ןוקריה םוהיז לש תויתביבסה תויעבה

ימת רומ
הילק רימש


המדקה
לארשיב םילחנ םוהיז
ןוקרי לחנב םוהיזה ימרוג
ןוקריה םוהיז תייעבב ירוביצה טבהה
םיעצומ תונורתפו ןוקריה םוקיש
תישיא הדמע
תורוקמ
רשק ורצ

 


ףדה תליחתל

המדקה
,םויה דעו םישישה תונש עצמאמ ,ץראב םיצאומה חותיפהו הינבה יכילהת רחא םיבקוע רשאכ
לודיג יתבו תויגולוקא תוכרעמ לש ןווגמב תכל יקיחרמ יוניש יכילהתב ןיחבהל ןתינ
תוימימ תוכרעמ לש םיפונ .חמוצו יח ינימ תורשע לש סרהו הדחכה ,העיגפ ךות םייעבט
עבנ רבדה .ןיטולחל טעמכ ומלענ ,תוציבו םילחנ ,ןוגכ ,ץראה זכרמ תא ונייפא רשא תויעבט
.םוהיזמ
דחאל המגוד הווהמה ,1997 ץיקב הייבכמה ןוסא תובקעב תורתוכל הלע רשא ,ןוקריה לחנ
ינשה לחנה אוה ןוקריה לחנ .וכרוא לכל טעמכ רתויב עגפנ רשא םיידוחייה םימה יפונמ
לכל טעמכ ,םויכ הארנ לחנה .הנידמב לודגה ןילופורטמה זכרמב לתפתמ ,לארשיב ולדוגב
הנורחאל .םיבר ףונו עבט יכרע ועגפנ הב הניחצמו הרוחש , השבי בויב תלעתכ וכרוא
.ומוקישלו ותלצהל וסייגתהו םשארב הביבסה תוכיאל דרשמהו "םיקוריה םיפוג"ה וררועתה
רוזא םקושמה ןוקריה הווהי ךכ ,תויעבטה תוכרעמהמ קלח רוזחשו םוקיש ךילהת עצבתמ םויכ
,זוקינ ,ףונו עבט תרימש תורטמל םיל רהה ןיב רשק לע הרימשל םירוזא ןיב קורי ץיח
.ונייח תוכיא רופישל םורתי ךכבו שפונו טייק ,תוריית ,ריוואה תוכיא רופישו לוהימ

ןוקרי

 


ףדה תליחתל

לארשיב םילחנ םוהיז
יוניש - םימ םוהיז " :תעבוק .('א 20 ףיעס םימה קוח ) קוחב לארשיב םימה םוהיז תרדגה
,תיגולוירטקב ,תיגולויב ,תימיכ ,תילאקיסיפ הניחבמ , םימ רוקמבש םימ לש םהיתונוכתב
םילולע וא ,רוביצה תואירבל םינכוסמ ויהי םימהש םרוגה יוניש וא ,תרחא וא ,תיביטקאוידר
.שמשל ודעונ וא םישמשמ םה הל רשא הרטמל םייואר תוחפ וא ,חמוצב וא ,יחב עוגפל
וא ,םינוש םוהיז תורוקמ ידי-לע רישי םוהיזמ האצותכ שחרתהל לוכי םילחנה ימ םוהיז
.םימה תורוקמ לוצינמ האצותכ
םימה תורוקמ לוצינ .א
תומכל .םתעיבנ רוקמב לחנה ימ לוצינ בקע תמרגנ לארשי ילחנב רתויב הרומחה העיגפה
אלל םג תולעל הלולע םוהיזה תמר .לחנב םוהיזה תמר לע הבר העפשה לחנב תמרוזה םימה
םימה הווקמל עיגהל ,(תונופטש ימ וא תונייעמ ימ ) םייקנ םיממ םיענומ םא ,םימהזמ תפסות
.הלוע םימהזמה זוכיר ךכו
:םוהיזה תורוקמ .ב
עברכב תכרעומ ,לארשיב םייתיישעתהו םייתיבה םיכפשה תומכ ללכ -םיכפש
םלוא ,תויזכרמ ףוסיא תוכרעמב הרושק וז תומכמ 80% -כ .הנשל ק"מ דראילימ
םייאלקח םיחטש םנוד 100,000 -כ .לבגומ ןיידע הלא םיכפש לש רזוחה לוצינה
,55%ךכ .ץראב םירצוימה םיכפשה ללכמ 20% -כ לש ףקיהב םיכפשב םויכ םיקשומ
ימל םילחלחמ וא םיל םימרזומ םניא רשא הלאו רוהיט יכילהת םירבוע םיכפשהמ
ימ תוכיאו רוקמ ,ךכמ האצותכ .םייעבטה םילחנה תכרעמ ךות לא םימרוז ,םוהת
.(ןוקריה לחנ לע ןלהל) ,הנתשה םילחנה
.1
יחטש תוצקב וא ינוריע בושיי ירוזא ילושב םייוצמה םילחנ תודג - הקצומ תלוספ
תלוספה יגוס .קוחל דוגינב תלוספ קוליסל רתאל םיכפוה םיתיעל ,יאלקח דוביע
תואטורג ,הביצחו ןינב תלוספ ,הזירא ירמוח ,תיתיב ,תיתיישעת תלוספ רקיעב םה
.לחנה קיפא תמיתסלו םימ םוהיזל םימרוג הלא תלוספ יגוס .דועו בכר
.2
םימה םוהיזל הנכס םג תמייק ,ריווא םוהיז םייק םהב תומוקמב ריוואהמ םוהיז
לש ךרדב םילחנב םימה םוהיזל םימרוג םימשגה ימ .םימשגה ימ םוהיז ידי-לע
.הירכ ירוזאב תובצחמ קבא :ןוגכ םימה ינפ-לע הרישי םירמוח תעקשה
.3

