םיפוחהו םיה םוהז

1999 ראוני - הנד הרשוא ,ריש הנפד

המדקה
?םי םוהז והמ
םיירקיעה םוהיזה ימרוג
היגוסב םיברועמה םיפוג
דיתעל טבמ םע םויכ םימשוימה תונורתפ
בצמה רופישל תוצלמה
תישיא הדמע
עדימ תורוקמ
םירושיק תמישר

 ףדה תליחתל

המדקה

לובגהמ ,מ"ק 190 -כ לש ךרואל תערתשמ לארשי תנידמ לש ןוכיתה םיה ףוח תעוצר
.םורדב הזע תעוצר דעו ןופצב ןונבל םע ימואלניבה
יגל ופרומהו יגולואיגה והנבמ .הנידמה לש םיבושחה עבטה יבאשממ דחא אוה םיה ףוח
ןכו עבט תורומש תורשע .חמוצו יח לש רשוע םע ,לודיג יתב לש בחר ןווגמ רצי הנתשמה
םוק זאמ הנותנ ףוחה תעוצר .ףוחה ךרואל םיערתשמ , םיזרכומ הצחר יפוח 90 - ל בורק
ןאכו ףוחה תלפש רוזאב תזכורמ הנידמה תייסולכואמ 85% -כ .םיבר םיצחלב הנידמה
ףוח ךרואל .הנידמה לש תיתורייתהו תירחסמה ,תיתיישעתה תוליעפה רקיע םג תזכורמ
םיקראפו עבט תורומש םג ןכו תונגעמו םילמנ הישעת ילעפמ ,חוכ תונחת םירוזפ םיה
.םיימואל
םילובי קפסמה באשמ הווהמ םיה םידחאל .םינוש םישנא יבגל תונוש תויועמשמ שי םיל
לש הקפהל באשמ הווהמ אוה םירחאל .םיימי םיקנויו תופוע ,תוצא ,הגד לש םישדחתמ
יעצמאכ תשמשמ תימיה הביבסה .םיבצחמו טפנ ןוגכ ,םישדחתמ םניא רשא םירמוח
.הלכלכו היישעתל תיתשתו הלבוהל
םיכרע .תויתרבחו תוילכלכ תויוליעפ לש לודג ןווגמ ןיפיקעבו ןירשימב קפסמ םיה
הביבסה לע םיססבתמ ,ףסכב הדידמל םינתינ םניא רשא ,םייגולוקאו םייתרבח, םייתוברת
.םיה לש הביבסה תוכיא לע הרימשל הפיקמ תוכרעיה בייחמ הז בצמ .תימיה
יכרע טופיש לע ססובמה , םיה לש ובצמל דדמ םצעב איה םיה לש הביבסה תוכיא
ןכש ,עובק ךרע הנניא היוצרה תימיה הביבסה תוכיא .תויעדמ תודידמ לע וא יביטקייבוס
.(1992 ,רלדא) םיה ימב השענש שומישל םאתהב תעבקנ איה
ידכב "תימי הביבס תוכיא" לש רשפאה לככ ההובג המר לע רומשלו םייקל םיביוחמ ונא
.תויעבטה תוכרעמה לש ןמויק ךשמהלו , הפיקעהו הרישיה ונתלעותל םיה יבאשמ לע ןגהל ףדה תליחתל

?"םי - םוהיז" והמ


ןירשימב, םדאה ידי לע היגרנא וא רמוח תרדחהכ, ימיה יתביבסה םוהיזה תא רידגהל גוהנ
תוכרעמב העיגפל םרוג םיה םוהיז .תוקיזמ תואצותל תמרוגה ,תימיה הביבסל ,ןיפיקעב וא
ןוגכ) םיה ימ לש םינוש םישומישב תוערפהל ,(גיד ומכ) תימי תוליעפב העיגפל ,חמוצו יח
.םדאה תואירבל תונכס םרוג ףאו,(תימי תואלקח וא םישפונ תצחר
.םימהזמ םיארקנ הלא תונכסל םימרוגה םירמוחה

