמ תונידמב רקיעב םיציבה לש
םיציבה תובר תויוברתב .ליטהל ףוחל תולועו תיסחי ץבוקמ רוזאב םיגוודזמ
תא תוררועמ ןהש הנומאה לשב םג אלא ןהלש יתנוזתה ךרעה לשב קר אל תולכאנ
.ינימה רציה
.ץולחפל ףא םיתיעלו ןוירשה ,יסוחסה םרשב לשב םידוצינ םיקורי םיבצ
ןושידו םיטישכת ,תיביטרוקדו תונמוא ,תיב ירצומל תושמשמ תומצעהםתודדומתה יכרדו - םיברועמה םיפוגה

םיימואלה םינגהו עבטה תרימשל תושרה .אםיה יבצ תייבר דודיעל םיימואלה םינגהו עבטה תרימשל תושרה יתווצ תוליעפ
התנוש 1993 תנשב .1979 תנש זאמ תופיצרב תמייקתמ לארשי יפוחב םיננקמה
.(1992) דוד ריאמ ידי לע הנכוהש קשממ תינכתל םאתהב תוליעפה תנוכתמ
יברעמה לילגה ףוח -םיירקיע ףוח יעטק ינשב תודקמתה תינכתה הסרג ,רוקמב
םיפסונ ףוח יעטק לש םתובישח הררבתה העוציב תליחת םע םלוא ,למרכה ףוחו
לכ רקוב ידימ םיקרסנ םויכ .ןולקשא -דודשא רוזאבו גלופ לחנו הינתנ רוזאב
םיה יבצ יניק לכ .ןוחטב ימעטמ םירוגס וא םייונב םניאש לארשי יפוח
תחטבהל ,תונגומ םיניק תווח לא םיקתעומ ,ףוחה תוקירס ךלהמב םירתואמה
.הרקב תחת םיל םיחלושמ תווחב םיעקובה םינובצה לכ .הריגדה ךילהת תמלשה
& Demetropoulos תוצלמה יפ לע תעצבתמ םיה יבצ תייבר דודיעל קשממה תינכת
הריגדל תורבעומו חטשב תורתואמ םיציבה .(1995) Hadjichristophorou
ףוחב בור יפ לע עצובמ םיל םיבצה רורחש הריגד תפוקת רחאל .םיזכרמ רפסמב
וא ,רורחשל םימיאתמ םניאש ,םיחתופמ וא םיעוגפ םיפוח טעמל ,ירוקמה הלטהה
תורומשב םיבצה וררחוש הלא םירקמב .חטבומ וניא הלטה יפוחכ םדיתעש םיפוח
.עבט
תוילע 29-ו) םוח םי בצ יניק 40 לארשי יפוחב ולפוט 1998 לש הלטהה תנועב
יבצ יניק 53 ולפוט לכה ךס .(קרס תוילע 6-ו) קורי םי בצ יניק 13-ו (קרס
םוח םי בצ לש םינובצ 2495 םיל וחלוש 1998 ץיק לש הייברה תנוע ךלהמב .םי
םי בצ לש םינובצ 993-ו (וקתעוהש םיציבה ללכמ 76.5%) םיניק 40-מ ועקבש
.(וקתעוהש םיציבה ללכמ 61.7% ) םיניק 12-מ ועקבש קורי
יעטקב ולטוה םיניקה םהבש םירקמ טעמל ,הלטהה יפוחב םיל וררחוש םינובצה לכ
הצחר יפוח ,הילצרהב הנירמה ףוח) םיחתופמ הצחר יפוחכ םישמשמה ףוח
.חטבומ וניא הלטהל םיפוחכ םדיתעש םיפוחב וא םייונב םיפוחב ,(הינתנב
הלטהה רתאל םיכומס עבט תורומש יפוחב םינובצה וררחוש ,ולא םירקמב
.ירוקמה
בצ תובקנ רפסמ דמאנ ,קשממה תינכת עוציב תונש ששב ופסאנש םינותנה יפ לע
לש תוברתמה תובקנה רפסמ .תודדוב תורשעב לארשי יפוחב תוליטמה םוחה םיה
קפס ןיא .רשעמ רתוי אל הארנה לככ ,םידדוב םיטרפב דמאנ קוריה םיה בצ
תינכתו תישממ הדחכה תנכסב םינותנ ,קוריה םיה בצ רקיעבו ,םינימה ינשש
.תטלחומה םתדחכה תעינמל תינויח םתייבר דודיעל קשממה
תואמ הנשה םהב ופתתשהו ,בחרה רוביצל םיחותפ ויה םיל םינובצ חוליש יעוריא
םהלש היגולויבהו םיה יבצ לע רבסה םירקבמל ןתינ ,עוריאה ךלהמב .םירקבמ
תופתתשה .הדחכה תנכסב םינימכ םיה יבצ תייבר דודיעל קשממה תינכת תראותמו
תרבגהב בר ךרע תלעב איהו תויבויח תובוגתל הכוז הלא םיעוריאב רוביצה
.טרפב םיה יבצ לע הרימשלו ללכב עבט תרימשל רוביצה תועדומ
.קשממה תינכת עוציב ךשמה .1 :תוצלמה
תווחל ףסונב ,יאני תיב ףוחבו םינצינ ףוחב תירוזא םיניק תווח תמקה .2
.תצבבו תילתעב תומייקה