 


ףדה תליחתל

ןוקריה לחנב םוהיזה ימרוג
ןוקריה לתפתמ ,וכפש דע ויתורוקממ .ןוכיתה-םיל םיכפשנה םילחנבש לודגה אוה ןוקריה
,ןורשה-דוה ,הווקת-חתפ :תוימוקמ תויושר רפסמ ימוחתב רבוע לחנה .מ"ק 27.5 ךרואל
.ביבא-לת ,ןג-תמר ,קרב-ינב ,ןורשה-תמר ,ןורשה-םורד
רהמ ,ןורמושו הדוהי ירהמ קלח זקנמ לחנה .ר"מק 1805 ןוקריה לש זוקינה ןגא חטש
לודגה ידי-לע תזקונמ זוקינה חטשמ תיצחמ .םורדב השימחה-הלעמ רוזא דעו ןופצב םיזירג
םיעקשמה תומכ .הליש לחנו ,אבר לחנ ,הנק לחנ :םה םילבויה רתי .ןולייא לחנ ,וילבויב
.הנשב ק"מ ןוילמ 1,100 -ל הוושה ,הנשב מ"מ 60 איה לחנה לש תווקיהה ןגאב תעצוממה


ןוקריה ןגא תפמ

םימה תורוקמ לוצינ .א
תונשב ןנכות ,םיפסונ םירוזאלו ,ינופצה בגנה רוזאל םימ קפסל הרטמב .:בגנ-ןוקרי לעפמ
.בגנ-ןוקרי לעפמ הז לעפמל םדק .ץראב םימה ילעפמ לודג ,יצראה ליבומה -50ה
ימ תא הספת "תורוקמ" תרבח .בגנ-ןוקרי לעפמ לש יחרזמה וקה ךנחנ ,1955 ילויל -13ב
הלודג הביאש תנחת המיקה ןוקריה תונייעמ דיל .םיחודיק תועצמאב ןוקריה תונייעמ
,לדגוה ןיעה-שאר תונייעמב םיחודיקה רפסמ .בגנל ןיעה- שארמ םימ יווק החינהו תללכושמו
שמתשהלו תונייעמה םיקיפמש תיתנשה תומכה לכ תא ץיקה ישדוחב בואשל רשפא היהיש ידכ
העיגה רשאכ .ףרוחה ישדוחב אלמתמו הנשב םישדוח רפסמ לצונמה יעקרק-תתה םימה רגאמב
תונייעמה וקיספה ,ק"מ ןוילמ 2000 -ל הלא םיחודיקמ הקפוהש ,תיתנשה םימה תומכ
קר הנורחאלו ,הנשב םימ ק"מ ןוילמ 6 -כ ןוקריל םימרזומ ,םימה לעפמ תמלשה זאמ .עובנל
תונופטש ינמזל טרפ . לחנה ךרואל םיסדרפהו תודשה תייקשה יכרוצל הנשל ק"מ ןוילמ 2-3
.רהנכ םייקתהל לדח ןוקריה ,ףרוחב םירצק
:םוהיזה תורוקמ .ב
:םיקלח השולשל קלחל ןתינ ןוקריה תא
םימרוז הז עטקב .הנק לחנ ךפש דע ןיעה שאר תונייעממ .יקנה עטקה -ןוילעה עטקה
םיריפש םימ םימרוז ובו םקושו הקונש מ"ק 7 הז עטק ךרוא .דבלב םייקנ םימ
ידי-לע םימרזומה םימ ולא הז עטקב םימרזומה םימה בור .רהה רפיווקאמ םיעבונה
ןוילמ 6 -כ המירזמ תורוקמ תרבח .םיאלקחה ידי-לע הביאש יכרוצל תורוקמ תרבח
תרתי .ץיקב היקשה יכרוצל הז עטקב םיראשנ םתיצחמ קרו יצראה ליבומהמ ק"מ
לבוס הז עטק .הנשה לכ ךשמב המירזה תא םיחיטבמ לחנה ךרואלש תועיבנהו םימה
.ןיעה-שאר לש רוהיטה ינוכממ תולקת תעב םיכפש םוהיזמ תורידנ םיתיעל
.1
והז .מ"ק 16 וכרוא .תונחט עבש דעו הנק לחנ ךפשמ .םהוזמה עטקה ןוכיתה עטקה
םיבושיהמ םיחלוק ימ וילא םיעיגמ .ןוקריב רתויב םהוזמהו יתייעבה עטקה
לש תונוש תוגרדב לופיט ורבעש םיכפש ימו ,תווקיהה ןגאבש היישעתה ילעפממו
,אבס-רפכ ,היליקלקמ תקפסמ יתלב הדימב םירהטמ וא םירהוטמ אל םיכפש ,רוהיט
םימרוז וב ,הנק לחנ אוה הז רוזאב ירקיעה םהזמה .הווקת-חתפ תלבזממו ןיעה-שאר
,םהשלכ האורבת ינקתמ הרסחה היליקלק יכפש ,ןורשה דוה אבס-רפכמ ןיחלוק ימ
ףרוחב םימרוז הליש לחנב .אבס-רפכ תוישעת לש םיקיזמה םיכפשה םג ףרוחבו
ילעפמ יכפש םיתיעלו הווקת-חתפ תולבזמ לש ףיטשתה ימ ,ןיעה-שאר יכפש
םירצוי ןוכיתה עטקל םיסנכנה םיכפשהו ןיחלוקה ,ללככ .הווקת-חתפב תואקסרובה
אוהו בר ינגרוא רמוח יוצמ םיכפשב .םיכפשה לש יטתסא יתלב הארמו חיר ידרטמ
םייקה סמומה ןצמחה לכ ךרצ ךכמ האצותכ .המירזמ תורוקמש םימה טעמב ךא להמנ
תוליעפמ םרגנ ףסונ םוהיז .חיר ידרטמלו יבוריאנא קורפל םרוגה רבד ,םימה ףוגב
תובקיעב ,לחנל םיפטשנ הרבדהו סוסיר ירמוח תויראש .לחנל הכומסה תיאלקח
.תונוכנ אל דוביע תוטיש
.2
ימב םתליהמו לחנל םי-ימ תרידח בקע ךכ ארקנ ,"חולמה עטק"ה ןורחאה עטקה
ךומס ,ןוכיתה םיל ךפשה דעו תונחט עבשמ ,מ"ק -6-כ וכרוא .חרזממ םימרוזה לחנה
ןוקריל םירזחומה םייקנ ךא םיחולמה רוריקה יל תודוה ןיקת וב בצמה .גנידירל
דחוימ ןקתמ ןג-תמרב ןוידטצאה דיל םקוה ךכל ףסונ .גנידיר למשחה תנחתמ
.ןד רוזא םירע דוגיא לש ףסאמ לא ,הז עטקב קיפאל םישלוגה םיכפש ימ תייטהל
.ןוקריה לש תווקיהה ןגא םורדמ בחרנ רוזא לש םיכפש םילהמנ תונופטישה ימב
תונופטשה ימב .ןוליא לחנמו ןוקריה הלעממ תונופטיש ימ םג ףרוחב טלוק הז עטק
ךישממ ןוליא לחנ .ןוקריה לש תווקיהה ןגא םורדמ בחרנ רוזא לש םיכפש םילהמנ
,בקעי-ראבמ ,ןיפירצ הנחממ ,ג"בתנמ םיכפש תטלוקה החותפ בויב תלעת תויהל
תירקיעה ותייעב .היריח תלבזמ לש ףיטשת ימ ןכו ,הדוהי-רואמ ,דוהימ ,ןוגד-תיבמ
.הצובה אוה הז עטק לש
.3