 ףדה תליחתל

םיירקיע םוהיזה ימרוג


.םיה לא וא בורקה לחנה לא ולש םיכפשה תא קלסל םדאה גהנ דימתמו זאמ
ףוחה רוזאב םייחה םישנאה 'סמ תוברתהמ האצותכ ,תונורחאה םינשה תורשעב
תא ךופהל םייאמ אוהו דאמ בצמה רימחה השביבו םיב תיתיישעתה תוליעפה תורבגתהמו
.תלוספ לש ןגאל ןוכיתה םיה
.תולעל הפשאה תומכ הכישממ, הכ דע וטקננש םידעצה לכ תורמל

השימח ןובשחב תחקל ונילע םיירשפאה תונורתפבו םיפוחהו םיה םוהיז תייעבב ןודל ונאובב
:םיירקיע םוהיז ימרוג
םינמשו טפנ
םיכפש
הקצומ תלוספ
םילקימיכ
ימרת םוהיז


 
םינמשו טפנ

וירצומו טפנל תרבוגה השירדה .טפנ תוליבומה הלא רקיעבו םיב תוטשה תוינאב םרוקמ
טפנה ללכמ 40% -כ לש הכלוהל שמשמ ןוכיתה םיה .תוינאב ותלבוהב ךרוצה תא הריבגה
.םלועב ימלוגה
וא תוימי תונואת ,תולקת בקע וא תוילכמהמ רישי ןפואב טפנה תפילדמ םרגנ םוהיזה
הלא םיאתב ,היינאה תא בצייל תנמ לע םיקיר םיאת םיאלממה םימ ) -"לטנ - ימ"כ
םיה בלב ר"יפע הנעטהה ינפל םיקלוסמו טפנה תויראשב םיבברעתמ םימהו טפנ רבעב היה
.(הניעטה למנל ךרדב
וליבוהש תוילכמה תפיטשמ ,ןעטנו קרפנ אוה םהבש טפנ יפוסממ םג םיה לא עיגמ טפנה
תקרהמ ,ותוא
לועפתמ האצותכ היינאה ילושב םירבטצמה ןמשו קלד לש םירייש) "םיילופיש-ימ"
.םיב טפנ יחודיקמ ןכו (הלש תונוכמה
םה הלאש ןוויכמ תליא ץרפמו ןוכיתה םיה ומכ םימיב דחוימב הפירח םיה םוהיז תייעב
.רתויב תיטיא םהב םימה תפולחתו םירוגס םימי
תמהזמו ףוחה לא העיגמ, םימה לע הפצ תפזה .תפזה תא רצוי טפנה תא ביכרמה ףסונ קלח
.ותוא
העיגפלו םימיוסמ םינימ תומלעהל םרוגו ימיה חמוצבו יחב עגופ ויתורוצ לכ לע טפנה
.םירחא םינימ לש םתוירופב


.לודג ןמש םתכ הביבסשכ ,זידלוו ןוסקא טפנה תילכימ

המירזהו "יגולוקא קשנ"כ טפנב השמתשה קאריע "ץרפמה תמחלמ" הצרפ -16/1/91ב
ךכב, יסרפה ץרפמה ימימב םיבחרנ םיחטש ףיצה טפנה .ימלוג טפנ לש תונוט ינוילימ םיל
חמוצבו יחב העיגפל המרג ךכ ךותב לבא ,הדגנ תימיה הפקתהה תא רוצעל קאריע הנווכתה
.דבכ יגולוקא קזנלוהמחלמש , יתביבסה קזנה למסל הכפה , טפנב םייוור םי- ימב דכלנש ןרומרוקה לש ותנומת
.המרג וז 
םיכפש

