התירכמ לצינ דקש רעי

24.3.2000 תונורחא תועידי -ףסוי-רב קחצי לש הבתכ ךותמ

דחה היתונקסמ תא השיגה ,קרב דוהא ,הלשממה שאר הנימש תדחוימה הדעוה
לש שדחמ הסירפ תובקעב ןורמושה ןופצבש דקש רעי תא תורכל ןיאש תויתועמשמ
.ש"ויב ל"הצ תונחמ
-לת הטיסרבינואמ םשל יסוי ר"דו ןורמוש ןד רבעשל ל"כטמרה םירבח הבש הדעוה
.רעיל הכומסה העבגב יאבצה סיסבה תא םיקהל וצילמה ביבא
שפונו םילויט םוקמו הקורי האירכ שמשמו הנש 70 ינפל םיטירבה י"ע עטינש רעיה
.תרוכה דימ לצינ הביבסה יבשותל
הרשהו םיבשותה דעו י"ע להונש התירכמ רעיה תלצהל קבאמל לודג גשיה והז
. קיציא הילד 'בגה הביבסה תוכיאל

.תסנכב םויה רדסב דקש רעי לע
http://www.knesset.gov.il/asp/sederyom/daily.asp?id=2260