 


ףדה תליחתל

ןוקריה םוהיז תייעבב ירוביצה טביהה
הרומח המכ דע חיכוה ןוקריב רשגה ןוסא .םדאה םגו עבטה אוה םוהיזהמ ירקיעה לבוסה
הצובה ירמוחל ופשחנ ןוסאב םיעגפנה . לחנה לש יזכרמה עטקה לש תילאיצנטופה הנכסה
הירכסלאדואספ ,הרידנ היירטפלו יזכרמה עטקה תיעקרקב םינש תורשע ךשמב הרבטצהש
תפיאש .םילחנב םיעובק םימוהיז לש היוול תב איה וז היירטפ ,ידיוב
,העוגפ הניא םהלש ןוסיחה תכרעמש םישנא לצא םהזמ םרוגל תבשחנ תוארל םימהוזמ םימ
טעמכ" לש בצמ רחאל חומב תוסרומ וא השק תואיר תקלד תמרוג ידיובה תיירטפש ןוויכמ
יזכרמה לחנה עטקב ואצמנ ביבא-לת תטיסרבינואמ םירקוח ידי-לע השענש רקחמב ."העיבט
רוקמ .םתומלו תיחומה םתוליעפב השק העיגפל האיבהש הפישח ,םיבצע ילערל ופשחנש םיגד
לחנ יקלחל םיעיגמ םיינוריעה םיכפשה םע .הרבדה ירמוחב בורל אוה םיליערה םירמוחה
יקדייח םה הלא םיכפשב םיעובקה םוהיזה יביכרממ דחאו םיינגרוא םירמוח ,םינושה ןוקריה
תולחמל םימרוגה סנומורואספ יקדייח לש ההובג זוכיר הלגתנ יזכרמה קלחב .םייתאוצ ילוק
רחא גיאדמ אצממ .םייתאוצ םיקדייח לש םיהובג םיזוכיר ולגתנ חולמה עטקב םג .םייעמ
םייחה םיגד לש יתשרותה רמוחב העיגפ לע ביבא-לת תטיסרבינואמ םירקוח ידי-לע הלגתה
הארנה לככ ,ריוואל וטלפנ הלא םירמוח .םינטרסמ םירמוחל הפישחמ האצותכ חולמה עטקב
הלא םיאצמימ ךמס לע.ןוקריה ימ ךותבו עקרקה ינפ-לע ועקשו ,קלד תפירש לש םיכילהתב
הרוה ןוסאה תובקעב .ןוקריב טייש תולועפמ ענמיהל םייתנש ינפל תואירבה דרשמ ץילמה
.ןוקריב תוליעפ לכ קיספהל ךוניחה דרשמ םעטמ ל"כנמ רזוח
הנש 45 ינפל דע .םילודג םייוניש ולח ןוקריב תומייקה תויעבטה תויגולוקאה תוכרעמב
םיבר םינימ ומלענ זאמ .םירקדזמו םיפצ ,םילובט םימ יחמצ לש םיבר םינימ ןוקריב ולדג
,םימה תירונ :ומלענש םינימה ןיב .םירחא םינימ לש םתצופת םוחת םצמטצהו םימ יחמצ לש
ןוקריה םוקישל תונויסנה .דועו תינורהנ ,םימ-תשדע ינימ ,םגאה ןומגא ,ןוקריה אמוג
םיחמצ ינימ יחרזמה עטקל םיכפשנה םילבויב ועיפוה 1994 זאמ ,ירפ תאשל ולחה
ןומגאו םגאה ןומגא ,תוציבה תדירע ,תקפוסמ היכמיסיל ,םילע-בחר ףוס :םירקדזמ
.ףוחה
קלחב .ןוילעה וקלחב קר םימרוז םה םויכ ,םיקותמ םימ ןוקריה קיפא ךרוא לכל ומרז רבעב
םינש ינפל דע וב ומייקתהש םיקותמ םימ יפונ לש םייחה-ילעב יניממ טעמ ןיידע םיאצמנ הז
:ןוגכ ,םיקותמ םימ יגד ,םימ-ישחנ ,םילחנה ןטרס ,הציב-יבצ ,םיכר םיבצ טעמ :תוטעמ אל
,הימנ ,הירטונ .הלוחכ תיואנ ,ןוקריה ןונבל ,לילגה ןונמא ,יוצמ ןונמא ,ןונמפש
עטקה .םילובלוב ,תיבה-רורד ,רוחש-ברוע ,רקב-תויפנא ,םיקסקיס ,תוימגא ,תויפוס
,תוימנ ,יוצמה ןונמאה תא וב אוצמל ןתינ .םייח-ילעבב לד ןוקריה לש חולמה
.לוחכ-טיישו םי-יטולב ,םיחפולצ ,ירוב-ןופיק
,תויריע - םימהזמ דגנ תויטפשמה תועיבתה תוטעמ ,קוחב םילחנ םוהיז רוסיא תורמל
.םיקוריה םיפוגהמ ,"ץוחבמ" אקווד ואב תועיבתה ינצינ .( םייתיישעת םילעפמו ,תוצעומ
לחנ קיפאל םיכפש ומירזהש לע דולו הלמר תויריע דגנ צ"גב השיגה "ןידו עבט םדא" תתומע
.םיכפש רוהיט ןקתימל תינכות 1994 ינוי דע שיגהל ובייחתה תויריעה יתש .ןולייא
גג-ףוגכ תלעופה "םילחנ םוקישל תלהנמ " 1994 -ב המקוה תירוביצ תוררועתה תובקעב
ינפ יוקינב קר אל דקמתת תלהנמה .םילחנה םוהיזל םיעגונה םימרוגה לכ ןיב םואיתל
.םהיתוביבסו בויבה תוכרעמב םג לפטת אלא ,םרופישו םילחנה
תא רוקחל העיבת ,"הקורי הלועפ" ןוגרא ישנא ושיגה 1997 ץיקב הייבכמה ןוסא תובקעב
.ןוסאל ןוקריב םימה םוהיז תמורת

 