.ןוכיתה םיל רתויב השקה םויאהו ירקיעה םוהיזה רוקמ םה השביהמ םיעיגמה םיכפשה
65,000 -כו םיליער םירמוח לש ןוט -430,000 כ הנש ידמ וז ךרדב םימרזומ ןוכיתה םיל
םיכפשה .רתוי תובכרומה תויעבה תחאל ןיידע בשחנ הז םוהז .תודבכ תוכתמ לש ןוט
לש תויראש םקלחב םיליכמ ולא םילחנ) .םיל םיכפשנה םילחנה ךרד וא ןירשימב םיעיגמ
.(תואלקחב םישמשמה םינשדו הרבדה ירמוח
.ללכ רוהיט ורבע אלש וא יקלח ןפואב ורהוטש, םייתיב םיכפשבו תוישעתב םיכפשה רוקמ
ימרוג םיפיגנו םיקדייח םג ליכהל םילולעו ינגרוא רמוח םיליכמ ורהוט אלש םיכפשה
.תולחמ
יאשונ םיקדייח ידי לע ,םיילאיבורקימ םימוהיזל םורגל הלולע םיל ינוריע בויב תמרזה
.תימי תואלקח ירתאב תירשפא העיגפלו הצחר יפוח תריגסל ,תולחמ
ומכ תודבכ תוכתמו םילרנימ ,תוצמוח םג םיליכמ םיה לא םיעיגמה היישעתה יכפש
רתויב םיליער הלא םירמוח .ץבאו לקינ ,תרפוע ,תשוחנ ,ןסרא ,םוימדק ,תיפסכ :לשמל
.דואמ םיכומנ םיזוכירב םג םיחמצלו םייח ילעבל
תומרזומ ןיידע ,היקשה תורטמל ןיחלוקהמ קלח לוצינו םימ רוהיטל םינוכמ תלעפה בקע
.םיינופצה םיפוחל רקיעב, םיל תורישי םיינוריע םיכפשו הישעת יכפש לש תולודג תויומכ
רסוה הלעפהה תובקעב. ןד שוג יכפש רוהיט טקייורפ לש האלמה ותלעפה הלחה 87 ץיקב
.ףוחה תלפשב ויהש םיירקיעה םוהיזה ידקוממ דחא
תא תוטרפמ תונקתה .םייתשבי תורוקממ םיה םוהז תעינמל תונקת ןפקותל וסנכנ 90 ץיקב
רתיה תלבקל םינושה םינוירטירקה תאו םיל המרזהב םילבגומה וא םירוסאה םירמוחה
תואמ קחורמה אצומ רוניצ תועצמאב תישענ איה , המרזה רתיה ןתינו הדימב .המרזהל
.םיה קמועל ףוחה וקמ םירטמ
העקשה תשרוד םיכפשב לופיטה תרדסהל היישעת ילעפמו תימוקמה תושרה לש תוכרעיה
.םינש 'סמ דוע אשונב לופיטה ךראי ךכ יפל,הבר

 
הקצומ תלוספ

תוזירא ,םינוליינ :הקוצמה תלוספה אוה לארשי יפוחב רתויב םידירטמה םימוהיזה דחא
ךרואל תורדוסמ אל תולבזמב תלוספה לש הרוקמ .ןוזמ תויראשו םיקובקב ,קיטסלפ
תורחא תושבימ םיה ימרז םע העיגמש תלוספ ,טייש ילכמ תלוספ תופחסיהב ,ףוחה
.קיטסלפה תלוספב איה תירקיעה היעבה .םיצחרתמו םישפונ ףוחב םיריאשמש הפשאבו
וא התוא םיעלובש םי - יבצו םיימי םיקנוי לש תוומל םימרוג םיל םיעיגמש קיטסלפ יטירפ
.תועורק גיד תותשרב םיכבתסמ
לע םינש ךשמב ףחסיהל םילוכי םהו תוקרפתה ינפמ ,םינסוחמ קיטסלפה יטירפ ךכל ףסונ
.םיפוחהו םיה תא םהזלו םימוצע םיקחרמ ינפ


 
םילקימיכ


םיביטקא וידר ,םיליער םילקימיכ םירמוחל הרובק רתאכ שמשל לוכי םיה יכ וחינה רבעב
םילגוסמו חותפה םיה לש הנוילעה הבכשב םירבטצמ הלא םירמוח .ששח אלל םירחאו
.םיב יחה לכ תא סורהל
תובוכרת ןכו תונטרסמ תוינגרוא תובוכרת, תוליער תוכתמ םג אוצמל ןתינ םילקימיכה ןיב
ליעפה ביכרמה ,TBT) .תוניפסה תונפד תא םיפצמה םיעבצב תויוצמה, רתויב תוליער לידב
לצא ואר דאמ ההובג תוליער תמרלו חותפה םיב םינכוסמ םיזוכירל עיגמ תוינא יעבצב
.(1990 ,גרבשריה
ליטהל תושקבב לופיטה תא תורידסמה "םי-םוהיז תעינמ תונקת" ףקותל וסנכנ 84 ילויב
תלוספ תלטה .םיב הלטהל םירוסאה וא םירתומה םירמוחה תמישר תא ןכו םיל תלוספ
.1400 לש קמועבו ףוחהמ םיקחורמ םירתאב תישענ םיל
לש תויראש) "םילקימיכ הפיח " ילעפמ לש תיצמוח הצוב תלטהל םירתיה ונתינ הכ דע
םיוולמ םירתיהה .הרדחב חוכה תנחתמ םחפ רפאו (םיכפשב לופיטה יכילהתב עקושה רמוח
.םיה לע תוירשפא תועפשה ירחא בקעמבו חוקיפב