םי-יבצ תלצהל יצראה זכרמה .ב

SPA/RAC םעטמ םי יבצל ימואלניב םיחמומ סנכ ןוויב םייקתה '98 רבוטקואב
ץלמוה הז סנכב .(Regional Activity Center - Specially Protected Area)
םיה תונידמ לש ללוכ ץמאממ קלחכ ,םי יבצ תלצהל םיימואל םיזכרמ תמקה לע
.םיה יבצ לש םתדחכה עונמל ןוכיתה
ימיה רפסה-תיבב 1999 ץרמ שדוחב םקוה םי-יבצ תלצהל יצראה זכרמה
עבטה תרימשל תושרה יגיצנ ,ס"היב םיפתוש טקייורפה תמקהב .םי-תואובמ
לע לבק ,םי תואובמב תימיה הללכמב טנדוטס ,יול ביני .םיימואלה םינגהו
.זכרמה להנמו םיבצב לפטמה דיקפת ומצע
םיטרפ 7 ,קורי םי-בצ לש םיטרפ 4 וילא ועיגה ,1999 ץרמב זכרמה תמקה זאמ
העצוב זכרמבו ,תמ עיגה ןורחאה .ידלג םי-בצ לש דחא טרפו םוח םי-בצ לש
זכרמל ועיגהש םוח םי-בצ לש םיטרפה 7-מ השולש .תוומה רחאלש החיתנ ותפוגב
םיטרפ םלוכ ,לופיטה תורמל ותמ ,הלצהה
זכרמל ועיגהש קורי םי-בצ לש םיטרפה 4-מ דחא טרפ .השק בצמב ועיגהש םיריעצ
.ועיגה רחאל דימ תמ הלצהה
םי-יבצ 3-ו םימוח םיבצ 4 םהמ ,םוקישו לופיט רחאל םיל ורזחוה םיטרפ העבש
.םיקורי
:תוצלמה
הכרדה זכרמ םג הלצהה זכרמל ךימסהל םוקמ שי ,םירחא הלצה יזכרמל המודב
תא ןווכי הכרדהה זכרמ .םתלצהו םיה יבצ לע הנגה אשונל ידועיי הרבסהו
,םיידוסי רפס יתב ,םידלי ינג ידימלת ,םיגייד - םינוש דעי ילהקל ותוליעפ
.םי תואובמ ידימלת תא ןבומכו הארוה רקחמ תודובעו םיפוטויב
םעו ,םי תואובמב תימי תואלקח ינקתמב תידעלב שמתשהל הנווכ ןיא ,דיתעב
םינקתמ תשיכר שרדית ,ולועפתל םייביצקת תורוקמ תגשהו זכרמה תוחתפתה
.תימי תואלקחל המגמה תא ןהו זכרמה תא ןה שמשל ולכויש ,םיפסונ


הרימשה תויוליעפמ יאדווב אוה תורגדמל םיניקה תרבעה :הלטהה יפוחב תויעב
,הפירט .םיבצה לע תמייאמה םיפוחב םדא תוליעפ שי רשאכ רתויב תוצופנה
ויה םיפוחב היינב ,םיבכר ,תיתוכאלמ הרואת ,םיה לש היזורא ,םיציבה תחיקל
היצבוקניאהו םיציבה תרבעהב תויעב תומייק תאז םע .םיניקה תרבעהל הקדצה
תורישכבו יטנגה ןווגמב הדירי ,םיציב תתומת םיללוכה םייתוכאלמ םיאנתב
.םינובצה