ףדה תליחתל

םיעצומ תונורתפו םיברועמ םיפוג - ןוקריה םוקיש
הלועפ ףותיש שרדנ .תיסדנהו תינונכת הניחבמ בכרומ טקיורפ אוה לחנ לכ לש ומוקיש
:םהיניב םיברועמה םימרוגה לכ לש ףתושמ ץמאמו
.הביבסה תוכיאל דרשמה
.תואלקחה דרשמ םימה תוביצנ
.םיימואלה םינגה תושר
.עבטה תנגהל הרבחה
.עבטה תורומש תושר
.תוימוקמ תויושר
.ןונכתה להנמ ,םינפה דרשמ בויבלו םימל תיצראה הלהנמה
.תויתשתה דרשמ
.תורייתל תיתלשממה הרבחה
.עבטה תרימש רקחל ןוכמה ביבא-לת תטיסרבינוא
.דועו .תוירוזא תוצעומ
רדגוה ןוקריה ,הביבסה תוכיאל דרשמה תמקהו הביבסה תוכיא אשונ תוררועתה תובקעב
רשא ,"ןוקריה לחנ תושר" המקוה 1988 תנשב .םוקישל דעוימה לחנכ לארשי תלשממ ידי-לע
רשה ,זאד תואלקחה רשו םינפה רש ,הלשממה שאר םימותח וילע יקוח וצ ףקותב תלעופ
ברימב לפוטי לחנהש הרטמב המקוה תושרה .הביבסה תוכיאל רשה אוה תושרה לע הנוממה
םירבח הב ,הצעומ תרזעב תלהונמ תושרה .דחא ףוג ידי-לע זכורמו בלושמ ןפואב םיאשונה
,ןורשה-דוה ,הווקת-חתפ :לחנה ךרואל תואצמנה תוימוקמה תויושרה ,הלשממ ידרשמ לש םיגיצנ
להנמ גיצנו םיירוביצ םידיגאת יגיצנ ,ביבא-לת ,ןג-תמר ,קרב-ינב ,ןורשה-תמר ,ןורשה-םורד
רטמ 20 -ו ןוקריה קיפאל לבגומ ןוקריה לחנ תושר לש ירוטוטטסה םוחתה .לארשי יעקרקמ
."(1965 ט"כשת ) תונייעמו םילחנ תויושר קוח"ל םאתהב תלעופ תושרה .הדג לכ בחורל
:לחנה תושר ידיקפת רידגמו "לחנה תושר" תמקה עבוק קוחה
.תושרה םוחת לש רידס זוקינ
.לחנב םתמירז תחטבהו םימב שומיש יכרד תרדסה
.לחנה םוהיז תעינמ
.םיל רהה ןיב רשקה תרימשו ויתודג יתשב לחנה ךרואל ףונה תרימש
שפונו טיק יכרוצל ותרשכהו לחנה םוקיש
ויתויעבב לפטל ןוקריה לחנ תושר תא ךימסהש ,"ןוקריה לחנ תושר וצ" אצוה קוחה ףקותב
לחנה םוקיש ,זוקינ תולועפ עוציב ,האורבת יעגפמ קוליס ,םוהיז תעינמ :לחנה לש תורעובה
עוציבל תושורדה תויוכמסה תא לחנה תושרל קינעה וצה .שפונו טייק יכרוצל ותרשכהו
.הידיקפת
,לארשי ילחנ םוקישל הלהנמה ,ל"קקו הביבסה תוכיאל דרשמה תמזויב המקוה 1993 תנשב
םילחנה םוקישב םיצורה םינוש ןיינע ילעב דגאמה ,ירוטוטטס דמעמ אלל ,ידרשמ ןיב ףוגכ
,תורייתל תיתלשממה הרבחה ,םינפה דרשמ ,תואלקחה דרשמ ,םימה תוביצנ :הב םיפתוש .ץראב
.עבטה תורומש תושרו םיימואלה םינגה תושר
:לארשי ילחנ םוקישל הלהנמה ידעי
,תלוספו םיכפשב םילחנה יצורע םוהיז תקספה
,ידוחיי לודיג-תיבכ םילחנה תביבס רומיש
,םילחנה תביבס לע ןעשנה חותפה ףונה רומיש
.לחנה תביבס לע םינעשנה תורייתו ,תולייט ,שפונ לש םירקובמ חותיפו חופיט
םיינוריעה םיחטשה ןיב "תוקורי תואיר" , ץיח ירוזאכ תובישח-בר דיקפת ףוחה ילחנל
."2020 לארשי " תינכתב ורדגוהש םיכרצל םאתהב ,ףוחה-רושימב םיפופצה
:לארשי ילחנ םוקישל הלהנמה ידעי תמשגה ךרוצל םילכה
.הינבהו ןונכתה קוח יפל םתביבסו לארשי ילחנ םוקישל בא תינכת תנכה
.תוימוקמה תויושרה ףותישב ,לחנ לכל תוימוקמ תולהנמ תנכה
,תיגולורדיה הניחבמ םייקה לחנה בצמ תא םיראתמה ,םיימוחת-בר םירקס תנכה