 
ימרת םוהיז

.למשח רוצייל חוכה תונחתב םינקתמה ןוניצל םיה ימ םישמשמ לארשיב םגו ,תובר תוצראב
םהלש הרוטרפמטה םיה לא םירזוח הלא םימ רשאכ . םימ לש תורידא תויומכב רבודמ
הרוטרפמטה תיילעל םימרוג םהו הביבסבש םיה ימ תרוטרפמטמ תולעמ 10-20 -ב ההובג
תמרוג םימה תרוטרפמטב וז הילע .חוכה תנחתל ךומסה ףוחה רוזאב םידודרה םימה לש
.םהבש סמומה ןצמחה תומכב הדיריל
הרוטרפמטהמ תעפשומ םהלש ףוגה תרוטרפמטש , םימבש ח"עב לע םידיבכמ הלא םייוניש
םזינגרואה תוליעפב הצאהל הרוטרפמטב היילעה תמרוג דחא דצמ :תינוציחה הביבסה לש
תומכ תתחופ ינש דצמו ,ןצמח רתויל קוקז אוה רמולכ ולש המישנה בצק תוברל םימב יחה
.םימחה םימבש ןצמחה
תא ריבגהל לולע ןצמחב רוסחמה .הלא םיאנתב דורשל ולכוי םיטעמ םינימ קרש ןבומ
םימיענ אל תוחירב הוולמ הז ךילהת .םייבוריאנא םיקדייח תוברתה לשב ןובקירה יכילהת
.ףוחה תברקב
:תפסונ ךרדב יגולוקאה ןזאמב שובישל םימרוג םימה תרוטרפמטב, הלא םייוניש
הייבר יכילהתל םינמיסכ םיבר םזינגרואל םישמשמ הנשה תונועב תורוטרפמטה ילדבה
תויגולויבה תוכרעמה שובישל ליבומ הלא םינמיס שוטשט .םייחה ירוזחמב םייונישלו
.לודיגה תיב תא םיסלכאמה םינזה בכרהב םייונישלו
וא "םייצמוח" םימשג תועצמאב ונייהד ,םיירפסומטא תורוקממ םג םיה לא עיגמ בר םוהיז
."םיליער"
יפלא ףאו תואמ םיקחורמה ,היישעת ירוזאב ריוא םוהיזו ןשעב ורוקמש ,הז םוהיז ידממ
.הבר הגאדל רוקמ םיווהמו הנורחאל קר םירהבתמ ,םיה ןמ םירטמוליק