גידה תויושר .ג
ןכמ רחאלו ב"הראב גיידה קספוה 1973-ב םידחכנ םינימכ םיבצה וזרכוה זאמ
,ןמייק ייא ,הבוק ,יטיאה ,הקיימ'ג ,סרודנוה ,המנפב ךשמינ ךא וקיסקמב
לשב הינזנטו הינק ,דנליאת ,םיניפיליפ ,היזנודניא ,י'גיפ ,םיבידלמ
.תויאפוריא תוצרא 'סמו ןוויאט ,רופגניס ,ןיס ,גנוק-גנוה ,ןפיב שוקיבה
תועגופ השעמל תונידמה לש ףוחה ירוזאב קר הרואכל תוארנה ולא תועיגפ
.דואמ בחר םהלש םידודנה ףקיהו רחאמ תאזו ולוכ םלועב םיבצה תייסולכואב
תונורחאה םינשב םתלצהל תונויסינהו םיבצה תייסולכואב תכשוממה העיגפה
ןתינ אלו טאל םימקתשמ םתעונתכ םיבצהש רחאמ תאזו תואצות וארה אל ןיידע
.םיליעומ וניצמאמ םא ןיידע תעדל

תנמ לע ,(Turtle Exluder Device) TED-ב שומיש םישרוד ב"הרא יקוח 1987-מ
זוחא הנילורק םורד יפוחב יכ הארנ .ןתרומכמ גיידמ םיקזנה תא ןיטקהל
םייאלו וקיסקמל בחרתה TED-ב שומישה .44%- ב דרי ףוחל םיטלפנה םיבצה
גייד תונידמל הז רישכמ תקפסמ ב"הרא לש תימואלה גיידה תקלחמ .םייביראקה
.ידוהה סונייקואבו יפיספה רוזאב

תישיא הדמע

היגולונכט חתיפ םתרזעבו םיהובג םילאוטקלטניא םירושיכב ןחינ םנמא םדאה
םשב .תומדא ילע רתויב ינפקותה רוציה םג אוה םדאה ,םלוא ,ותחוורל האיבהש
ויכרצ קופיס םשלו ,ונימ ינב תא דימשמו גרוה אוה םינושמו םינוש םילאידיא
.םירחא םימזינגרוא לש םינימ הנחבה ילב דיחכמו עבטב עגופ אוה םיידיימה
עבטב העיגפה יכילהתש ,ןיבהל תושונאה הלחה 20-ה האמה לש הינשה תיצחמב קר
םימרוג דועו דייצ ,יתביבס םוהיז ,עבט יבאשמ לש רתי לוצינ .הדגנ םילעופ
אל דחכנש ןימ .םיינפוס םיכילהת םנהו םייח ילעב לש םיבר םינימ תדחכהל
.חצנל םייחל רוזחי
לע ןגהל םיביוחמו ,םיה יבצב השקה העיגפל הבר הדימב םיארחא ,םדאה ינב ונא
לש םתוששואתה תא רשפאל ידכ ,התייבר תא דדועלו הרתונש םיה יבצ תייסולכוא
.םלועהמ םתומלעיה תא עונמלו הלא םירידנו םיבושח םינימ

היפרגוילביב


Press. The Biology of Sea turtles, Edited by Peter L.Lutz John A.Musick, CRC 1997 .1

5: 136-139 םירבדה עבט ,"דחכנו ךלוה םלוע"1994, .א ,לברא .2

יפוחב םי יבצ תייסולכוא דודיעל תוליעפ םוכיס :תרבוח ,1999 .ז ,רלוק .3
1998. ץיק לארשי

יצרא הלצה זכרמ ,99' תנשל תוליעפ ח"וד ,1999 .ז ,רלוקו .י ,יול .4
.םי-יבצל

.2000 ראורבפ ,םי יבצ תלצהל זכרמ להנמו לפטמ ,יול בינימ הפ לעבש עדימ .5

.National Geographic לש םיניזגמהמ תונומת .6
http://ecos.fws.gov/webpage/webpage_vip_listed.html?code=V

http://www.ciesin.org/TG/LU/biodiver.html

http://www.cet.ac.il/netlib/item.asp?cat=0.5.49&item_id=410