.עבט-יכרע ,םימהזמ
ךות לחנה ךרואל ןיינע ילעב םידקומ לש רקובמ חותיפל תוטרופמ תוינכות תנכה
.עבטו ףונ יכרע לע הרימש
.תושרדנה תויומכבו תוכיאב לחנה םוקישל םימ תאצקה
.תוטרופמה תוינכתה עוציב
לש הדיקפת .ןוקריל "בא תינכת" םודיקב םירחא םיפוג םע דחי תקסוע ןוקריה לחנ תושר
העיצמה הבחר הייאר תלעבו תימוחת-בר ,תללוכ חווט תכורא תינכת ןנכתל אוה תינכתה
לש הפופצ יוניב תכרעמ ןיבל םיחותפ םיחטש תכרעמ לש חותיפו םוקיש ,רומיש ןיב ןוזיא
.םיירפכ םיבושיו םיינוריע םיבושי
:באה תינכת תורטמ
.יאנפו שפונ תוליעפל הלודג הקורי האיר חותיפ
."תימדק רצח"ל "תירוחא רצח"מ ןוקריל תוסחייתהה יוניש
תוכיא רופישו םייפוא תרימש ךות ,חמוצהו יחה םלוע תיגולוקאה תכרעמה םוקיש
.םימה
.תונופטש יקזנ םוצמצלו תווקיהה ןגאב זוקינה תויעבל םייתוכיא תונורתפ תאיצמ
חטשכ ןוקריה בחרמ תרימש ךות ,ילכלכ לאיצנטופכ לחנה רוזאב רקובמ שומיש
.חותפ
.םילקאלו םייטתסא םיכרעל הביבסה תוכיא בצמ רופישל המורת
לחנה תודג יבגל ,תוימוקמה תויושרב תומייקש תונושה תוינכתה ןיב םואת
.ןהימוחתבש
יטפשמ דמעמל וטרופש םיגשיהה לכ תא איבהל ,ןוקריל םירושקה רזע יקוח קקוחל
.םירע ןינבל תודעווב בייחמ
:באה תינכת דדומתהל הכירצ ןתיא תוירקיעה תויעבה
טרופסו שפונ ,טיק ,עבט-תרימש יכרוצ רידגמ וניא לארשיב םימה קוח םימה תומכ
הנידמהו ,םימה ילעבכ םיבשותה תא קוחה רידגמ ,תאז םע .םימ תואצקהב םיביוחמכ
דסמל ןויסינב םימה תוביצנ םע דחי תדדומתמ לחנה תושר .ןמאנכ םרובע תשמשמ
ליבקמבו "תורוקמ" תרבח םע ידיימ םכסהל עיגהל שי .לחנל םימה תאצקה תא קוחב
ןוקריב םיריפש םימ תמרזהו תאצקה עובק ןפואב רדסוי ויפ-לע ,רצואה דרשמ םע
התא תפסונ היעב .שפונ תויוליעפו תוריית יכרוצ ,ףונו עבט יכרע תבוטל ןוילעה
,רפיווקאל םימה לש לוחלחה תלוכי תא תיחפמה ץאומ יוניב איה תושרה תדדומתמ
,תוקזחה תויליעה תומירזה לשב ,םיקזח םימשגב ,ךכ תובקעבו ;תווקיהה ןגא לכב
.ותביבסב תופצהו לחנה דרומב ןופטיש תנכס תמייק -לודגה תווקיהה ןגא ינפ-לע
.1
לש ,תואירבה דרשמ תויחנה יפ-לע ,תשרדנה תוכיאה יכ בייחל שי םימה תוכיא
תוברל חמוצו יח יכרע םויק רשפאיש ינגרוא סמועב היהת םירהוטמה ןיחלוקה ימ
לש ותמקה םייתסהל היופצ 1999 תנשב .תיאלקח היקשהו טייש ,גייד תוליעפ
לחנה תושר תושירדב דומעיש ,ןורשה-דוהו אבס-רפכ לש שדח םיכפש לופיט ןוכמ
. הנק לחנ ןגאב םידוהיה םיבושיה ורבוחי וילא .םימה תוכיאל
.2
םדא חוכו םיביצקת תוצקהל שי םיירוטסיהו םייגולואיכרא םירתא רומישו םוקיש
םתויהמ תעבונ הלא תולועפ תובישח .ןיטולחל וסרהייש ינפל םתוא לעפתיו קזחתיש
םירתא .הירוטסיהה ךשמב ללכב לארשי ץראבו טרפב רוזאב םדאה תוברתל תודע
.ןוקריב םישפונלו םילייטמל ילכלכו יכוניח ןיינעו היצקרטא תווהל ולכוי הלא
.3
בקע ץראה זכרמב "קורי ריצ" הווהמ ןוקריה שפונו תוריית ,חותיפ ידקומ
םייטרפ םיפוג לש תומזויל הכישמ דקומ הווהי ןוקריהש יעבט .ובש ברה דוחייה