 ףדה תליחתל

:היגוסב םיברועמה םיפוג

םיה .םיסונייקואה תנשכ ם"ואה י"ע הזרכוה 1998 תנש .תילבולג איה םיה םוהז תייעב
םילואה תימוהיזה הנכסל תועדומה .םלועב רתויב עורגה טפנה םוהז לעב אוה ןוכיתה
ןוכיתה םיה ןגא תונידמ 17 יגיצנ וסנכתה 1975ב .םיעבשה תונשמ רבכ תמייק ןוכיתה
היורק וז תינכת .ןוכיתה םיה םוהז ךשמה תעינמל הלועפ תינכת שבגל הרטמב הנולצרבב
:םידחא םירושימב הלועפ לע טלחוה הז סוניכב ."ןוכיתה םיל הלועפה תינכת"
.םי םוהז תעינמל םיקוח תקיקח -יתקיחת רושימ
חותיפה תעפשהו ןוכיתה םיל תודחוימה תויעבב םיקימעמ םירקחמ עוציב -תיעדמ תרגסמ
.ובש תיגולויבה תכרעמה לע םוהיזהו
וז תרגסמב .הביבסה תוכיא ינינע לומ ךורא חווטל חותיפה תומגמ חותינ -תינונכית תרגסמ
.הלועפה תינכת לש םינוש םיבלש םיעצובמ םהב תונושה תונידמב םיזכרמ ומקוה
." 2000ה תונשב לארשיב הביבסה תוכיא " היורקה יוזיח תדובע 1988ב הנכוה לארשיב
קדב הז יוזיח .ימואל ןיבה ביתנה .ב .ימואלה ביתנה .א .םיביתנ ינשב יוזיח השענ וז הדובעב
שמשל דעונ הז ןונכת .תויופצה יגולוקאה סרההו תונכסה לומ רוזאב חותיפה תוינכת תא
ןיב טקילפנוקה תא ןיטקהל הנווכ ךותמ חותיפ יאשונב תוטלחה תלבקל סיסבכ דיתעב
.תויגולוקא תויעבל חותיפה
הביבסה תוכיאל דרשמה י"ע "םיה םוהז תעינמל ןרקה" המקוה לארשיב
םהמ םינקתמו טייש ילכ לע תלטומה הרגאמ היתוסנכה תא תלבקמ ןרקה
רודמ תנממ וז ןרק .םינמשמ םיה םוהז תוריבע לע תוסנקמ ןכו םיה לא ןמש ךפשיהל לולע
בכרב דיוצמ רודמה .תליא ץרפמו ןוכיתה םיה םוהז תעינמל םיחקפמ תווצ קיסעמה דחוימ
.םימהזמב לופיט דויצו רשק תוכרעמ ,ףוחה לע העיסנל םאתומה
םוהז אשונב םירקחמ םיכרענ ,םיפוחה ימב םימהזמ רוטינ י"ע תישענ הבושח הרקב תלועפ
.םייתלשממ םיפוגו רקחמ תודסומ י"ע חמוצהו יחה לע ותעפשהו םיה

.םיקורי םינוגרא
םייונישל םידע ונא ןיא ,תיפוסה התרוצל העיגה 1995בש,הנולצרב תנמא תורמל
Greenpeaceןידו עבט םדא ומכ םינוגרא .לעופב םייתועמשמ
.לארשי יפוחבו ןוכיתה םיה יפוחב השענה לע דימתמ חוקיפ םיעצבמ
הפיח" ירחא בקעמב םינש עברא הז "סיפנירג " תקסוע לארשיב
םילאירוטירטה םימל ץוחמ םיימואלניבה םימב הליער הצוב הליטמ הרבחה ."םילקימיכ
תוכישממ לארשיב תויושרה וליאו ,םיל וז תלוספ תלטה תרסוא הנולצרב תנמא .לארשי לש
ירקמ תא ןוגראה ירבח םידעתמ םתלועפ תרגסמב .תלוספה תלטהל םירושיא הרבחל תתל
חיטבה ןתיא לאפר רשה .רתאל תועיגמ ןה ןתיא ימוג תוריס תרזעב תלוספה תכלשה
תא ליטהל ךישמהל הרבחל רשה ריתה תאז םע .1997 ףוס דע תלוספה תלטה תא קיספהל
לש ןוט 15,000 תלטהל רושיא למשחה תרבח הלביק ןמז ותואב .1998 רבוטקואב הילער
תולטה תרשפאמ לארשי סיפנירג ירבדל .1998 רבמטפס דע תודבכ תוכתמב םהוזמ רפא
לש תויתרגש
. 1992מ ןודנול תנמא פ"ע תלוספ תלטה לע רוסיא םייקש תורמל םיל תלוספ
.םילקימיכ הפיח לש תלוספה תלטה רחא בקעמב סיפנירג תריס תא הנומתב ואר


."םילקימיכ הפיח" לש תלוספה תלטה רחא תבקוע "סיפנירג" תריס :הנומתב
.1998 ,בד ןב :ךותמ

 ףדה תליחתל

:דיתעל טבמ םע םויכ םימשוימה תונורתפ

ןינזורפ סומע ויה ,הנולצרב תנמא תרגסמב ,םיה םוהז אשונב הנדש הצובקה יפתתשמ ןיב
ןיני'זורפ) 2000 תונשב הביבסה תוכיא ח"וד תרגסמב ח"וד םינשה ומסרפ 1992ב .סלג ןתנו
:םיירקיע םוהז ימוחת העברא יבגל תיזחת ובתכ םיינשה .(1992 ,סלגו