,תילכלכ הניחבמ םמצע םיאשונה שפונו תורייתה ירתאב םניינע רקיעש םיירוביצו
.יעבט ןוקריל םירושקה םיסרטניא ילעב עדמ ישנאו םירקוח עבט יבבוח םתמועלו
לכל םיעטק ןיב לידביו דירפיש ללוכ ןונכת עצבל שי ןוקריה ךרוא לכל ,ןכל
.םינושה רוביצה יקלח
.4
םיחטש חותיפל תונורקע הוותתו ןוקריה קיפא רומישלו םוקישל סיסב הווהת "באה תינכת"
ןוקריב םיידוחייה עבטה יכרע לעו לחנה יפונ לע רומשל התרטמ .ויתודגל םיכומסה
םידרטמ ידי-לע סרהו העיגפ םוהיז לש םיעוריא םצמצלו עונמלו ימואל סרטניאכ
.םייתאורבת
דעו ואצוממ ןוקריה הקונ ,ובש חמוצהו יחה תבשהלו לחנה רומישל ראתמה תינכת תרגסמב
םינגה ףותישב ןוקריה לחנ תושר , ולחה 1993 ביבאב .וילא הנק לחנ תורבחתהל
תושר ,עבטה תנגהל הרבחה ,ביבא-לת תטיסרבינואב עבטה תרימש רקחל ןוכמהו םיינטובה
וחפוטש תוירוקמה םיחמצה תויסולכוא תא ריזחהל ,םיימואלה םינגה תושרו עבטה תורומש
,הלוכת האיפמינ שדחמ ולתשנ ןוקריה לש יחרזמה עטקב .ירוקמה ןלודיג תיבל "טלקמ ןג"ב
רוזאה ךפה םישדוח רפסמ ךשמב .לוחה תדיינו ףוחה ןומגא ,ןוקריה אמוג ,סוריפפה אמוג
םישותיה תייעב םגו ,וב גודל ףאו ותביבסב םייח-ילעב תוארל היה ןתינ ,םילויט רתא תויהל
לע םידקוש םירחא םיפוגו לחנה תושר .היזובמג יגד תרזעב הביבסל תיתודידי הרוצב הרתפנ
חותיפו ןונכת יכילהתב תוברועמ ךות ,ןוקריה דרומב םירחא םיעטקל םג תוסחייתהו לופיט
יכפשבו תיאלקח תוליעפב םרוקמש םימוהיזל תונורתפ תאיצמל תונויסינו רוזאה יבושיב
.הרבסהו רוטינ ,הרקב ,חוקיפ תולועפ םע בולישב תאז לכ .תלוספו בויב
םהוז בוש םיכפשה תמרזה תא רידסמה םיאתמ לופיט רסוחבו קיפסמ חוקיפ רדעהב ,לבא
תומירזמה תוצעומ ןתוא וב תורבחש אוה "ןוקריה לחנ תושר"ב םיסכודרפה דחא .לחנה
תצעומ ,אבס-רפכ תא תרשיש רוהיט ןקתמ תונבל םכסוה םנמא .ןהלש בויבה ימ תא ןוקריל
לכו ,ח"ש ןוילמ יצח -כ םורתי הביבסה תוכיאל דרשמה ,ןורשה םורד תצעומו ןורשה דוה
ךישממ בויבה לעופב ,ל"נה םיאשונב לופיט ךרוצל ויבשותמ בויבו םימ תרגא הבוג בושיי
.ןוקריב םורזל
תינכתה .המשייל הרטמב לועפל הבייחתהו תינכתה תא לארשי תלשממ הצמיא 1996 לירפאב
בייחי ירוטוטטסה רושיאה .תיזוחמ ראתמ תינכת תרגסמב ירוטוטטס רושיאל הנכהב תאצמנ
.חותיפה תוינכת תרגסמב באה תינכתל סחייתהל תויושרה תא
םיינפוא יליבש ךרעממ קלחכ ,םיינפוא ליבש תלילס איה לחנה ךרואל השענה חותיפל המגוד
הביכרה .יאנפו שפונ תוליעפ ,טרופסל רקיעב םידעוימ םיינפואה ילולסמ .ולוכ ןילופורטמב
.תיסחי חוטש ףונב םייעבטו םיינברוא ,םיקורי םיפונ ןווגמב איה
:1997 ףרוחב בצמה תנומת
.1997 תנש ךלהמב בא-תינכת ןימזהל ,לארשי ילחנ םוקישל הלהנמב תינורקע תינכת הלבקתה
.שוביג יבלשב התע תואצמנ תינכתה תנכהל תויחנה
חטשה רומישו ,הלמרו דול םירעל ךומסב ןולייא לחנב םידקומ חותיפל תומזוי תומייק
.בזכא לחנכ וריאשהל הנווכה .לארשי-הוקמל היריח ןיבש בחרמב חותפה
ןילופורטמה יבשותמ בר להק תרשמ ןוקריה קראפו ,ימואל-ןגכ וזרכוה ןוקריה תורוקמ
.ביבא-לת
 