שי .רכינ ןפואב הדרי םוהיזה תמר .תונורחאה םינשב רופיש לח הז אשונב :םינמשו תפז
למנל לארשי ילמנמ רוזאב טפנה תיישעת לש דבוכה זכרמ תרבעהל הז רופיש ףוקזל
ןכ ומכ .הז אשונב הלבוהה יקוח לע הפיכאהו חוקיפה תולועפלו היקרוטבש ןידנקסיא
תיבויח איה דיתעל תינכתה .טפנ םוהז יעוריא םע דדומתהל תינכטה תלוכיה הרפוש
. טפנה תיישעתב הלועפה דקומ יוניש בקע תונתשהל הלוכי תיזחתה ךא התע תעל

םוהז תעינמל קוח" לעפוה 1990ב .דואמ הלודג תומדקתה תרכינ הז םוחתב :בויב
םיכפשה ימל םיאתמ ןורתפ אוצמל תוצעומ תוצלאנ ךכ בקע . "םייתשבי תורוקממ
ןפואב הדרי ביבא -לת יפוחב םוהיזה תומכו ןד שוגב רוהיטה ןוכמ לעפוה 1987ב .ןהלש
ץיק ביבא-לת יפוחב בויבה תנואת לשמל ומכ) םוריח ירקמב היעב תמייק ןיידע .רכינ
ימב לופיטל תופסונ תוטיש חותיפ בקע הז םוחתב ףסונ רופיש יופצ דיתעב .(1998
.םיכפש

בקע תונורחאה םינשב רופיש לח םייתשבי תורוקממ םילקימיכ יבגל :םילקימיכ
םירמוחה תא ליבגמ הז קוח . "םייתשבי תורוקממ םוהז תעינמל קוח"ה תלעפה
ךא דבלב רוריק ימו תוחלמ לש המרזה רשפאמ הז קוח .םילו םילחנל המרזהל םירתומה
יכילהתל תויביטנרטלא םיכרד ואצמ אל ןיידע םיבר םילעפמ ןכש ותפיכאב םיישק שי
םיכפש ימ רוהטל תונוש תוטיש חותיפ בקע הז אשונב ףסונ רופיש יופצ דיתעב .רוצייה
.תודבכ תוכתמ תוחפוסה תוצא ומכ
בקע םוהיזב הילע היופצ .תדדועמ הניא תיזחתה ,ימי וא יפוח םרוקמש םילקימיכה יבגל
םיה ןגא תא תונכסמ תופילדו תונואת .םינכוסמ םילקימיכ לש תולוע תויומכ לש הטשה
ןוכיתה
.לודג הדימ הנקב םוהיזב

תלוספ תכלשהב הרוקמש תיפוח וא תיתשבי תלוספ ןיב דירפהל שי:הקצומ תלוספ
.טיש ילכמ תכלשומה םיב הרוקמש תלוספ ןיבו םיל םיכומסה םירוזאב תיקוח יתלב
תלוספה .קוחה ירפמל םירומח םישנוע תלטה י"ע ןוסירל תנתינ תיתשביה תלוספה
םישמתשמה לודגה טישה ילכ 'סמ ירחא בוקעל השק .חוקיפל רתוי השק םיב הרוקמש
םיה יפוח לש דימתמ יוקינ הנה וז היעב םע דדומתהל ךרדה םירקימה ינשב .ןוכיתה םיב
תונורחאה םינשבש ןייצל בושח .םיבדנתמ י"ע יוקינ יעצבמ םויקו תונושה תוצעומה י"ע
.ולא ןויקינ יעצבמ תלעפה בקע םיפוחב הקצומה תלוספה בצמב רופיש לח