ףדה תליחתל


תישיא הדמע
םיערפומה םיבאשמה דחא .יצראהו ימלועה םויה רדס לע אשונל וכפה הביבסה תוכיא תויעב
.הנוילע תימואל תובישח תלעב הניה לארשי תנידמב םימה תוכיא .םימה אוה ץראב רתויב
,םייתיישעת ,םיינוריע תורוקממ ךשמתמ םוהיזו םילדגה םיכרצה תמועל לבגומ םימה קשמ
םיירוביצ ,םיירוזא ,םיימואל םימרוג לש תצרמנ תוליעפל השירד הלעמ ,דועו םייאלקח
תקספהל ולעפי ,םוהיזה תדימב םייוניש לע ועירתי ,םימה תוכיא תא וקדבי רשא םייטרפו
.אשונב רוביצה תוברועמו תועדומל ומרגי ,םיקוזינה םימה תורוקמ תא ומקשי ,םימה םוהיז
לש בחר ןווגמ םע םיביהרמה םימה יפונמ דחא רבעב היהש לחנל המגוד ונה ןוקריה לחנ
רושימ לכב ידוחייו יתימא ,ימואל סכנ אוה תיגולוקא תכרעמכ ןוקריה .םייח ילעבו םיחמצ
.וביבס רוזאב םייחה םיבשותה לש ינויחו יתימא ךרוצ ונה ומוקיש ךילהת ,ןכל .ףוחה
תוליעפב עוגפל ילבמ רוזאה לש תללוכה תיתביבסה תוליעפב בלתשהל לוכי םוקישה
תופיפצב םיבשוימה םירוזאה דחאל בישהלו הנשויל הרטע ריזחהל היהי ןתינ ,ךכ .תילכלכה
.תורייתלו שפונל תוינויחה "תוקוריה תואירה"מ תחא תא ,ההובג תינוריע
 


ףדה תליחתל

תורוקמ

ביבא לת ,ריבד תאצוה ,היגולואזל ריבד ןוקיסכל 1987 .מ ,רוד -
.היגולוקאל רודמה תאצוה .י"אב חמוצה לש היגולוקא ןהכ ,גלופ ,לזיו -
.דבוע םע .לארשי יחמצל שדח רידגמ .1989 .מ ,ירהז -
.ןוחטבה דרשמ תאצוה - לארשי ךירדמ -
.1994 לירפא-ץרמ .לעיה ץרא ."ןוקריה ילותפנ ןיב " ,1994 , .י ,קינלוקשו .א ,ןולייא
.27 18 'מע
'מע .1994 לירפא-ץרמ .לעיה ץרא "לחנהו דסמימה ". ,1994 , .י ,קינלוקשו .א ,ןולייא
.34 32
ןוחטבה דרשמ תאצוה - י"א לש חמוצהו יחה הידפולקיצנא
הרבחה-םירבדה עבט .לויט ילולסמו םירתא ןוקריה ןגא .1997 .ילא ,ךובו .ןר ,רנ-ןב
.עבטה תנגהל
ןותיע .תפסונ התומתמ ששח ,ןוקריב םיתמ םיגד יפלא ולגתה בוש .1993 .הכרב
.28 .7 . 1993 ,ץראה
.1979 רבמצד 9 הריפסויבה ."ןוקריה לחנ םוקיש " .1979 .םירחאו .ר ,לטרוא .ג ,ינפג
םימ ,"תימדק רצחל תירוחא רצחמ הקורי האירל העוגפ האירמ " .1997 .גרבנירג
.1997 לירפא ,336 ןולע .ביבא-לת .םימה ידבוע ןוגרא ןולע .היקשהו
.4 'מע .16.9.97 בירעמ ."תגרוהו הרידנ תיפוקסורקימ " .1997 .ןורוד
.28/12/1990 .ןורשה תמוצ ."ןוחרס םגו זובזב םג " .1990 .ירוטו
תנגהל הרבחה 3/1987 .29 ץראו עבט ."בויבב עבוט ןוקריה " .1987 .רלגיו
.17 14 'מע .עבטה
103-112 מ"ע היחמצ - 8 ךרכ 264-301 מ"ע םימב םייחה - 4 ךרכ
.28.7.1997 .בירעמ ."הנידמה לש בויבה םה ץראב םילחנה " .1997 ,.ד ,ירוזמו ,.ד ,איבל
.7 6 'מע
"דחוימב ההובג הייבכמב טטומתהש רשגה רוזאב ןוקריה ימ תוליער " ,1997 .בהל
.5א 'מע .18.9.1997 .ץראה
ןוקריה ימל תועטב ולפייש םידליל הרקי המ :ןוזשריה תסנכ רבח " .1997 ,.ד ,ירוזמ
.10 'מע .27.7.1997 .בירעמ . ."?םימהוזמה
."םיהוזמה ןוקריה ימב ךשכתשהל םיכישממ הנטייק ידלי :הנכסה תורמל " .1997 ,.ד ,ירוזמ
.6 'מע .28.7.1997 .בירעמ
.בירעמ .""הביבסל יתודידי" רמוחב ססור לחנה :ןוקריה להנמ " .1997 ,.ד ,ירוזמ
.11 'מע .27.7.1997
-םייח רוקמ םימה ."םינושה םישומישל םימה תוכיא ןיב רשקה " .1990 .ןמסלדנה
.15 14 'מע .עבטה תנגהל הרבחהו עבטה תורומש תושר תאצוה .1990 ,עבטה תרימש עובש
,ןוליאו ןוקרי ןיב ."ןותחתה ןוקריה ןגאב םרוהיטו םמוהיז ,םימה" .1983 .ארפס
.8 4 'מע .33 31 'מע 184-314 מ"ע .46 38 'מע .ןליא-רב תטיסרבינוא ירקחמ
,בירעמ ."ןוקריה תא םג םקשל רשפא ,רדנסכלא לחנ תא ונמקיש " .1997 .שירפ
.5 'מע .31.7.1997
.בירעמ ."לבזו םילער ,בויב ,עונמ ינמש ,תולבנ :םילחנב םרוז המ " .1993 .ןיילק
.1.9.1993
.25.11.1997 .ץראה ."לחנה תיעקרקב לער ". 1997 .תנירו ,זוארק
.1991 ילוי .33 ץראו עבט .ןוכנה ןוויכב םורזל ליחתמ ןוקריה .1991 .םולבנזור
.23 'מע
.םימה ידבוע ןוגרא ןולע .היקשהו םימ ."ןוקריב םוגיאו םירכס " ,1997 ,זר
.29 23 'מע .1997 לירפא ,336 ןולע .ביבא-לת
.היגולונכטו םיסדנהמ "ירוזאו ימואל באשמכ ןוקריה " .סיידנרבו ,.א ,בומימחר
.38 34 'מע
תועידי ."לארשיב רוביצה תואירב תא םינכסמ םיניתשלפה לש םיכפשה " .1996 ,.דקש
.1.12.1996 .תונורחא