:עדמה תמורת
תורטמל םי ימו םימ רוהיטל תויגולויב תוטיש שופיחל עדמה םתרנ תונורחאה םינשב
םימ רוהיטל תוטיש םיחתפמ תליאב תימי תואלקחל ימואלה זכרמב .םוהז תעינמלו רוזחמ
.(1993 ,ןתיבו ןיירק) םיגד תוכירבב
ןקנחו ןחרז תובוכרת תגיפסב דאמ ליעי אצמנ (Ulva lactuca) םיה תינסח הצאה ןימ
םייוצמה םייאת דח םזינגרואמו ינגרוא רמוחמ ןוזינ תופדצ לש םיוסמ ןימ .תוכירבה יממ
.תוכירבה ימב עפשב
.םימה תא םירהטמה םייגולויב םיננסמ לש תכרעמ רצוי בלושמב הלא ינשב שומישה
םישמתשמה "קלד יללוז" םיקדייח ינז תונורחאה םינשב וחתיפ ביבא-לת תטיסרבינואב
ףוחה תא תוקנל היהי רשפא הלא םיקדייח תרזעב .ותוא קרפל םילגוסמו ןוזמכ קלדב
.טפנ יריישמ תוילכימהו םימה תאו תפזמ
םיקותמ םימ לש ךרשב שומישה תא וחתיפ תובוחרב תואלקחל הטלוקפה תודבעמב
. "הלוזא"
רוהיטל וב שמתשהל תורשפאה תקדבנו םימה ןמ תודבכ תוכתמ טולקל לגוסמ הז חמצ
.םיכפשה ךרד םיה לא עיגהל תודבכה תוכתמהמ עונמל ךכבו ,הלא תוכתממ הישעת יכפש

 ףדה תליחתל

:בצמה רופישל תוצלמה

םי- 17 חוד"ב ומסרופש תואבה תוצלמהה תואבומ םיה םוהז בצמב רופישל איבהל ידכ
: (1993 ,גרבשריה) "םיפוחו
.םייתשבי תורוקממ םיה םוהז יקוח תפיכא תא קימעהל שי
םוריח ירקמב םג ).םיל םיכפש תומירזמ ןיידעש תוצעומ לע יטפשמ ץחל ליעפהל שי
(.דבלב
תואצות תא םסרפלו םינושה הצחרה יפוחב םיה ימ תוכיא לש תויתרגש תוקידב ךורעל שי
.רוביצה תעידיל ולא תוקידב
:ץלמומ טפנ ימוהיז םע דדומתהל ידכ
.םילודג םוהז ירקמ םע דדומתהל תיתלשממ םוריח תינכת שבגל .א
.םינוש םילמנב ומקומיש ןמשב םיה םוהיז דגנ המיחל יסיסב םיקהל .ב
.םוהז תונואתב המיחלל םיאתמ ינשדח דויצב דייטצהל .ג
ועצבי ולא םיתווצ ,םוהז תונוסאב המיחל היהי ודיקפתש לודג םוריח תווצ רישכהל .ד
תודובע
.םנוקיתכ םימיב תופטוש
.םיה םוהז דגנ םיימואלניבה םיקוחה תפיכא לע םיחקפמה תווצ תא ביחרהל .ה
."םי םוהיז תעינמל ןרק"ה לש הביצקת תא לידגהל ץלמומ ולא תועצה עוציב רשפאל ידכ
םינתינה םימוכסה לארשיב ).קוחה ירפמל םישנועה תלדגה י"ע השעי הביצקת תלדגה
(.םלועב םיכומנהמ םה ולא םימוכס .םימוהיז עונמל ידכב םייד םיהובג םניא שנועכ
.ץראה ילמנב םישמתשמה טיש ילכל םיסמ תלדגהו
.טפנ םוהז יעגפנל םייוציפב לופיטל תוימואל ןיב חוטיב תונמאל ףרטצהל לארשי לע
.םירכומ םיפוח םניא םא םג ,םתושרבש םיפוחה לכ תא תוקנל תוימוקמ תויושר בייחל שי
היגולוקאה לע םתעפשהו םימהזמב םיקסועה םירקחמל םיפסונ םיביצקת ביצקהל שי
.תימיה

ילע-ינדיס ףוחב תעצבתמש םיפוחה ןויקינ תולועפמ תחאל המגוד בקעמ רודמב ואר
.הילצרה -"רקד" טבשמ םי- יפוצ לש הכורב המזוי וז . הילצרהב


 ףדה תליחתל

:תישיא הדמע

.הרומחו הבואכ הנה יללכ ופואב הביבסה םוהזו לארשיב םיה םוהז אשונב הרושקה היעבה
םניא םייגולוקאה םיאשונה .תוומו המחלמ לש םיימויק םיאשונב "הקוסע" לארשי
.ךוניחה תכרעמו רוביצה , הלשממה לש תויופידעה רדסב בושח םוקמ םיספות
,תויטילופ תוטלחהל ףופכה הביבסה תוכיאל דרשמה ידיב ןותנ לארשיב םיה םוהז אשונ
היולת םתסנרפש םידבוע רוביצ תוקיסעמה תולודג תורבח לש םיצחלל ןותנו תוילכלכ
םחלהל ךירצ "סיפנירג" ומכ ןוגראש איה תרעצמה הדבועה .םיליער םירמוח רוציי ךשמהב
יתלבו םייתלשממ יתלב םינוגראש קפס ןיא .תופתושב דובעל לוכי אוה המעש תכרעמב
ןפואב עיפשהל םחוכ לבא רתויב הבוטה תרוקיבהו הארתהה תלוכי ילעב םה םייטילופ
.םילודג םיילכלכ םיפוגבו תולשממב םחלהל םהילעש ינפמ יתועמשמ קיפסמ וניא ישעמ
תרדחהב היעבה תרמוחל תועדומה תאבה י"ע ונקלח תא םורתל םילוכי ונא ךוניח ישנאכ
ומכ .(דבלב 'ט התכ) ןוכיתה ליג דע תוכחל אלו םדקומ ליגב רבכ םידומילה תכרעמל אשונה
םיפוח יוקינ יעצבמב קלח תחקל תודבוע ונא םהב ךוניחה תורגסמל עיצהל םילוכי ונא ןכ
.הביבסה תוכיאל רשל םיה םוהיז אשונב םיבתכמ תביתכ ןגראלו ףדה תליחתל

עדימ תורוקמ
. 5-6 :'אכ הרפסויבה ."םיה לש הביבסה תוכיא" .1992 .א ,רלדא

-ןוכיתה םיה דרשמ סיפנירג ןוחרי "םיב תלוספ תלטה דעתמ סיפנ ירג" .1998 .ע ,בוד ןב
.רבוטקוא .ןוכיתה םיה תנש

. 3-4 :'כ הרפסויבה /"חותפה םיב ינלטק עבצ" .1991 .י , גרבשריה

. 3-4 'בכ הרפסויבה "םיפוחו םי 17 'סמ יתנש ח"וד". 1993 .י ,ה

. 6-7: 'בכ הרפסויבה /" הילעב תימיה הפשאה" .1993 .י, גרבשריה

"תוברתהו ךוניחה דרשמ ,הרבסהה זכרמ " .לארשיב הביבסה תוכיא 1992 ב"נשת .ד, ויז

. םילשורי

.לארשי רקחל םילשורי ןוכמ.2000 -ה תונשב הביבסה תוכיא .1992 .י , סלגו ,ע ,ןיניזורפ
.52-57 'מע .הביבסה תוכיאל דרשמה

םירפס-ינד" הביבסה תוכיאבו היגולוקאב םיקרפ -ונל דחא םלוע.1993 .נ ןתיבו ,.ר ,ןיירק
"מעב

 ףדה תליחתל

םירושיק
http://www.enn.com/yoto/dailynews/1999/02/020599/oilspill.asp .1
לע םג ןכו חמוצה יחה סונייקואב םירושקה םינוש םיאשונ לע תילגנאב בר עדימ רתאב
םירתאל םיבר םירושיק רתאב ."סוניקואה תנש" הנוכמ רתאה .תימיה הביבסה םוהז
.םי םוהזב םיקסועה םיפסונ

http://www.seaweb.org/danger/difficulty.html . 2
תוברעתה בקע תימיה הביבסב םילחש םייונישה לע תילגנאב עדימ אוצמל ולכות הז רתאב
.םדאה
. םינושה םימוטפמיסה םיטרופמ רתאב

http://www.greenpeace.org/~med/ .3
.ןוכיתה םיה רוזאב "סיפנירג" ןוגרא עצבמש תויוליעפה לכ לע אורקל ולכות הז רתאב
.רוזאב יגולוקאה בצמה טוריפ ןכ ומכ

http://www.alaska.net/~ospic .4
.טרפב הקסלא רוזא לעו ללכב טפנו ןמש ידי לע םיה םוהז לע עדימ זכרמ רתאב

http://www.itopf.com/fate.html .5
.םי םוהזל םינושה םימרוגה לע עדימ רתאב